Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 - Tarieventabel 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2012 - Tarieventabel 2014
CiteertitelLegesverordening 2012 - Tarieventabel 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpleges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201409-03-2014nieuwe tarieventabel

05-11-2013

Goirles Belang, 18-12-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 - Tarieventabel 2014

Tarieventabel 2014, behorende bij de Legesverordening 2012

 

Indeling tarieventabel

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet (vervallen)

 

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie (vervallen)

 

 

Hoofdstuk 14

Marktstandplaatsen (vervallen)

 

 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

 

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

 

Hoofdstuk 17

Nutsbedrijven

 

 

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

 

 

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

 

 

Hoofdstuk 20

Diversen

 

 

 

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

Hoofdstuk 9

Sloopmelding (vervallen)

 

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

 

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

 

 

Hoofdstuk 5

Leefmilieuverordening (vervallen)

 

 

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening

 

 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

2014

2013

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

1.1.1.1

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag

€ 254,40

€ 250,60

1.1.1.2

zaterdag

€ 477,20

€ 470,10

1.1.1.3

op locatie op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag

€ 335,20

€ 330,20

1.1.1.4

op locatie op zaterdag

€ 558,00

€ 549,80

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

1.1.2.1

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag

€ 127,10

€ 125,20

1.1.2.2

zaterdag

€ 238,50

€ 235,00

1.1.2.3

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap op locatie op:

1.1.2.3.1

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag

€ 207,90

€ 204,80

1.1.2.3.2

zaterdag

€ 319,40

€ 314,70

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 281,40

€ 277,20

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 281,40

€ 277,20

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 33,00

€ 32,50

1.1.6

vervallen

 

 

1.1.7

vervallen

 

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan, ongeacht het resultaat:

€ 19,30

€ 19,00

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

1.1.10

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, bedraagt

€ 52,40

€ 51,60

1.1.11

Het tarief bedraagt voor getuigenis door de gemeente Goirle

 

 

1.1.11.1

per getuige

€ 28,60

€ 28,20

1.1.11.2

in een bijzonder huis als bedoeld in 1.1.3 en 1.1.4, per getuige

€ 57,30

€ 56,50

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

2014

2013

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 50,35

€ 50,35

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

€ 50,35

€ 50,35

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 50,35

€ 50,35

1.2.1.4

tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in de subonderdelen 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

n.v.t.

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet:

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van veertien jaar nog niet heeft bereikt

€ 31,85

€ 31,85

1.2.2.2

in andere gevallen dan bedoeld in artikel 1.2.2.1

€ 41,90

€ 41,90

1.2.3

De tarieven genoemd in de subonderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 en onderdeel 1.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 46,60

€ 46,60

1.2.4

Bij de aanvraag van een onder 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 genoemd document worden, indien de aanvrager reeds eerder een zodanig document werd verstrekt welke bij de aanvraag niet of niet compleet kan worden overlegd, de ter zake verschuldigde leges verhoogd met:

€ 18,60

€ 18,30

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

2014

2013

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,35

€ 41,35

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 

 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

€ 34,10

1.3.2.2

bij een aanvraag in verband met beschadiging of vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met

€ 18,60

€ 18,30

1.3.3

De verhogingen genoemd in onderdeel 1.3.2 zijn in voorkomend geval cumulatief verschuldigd.

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

2014

2013

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,80

€ 7,70

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1

voor 25 verstrekkingen

€ 163,60

€ 161,20

1.4.2.2.2

voor 100 verstrekkingen

€ 654,90

€ 645,20

1.4.2.2.3

voor 500 verstrekkingen

€ 3.275,10

€ 3.226,70

1.4.2.2.4

voor 1.000 verstrekkingen

€ 6.550,30

€ 6.453,50

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 7,80

€ 7,70

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.4.2.1

voor 25 verstrekkingen

€ 163,60

€ 161,20

1.4.4.2.2

voor 100 verstrekkingen

€ 654,90

€ 645,20

1.4.4.2.3

voor 500 verstrekkingen

€ 3.275,10

€ 3.226,70

1.4.4.2.4

voor 1.000 verstrekkingen

€ 6.550,30

€ 6.453,50

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 2,27

€ 2,27

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 19,50

€ 19,20

1.4.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.7.1

tot het verstrekken van één persoonslijst

€ 19,50

€ 19,20

1.4.7.2

tot inzage c.q. verstrekken van een lijst betreffende protocollering in de GBA

€ 19,50

€ 19,20

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

2014

2013

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 18,50

€ 18,20

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

2014

2013

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,23

€ 0,23

 

