Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2008
CiteertitelVerordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerprechtspositie, wethouder, raadslid, commissielid, vergoeding, reiskosten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vindplaats bekendmaking onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 44, Gemeentwet
 2. artikel 95, Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-08-200801-06-200825-04-2017Nieuwe regeling

25-08-2008

Onbekend.

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2008

De gemeenteraad van de gemeente Gennep:

gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 27 mei 2008;

 

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 11 augustus 2008;

 

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet;

 

gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het rechtspositiebesluit raads- en

commissieleden;

 

 

Besluit:

Vast te stellen de volgende verordening

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2008

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. commissie: een commissie als bedoeld in hoofdstuk V van de Gemeentewet;

b. Rechtspositiebesluit wethouders: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 243;

c. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden: het Koninklijk Besluit van 22 maart

1994, Stb. 244;

d. Regeling rechtspositie wethouders: de ministeriele regeling van 20 februari 2001,

Stcrt. 41 als bedoeld in artikel 23 van het Rechtspositiebesluit wethouders;

e. Verplaatsingskostenbesluit 1989: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken

van 20 oktober 1989, nr AB87/74/U6DGMP/AV/FAR, Stcrt 212;

f. Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16

maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56;

g. raadslid: lid van de gemeenteraad, niet zijnde wethouder;

h. Reisregeling buitenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 12

September 1994, nr AD94/U1011, Strcrt. 181;

i. griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

j. gemeentesecretaris: de secretaris, bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet.

 

Hoofdstuk 2 Voorzieningen voor raadsleden

Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden

De vergoeding van de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, eerste lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, is gelijk aan het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gemeenteklasse 6 (14.001 - 18.000 inwoners) vastgestelde maximum.

 

Artikel 3 Onkostenvergoeding

 • 1

  De vergoeding voor aan de uitoefening van het raadslidmaatschap verbonden kosten is gelijk aan het bedrag voor de gemeenteklasse 6 (14.001 - 18.000 inwoners), vermeld in tabel II van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

   

 • 2

  Ten aanzien van een raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt, is in afwijking van het eerste lid de ' Onkostenvergoeding gelijk is aan het bedrag voor gemeenteklasse 6 (14.001 — 18.000 inwoners), vermeld in tabel III van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. 

Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen

 • 1

  Hij die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar raadslid is geweest ontvangt de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij in dat jaar raadslid is geweest. 

 • 2

  De betaling van de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, geschiedt in maandelijkse termijnen. 

Artikel 5 Reis- en verblijfskosten

 • 1

  Aan het raadslid worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte kosten in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed.  

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde vergoeding is gebaseerd op de Regeling Reis- en Verblijfskosten zoals die van toepassing is op het personeel in dienst van de gemeente Gennep. 

Artikel 6 Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1

  De kosten van deelname van een raadslid aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk algemeen belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.  

 • 2

  Het raadslid dat wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van belang is in verband met de vervulling van het raadslidmaatschap. 

Artikel 7 Computer en internetverbinding

 • 1

  Het college verleent een raadslid op aanvraag voor de uitoefening van het raadslidmaatschap een tegemoetkoming voor gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software. 

 • 2

  Voor zover er sprake is van een tegemoetkoming voor de aanschaf of het gebruik van de eigen computer, bijbehorende apparatuur en software als bedoeld in het vorige lid, ontvangt het raadslid ten laste van de gemeente op aanvraag per jaar een tegemoetkoming van 25 % van de aanschafwaarde daarvan voor een periode van maximaal vier jaar.  

 • 3

  Op aanvraag vergoedt het college het raadslid de aanleg- en abonnementskosten voor de internetverbinding voor de in het eerste of tweede lid genoemde computerapparatuur.  

Artikel 8 Kinderopvang

Vervallen.

 

Artikel 9 Spaarloonregeling/levensloopregeling

 • 1

  Het raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt kan op aanvraag deelnemen aan de voor het gemeentelijk personeel geldende spaarloonregeling.  

 • 2

  Het raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanheft en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt kan deelnemen aan de levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964.  

 • 3

  Deelname aan de spaarloonregeling is niet mogelijk indien het raadslid gebruik maakt van de wettelijke levensloopregeling. 

