Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Goirle 2015, versie 2

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Goirle 2015, versie 2
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Goirle 2015, versie 2
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke ondersteuning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke omdersteuning
 2. Besluit maatschappelijke ondersteuning
 3. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Goirle 2015
 4. Verordening jeugdhulp gemeente Goirle 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-09-201501-01-201504-02-2016nieuw besluit

25-08-2015

Goirles Belang, 02-09-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Goirle 2015

Begrippen en definities

De begripsbepalingen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning, het Besluit maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Goirle 2015 (hierna: de Verordening Wmo 2015) en de Verordening Jeugdhulp 2015 zijn van toepassing op dit Besluit.

 

Hoofdstuk 1 Bijdragen

Artikel 1.1 Omvang van de bijdragen

De bedragen en het percentage die gelden voor een bijdrage zijn gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in het landelijk Besluit maatschappelijke ondersteuning, zoals jaarlijks aangepast door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en luiden als volgt:

1.

Het bedrag dat de ongehuwde persoon die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt moet betalen bedraagt € 19,40 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan € 22.331,00 (per jaar) het bedrag van € 19,40 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en € 22.331,00;

2.

Het bedrag dat de ongehuwde persoon die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt moet betalen bedraagt € 19,40 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan € 16.634,00 per jaar het bedrag van € 19,40 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en € 16.634,00;

3.

Het bedrag dat de gehuwde personen indien (een van) beiden de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt moeten betalen bedraagt € 27,60 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan € 27.917,00 per jaar het bedrag van € 27,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en € 27.917,00;

4.

Het bedrag dat de gehuwde personen die beiden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt moeten betalen bedraagt € 27,60 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan € 23.046,00 per jaar het bedrag van € 27,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en € 23.046,00.

Artikel 1.2 Omvang van de ouderbijdrage in de kosten van jeugdhulp bij hulp en verblijf buiten het gezin

De bedragen zijn opgenomen in artikel 8.1.2 van het landelijk Besluit Jeugdhulp.

De bedragen in onderstaande tabel zijn per maand en op basis van verblijf van 7 dagen per week voor ‘dag- en nacht’. De bedragen gelden vanaf 1 januari 2015. Voor daghulp wordt geen ouderbijdrage opgelegd.

Hoofdstuk 2 Resultaatgebieden huisvesting, voeren van een huishouden, thuissituatie, dagelijkse activiteiten, opvoed- en opgroeisituatie 18+ en 18-, mantelzorgondersteuning, daginvulling en kortdurende opvang: Persoonsgebonden budget dienstverlening

Artikel 2.1 Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget resultaat gestuurde ondersteuning Wmo 2015 en Jeugdhulp

100%, 75% of 50% van de kostprijs in natura per resultaatgebied en trede per maand, afhankelijk van de aantoonbare kosten en de arbeidsrechtelijke positie van de zorgaanbieder, volgens schema in bijlage 6.

Artikel 2.2 Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget overgangsrecht hulp bij het huishouden (Wmo 2007)

De vaststelling van een persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden, dat in 2015 doorloopt op grond van het overgangsrecht Wmo 2007, vindt als volgt plaats:

 • a.

  Voor zorg die wordt verleend door een informele hulp wordt een vergoeding van € 13,05 per uur verstrekt;

 • b.

  Voor zorg die wordt verleend door een professionele hulp wordt een vergoeding van € 20,52 per uur voor zorg volgens categorie 1 of € 25,27 per uur voor zorg volgens categorie 2 verstrekt.

 • c.

  Om voor een vergoeding zoals genoemd onder b. in aanmerking te komen moet vooraf een overeenkomst met een commerciële zorgaanbieder, die als zodanig is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, worden verstekt.

 • d.

  Een alfacheque vertegenwoordigt een waarde van € 13,80 en geldt voor 1 uur hulp bij het huishouden volgens categorie 1.

Artikel 2.3 Bedragen persoonsgebonden budget overgangsrecht AWBZ en Jeugdzorg

Zie bijlage 7 en 8

Artikel 2.4 Proceskeuzes trekkingsrecht pgb

 • 1.