met een maximum per bericht van

€ 5,00

€ 5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 22,50

€ 22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,00

€ 5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 22,50

€ 22,50

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 4,69

€ 4,69

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

2014

2013

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting of -rekening

€ 23,10

€ 22,80

1.7.1.2

een afschrift van de productenraming of -rekening

€ 23,10

€ 22,80

1.7.1.3

een afschrift van de beheerstoelichting of -rekening

€ 28,90

€ 28,50

1.7.1.4

een exemplaar van het bijlagenboek bij de begroting of rekening

€ 28,90

€ 28,50

1.7.2

Het tarief bedraag voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 79,20

€ 78,00

1.7.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 132,10

€ 130,10

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de stukken behorende bij de vergaderingen van de raadscommissies

€ 175,90

€ 173,30

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van rapporten, nota's, verordeningen, reglementen e.d. behoudens de nader in deze tabel genoemde stukken

1.7.4.1

bij minder dan 11 pagina's

€ 8,70

€ 8,60

1.7.4.2

bij 11 pagina's of meer

€ 8,70

€ 8,60

 

met voor elke pagina meer dan 11 een bedrag van:

€ 0,40

€ 0,40

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

2014

2013

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.8.1.1

een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 1,10

€ 1,10

1.8.1.1.2

in formaat A3

€ 1,30

€ 1,30

1.8.1.2

een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm2 lichtdruk

€ 1,30

€ 1,30

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 7,80

€ 7,70

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 1,30

€ 1,30

1.8.2.3

vervallen

 

 

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 7,80

€ 7,70

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 14,50

€ 14,30

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 14,50

€ 14,30

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 14,50

€ 14,30

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 14,50

€ 14,30

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

2014

2013

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05

€ 30,05

1.9.2

tot het legaliseren van een handtekening

€ 7,80

€ 7,70

1.9.3

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 7,80

€ 7,70

1.9.4

tot het verstrekken van gewaarmerkte documenten

€ 7,80

€ 7,70

1.9.5

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

€ 7,80

€ 7,70

1.9.6

tot het verstrekken van een akte van eedsaflegging

€ 7,80

€ 7,70

1.9.7

tot het verstrekken van overige verklaringen voor zover niet geregeld in deze tarieventabel

€ 7,80

€ 7,70

1.9.8

tot het verstrekken van het opgraven en herbegraven van een lijk als bedoeld in artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging

€ 30,00

n.v.t.

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in artikelen 10.2 en 10.63, tweede lid van de Wet Milieubeheer voor het aanleggen, stoken of hebben van vuur in de open lucht

vervallen

€ 32,90

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

2014

2013

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 13,40

€ 13,20

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,40

€ 0,40

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

2014

2013

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.11.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet

n.v.t.

n.v.t.

1.11.2

tot het inschrijven in een register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet

n.v.t.

n.v.t.

1.11.3

tot het verstrekken van gegevens uit het register van woningzoekenden als bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingswet, voor elke in dat register vermelde woningzoekende

n.v.t.

n.v.t.

1.11.4

tot het verlenen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet

n.v.t.

n.v.t.

1.11.5

tot het verlenen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet

n.v.t.

n.v.t.

1.11.6

tot het verlenen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet

n.v.t.

n.v.t.

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

2014

2013

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 69,00

€ 68,00

1.12.2

vervallen

n.v.t.

€ 34,00

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

2014

2013

1.13

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

2014

2013

1.14

vervallen

 

 

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

2014

2013

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.15.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 33,40

€ 32,90

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 33,40

€ 32,90

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 33,40

€ 32,90

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 16 Kansspelen

2014

2013

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

€ 22,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

€ 226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

€ 90,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

€ 136,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 33,40

€ 32,90

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2.39 van de A.P.V.

