Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Handhavingsverordening wet investeren in jongeren, gemeente Gennep 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening wet investeren in jongeren, gemeente Gennep 2009
CiteertitelHandhavingsverordening wet investeren in jongeren, gemeente Gennep 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerphandhaving, investeren, jongeren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening is per 1 januari 2012 van rechtswege vervallen door intrekking van de Wet investeren in jongeren.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet n
  2. artikel 12, eerste lid, onderdeel c, van de Wet investeren in jongeren

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-10-200901-10-200901-01-2012nieuwe regeling

19-10-2009

Gemeenteblad, 2009 nummer 17

2009/5838

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening wet investeren in jongeren, gemeente Gennep 2009

De raad van Gennep,

Gelet op het besluit van het college van B en W van 21 september 2009, nr 2009/5838 inzake de Handhavingsverordening Wet investeren in jongeren – Gemeente Gennep 2009,

Gelezen het voorstel van het presidium van 5 oktober 2009, 

Gehoord de commissie Burgerzaken van 19 oktober 2009, 

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 12, eerste lid, onderdeel c, van de Wet investeren in jongeren (WIJ),

overwegende dat het noodzakelijk is bij verordening regels te stellen aangaande het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wet investeren in jongeren;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 Handhavingsverordening wet investeren in jongeren, gemeente Gennep 2009

Artikel 1 Opstellen handhavingsplan

Burgemeester en wethouders dragen in het kader van het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wet investeren in jongeren zorg voor het opstellen van een handhavingsplan.

Artikel 2 Vereisten handhavingsplan

Het in artikel 1 genoemde handhavingsplan bevat tenminste:

a. een gemeentelijke visie op handhaving; b. een plan van aanpak met beleidsdoelen/maatregelen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen; c. een plan van aanpak met beleidsdoelen/maatregelen om niet-naleving van de wet op te sporen en te bestraffen.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Handhavingsverordening Wet investeren in jongeren Gemeente Gennep 2009”.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 oktober 2009.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 oktober 2009

voorzitter

griffier