   

  • a.

   Bemiddelingskosten, tussenpersonen of belangenbehartigers mogen niet uit het pgb betaald worden

  • b.

   Een eenmalige uitkering mag uit het pgb betaald worden

  • c.

   Een feestdagenuitkering mag uit het pgb betaald worden

  • d.

   Budgethouders mogen een vast maandloon afspreken met hun zorgverlener(s)

  • e.

   Budgethouders mogen de reiskosten van hun zorgverlener(s) uit hun pgb betalen

  • f.

   Een bedrag van € 50,00 per jaar hoeft niet verantwoord te worden

 • 2.

   

  • a.

   De in lid 1 onder a. en f genoemde voorwaarden gelden niet voor pgb's overgangsrecht AWBZ en jeugdzorg.

  • b.

   De in lid 1 genoemde keuzes leiden niet tot een hoger pgb-bedrag dan de bedragen zoals opgenomen in bijlage 6 van dit Besluit.

Hoofdstuk 3 Resultaatgebied huisvesting: wonen in een geschikt huis

Artikel 3.1 Maatwerkvoorziening voor verhuis- en herinrichtingskosten

Een persoonsgebonden budget voor verhuis- en herinrichtingskosten bedraagt € 2.552,00.

Artikel 3.2 Hoogte vergoeding in natura of als persoonsgebonden budget

 • 1.

  De vergoeding in natura of als persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen wordt vastgesteld als tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in door de gemeente opgestelde kostenberekening dan wel de door het college geaccepteerde offerte.

 • 2.

  Bij het opstellen van de kostenberekening en bij de beoordeling van de offerte wordt rekening gehouden met hetgeen bepaald is in:

  • a.

   Bijlage 1 bij dit besluit: Overzicht subsidiabele kostenposten woningaanpassingen;

  • b.

   Bijlage 2 bij dit besluit: Extra bouw- en grondkosten.

Artikel 3.3 Woonvoorzieningen van niet bouwkundige of technische aard

Voor voorzieningen in verband met woningsanering, die noodzakelijk zijn in verband met COPD en/of allergische aandoeningen, of de vervanging van tapijt dat niet geschikt is voor rolstoelgebruik, worden de maximale vergoedingsbedragen berekend op de wijze als aangegeven onder a en b.

 

 

Artikel 3.4 Tijdelijke huisvesting

 • 1.

  Het college kan een vergoeding verstrekken voor de meerkosten van tijdelijke huisvesting die door de belanghebbende met beperkingen moeten worden gemaakt in verband met het aanpassen van zijn huidige woonruimte of de nog te betrekken woonruimte.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde vergoeding omvat de werkelijke kosten tot een maximumbedrag per maand, als hierna aangegeven:

  • -

   Voor tijdelijke huisvesting in een zelfstandige woonruimte € 454,00 per maand;

  • -

   Voor tijdelijke huisvesting in een niet zelfstandige woonruimte € 230,00 per maand.

   

Artikel 3.5 Huurderving

 • 1.

  In geval van huurbeëindiging van een aangepaste woonruimte, die voor meer dan € 6.247,00 is aangepast op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007 of de Wet voorzieningen gehandicapten, kan het college een tegemoetkoming in de kosten verlenen aan de eigenaar van de woning in verband met derving van huurinkomsten voor de duur van maximaal 6 maanden, waarbij de eerste maand huurderving niet voor vergoeding in aanmerking komt.

 • 2.

  De in dit artikel bedoelde vergoeding van de kosten van huurderving omvat de werkelijke kosten van kale huur, vermeerderd met de subsidiabele servicekosten, tot een maximum dat overeenkomt met de maximum huurgrens per maand als bedoeld bij de huurtoeslag.

Artikel 3.6 Onderhoud keuring en reparatie

De kosten van onderhoud, keuring en reparatie van op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten en van de Wet maatschappelijke ondersteuning verstrekte voorzieningen worden vergoed zoals weergegeven in Bijlage 3 bij dit besluit: onderhoud, keuring en reparatie van woonvoorzieningen.