€ 192,50

€ 189,70

 

 

 

 

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 17 Nutsbedrijven

2014

2013

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor het leggen van nutsvoorzieningen (gas, water en energie)

per locatie voor een ononderbroken trace:

1.17.1.1

korter dan 100 meter

€ 193,60

€ 190,70

1.17.1.2

van 100 tot 500 meter

€ 344,90

€ 339,80

1.17.1.3

van 500 meter en groter wordt het onder 1.17.1.2 genoemde tarief verhoogd met een bedrag per strekkende meter tracé boven de 500 meter van:

€ 1,30

€ 1,25

1.17.1.4

als voor een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het tarief verhoogd met

€ 264,90

€ 261,00

1.17.1.5

als voor een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel c.q. leiding plaatsvindt, wordt het tarief verhoogd met een bedrag uit een kostenraming die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.17.2

Als een kostenraming zoals bedoeld in subonderdeel 1.17.1.5 is uitgebracht, wordt de aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de kostenraming aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

2014

2013

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

 

per locatie voor een ononderbroken trace:

 

 

1.18.1.1

korter dan 100 meter

€ 193,60

€ 190,70

1.18.1.2

van 100 tot 500 meter

€ 344,90

€ 339,80

1.18.1.3

van 500 meter en groter wordt het onder 1.18.1.2 genoemde tarief verhoogd met een bedrag per strekkende meter tracé boven de 500 meter van:

€ 1,30

€ 1,25

1.18.1.4

als voor een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het tarief verhoogd met

€ 264,90

€ 261,00

1.18.1.5

als de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van meldingen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, wordt het tarief verhoogd met

€ 264,90

€ 261,00

1.18.1.6

als voor een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het tarief verhoogd met een bedrag uit een kostenraming die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.18.2

Als een kostenraming zoals bedoeld in subonderdeel 1.18.1.6 is uitgebracht, wordt de melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de kostenraming aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

2014

2013

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.19.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 34,30

€ 33,80

1.19.2

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 1 van de Regeling gehandicaptenparkeerkaart

€ 72,90

€ 71,80

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, als bedoeld in artikel 15 juncto artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw)

€ 76,00

€ 71,80

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.19.4.1

tot het verkrijgen van een tweede bewonersparkeerontheffing (blauwe zone) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

€ 79,30

€ 78,10

1.19.4.2

tot het verkrijgen van een derde bewonersparkeerontheffing (blauwe zone) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

€ 118,90

€ 117,10

1.19.4.3

tot het verkrijgen van een vierde bewonersparkeerontheffing (blauwe zone) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

€ 158,40

€ 156,10

1.19.4.4

tot het verkrijgen van een eerste bedrijfsparkeerontheffing (blauwe zone) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

€ 79,30

€ 78,10

1.19.4.5

tot het verkrijgen van een tweede bedrijfsparkeerontheffing (blauwe zone) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

€ 129,50

€ 127,60

1.19.4.6

tot het verkrijgen van een derde bedrijfsparkeerontheffing (blauwe zone) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

€ 158,40

€ 156,10

1.19.4.7

tot het verkrijgen van een vierde bedrijfsparkeerontheffing (blauwe zone) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

€ 158,40

€ 156,10

1.19.4.8

tot het gedurende het kalenderjaar wijzigen van een kenteken in een ontheffing als bedoeld in 1.19.4.1, 1.19.4.2 en 1.19.4.3

€ 22,50

€ 22,20

1.19.4.9

tot het verkrijgen van een boekje met 10 tijdelijke parkeerontheffingen (kraskaarten) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459), ieder geldig voor 4 uur parkeertijd

vervallen

vervallen

1.19.4.10

tot het verkrijgen van een tijdelijke parkeerontheffing (blauwe zone) voor utiliteitsverkeer, als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

 

 

 

1.met een geldigheidsduur van een week

€ 11,40

€ 11,20

 

2.met een geldigheidsduur van een jaar na verlening

€ 158,50

€ 156,20

1.19.4.11

tot het plaatsen van toeristisch recreatieve bewegwijzering

€ 76,00

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 20 Diversen

 

2014

2013

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 

 

1.20.1.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 2.9 van de Algemene Plaatselijke Verordening (A.P.V.) voor het optreden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur, gids e.d. op of aan de door de burgemeester aangewezen wegen of weggedeelten

€ 33,40

€ 32,90

1.20.1.2

een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 2.10 van de A.P.V. voor het gebruiken van de weg of een weggedeelte, anders dan overeenkomst de bestemming:

 

 

1.20.1.2.1

voor het exploiteren van een terras

€ 66,60

€ 65,60

1.20.1.2.2

voor het plaatsen van bouwmaterialen en / of container

€ 33,40

€ 32,90

1.20.1.2.3

voor het overig gebruik van de weg of weggedeelte anders dan overeenkomstig de bestemming

€ 66,60

€ 65,60

 

