Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Wegsleepverordening gemeente Gennep 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Gennep 2007
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Gennep 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpparkeren, voertuig, wegslepen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 170, Wegenverkeerswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2007Nieuwe regeling

26-06-2007

Gemeenteblad, 2007, nr. 7

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Gennep 2007

De gemeenteraad van de gemeente Gennep:

 gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 22 mei 2007;

 gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 gehoord de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 12 juni 2007;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen; 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende Wegsleepverordening gemeente Gennep 2007 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

b. wet: de Wegenverkeerswet 1994;

c. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

f. het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het terrein van Takel- en Bergingsbedrijf H. van de Coolwijk te Maiden.

 • 2

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats(en) worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1

  De kosten van het overbrengen van voertuigen tot 3500 kg naar de bewaarplaats bedragen:

  Op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 17.00 uur : € 100,-.

  Op zaterdag, zon- en feestdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur: € 125,-.

  Op maandag tot en met zondag van 18.00 uur tot 0.7.00 uur: € 125,-.

  Deze bedragen zijn inclusief voorrijkosten.

 • 2

  De kosten voor opslag en stalling van de onder 1. bedoelde voertuigen geldt het volgende:

  De eerste 30 kalenderdagen worden geen stallingskosten in rekening gebracht. Na 30 kalenderdagen wordt € 4,54 in rekening gebracht.

 • 3

  De kosten voor opslag en stalling van de onder 1. bedoelde voertuigen geldt het volgende:

  De eerste 30 kalenderdagen worden geen stallingskosten in rekening gebracht. Na 30 kalenderdagen wordt € 4,54 in rekening gebracht. 

 • 4

  De tarieven worden jaarlijks aangepast aan de VBS-normen en opnieuw door het college vastgesteld.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Gennep 2007.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 juni 2007

De raad voornoemd,

 Voorzitter

Griffier