 • 4

  Gelet op het bepaalde in artikel 99 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente. 

Artikel 9a Fietsregeling

 • 1

  Het raadslid van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt kan deelnemen aan de fietsregeling als bedoeld in artikel 37 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001. Naar keuze van het raadslid wordt de raadsvergoeding dan wel vaste Onkostenvergoeding verminderd met de vergoeding voor de fiets als bedoeld in de Uitvoeringsregeling. 

 • 2

  Gelet op het bepaalde in artikel 99 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente.  

Artikel 10 Verlaging vergoeding werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid

De vergoeding voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, kan op verzoek van een raadslid worden verlaagd in het geval hij een uitkering ontvangt in verband met gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

 

 

Artikel 11 Compensatie korting werkloosheidsuitkering

 • 1

  In het geval een raadslid een uitkering op grond van de Werkloosheidswet ontvangt en de na toepassing van artikel 20 van die wet ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het raadslidmaatschap meer bedraagt dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden die het raadslid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.  

 • 2

  In het geval dat een raadslid een uitkering op grond van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel ontvangt en de na toepassing van artikel 6, vierde lid, van dat besluit ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het raadslidmaatschap meer bedraagt dan de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden die het raadslid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.  

Artikel 12 Vergoeding voor waarneming voorzitterschap van de gemeenteraad

 • 1

  Een raadslid dat op grond van artikel 77 van de Gemeentewet meer dan 30 dagen onafgebroken het voorzitterschap van de gemeenteraad waarneemt, ontvangt voor die waarneming een toeslag van 8% van de in artikel 2 bedoelde vergoeding voor de werkzaamheden over de tijd van de waarneming.  

 • 2

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de Onkostenvergoeding, bedoeld in artikel 3. 

Artikel 12a Ziektekostenvoorziening

 • 1

  De tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering als bedoeld in artikel 11 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt tot 1 januari 2007 € 175 per jaar. Dit bedrag wordt als volgt verhoogd:

  1 januari 2007 €195,32

  l april 2008 €199,23

  l april 2009 €203,21

 • 2

  In het geval een raadslid gedurende een gedeelte van het kalenderjaar lid van de raad is geweest ontvangt hij de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij in dat jaar raadslid is geweest.  

 • 3

  De betaling van de tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, geschiedt in maandelijkse termijnen. 

Artikel 12b Voorzieningen bij tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of

 • 1

  De artikelen 2 tot en met 4, 7, 9 tot en met 11 en 12a blijven van toepassing op het raadslid aan wie ingevolge artikel X 10 van de Kieswet tijdelijk ontslag is verleend wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, met dien verstande dat de Onkostenvergoeding die dit raadslid op grond van artikel 3, eerste of tweede lid, ontvangt de helft bedraagt van het bedrag dat op grond van die bepalingen van toepassing is. 

 • 2

  De artikelen 1 tot en met 6, 7, en 10 tot en met 12a van deze verordening zijn van toepassing op raadsleden die tijdelijk worden benoemd ter vervanging van een raadslid dat ingevolge artikel XI0 van de Kieswet tijdelijk ontslag heeft verkregen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte.  

Hoofdstuk 3 Voorzieningen voor wethouders

Artikel 13 Onkostenvergoeding

De vergoeding voor aan de uitoefening van het wethouderschapschap verbonden kosten is gelijk aan het bedrag voor gemeenteklasse 5a (14.001 - 18.000 inwoners), vermeld in artikel 25 van het Rechtspositiebesluit wethouders.

 

Artikel 14 Reiskosten woon-werkverkeer

De tegemoetkoming voor het reizen tussen zijn woning en de plaats van tewerkstelling van de wethouder is gelijk aan de vergoeding bedoeld in artikel 3 van de Regeling rechtspositie wethouders.

 

Artikel 15 Zakelijke reis- en verblijfskosten

 • 1

  Aan de wethouder wordt naast de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 15 vergoeding verleend voor reiskosten ter zake van andere dan de in artikel 15 bedoelde reizen ten behoeve van de gemeente gemaakt. 

