Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening langdurigheidstoeslag 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening langdurigheidstoeslag 2012
CiteertitelVerordening langdurigheidstoeslag 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerplangdurigheidstoeslag

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling vervangt Verordening langdurigheidstoeslag 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, Wet werk en bijstand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-201201-01-201208-11-2012intrekking

30-10-2012

Goirles Belang, 07-11-2012

Onbekend
09-02-201201-01-201208-11-2012nieuwe regeling

31-01-2012

Goirles Belang, 08-02-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening langdurigheidstoeslag 2012.

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   wet: de Wet werk en bijstand;

  • b.

   langdurig: een ononderbroken periode van 36 maanden;

  • c.

   laag inkomen: een inkomen dat per maand niet hoger is dan 110 % van de toepasselijke bijstandsnorm;

  • d.

   peildatum: de datum waarop belanghebbende langdurig een laag inkomen en geen vermogen heeft.

 • 2.

  In deze verordening wordt onder belanghebbende mede verstaan het gezin.

 • 3.

  Begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de wet.

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1.

  Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de wet komt in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag de belanghebbende die gedurende een onafgebroken periode van 36 maanden aangewezen is geweest op een inkomen dat niet hoger is dan 110% van de voor hem geldende bijstandsnorm en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de wet.

 • 2.

  Niet voor de langdurigheidstoeslag komt in aanmerking de belanghebbende die een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt als genoemd in de WSF 2000.

Artikel 3 Hoogte van de langdurigheidstoeslag

 • 1.

  De langdurigheidstoeslag bedraagt per jaar:

  • a.

   voor het gezin € 520,00,

  • b.

   voor een alleenstaande ouder € 465,00,

  • c.

   voor een alleenstaande € 365,00.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid is de situatie op de datum waartegen de langdurigheidstoeslag wordt aangevraagd bepalend.

 • 3.

  Indien één van de gezinsleden is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge de artikelen 11 of 13, eerste lid van de wet, waardoor slechts één van de gezinsleden recht op langdurigheidstoeslag heeft, komt dit gezinslid in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 4.

  De in het eerste lid genoemde bedragen worden elk jaar per 1 januari aangepast met een percentage dat overeenkomt met het procentuele verschil tussen de gezinsnorm, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de wet, per 1 januari van dat jaar en de gezinsnorm per 1 januari van het daar aan voorafgaande jaar.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 5 Intrekking oude regeling

De bij besluit van de gemeenteraad d.d. 1 februari 2011 vastgestelde Verordening langdurigheidstoeslag 2011 wordt ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2012.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als : Verordening Langdurigheidstoeslag 2012.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 31-1-2012.

 

, de voorzitter

, de griffier