De onder 1.20.1.2..3 genoemde leges worden niet geheven, indien het in dit artikel bedoelde gebruik wordt uitgeoefend door een ideeele instelling of politieke partij ten behoeve van ideeele en/of activiteiten

 

 

1.20.1.3

een ontheffing als bedoeld in artikel 2.29 van de A.P.V. voor het geopend zijn van een horecabedrijf na het wettelijke sluitingsuur

€ 33,40

€ 16,00

1.20.1.4

een ontheffing als bedoeld in artikel 2.64 van de A.P.V. voor het houden van bijen binnen 30 meter van woningen of binnen 30 meter van de weg

€ 66,60

€ 65,60

1.20.1.5

een vergunning als bedoeld in artikel 4.6 van de A.P.V. voor het in werking hebben van een geluidsapparaat, (recreatie)toestel, (bouw)machine e.d. in de open lucht

€ 49,90

€ 49,20

1.20.1.6

een vergunning als bedoeld in artikel 4.15 van de A.P.V. voor het maken van handelsreclame zichtbaar vanaf de weg of op een voor publiek toegankelijke plaats

€ 49,90

€ 49,20

1.20.1.7

een ontheffing als bedoeld in artikel 4.18, derde lid, van de A.P.V. recreatief nachtverblijf buiten kampeerterrein

€ 49,90

€ 49,20

1.20.1.8

een ontheffing als bedoeld in artikel 5.6 van de A.P.V. voor het plaatsen of hebben van caravans, aanhangwagens e.d. op door burgemeester en wethouders aangewezen wegen

€ 49,90

€ 49,20

1.20.1.9

een ontheffing als bedoeld in artikel 5.7 van de A.P.V. voor het parkeren van een voertuig op de weg, met het kennelijke doel om door middel daarvan handelsreclame te maken

€ 49,90

€ 49,20

1.20.1.10

een ontheffing als bedoeld in artikel 5.8 van de A.P.V. voor het parkeren van voertuigen die, met inbegrip van de lading, een oplegger of een aanhanger, langer zijn dan 6 meter en/of hoger zijn dan 2,40 meter, op door burgemeester en wethouders aangewezen plaatsen

€ 49,90

€ 49,20

1.20.1.11

een vergunning als bedoeld in artikel 5.13 van de A.P.V. voor het houden van een openbare inzameling van geld of goederen e.d.:

 

 

1.20.1.11.1

met een doorlopende geldigheidsduur

€ 49,90

€ 49,20

1.20.1.11.2

voor eenmalig gebruik

€ 33,40

€ 32,90

1.20.1.12

een vergunning als bedoeld in artikel 5.18 van de A.P.V. voor het innemen van een standplaats in de openlucht voor de uitoefening van de handel, voorzover dit gebeurt buiten de wekelijkse markt

€ 66,60

€ 65,60

1.20.1.13

een vergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de A.P.V. voor het exploiteren van een openbare inrichting

€ 236,30

€ 232,80

1.20.1.14

een wijziging in de vergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de A.P.V. voor het exploiteren van een openbare inrichting

€ 118,10

€ 116,40

1.20.1.15

een wijziging in het aanhangsel van de vergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de A.P.V. voor het exploiteren van een openbare inrichting

€ 79,00

€ 116,40

1.20.1.16

Indien ten aanzien van een evenement meerdere vergunningen, ontheffingen e.d. op grond van Titel 1, hoofdstuk 20 van deze legestarieventabel en op grond van Titel 3 artikel 1.3 en Titel 1 atikel 16.2 (indien in één aanvraag verwerkt) benodigd zijn, bedraagt de gezamenlijke leges voor die vergunningen, ontheffingen e.d. niet meer dan

€ 158,00

€ 82,20

1.20.1.17

Indien ten aanzien van een horecabedrijf een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning tegelijktijdig worden aangevraagd, bedragen de leges gezamenlijk

€ 342,50

€ 337,40

1.20.1.18

indien ten aanzien van een horecabedrijf een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning tegelijktijdig worden gewijzigd, bedragen de leges gezamenlijk

€ 171,30

€ 168,80

 

 

Tarief

Tarief

 

 

2014

2013

1.20.1.19

indien ten aanzien van een horecabedrijf het aanhangsel van een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning tegelijktijdig worden gewijzigd, bedragen de leges gezamenlijk

€ 118,10

n.v.t.