 • 2

  Op aanvraag worden de reiskosten voor de zakelijke reizen van de wethouder gesaldeerd overeenkomstig de regeling Reis- en Verblijfskosten zoals die van toepassing is op het personeel in dienst van de gemeente Gennep.

   

   

Artikel 16 Buitenlandse dienstreis

 • 1

  Indien de wethouder in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maakt worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed. 

 • 2

  Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist. De gemeenteraad kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.  

Artikel 17 Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1

  De kosten van deelname van een wethouder aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

   

 • 2

  De wethouder die wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van belang is in verband met de uitoefening van het ambt van wethouder.  

Artikel 18 Computer en internetverbinding

 • 1

  Op aanvraag wordt aan de wethouder voor de uitoefening van zijn ambt een tegemoetkoming voor gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software vergoed.

 • 2

  Voor zover er sprake is van een tegemoetkoming voor de aanschaf of het gebruik van de eigen computer, bijbehorende apparatuur en software als bedoeld in het vorige lid, ontvangt de wethouder ten laste van de gemeente op aanvraag per jaar een tegemoetkoming van 25 % van de aanschafwaarde daarvan voor een periode van maximaal vier jaar. 

 • 3

  Op aanvraag worden aan de wethouder de abonnementskosten voor de internetverbinding voor de in het eerste of tweede lid genoemde computerapparatuur vergoed.

   

   

Artikel 19 Mobiele telefoon (optie 1: alleen voor zakelijk gebruik)

 • 1

  Op aanvraag wordt de wethouder voor uitsluitend de uitoefening van zijn ambt een mobiele telefoon in bruikleen ter beschikking gesteld.  

 • 2

  De wethouder ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 3

  Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast. 

 • 4

  Voor zover de in bruileen beschikbaar gestelde mobiele telefoon voor privédoeleinden is gebruikt, vindt maandelijks een verrekening van de gesprekskosten plaats.

   

   

Artikel 20 Mobiele telefoon (optie 2: ook voor privé-gebruik)

Vervallen

 

Artikel 21 Spaarloonregeling/levensloopregeling

 • 1

  De wethouder kan op aanvraag deelnemen aan de voor het personeel van de gemeente Gennep geldende spaarloonregeling.  

 • 2

  De wethouder kaan deelnemen aan de levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964  

 • 3

  Deelname aan de spaarloonregeling is niet mogelijk indien de wethouder gebruik maakt van de wettelijke levensloopregeling. 

 • 4

  Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente.

   

   

Artikel 21a Fietsregeling

 • 1

  De wethouder kan deelnemen aan de fietsregeling als bedoeld in artikel 37 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001. Naar keuze van het raadslid wordt de bezoldiging dan wel eindejaarsuitkering verminderd met de vergoeding voor de fiets als bedoeld in de Uitvoeringsregeling.

 • 2

  Gelet op het bepaalde in artikel 99 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente.  

Artikel 22 Reis- en pensionkosten en verhuiskosten

De wethouder die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt heeft ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:

a. reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de regeling Rechtspositie wethouders;

b. verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de regeling Rechtspositie wethouders.

 

 

Artikel 23 Kinderopvang

Vervallen.

 

Hoofdstuk 4 Voorzieningen voor commissieleden

Artikel 24 Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen

 • 1

  De vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie en haar subcommissies bedoeld in artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is gelijk aan het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gemeenteklasse II (10.000-20.000 inwoners) vastgestelde maximum. 

 • 2

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene die als lid van een commissie een vaste vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 96 van de Gemeentewet ontvangt.  

 • 3

  Geen vergoeding ontvangt degene die zitting heeft in een commissie

  a. als raadslid of wethouder;

  b. uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een ambtelijke of bestuurlijke hoedanigheid dan wel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd;

  c. als vertegenwoordiger van een belanghebbende instelling, organisatie of groepering, tenzij zijn lidmaatschap van de commissie tevens in belangrijke mate het gemeentelijk belang dient.

 • 4

  De raad kan in afwijking van het bepaalde in het eerste lid een hogere vergoeding vaststellen ten aanzien van

  a. een lid van een commissie die op grond van zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het taakgebied van de commissie voor deelname aan haar werkzaamheden is aangetrokken, en

  b. een lid van een commissie ten aanzien waarvan de vergoeding niet geacht kan worden in een redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van zijn taak en de omvang van de door hem te verrichten arbeid.