Artikel 3.7 Terugbetalen bij verkoop

 • 1.

  De eigenaar-bewoner, die een woonvoorziening heeft ontvangen die leidt tot waardestijging van de woning, dient bij verkoop van deze woning binnen een periode van 10 jaar na gereed melding van de voorziening, deze verkoop van de woning onverwijld aan het college te melden. De meerwaarde van de woning dient volgens het in lid 4 vastgelegde afschrijvingsschema te worden terugbetaald.

 • 2.

  De verplichting als bedoeld in lid 1 is van toepassing als de woonvoorziening gerealiseerd is in de vorm van uitbreiding van de woning door een aan- op- of bijbouw al dan niet gepaard gaande met verwerving van de voor de bouw benodigde grond.

 • 3.

  De vaststelling van de eventuele meerwaarde geschiedt door een beëdigd taxateur, aan te wijzen door de woningeigenaar.

 • 4.
  • De restitutie als bedoeld in lid 1 bedraagt:

   • -

    voor het eerste jaar na gereedmelding 100% van de meerwaarde;

   • -

    voor het tweede jaar 80% van de meerwaarde;

   • -

    voor het derde jaar 60% van de meerwaarde;

   • -

    voor het vierde jaar 40% van de meerwaarde;

   • -

    en voor het vijfde jaar 20% van de meerwaarde.

  Doch nooit meer dan het bedrag dat ten laste van de gemeente is gekomen in verband met de getroffen voorzieningen.

   

 • 5.

  Op het te restitueren bedrag worden de kosten van de taxatie in mindering gebracht.

Artikel 3.8 Hoofdverblijf

 • 1.

  Het bedrag dat als maximum verstrekt wordt bij het bezoekbaar maken van een woning bedraagt € 5.571,00.

 • 2.

  De aanvraag moet worden ingediend in de gemeente, waar de aan te passen woonruimte zich bevindt, onder voorwaarde, dat de gemeente waar de belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft, verklaart dat er niet eerder een woonruimte bezoekbaar is gemaakt ten behoeve van deze belanghebbende.

Artikel 3.9 Wijze van verstrekken eenmalige pgb's

 • 1.

  Eenmalige pgb's voor voorzieningen op het gebied van wonen of zich verplaatsen worden rechtstreeks door de gemeente aan de leverancier verstrekt na ontvangst van de factuur of een offerte.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan het college uit praktische overwegingen diverse kleine bedragen rechtstreeks betalen aan de cliënt na ontvangst van door het college goedgekeurde rekeningen, bonnen of een begroting van de kosten.

Hoofdstuk 4 Resultaatgebied sociaal netwerk en daginvulling 18+ en 18-: zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel, verplaatsen in en om het huis, de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten

Artikel 4.1 Collectief aanvullend vervoer (Regiotaxi)

Met het collectief systeem van aanvullend vervoer wordt bedoeld het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), Regiotaxi Midden-Brabant, dat wordt uitgevoerd volgens de opzet zoals beschreven in bijlage 4 bij dit besluit.

Artikel 4.2 Persoonsgebonden budget autoaanpassing

Een vergoeding voor de kosten van autoaanpassing wordt maximaal 1x per 7 jaar toegekend, de aan te passen auto mag niet ouder zijn dan 3 jaar en moet voldoende verzekerd zijn.

Artikel 4.3 Persoonsgebonden budget individueel vervoermiddel

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst adequate voorziening, indien nodig verhoogd met een bedrag voor de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering en met een bedrag voor onderhoud en reparatie voor vergelijkbare voorzieningen, zoals dat door het college wordt bepaald op basis van informatie die verstrekt wordt door de hulpmiddelenleverancier van de gemeente. De bedragen en/of percentages zijn in bijlage 5 bij dit besluit opgenomen.

 • 2.