1.20.1.20

een vergunning als bedoeld in artikel 2.72 van de A.P.V. voor het verkopen van consumentenvuurwerk

€ 49,90

€ 49,20

1.20.1.21

een ontheffing als bedoeld in artikel 5.36 van de A.P.V. voor het verstrooien van as

€ 12,10

n.v.t.

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 8,00

€ 7,90

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,40

€ 0,40

1.20.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

 

 

1.20.2.3.1

per pagina A4 formaat

€ 1,10

€ 1,10

1.20.2.3.2

per pagina A3 formaat

€ 1,30

€ 1,30

1.20.2.3.3

voor elk groter exemplaar

€ 5,80

€ 5,70

1.20.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 17,70

€ 17,40

1.20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kwartier of een gedeelte daarvan

€ 10,60

€ 10,40

1.20.2.6

een digitaal bestand

€ 23,10

€ 22,80

1.20.2.7

het in 1.20.2.6 genoemde tarief wordt per MB gemeten in DGW formaat verhoogd met

€ 5,50

€ 5,40

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving /

 

 

 

omgevingsvergunning

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2014

2013

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

Heffingsgrondslag

 

 

 

Dit is de grondslag op basis waarvan leges worden geheven. Er worden verschillende grondslagen gebruikt, afhankelijk van het te leveren product:

 

 

 

1.Tarief per vierkante meter, gebaseerd op de hoofdfunctie per bouwlaag van het gebouw of de uitbreiding daarvan. Er wordt uitgegaan van de bruto-vloeroppervlakte in vierkante meters, als omschreven in NEN 2580.

 

 

 

2.Vast tarief per product, als omschreven in het van toepassing zijnde artikel.

 

 

 

3.Bouwkosten of sloopkosten exclusief omzetbelasting, als omschreven in NEN 2631. Onder bouwkosten en sloopkosten wordt verstaan, de aannemingssom exclusief omzetbelasting, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.2

Hoofdfunctie: De aard van het gebruik dat in overwegende mate plaatsvindt per bouwlaag van het gebouw of de uitbreiding daarvan. Er is slechts één hoofdfunctie mogelijk per bouwlaag.

 

 

2.1.1.3

In behandeling nemen: onder het in behandeling nemen van een aanvraag wordt verstaan het indienen van een aanvraag bij de gemeente

 

 

2.1.1.4

Totale oppervlakte: De som van de bruto-vloeroppervlaktes volgens NEN 2580 van alle bouwlagen van het gebouw of de uitbreiding daarvan

 

 

2.1.1.5

Vooroverleg-schetsplan: Een onderzoek naar de wenselijkheid, haalbaarheid en/of vergunbaarheid van een initiatief met gebruikmaking van het vereiste aanvraagformulier voor een schetsplan en de benodigde bescheiden.

 

 

2.1.1.6

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2014

2013

2.2

Indien ten behoeve van een bouwactiviteit een schetsplan wordt gevraagd, bedraagt het tarief

€ 136,50

€ 130,00

 

 

 

 

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2014

2013

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1a

Bouwactiviteiten (veel voorkomende bouwwerken)

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, voor veelvoorkomende bouwwerken, wordt het tarief voor het in behandeling nemen bepaald aan de hand van onderstaande tabel.

 

 

 

De heffingsgrondslag wordt naar boven afgerond

 

 

2.3.1.1a.1

Gevel- en kozijnwijzigingen per 15 m2 van het gewijzigde geveloppervlak

€ 210,00

€ 200,00

2.3.1.1a.2

Dakkapel per 10 m2 dakdoorbreking

€ 336,00

€ 320,00

2.3.1.1a.3

Bijbehorend bouwwerk van maximaal 10 m2 bruto vloeroppervlakte

€ 273,00

€ 250,00

2.3.1.1a.4

Erfafscheiding, hekwerk, tuinmuur per 10 m1

€ 105,00

€ 100,00

2.3.1.1a.5

Onderkeldering per 30 m3

€ 262,50

€ 250,00

2.3.1.1a.6

Zwembad per 30 m3 waterinhoud

€ 262,50

€ 250,00

2.3.1.1a.7

Reclameuiting per 1 m2 zichtoppervlak

€ 131,30

€ 125,00

2.3.1.1a.8

Overkapping (waaronder een carport) van maximaal 25 m2 bruto vloeroppervlakte

€ 140,00

n.v.t.

