Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Subsidieregeling Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein
CiteertitelSubsidieregeling Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de subsidieregeling Ondersteunen Basisinfrastructuur Sociaal Domein van 2 februari 2016 (gemeenteblad 2016, nr. 14370)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gennep/317325/317325_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-201912-11-2019nieuwe regeling

12-11-2019

gmb-2019-300262

352920

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep,

 

 • -

  Gelezen het voorstel van 7 november 2019

 • -

  Overwegende dat het gewenst is om sociale structuren van vrijwilligersorganisaties in stand te houden, zodat zij in staat zijn om hun reguliere activiteiten ten behoeve van de leefbaarheid in Gennep te continueren;

 • -

  Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Gennep;

 • -

  Mede gelet op het Beleidsplan Gezond en wel in 3D 2015-2018;

 

besluit:

 

vast te stellen de Subsidieregeling Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein.

 

Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • a.

  Dagdeel: een aaneengesloten periode van gemiddeld 3 tot 4 uur;

 • b.

  Dagvoorziening: de opvang van kwetsbare groepen, waarbij onder begeleiding van hoofdzakelijk vrijwilligers activiteiten worden georganiseerd om bij te dragen aan hun zelfredzaamheid;

 • c.

  Inwonersorganisatie: vrijwilligersorganisatie die zich richt op het bevorderen van zelfsturing en/of leefbaarheid;

 • d.

  Jeugdlid: een contributie betalend lid dat op de peildatum de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

 • e.

  Leefbaarheid: de kwaliteit van de woonomgeving en het sociale klimaat in een buurt, wijk of kern;

 • f.

  Mantelzorg: zorg die mensen vrijwillig en onbetaald – op structurele basis – verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen in hun familie, huishouden of sociale netwerk;

 • g.

  Mantelzorger: iemand die mantelzorg verleent;

 • h.

  Peildatum: 1 januari van het kalenderjaar waarop de subsidie wordt aangevraagd;

 • i.

  Sportbeoefening: georganiseerde sport die in enig officieel competitieverband wordt beoefend en dat deze onder verantwoordelijkheid vallen van een specifieke sportvereniging met vaste contributie betalende leden.

 • j.

  Sportvereniging: vereniging die sportbeoefening organiseert onder auspiciën van een landelijk, provinciaal of regionale koepelorganisatie die is aangesloten bij NOC*NSF.

 • k.

  Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Gennep;

 • l.

  Traditionele activiteiten: activiteiten voor de viering van Koningsdag en St. Nicolaas.

 • m.

  Volwassen lid: een contributie betalend lid dat op de peildatum 18 jaar of ouder is;

 • n.

  Vrijwilliger: iemand die vrijwilligerswerk verricht;

 • o.

  Vrijwilligersorganisatie: ieder meer of minder georganiseerd verband dat zich richt op het uitvoeren van vrijwilligerswerk;

 • p.

  Vrijwilligerswerk: werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving;

 • q.

  Zelfsturing: het vermogen van inwoners om samen mensen die hulp nodig hebben te ondersteunen;

 • r.

  Zorg en ondersteuning: alle vormen van hulp en zorg welke bijdragen aan het bevorderen van eigen kracht.

 

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de artikel 3 bedoelde activiteiten.

 

Artikel 3. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor de instandhouding van:

 • a.

  Inwonersorganisaties;

 • b.

  Vrijwilligersorganisaties op het gebied van dagvoorziening en opvang;

 • c.

  Vrijwilligersorganisaties op het gebied van kunst, cultuur, toerisme en recreatie;

 • d.

  Sportverenigingen;

 • e.

  Vrijwilligersorganisaties op het gebied van zorg en ondersteuning.

 • 2.

  Aan carnavalsverenigingen, gildes en schutterijen wordt geen subsidie verstrekt.

 

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan lokale vrijwilligersorganisaties.

 

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van het type organisatie:

 

a. Inwonersorganisaties:

 • Dorps- en wijkraad: € 5.525,- per organisatie.