  Als een goedkopere of te hergebruiken voorziening voorhanden is geldt, in afwijking van de in artikel 1. genoemde prijslijst het laagste bedrag of, bij voortgezet gebruik na afloop van de economische levensduur, alleen nog de kosten van onderhoud en (indien van toepassing) verzekering.

Artikel 4.4 Persoonsgebonden budget meerkosten gebruik eigen auto

In situaties waarin het voor de cliënt niet mogelijk is om gebruik te maken van de Regiotaxi, kan een pgb voor aantoonbare meerkosten van het gebruik van de eigen auto verstrekt worden. De hoogte van dit pgb is vastgesteld op maximaal € 45, 50 per maand.

Artikel 4.5 Persoonsgebonden budget rolstoel

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel wordt vastgesteld als tegenwaarde van de goedkoopst adequate voorziening, indien nodig verhoogd met een bedrag voor de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering en met een bedrag voor onderhoud en reparatie voor vergelijkbare voorzieningen, zoals dat door het college wordt bepaald op basis van informatie die verstrekt wordt door de hulpmiddelenleverancier van de gemeente. De bedragen en/of percentages van nieuwe voorzieningen zijn in bijlage 5 bij dit besluit opgenomen.

 • 2.

  Als een goedkopere of te hergebruiken voorziening voorhanden is geldt, in afwijking van de in artikel 1. genoemde prijslijst, het laagste bedrag.

Artikel 4.6 Persoonsgebonden budget sportrolstoel

 • 1.

  De hoogte van een persoonsgebonden budget voor de aanschaf en het onderhoud van een sportrolstoel bedraagt € 2.840,00.

 • 2.

  Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt maximaal eens in de drie jaar verstrekt, als hiertoe een noodzaak is vastgesteld.

Artikel 4.7 Rolstoel- en scootmobieltraining

Indien zulks naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk is, kunnen de noodzakelijke kosten van rolstoel- en scootmobieltraining voor vergoeding in aanmerking komen.

Artikel 4.8 Gehandicaptenparkeerkaart / -parkeerplaats

 • 1.

  Bij aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart en bij aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken worden leges gevraagd, zoals vastgelegd in de Legestarieventabel, Hoofdstuk 19 Verkeer & Vervoer.

 • 2.

  Het tarief voor aanleg van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bedraagt € 475,00 en wordt in rekening gebracht door de afdeling Realisatie en Beheer.

 • 3.

  Het tarief voor het wijzigen van het kenteken op het onderbord van een gehandicaptenparkeerplaats bedraagt € 30,40 en wordt in rekening gebracht door de afdeling Realisatie en Beheer.

 • 4.

  Bij een verhuizing binnen de gemeente Goirle wordt 50% van de kosten voor nieuwe aanleg gerekend.

Bijlage 1 bij het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Goirle

Overzicht subsidiabele kostenposten woningaanpassingen

1.

De aanneemsom (hierin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de Voorziening.

2.

De risicoverrekening van loon- en materiaalkosten, met inachtneming van het bepaalde in de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991.

3.

Het architectenhonorarium, echter uitsluitend in de gevallen waarin het inschakelen van een architect naar het oordeel van het college noodzakelijk is (het betreft dan veelal een ingrijpende woningaanpassing, zoals een aanbouw). De vergoeding voor het honorarium wordt gesteld op 10 procent van de aanneemsom, overeenkomstig de Standaard Regeling 1997 (SR 1997) van de Bond van Nederlandse Architecten, tenzij het honorarium ingevolge artikel 51 lid 1 van De Nieuwe Regeling (DNR 2005) behorende bij SR 1997 schriftelijk is vastgesteld op een lager bedrag, en dat devergoeding voor het honorarium in dit laatste geval gelijk is aan het (lagere) bedrag zoals dat ingevolge artikel 51 lid 1 DNR 2005 schriftelijk is vastgesteld.

4.

De leges voor zover deze betrekking hebben op het treffen van de voorziening.

5.

De verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting.

6.

Renteverlies in verband met het verrichten van noodzakelijke betaling aan derden, tot de datum van gereedmelding, voor zover deze verband houdt met de bouw dan wel het treffen van voorzieningen.

