Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Verordening winkeltijden gemeente Gennep.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Gennep.
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Gennep
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpwinkeltijden, koopzondag

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregels zondagavondwinkel gemeente Gennep

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-199601-01-2014Nieuwe regeling

28-11-1996

Maas- en Niersbode, 1996, 10 december.

964358

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Gennep.

De raad der gemeente Gennep;

overwegende dat door de inwerkingtreding van de Winkeltijdenwet de Winkelsluitingswet 1976 en de daarop gebaseerde besluiten zijn komen te vervallen; dat daarmee de Winkelsluitingsverordening gemeente Gennep niet langer actueel is;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 1996;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet,

BESLUIT:

in te trekken de Winkelsluitingsverordening gemeente Gennep en vast te stellen de Verordening winkeltijden gemeente Gennep.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. de wet: de Winkeltijdenwet;b. feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Overdracht van de ontheffing

 • 1

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 3 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt; b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse; d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn; f. de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 4 Zon- en feestdagenregeling

 • 1

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 5 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 0 en 16.00 uur.

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste 1 winkel ontheffing verlenen.

 • 3

  Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:a. de winkel dient gesloten te zijn tussen 0 en 16.00 uur;b. er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 4

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;b. het uitstallen van goederen.

 • 2

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 7 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 8 Toerisme

De verboden vervat in artikel 2, eerste lid, onder b en c van de wet gelden niet ten behoeve van de verkoop in een winkel, gelegen op een kampeerplaats op zondagen, Nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en tweede kerstdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. De verboden vervat in artikel 2, eerste lid, onder b en c van de wet gelden voorts niet ten behoeve van de verkoop vanuit de kwekerij, deeluitmakende van het tuinencomplex De Rhulenhof, Kleefseweg 14, Ottersum op zon- en feestdagen in de periode 15 mei tot 1 oktober tussen 13.00 en 17.00 uur.

Artikel 9 Grensovergangen

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet ten aanzien van grensoverschrijdend verkeer.

 • 2

  De ontheffing wordt geweigerd indien deze geen betrekking heeft op handelingen die plaatsvinden in de nabijheid van grensovergangen langs daarop aansluitende doorgaande wegen.

Artikel 10 Inwerkingtreding en overgangsregeling

De verordening treedt met onmiddellijke ingang in werking. De vrijstellingen en ontheffingen, die verleend zijn op grond van de oude Winkelsluitingswet 1976 c.q. Winkelsluitingsverordening gemeente Gennep, waarvoor eenzelfde regeling is opgenomen in de nieuwe Winkeltijdenwet c.q. Winkeltijdenverordening gemeente Gennep, worden geacht op grond van de twee laatstgenoemde regelingen te zijn verleend.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden gemeente Gennep.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 november 1996

De raad voornoemd,

, voorzitterw.g.

, secretarisw.g.