Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Besluit van de raad van de gemeente Gennep houdende delegatie van bevoegdheden aan de werkgeverscommissie [Delegatiebesluit werkgeverschap raad]

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de raad van de gemeente Gennep houdende delegatie van bevoegdheden aan de werkgeverscommissie [Delegatiebesluit werkgeverschap raad]
CiteertitelDelegatiebesluit werkgeverschap raad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling bevat een datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 83 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-2017

18-04-2017

gmb-2017-73423

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Gennep houdende delegatie van bevoegdheden aan de werkgeverscommissie [Delegatiebesluit werkgeverschap raad]

De gemeenteraad van de gemeente Gennep,

 

– gelet op artikel 83, eerste lid, artikel 87, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

– gelet op het raadsbesluit d.d. 13 mei 2013 tot het instellen van een werkgeverscommissie;

– gelet op artikel 1.3 en 1.4 van de Verordening werkgeverscommissie raadsgriffie 2017;

– gelet op het amendement in de gemeenteraad van 18 april 2017 inzake een wijziging van het delegatiebesluit van 13 mei 2013;

 

 

besluit:

 

vast te stellen: Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie.

 

 

  • 1.

    Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107 (benoemen, schorsen als disciplinaire maatregel en ontslaan van de griffier), waaronder tevens te verstaan het besluit tot wel of niet overgaan van een verlenging- of wijziging of van een tijdelijke in een vaste aanstelling, 107 a, tweede lid (instructie van de griffier), 107d, eerste lid (vervanging van de griffier) en 107e, eerste lid (vaststelling wijziging van de organisatie van de griffie) van de Gemeentewet behoudens het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregeling;

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking op 25 april 2017.

  • 3.

    Dit besluit wordt aangehaald als “Delegatiebesluit werkgeverschap raad”.

4. Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie d.d. 13 mei 2013 wordt ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 april 2017.

De raad voornoemd,

De griffier,

De heer J.W.M. van der Knaap

De voorzitter,

De heer P.J.H.M. de Koning