7.

De prijs van bouwrijpe grond, indien noodzakelijk (zie Bijlage 2 sub 1a). Indien noodzakelijkworden de hiervoor te maken extra notariskosten vergoed.

8.

De door burgemeester en wethouders (schriftelijk) goedgekeurde kostenverhogingen, die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien konden worden.

9.

De kosten in verband met noodzakelijk technisch onderzoek en adviezen met betrekking tot het verrichten van de aanpassing.

10.

De kosten van heraansluiting op de openbare nutsvoorziening.

11.

De kosten van bodemonderzoek indien dit noodzakelijk is en voor zover dit dient plaats te vinden voor rekening van degene die recht heeft op een vergoeding voor de kosten van woninguitbreiding of sanering.

Bijlage 2 bij het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Goirle

Extra bouw- en grondkosten

1. Bouwkosten

Het is mogelijk om een vergoeding in natura of als pgb te verstrekken in de kosten voor het aanbouwen of uitbreiden van een vertrek bij een bestaande woning of de extra bouwkosten bij een nieuw te bouwen woning.

Voor de berekening van deze vergoeding wordt als basis genomen het extra aantal m2 dat volgens tabel 1a voor vergoeding in aanmerking komt, vermenigvuldigd met de verdiepingshoogte, met een maximum van 2,70m. Wanneer het woonoppervlak van de nieuw te bouwen woning groter is dan 75m2 vermeerderd met het maximum aantal meters dat noodzakelijk is volgens het programma van eisen (zie kolom 2 van tabel 1a), wordt geen vergoeding in de bouwkosten verstrekt.

 

2. Grondkosten

Het is mogelijk om een vergoeding in natura of als pgb te verstrekken voor het verwerven van extra grond ten behoeve van een aanbouw of uitbreiding van een bepaald vertrek indien dit op grond van ergonomische beperkingen noodzakelijk is.

Een vergoeding voor de extra grondkosten wordt bij een bestaande woning alleen verstrekt, indien uitbreiding of aanbouw op eigen grond niet mogelijk is. Bij een nieuw te bouwen woning waarvoor de perceeloppervlakte groter is dan 250 m² behoeft geen extra grond te worden verworven en wordt geen vergoeding verstrekt.

 

Het aantal m2 dat voor vergoeding in aanmerking komt, is per vertrek aan een maximum gebonden, zoals in onderstaande tabel aangegeven.

 

Maximum aantal m2 waarvoor een vergoeding wordt verstrekt, aangegeven per vertrek in een zelfstandige woning:

 

 

3 Kosten padverharding

Indien de aanleg van een verhard pad tussen de openbare weg en de hoofdingang tot een woonruimte, of tussen een tweede ingang en een berging en/of tuinpoort noodzakelijk is, kan in de kosten daarvan een vergoeding worden verstrekt. Dit geldt zowel bij de aanleg van een nieuw pad als bij de aanpassing van een bestaand pad.

Voor geldt een maximumoppervlakte van 20 m2 en een maximumprijs van € 62,95 per m2.

 

4 Kosten terrasverharding

Indien de aanleg van een verhard terras, direct aansluitend aan de woonruimte, of de aanpassing van een bestaand terras noodzakelijk is, kan in de kosten daarvan een vergoeding worden verstrekt.

Voor de vergoeding geldt een maximumoppervlakte van 6 m2 en een maximumprijs van € 40,66 per m2.

Bijlage 3 bij het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Goirle

Kosten van onderhoud, keuring en reparatie woonvoorzieningen

1.

De vergoeding voor de kosten van onderhoud, keuring en reparatie geldt voor de volgende voorzieningen:

 • a.

  de mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar keukenblok, bad of wastafel;

 • b.

  elektromechanisch openings- en sluitingsmechanisme van deuren;

 • c.

  stoelliften, rolstoel- of staplateauliften, woonhuisliften, hefplateauliften, balansliften.

2.