 

 

 

 

2.3.1.1b

Bouwactiviteiten (uitbreiding en nieuwbouw)

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo voor nieuwbouw of het uitbreiden van een gebouw, wordt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag bepaald op basis van de totale oppervlakte, aan de hand van onderstaande tabel,

 

 

 

met een minimum van:

€ 525,00

€ 500,00

 

 

 

 

 

Hoofdfunctie per bouwlaag (tarief per m2 van het totale oppervlak van de bouwlaag):

 

 

2.3.1.1b.1

Wonen

€ 27,30

€ 26,00

2.3.1.1b.2

Maatschappelijk of economisch

€ 42,00

€ 40,00

2.3.1.1b.3

Industrie

€ 12,60

€ 12,00

2.3.1.1b.4

Agrarisch

€ 7,40

€ 7,00

2.3.1.1b.5

Parkeergarages

€ 10,50

€ 10,00

 

 

 

 

2.3.1.1c

Bouwactiviteiten (overige werkzaamheden)

 

 

2.3.1.1c.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, voor: - gebouwen of de uitbreiding daarvan die niet in bovengenoemde tabel zijn genoemd; - bouwwerken geen gebouw zijnde; - tijdelijke bouwwerken met een instandhoudingtermijn van maximaal vijf jaar; - onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen; - het veranderen of verbouwen van gebouwen zonder uitbreiding daarvan en voor gevelwijzigingen; - romneyloodsen; - funderingsherstel; is het tarief

3,00%

3,00%

 

van de bouwkosten.

 

 

 

Met een minimum van:

€ 525,00

€ 500,00

 

 

 

 

2.3.1.1d

Vermindering grote projecten

 

 

 

Indien de leges die voortvloeien uit paragraaf 2.3.1, meer zijn dan € 40.000,00, dan wordt het bedrag aan leges wat uitkomt boven de € 40.000,00 met 25% verlaagd.

 

 

 

Indien de leges die voortvloeien uit paragraaf 2.3.1, meer zijn dan € 500.000,00, dan wordt geen hoger bedrag dan € 500.000,00 aan leges geheven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarief

Tarief

 

 

2014

2013

 

Welstandstoets

 

 

2.3.1.2

vervallen

vervallen

vervallen

 

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport (zie artikel 2.3.18)

 

 

2.3.1.3

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 615,00

€ 524,10

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, verhoogd met:

50%

50%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

2.3.1.6

vervallen

 

 

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 271,40

€ 258,50

 

 

 

 

 

 

Tarief

Tarief

 

 

2014

2013

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) of ontheffing van de bouwverordening wordt toegepast:

€ 315,00

€ 300,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 315,00

€ 300,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 2.311,50

€ 2.201,40

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 579,80

€ 552,20

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 579,80

€ 552,20

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 579,80

€ 552,20

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 579,80

€ 552,20

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 315,00

€ 300,00

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 315,00

€ 300,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 315,00

€ 300,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 2.311,50

€ 2.201,40

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 579,80

€ 552,20

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 579,80

€ 552,20

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 579,80

€ 552,20

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 579,80

€ 552,20

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 315,00

€ 300,00

 

 

 

 

 

 

Tarief

Tarief

 

 

2014

2013

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.5.1

tot 200 m²

€ 412,00

€ 392,40

2.3.5.2

van 200 m² tot 1.000 m²

€ 412,00

€ 392,40

 

vermeerderd met een bedrag van € 86,00 per 100m² voor elke 100m² of gedeelte daarvan boven een bruto-vloeroppervlak boven de 200 m²;

 

 

2.3.5.3

van 1.000 m² tot 5.000 m²

€ 1.100,00

€ 1.048,00

 

vermeerderd met een bedrag van € 36,00 per 100m² voor elke 100m² of gedeelte daarvan boven een bruto-vloeroppervlak boven de 1.000 m²;

 

 

2.3.5.4

van 5.000 m² of groter

€ 2.540,00

€ 2.439,60

 

vermeerderd met een bedrag van € 13,30 per 100m² voor elke 100m² of gedeelte daarvan boven een bruto-vloeroppervlak boven de 5.000 m².

