Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Verordening van de raad van de gemeente Gennep houdende regels rond het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur [Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Gennep]

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de raad van de gemeente Gennep houdende regels rond het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur [Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Gennep]
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltref-fendheid van de gemeente Gennep.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Gennep vastgesteld op 29 maart 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2017nieuwe regeling

18-12-2017

gmb-2017-228253

268084

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Gennep houdende regels rond het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur [Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Gennep]

 

De gemeenteraad van de gemeente Gennep,

 

- gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 31 oktober 2017;

 

- gehoord de commissie Bestuur en Organisatie d.d. 13 november 2017;

 

- gelet op artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet;

 

besluit:

tot vaststelling van de geactualiseerde verordeningen:

 

A (…)

B (…)

 

 

C. Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Gennep (ex artikel 213a Gemeentewet)

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestatie en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • b.

  doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van beleid daadwerkelijk worden behaald.

 

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college rapporteert jaarlijks over de doelmatigheid en doeltreffendheid van ( onderdelen van) de organisatie van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente.

 • 2.

  Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van één of enkele programma’s en/of paragrafen.

 

Artikel 3. Onderzoeksplan

Het college zendt ieder jaar een onderzoeksplan naar de raad voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

 • a.

  het object van onderzoek;

 • b.

  de reikwijdte van het onderzoek;

 • c.

  de onderzoeksmethode;

 • d.

  doorlooptijd van het onderzoek;

 • e.

  de wijze van uitvoering.

In het jaarplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

 

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en de jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van bijbehorende budgetten.

 

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking 8 dagen na bekendmaking;

De verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Gemeente Gennep van 29 maart 2016, wordt ingetrokken.

 

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltref-fendheid van de gemeente Gennep..

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 december 2017.

De raad voornoemd,

De griffier, De heer J.W.M. van der Knaap

De voorzitter, De heer P.J.H.M. de Koning