Ten aanzien van de onder a. en b. genoemde voorzieningen komen de werkelijk gemaakte kosten in aanmerking voor vergoeding.

3.

Ten aanzien van de onder c. genoemde voorzieningen komen de werkelijk gemaakte kosten in aanmerking voor vergoeding met de hieronder vermelde frequentie.

 

Bijlage 4 bij het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Goirle

Het Collectief Vraagafhankelijk vervoer (Regiotaxi Midden Brabant)

1.

Aan de persoon die in aanmerking komt voor het CVV, wordt een Wmo-Regiotaxipas verstrekt, op vertoon waarvan de rechthebbende gebruik kan maken van de Regiotaxi tegen 'betaling' van de voor de betreffende rit geldende prijs per zone.

2.

Voor de tarifering van het CVV wordt dezelfde zone-indeling gehanteerd als voorheen bij het openbaar busvervoer.

3.

Het vervoer wordt naar afstand onderscheiden in regionaal vervoer d.w.z. vervoer binnen een gebied van maximaal 5 zones vanaf het woonadres, en bovenregionaal vervoer, d.w.z. vervoer over een afstand van meer dan 5 zones vanaf het opstapadres. Langere ritten zijn alleen mogelijk naar algemene puntbestemmingen. Voor Goirle is dat het Tweestedenziekenhuis in Waalwijk. Op indicatie door het college zijn ook individuele puntbestemmingen mogelijk.

4.

Binnen de regio kan op vertoon van de Regiotaxipas onbeperkt gebruik worden gemaakt van de Regiotaxi.

5.

De eigen betaling per rit bedraagt € 0,65, vermeerderd met € 0,65 per zone binnen het gebied van 5 OV-zones. Deze eigen betaling dient per taxirit contant te worden voldaan aan de chauffeur of op rekening.

6.

De Wmo-gerechtigde kan zich door één sociaal begeleider laten vergezellen. De begeleider betaalt dezelfde eigen bijdrage als de Wmo-pashouder. Deze eigen betaling dient per taxirit contant te worden voldaan aan de chauffeur of op rekening.

Als de begeleiding naar het oordeel van het college medisch noodzakelijk is, is de begeleider geen betaling verschuldigd. Een Wmo-gerechtigde voor wie naar het oordeel van het college medische begeleiding noodzakelijk is, kan alleen als hij vergezeld is van een medisch begeleider reizen tegen het Wmo-tarief. Om als begeleider te kunnen worden aangemerkt moet de begeleidende persoon 16 jaar of ouder zijn.

7.

Elke betalende reiziger mag 2 kinderen tot 12 jaar meenemen tegen hetzelfde tarief.

8.

Voor vervoer dat niet valt binnen de reikwijdte van de Wmo, zoals vervoerskosten die gecompenseerd worden door de Zvw, leerlingenvervoer en vervoer naar dagopvang, kunnen Wmo-gerechtigden en (sociaal) begeleider niet reizen tegen het hierboven genoemde tarieven. Wel kan er dan gereisd worden tegen het reguliere CVV-tarief van € 1,95 per zone.

9.

Maximale lengte van de gesubsidieerde tarieven is vijf OV-zones. Bij langere ritten (geldt alleen voor puntbestemmingen) geldt vanaf de zesde zone het tarief van € 1,95 per zone. Ook voor ritten tot 5 zones in België geldt dit tarief.

Bijlage 5 bij het besluit Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Goirle,

Hulpmiddelen

Bijlage 6 bij het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Goirle

Tarieven per resultaatgebied nieuwe voorzieningen Wmo en jeugdhulp (inclusief vervoer indien van toepassing)

 

 

 

Toelichting bovenstaand schema:

Een etmaal Kortdurend Verblijf (KV) wordt standaard toegekend in combinatie met 5 of 6 componenten begeleiding.

Twee etmalen KV worden standaard toegekend in combinatie met 7, 8 of 9 componenten begeleiding.

Als er een extra component verblijf noodzakelijk is, moet € 30,00 bij het tarief (uitgaand van 100%) opgeteld worden.