 • Huisvestingsvereniging: een door het college geaccordeerd bedrag per dagdeel op basis van bedrag subsidiejaar 2013.

 • Jeugd- en jongeren organisatie met leden: € 60,80 per lid.

 • Jeugd- en jongeren organisatie zonder leden: het aantal jongeren (4-18 jaar) in de kern maal € 8,30.

 • Sociaal-culturele organisatie: € 1.657,50 plus een aanvullende subsidie voor huisvestingskosten dat jaarlijks geïndexeerd wordt conform CBS index gezinsconsumptie. Peiljaar is 2013.

 • Ouderenorganisaties: € 8,30 per lid.

 • Lokale omroep: € 8.840,-.

   

b. Vrijwilligersorganisaties op het gebied van dagvoorziening- en opvang:

 • Dagvoorziening: € 33,15 per dagdeel

   

c. Vrijwilligersorganisaties op het gebied van kunst, cultuur, toerisme en recreatie:

 • Instrumentale verenigingen (harmonie, fanfare): € 60,80 per jeugdlid en € 44,20 per

 • volwassen lid plus een bedrag van € 1.326,- voor het organiseren van minimaal vier activiteiten.

 • Seniorenorkest: € 248,65

 • Zang, dans en toneelverenigingen: € 30,40 per jeugdlid en € 22,10 per volwassen lid

 • Organisaties voor cultureel erfgoed: € 773,50

 • Platform cultuurhistorie: € 1.105,-

 • Museum De Oude Pottenbakkerij en Religieus Museum de Crypte : € 1657,50

 • Museum het Petershuis: € 8.287,50

 • Natuurverenigingen: € 60,80 per jeugdlid

 • Organisaties die traditionele activiteiten voor kinderen organiseren: het aantal activiteiten x € 1,40 x het aantal basisschoolleerlingen in de kern

 • Stichting Cultureel Podium Roepaen: € 50.000,-.

   

d. Sportverenigingen:

 • Buitensportverenigingen: € 30,40 per jeugdlid

 • Binnensportverenigingen: € 30,40 per jeugdlid plus voor binnensportverenigingen die hoofdzakelijk gebruik maken van de Pica Mare sporthal/zwembad een aanvullende subsidie voor accommodatiekosten dat jaarlijks geïndexeerd wordt conform CBS index gezinsconsumptie. Peiljaar is 2013.

   

 • e.

  Vrijwilligersorganisaties op het gebied van zorg en ondersteuning:

 • Gehandicaptenorganisatie: € 8,30 per lid

 • Gehandicaptenplatform: € 828,75

 • Organisatie voor rechtshulp: € 1.049,75

 • Rode Kruis: € 3.867,50

 • Voedselbank: jaarlijkse bijdrage exploitatiekosten die niet elders gedekt kunnen worden tot een maximum van € 6.630,-

 • Zonnetjes on tour: jaarlijks exploitatietekort tot een maximum van € 1.657,50

 • Overige organisaties op dit gebied: € 552,50

 

Artikel 6. Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt middels een subsidieformulier ingediend, waarbij de volgende gegevens worden opgevraagd:

  • 1.

   Een financieel jaarverslag (balans en exploitatierekening)

  • 2.

   Ledenlijst

  • 3.

   Gegevens over de organisatie

  • 4.

   Inhoudelijk jaarverslag

 • 2.

  Een aanvraag om in aanmerking te komen voor een subsidie per lid dient ingediend te worden voor 1 april van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 

Artikel 7. Overgangsrecht

Op subsidieaanvragen die zijn ingediend in 2019 voor de inwerkingtreding van deze regeling, is deze regeling van toepassing.

 

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling Ondersteunen Basisinfrastructuur Sociaal Domein van 2 februari 2016(gemeenteblad 2016, nr. 14370) wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 12 november 2019.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 12 november 2019.

Burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris, Mevrouw J.M. Nijland

De burgemeester, De heer W.I.I. van Beek