Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Deelverordening jeugdsportsubsidieregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening jeugdsportsubsidieregeling
CiteertitelJeugdsportsubsidieregeling
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsportsubsidies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deelverordening vervangt Jeugdsportsubsidieregeling (ingangsdatum 1 januari 1988 en laatstelijk gewijzigd d.d. 5 januari 1999).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene subsidieverordening Goirle

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200629-12-2011nieuwe regeling

20-12-2005

Goirles Belang, 21-12-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening Jeugdsportsubsidieregeling

 

 

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Gemeente: de gemeente Goirle;

het college: het college van burgemeester en wethouders;

sportverenigingen: de in de gemeente gevestigde instellingen die ten doel hebben de beoefening van sport of lichamelijke oefening door jeugdleden in clubverband ter plaatse;

jeugdleden: contribuerende leden van een sportvereniging die per 31 december van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, landelijk als zodanig geregistreerd staan, danwel niet ouder zijn dan 17 jaar en woonachtig zijn in de gemeente Goirle;

accommodatie: de ruimte, die benodigd is voor de sport, zulks ter beoordeling van het college.

Artikel 2

Sportverenigingen, die voldoen aan de in deze regeling gestelde voorwaarden, komen jaarlijks voor toekenningvan een subsidie in aanmerking, zulks overeenkomstig de navolgende bepalingen.

Artikel 3

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient een vereniging te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Het bestuur moet tenminste twee volwassen leden tellen en minimaal bestaan uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

   

 • 2.

  De vereniging dient een ledenlijst bij te houden waarop de jeugdleden separaat – onder vermelding van geboortedatum en adres – zijn weergegeven. Wanneer een vereniging is aangesloten bij een landelijke sportbond dient bij de subsidieaanvrage een door de bond gewaarmerkte ledenlijst te worden overgelegd.

Artikel 4
 • 1.

  Aanvragen voor subsidie worden ingediend door het bestuur van de Sportvereniging.

 • 2.

  Op de wijze van aanvraag is de Algemene Subsidie Verordening Goirle van toepassing.

Artikel 5

Het aan de sportvereniging toe te kennen subsidie, hetwelk door het college wordt vastgesteld, wordt berekend op basis van een vijftal componenten:

 • a.

  een bijdrage in de contributie;

 • b.

  een bijdrage in de accommodatiekosten;

 • c.

  een bijdrage in de kosten van deelneming aan jeugdsportleiderscursussen;

 • d.

  een bijdrage in de kosten van deelname aan jeugdcompetities;

 • e.

  een bijdrage in de kosten van bondscontributie voor jeugdleden.

Artikel 6

De bijdrage in de contributie van de jeugdleden bedraagt € 10,89 per jeugdlid.

Artikel 7
 • 1.

  Het subsidie in de accommodatiekosten bedraagt 55% van het huurtarief, voor zover deze kosten naar het oordeel van het college zijn gemaakt voor het gebruik door jeugdleden.

 • 2.

  Een subsidie in de kosten van huur van een niet door het college beheerde accommodatie, wordt slechts verleend indien door het college geen gelijkwaardige accommodatie kan worden aangeboden. Bij verschil van mening omtrent het begrip gelijkwaardige accommodatie beslist het college.

Artikel 8
 • a.

  Voor jeugdteams deelnemend aan jeugdcompetities worden de navolgende subsidies verstrekt:

  € 62,39 per jeugdelftal of twaalftal;

  € 39,71 per jeugdzevental;

  € 22,69 per jeugdteam met minder dan zeven spelers;

 

 • b.

  Een bijdrage wordt verleend in de kosten van de bondscontributie zoals de vereniging deze verschuldigd is aan de nationale sportbond voor elk aangemeld jeugdlid. Hieronder worden niet verstaan de eventuele bondscontributies voor deelname aan competities. Het subsidie bedraagt 45% van de kosten.

Artikel 9
 • 1.

  De kosten van erkende jeugdsportleiderscursussen worden slechts gesubsidieerd voor zover deze zijn besteed ten behoeve van de leden van de sportverenigingen, en voor zover de cursus geen beroepsopleiding inhoudt.

 • 2.

  Het subsidie bedraagt 50% van de lesgelden, van de kosten van boeken en van de reiskosten.

Artikel 10
 • 1.

  Een subsidie aan een vereniging die geen gebruik maakt van een gemeentelijke accommodatie is, omgerekend naar een bedrag per jeugdlid, nooit hoger dan een bedrag dat door een soortgelijke vereniging – welke wel gebruik maakt van een gemeentelijke accommodatie – wordt ontvangen.

 • 2.

  Bij verschil van mening omtrent het begrip soortgelijke vereniging, beslist het college.

Artikel 11

Op de wijze van subsidieverlening en subsidievaststelling, het verlenen van voorschriften en het verbinden van verplichtingen aan de subsidieverlening en –vaststelling is de Algemene Subsidie Verordening Goirle van toepassing.

Artikel 12

Een subsidie op grond van deze regeling kan slechts worden verstrekt voor zover de gemeenteraad de daartoe benodigde gelden beschikbaar stelt. Wanneer het totaalbedrag van de op grond van deze regeling te verstrekken subsidies het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget overtreft, worden de aan de vereniging uit te keren subsidiebedragen op basis van evenredigheid gekort.

Artikel 13

Deze regeling kan – in geval van een daartoe strekkende aanvrage – ook van toepassing worden verklaard voor de deelnemers aan de activiteit van een instelling werkzaam op het gebied van de ‘gehandicaptensport’. In een zodanig geval dient daar waar in deze gelezen wordt ‘jeugdleden’, te worden gelezen ‘deelnemers aan activiteiten van een instelling actief op het gebied van de gehandicaptensport en woonachtig in de gemeente Goirle’.

Artikel 14
 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘jeugdsportsubsidieregeling’.

   

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2006.

   

 • 3.

  Met het in werking treden van deze verordening, vervalt de bestaande Jeugdsportsubsidieregeling (ingangsdatum 1 januari 1988 en laatstelijk gewijzigd d.d. 5 januari 1999).

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 20-12-2005.