Als er een extra component begeleiding noodzakelijk is, moet € 34,00 bij het tarief (uitgaand van 100%) opgeteld worden.

Tarief voor vervoer bij kortdurende opvang:

 

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging (PV) wordt indien nodig altijd samen met een ander resultaatgebied toegekend, met uitzondering van het resultaatgebied daginvulling (daar maakt PV al onderdeel van uit). Voor PV wordt een bedrag toegekend van € 38,58 per uur. Het totaalbedrag wordt per 4 weken betaalbaar gesteld.

 

Bijlage 6a  

Tarief per 4 weken waarover een eigen bijdrage wordt gerekend per resultaatgebied en per trede (bij CAK productcategorie 20, overige maatwerkarrangementen)

1:

(Bij Sociaal Netwerk 18- bijdrage niet van toepassing)

Resultaatgebied Sociaal Netwerk 18+ trede 1: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

Resultaatgebied Sociaal Netwerk 18+ trede 2: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

Resultaatgebied Sociaal Netwerk 18+ trede 3: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 272

Resultaatgebied Sociaal Netwerk 18+ trede 4: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 183

2:

Resultaatgebied Huisvesting trede 1: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 283

Resultaatgebied Huisvesting trede 2: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 199

Resultaatgebied Huisvesting trede 3: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 232

Resultaatgebied Huisvesting trede 4: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 183

3:

Resultaatgebied Financiële Situatie trede 1: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

Resultaatgebied Financiële Situatie trede 2: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

Resultaatgebied Financiële Situatie trede 3: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

Resultaatgebied Financiële Situatie trede 4: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 183

4:

Resultaatgebied Thuissituatie (zonder kinderen) trede 1: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 283

Resultaatgebied Thuissituatie (zonder kinderen) trede 2: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 283

Resultaatgebied Thuissituatie (zonder kinderen) trede 3: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 284

Resultaatgebied Thuissituatie (zonder kinderen) trede 4: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 183

5:

Resultaatgebied Opvoed/groei vanuit o/v trede 1: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 283

Resultaatgebied Opvoed/groei vanuit o/v trede 2: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 283

Resultaatgebied Opvoed/groei vanuit o/v trede 3: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 284

Resultaatgebied Opvoed/groei vanuit o/v trede 4: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 183

6.

(Bij Opvoed/groei vanuit kind bijdrage niet van toepassing)

7:

Resultaatgebied Mantelzorgondersteuning trede 1: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

Resultaatgebied Mantelzorgondersteuning trede 2: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

Resultaatgebied Mantelzorgondersteuning trede 3: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

Resultaatgebied Mantelzorgondersteuning trede 4: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 183

8:

(Bij Daginvulling 18- bijdrage niet van toepassing)

Resultaatgebied Daginvulling 18+ trede 1: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 278

Resultaatgebied Daginvulling 18+ trede 2: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 278

Resultaatgebied Daginvulling 18+ trede 3: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 271

Resultaatgebied Daginvulling 18+ trede 4: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 183

Arbeidsmatige dagbesteding : tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 597

 

Bijlage 7 bij het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Goirle

PGB tarieven 2015 overgangsrecht AWBZ voor een PGB in functies en klassen

Deze bedragen gelden bij omzetten leveringsvorm van Zorg In Natura naar PGB. De bedragen worden naar rato van het aantal weken van de duur van de indicatie omgerekend. Zie bijlage 8 voor maximaal te vergoeden uurtarieven.

