Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening afkoppelen hemelwater
CiteertitelSubsidieverordening afkoppelen hemelwater
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerphemelwater, afkoppelen, water, regenwater

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Van rechtswege vervallen per 1 september 2014 door vaststellen subsidieregeling afkoppelen hemelwater.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147, Gemeentwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-200901-09-2014invoeren citeertitel

21-09-2009

Gemeenteblad 2009, nr 15

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

De gemeenteraad van Gennep, 

Gelet op raadsbesluit met kenmerk 2008/4544 van 1 december 2008 waarin het GRP 2009-20013 is vastgesteld.

 Overwegende dat het van belang is te stimuleren dat het rioolstelsel minder hemelwater hoeft te verwerken.

 Besluit vast te stellen de volgende subsidieverordening:

 Subsidieverordening afkoppelen hemelwater 

Artikel 1 Begripsbepaling

Deze verordening verstaat onder: a. wet: de Algemene wet bestuursrecht; b. afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt legaal via een gemengde vrijvervalriolering, niet zijnde een drukriolering, wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie; c. verhard oppervlak: oppervlakten zoals daken, verharde erven en verharde wegen, waarvan hemelwater tot afstroming komt; d. gemengde riolering: een riolering die bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afvalwater en hemelwater; e. particulier terrein: hieronder wordt verstaan terreinen die in eigendom zijn van een particulier of rechtspersoon. Bijvoorbeeld terreinen van burgers, bedrijven, scholen, woningstichting en dergelijke. f. college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gennep.g. Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Gennep. 

Artikel 2 Bevoegdheidsverlening aan het college

Het college kan met inachtneming van het bepaalde in deze verordening subsidie verstrekken voor het afkoppelen van verhard oppervlak. 

Artikel 3 Subsidieplafond, wijze van verdeling

 • 1

  De raad stelt jaarlijks het subsidieplafond vast in de begroting.

 • 2

  Bij de verdeling van het op grond van het eerste lid beschikbaar gestelde bedrag houdt het college rekening met de volgorde van ontvangst van ingediende aanvragen om subsidie, en wel op een zodanige wijze dat een eerder ingediende aanvraag voor een later ingediende aanvraag gaat

   

Artikel 4 Algemene vereisten voor subsidiëring

 • 1

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan particulieren en privaatrechtelijke rechtspersonen, niet zijnde privaatrechtelijke rechtspersonen belast met het uitoefenen van publiekrechtelijke bevoegdheden.

 • 2

  Het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van tenminste 30 m² (horizontaal gemeten).

 • 3

  Het afkoppelen geschiedt op een wijze die naar het oordeel van het college milieuhygiënisch en hydrologisch verantwoord is.

 • 4

  Indien een andere instelling subsidie heeft verstrekt voor het afkoppelen van een bepaald verhard oppervlak, verstrekt het college slechts subsidie indien en voor zover de door de ander instelling verstrekte subsidie lager is dan de subsidie die het college op grond van deze verordening maximaal kan verstrekken. Het college vult dan het verschil tussen deze twee subsidiebedragen aan.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

 • 1

  Bij oppervlakken afgekoppeld verhard oppervlak tot 400m2 (horizontaal gemeten) bedraagt de subsidie een vast bedrag per m2 (horizontaal gemeten) afgekoppeld verhard oppervlak. De hoogte van dit vast bedrag per m2 (horizontaal gemeten) wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad.

 • 2

  Bij oppervlakken groter dan 400 m2 (horizontaal gemeten) worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van verhard oppervlak vergoed, tot maximaal het door de gemeenteraad vastgestelde bedrag per vierkante meter.

Artikel 6 De aanvraag

 • 1

  Het college verleent de subsidie op aanvraag.

 • 2

  Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening een aanvraagformulier vast waarop tevens staat welke stukken ingediend moeten worden. De aanvraag dient in tweevoud te worden ingediend.

 • 3

  Een aanvraag kan alleen door de zakelijk gerechtigde worden ingediend.

 • 4

  Een aanvraag moet volledig zijn. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 5

  Voordat het college op de aanvraag voor subsidieverlening heeft beslist, mag niet met het afkoppelen een aanvang worden gemaakt.

 • 6

   Indien een andere instelling ter zake van het afkoppelen van het verhard oppervlak subsidie heeft verstrekt, dan wel indien ter zake een aanvraag voor subsidieverlening bij een andere instelling is ingediend waarop ten tijde van het indienen van de aanvraag bij het college nog niet is beslist, is7 de aanvrager verplicht hiervan aan het college mededeling te doen.

Artikel 7 Beslistermijn; de beschikking

 • 1

  Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid houdt het college de beslissing op de aanvraag aan, indien terzake van het afkoppelen een aanvraag voor subsidieverlening bij een andere instelling aanhangig is, tot het moment waarop deze instelling op deze aanvraag heeft beslist.

 • 4

  Een beschikking tot subsidieverlening geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het af te koppelen verhard oppervlak en vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

Artikel 8 betaling c.q. terugvordering

 • 1

  De gemeente Gennep zal binnen 4 weken na toekenning van de subsidie het overeengekomen bedrag over maken op rekening van de aanvrager.

 • 2

  Indien binnen 12 weken na het verstrekken van de subsidie het overeengekomen verhard oppervlak niet is afgekoppeld kan de beschikbaar gestelde afkoppelsubsidie vermeerderd met een boete van 100% (zijnde de volledig verstrekte subsidie) geheel worden teruggevorderd.

 • 3

  Alvorens tot terugvordering te besluiten, stelt het college de subsidieontvanger in de gelegenheid binnen een termijn van vier weken alsnog de overeengekomen verharding te hebben afgekoppeld.

Artikel 9 Weigeringgronden

 • 1

  Het college weigert de subsidie: a. indien niet wordt voldaan aan de oppervlakte-eis van artikel 4, tweede lid; b. indien en voor zover een andere instelling voor het afkoppelen van het verhard oppervlak reeds subsidie heeft verstrekt tot een bedrag dat minstens gelijk is aan de op grond van artikel 5 toe te kennen maximale bijdrage; c. indien het hemelwater dat van het afgekoppeld verhard oppervlak afstroomt niet geïnfiltreerd kan worden in de bodem, dan wel afvoer naar open water niet haalbaar is; d. indien het afkoppelen anderszins vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is. e. Indien het afkoppelen zal leiden tot overlast op aanliggende percelen. 

 • 2

  Het college kan de subsidie weigeren: a. indien ten tijde van de beslissing met het afkoppelen van het verhard oppervlak een aanvang is gemaakt; b. indien voor het aangevraagde terrein eerder subsidie is verleend in het kader van deze verordening.c. indien door verlening van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden;

Artikel 10 Verplichtingen

 • 1

  De subsidieontvanger is verplicht is de afkoppeling te realiseren op de in het subsidiebesluit omschreven wijze.

 • 2

  Aan de subsidieverlening kunnen nadere voorschriften worden verbonden.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van de onderhavige verordening tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 12 Slotbepaling

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na de dag van de bekendmaking.

 • 2

  Deze verordening kan worden aangehaald als: subsidieverordening afkoppeling hemelwater.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 september 2009De raad voornoemdVoorzitter, Griffier,