   

Artikel 25 Reis- en verblijfkosten

 • 1

  Aan het lid van een commissie dat geen raadslid of wethouder is en niet in zijn hoedanigheid van ambtenaar tot lid van de commissie is benoemd, worden de ten behoeve van de gemeente gemaakte kosten in verband met reizen en verblijf buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur vergoed. 

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde vergoeding is gebaseerd op de Regeling Reis- en Verblijfskosten zoals die van toepassing is op het personeel in dienst van de gemeente Gennep.

   

   

Artikel 26 Buitenlandse excursie of reis

 • 1

  De gemeenteraad kan een commissie uit de gemeenteraad toestemming verlenen voor een excursie of reis naar het buitenland. De gemeenteraad kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.  

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde excursie of reis wordt door of vanwege de gemeente georganiseerd.

 • 3

  De in redelijkheid gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de gemeente.

   

   

Artikel 27 Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1

  De kosten van deelname van een commissielid aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente. 

 • 2

  Het commissielid dat wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van belang is in verband met de vervulling van het commissielidmaatschap.  

Artikel 28 Computer en internetverbinding

 • 1

  Het college verleent een commissielid op aanvraag voor de uitoefening van het raadslidmaatschap een tegemoetkoming voor gebruik van een eigen computer, bijbehorende apparatuur en software. 

 • 2

  Voor zover er sprake is van een tegemoetkoming voor de aanschaf of het gebruik van de eigen computer, bijbehorende apparatuur en software als bedoeld in het vorige lid, ontvangt het commissielid ten laste van de gemeente op aanvraag per jaar een tegemoetkoming van 25 % van de aanschafwaarde daarvan voor een periode van maximaal vier jaar. 

 • 3

  Op aanvraag vergoedt het college aan het commissielid de aanleg- en abonnementskosten voor de internetverbinding voor de in het eerste of tweede lid genoemde computerapparatuur.

   

   

Hoofdstuk 5 De procedure van declaratie

Artikel 29 Betaling van kosten

Betaling van kosten op grond van deze verordening vindt plaats door

a. betaling uit eigen middelen; of

b. rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente;

 

Artikel 30 Declaratie van vooruit betaalde kosten

 • 1

  Voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in de artikelen 5, 6,15,16,25 en 26 wordt gebruik gemaakt van een declaratieformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, indien deze kosten uit eigen middelen vooruit zijn betaald.  

 • 2

  Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend. Het raadslid, onderscheidenlijk de wethouder of het commissielid dient het declaratieformulier binnen 2 maandenbij de griffier, onderscheidenlijk de gemeentesecretaris of een door hem aangewezen ambtenaar in, onder bijvoeging van de originele bewijsstukken.  

Artikel 31 Rechtstreekse facturering bij de gemeente

 • 1

  De vergoeding van kosten, bedoeld in de artikelen 6,16,17, 26 en 27 kan plaatsvinden door rechtstreekse toezending van de door het raads- of commissielid, onderscheidenlijk de wethouder voor akkoord ondertekende factuur aan de gemeente.  

 • 2

  Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het begeleidingsformulier, waarvan het model door het college is vastgesteld, volledig in te vullen en te ondertekenen.  

 • 3

  Het raadslid, onderscheidenlijk de wethouder dient het begeleidingsformulier en de factuur binnen 2 maanden in bij de griffier, onderscheidenlijk de gemeentesecretaris of de door hem aangewezen ambtenaar.

   

   

Hoofdstuk 6 Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 32 Intrekking oude regeling

De verordening Voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden wordt ingetrokken.

 

Artikel 33 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2008. Aan artikel 12a zal met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 uitvoering worden gegeven. 

 • 2

  Met de inwerkingtreding van deze regeling vervalt de Verordening Rechtspositie Wethouders, Raads- en Commissieleden 2006.  

Artikel 34 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2008.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 augustus 2008

De raad voornoemd

 

 

VoorzitterW.g.

 

 

 

GriffierW.g.