 

 

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening gemeente Goirle 2007 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 300,00

€ 250,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 300,00

€ 250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 135,00

€ 131,90

 

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in artikel 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 412,00

€ 392,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarief

Tarief

 

 

2014

2013

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de A.P.V. een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 220,40

€ 217,10

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

 

indien de aanvraag betrekking heeft op één boom:

€ 80,00

€ 80,00

 

per extra boom,

€ 40,00

€ 40,00

 

tot een maximum van:

€ 800,00

€ 800,00

 

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 33,50

€ 33,00

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 33,50

€ 33,00

 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 221,40

€ 218,10

2.3.12.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 221,40

€ 218,10

 

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 221,40

€ 218,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarief

Tarief

 

 

2014

2013

2.3.14

Andere activiteiten (vervallen)

 

 

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

120%

120%

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

100%

100%

 

 

 

 

2.3.16

Advies

 

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

€ 581,10

€ 553,40

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 581,10

€ 553,40

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.3.18

Beoordeling bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.18.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 114,55

€ 109,10

2.3.18.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 924,55

€ 880,50

 

 

 

 

2.3.19

Besluit vergunningvrij

 

 

 

Indien voor een, op basis van artikel 2.1, lid 3 van de Wabo, vergunningvrije activiteit op verzoek van de aanvrager een "besluit vergunningvrij" wordt afgegeven:

€ 94,50

€ 90,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2014

2013

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, en binnen 26 weken na de reactie op het vooroverleg/principeverzoek wordt ingediend, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

2.4.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De vermindering bedraagt:

 

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

 

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2014

2013

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat de vergunning is verleend

50%

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in onderdele 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning op initiatief van bevoegd gezag

 

 

2.5.2.1

Teruggaaf van 100% van de leges voor de aanvraag wordt verleend indien:

 

 

2.5.2.1.a

een aanvraag om omgevingsvergunning die wordt ingetrokken op initiatief van het bevoegd gezag, omdat die niet binnen de daarvoor gestelde termijn tot een vergunning zou hebben kunnen leiden door omstandigheden die het bevoegd gezag - door bijvoorbeeld verkeerde of te late advisering - aangerekend kunnen worden, en

 

 

2.5.2.1.b

binnen drie maanden na de intrekking een nieuwe aanvraag wordt ingediend voor nagenoeg dezelfde activiteit.

 

 

2.5.2.1

Het bepaalde in onderdeel 2.5.2.1 is tevens van toepassing in gevallen waarin niet de gehele aanvraag wordt ingetrokken, maar de intrekking slechts betrekking heeft op één of enkele activiteiten van die aanvraag. Hierbij geldt dat, onder de voorwaarden zoals genoemd in hoofdstuk 2.5.2.1, slechts teruggaaf plaatsvindt voor de activiteiten waarvoor de aanvraag is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg - of sloopactiviteiten als bedoeld in onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

25%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

2.5.6

Buiten behandeling stelling

 

 

 

Wanneer een ingediende aanvraag om omgevingsvergunning niet ontvankelijk is en door de gemeente buiten behandeling wordt gesteld, bedraagt het tarief

€ 136,50

€ 130,00

 

Indien er een lager tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van kracht is, geldt dat tarief.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

2014

2013

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 71,00

€ 69,20

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 290,65

€ 276,80

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 5.386,40

€ 5.306,80

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening of het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van die wet, al dan niet in combinatie met aanvraag om omgevingsvergunning

€ 3.769,60

€ 3.713,90

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

 

 

2.9

vervallen

vervallen

vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 67,00

€ 66,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder Titel 2

 

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 1 Horeca

 

2014

2013

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 236,30

€ 232,80

3.1.2

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 118,10

€ 116,40

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 39,40

€ 38,80

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

€ 39,40

n.v.t

3.1.5

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€ 79,00

n.v.t

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 79,00

€ 32,90

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 79,00

€ -

3.2.2.1

voor één dag per week gedurende ten hoogste 12 maanden

vervallen

€ 82,20

3.2.2.2

voor één dag

vervallen

€ 49,20

3.2.3

vervallen

 

 

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

3.2.4.1

een vergunning voor een evenement als bedoeld in de brandveiligheidsverordening

€ 33,40

€ 32,90

3.2.4.2

een vergunning voor een niet-evenement als bedoeld in de brandveiligheidsverordening

€ 83,40

€ 82,20

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor een seksinrichting of escortbedrijf

€ 304,50

€ 300,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

 

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

n.v.t

n.v.t.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

 

 

 

3.5

vervallen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening

€ 33,40

€ 32,90

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 118,10

€ 82,20

 

 

 

 

 

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 5 november 2013

 

 

 

 

 

 

 

De griffier van Goirle,