A. Persoonlijke verzorging

Klasse

Uren per week

Pgb per jaar

1

0 - 1,9 uur

€ 1.409

2

2 - 3,9 uur

€ 4.226

3

4 - 6,9 uur

€ 7.748

4

7 - 9,9 uur

€.11.975

5

10 - 12,9 uur

€ 16.201

6

13 - 15,9 uur

€ 20.428

7

16 - 19,9 uur

€ 25.358

8

20 - 24,9 uur

€ 31.698

B. Begeleiding individueel

Klasse

Uren per week

Pgb per jaar

1

0 - 1,9 uur

€ 1.869

2

2 - 3,9 uur

€ 5.608

3

4 - 6,9 uur

€ 10.282

4

7 - 9,9 uur

€.15.891

5

10 - 12,9 uur

€ 21.499

6

13 - 15,9 uur

€ 27.107

7

16 - 19,9 uur

€ 33.651

8

20 - 24,9 uur

€ 42.063

C. Begeleiding Groep zonder vervoer

Dagdelen per week

Pgb per jaar

1

1

€ 2.310

2

2

€ 4.622

3

3

€ 6.932

4

4

€.9.244

5

5

€ 11.555

6

6

€ 13.865

7

7

€ 16.177

8

8

€ 18.487

9

9

€ 20.798

D. Begeleiding Groep met vervoer

Dagdelen per week

Pgb per jaar

1

1

€ 2.588

2

2

€ 5.175

3

3

€ 7.763

4

4

€.10.348

5

5

€ 12.939

6

6

€ 15.248

7

7

€ 17.561

8

8

€ 19.871

9

9

€ 22.183

F. Kortdurend Verblijf

Per etmaal: € 101 (maximaal drie etmalen per week).

Als uw aantal geïndiceerde uren en/of dagdelen hoger is dan hier staat, dan wordt het tarief van de hoogste klasse verhoogd met pgb per uur of pgb

per dagdeel op jaarbasis maal aantal extra uren of dagdelen.

 

Producten en tarieven ZORG IN NATURA overgangsrecht AWBZ en jeugd (LOKAAL)

De productcodes alsmede de opgegeven eenheden die hier worden aangegeven zijn conform de omschrijvingen

als gehanteerd door de Nza.

Omschrijving prestatie

Prestatie-code oud

(was)

Grondslag tarief

Tarief overgangsrecht 2015

WMO Begeleiding Individueel

 

 

 

Begeleiding extra

H150

per uur

€ 52,80

Begeleiding speciaal (NAH)

H 152

Per uur

€ 68,61

Gespecialiseerde begeleiding (psy)

H153

per uur

€ 72,95

Begeleiding*

H300

per uur

€ 49,30

Begeleiding ZG visueel*

H301

per uur

€ 85,62

Begeleiding speciaal 2 (visueel)*

H302

per uur

€ 105,25

Begeleiding ZG auditief*

H303

per uur

€ 71,50

Begeleiding speciaal 2 (auditief)*

H304

per uur

€ 91,13

Begeleiding zorg op afstand aanvullend

H305

per uur

€ 49,57

WMO Begeleiding Groep

 

 

 

Dagactiviteit LZA (enkel indien cliënt geen gebruik kan maken van Zvw)

F 125

Per uur

€ 8,39

Dagactiviteit basis

H531

dagdeel

€ 27,52

Module cliëntkenmerk (pg)

H533

dagdeel

€ 50,85

Module cliëntkenmerk (som-ondersteunend)

H800

dagdeel

€ 50,85

Dagactiviteit (begeleiding) VG licht

H811

dagdeel

€ 32,51

Dagactiviteit (begeleiding) VG midden

H812

dagdeel

€ 37,11

Dagactiviteit (begeleiding) VG zwaar

H813

dagdeel

€ 57,10

P/dgdl. dagactiv. VG kind licht

H814

dagdeel

€ 41,83

P/dgdl. dagactiv. VG kind licht

H815

dagdeel

€ 54,70

P/dgdl. dagactiv. VG kind licht

H816

dagdeel

€ 88,24

Dagactiviteit (begeleiding) LG licht

H831

dagdeel

€ 37,44

Dagactiviteit (begeleiding) LG midden

H832

dagdeel

€ 42,35

Dagactiviteit (begeleiding) LG zwaar

H833

dagdeel

€ 45,36

P/dgdl. dagactiv. LG kind licht

H834

dagdeel

€ 46,93

P/dgdl. dagactiv. LG kind midden

H835

dagdeel

€ 56,52

P/dgdl. dagactiv. LG kind zwaar

H836

dagdeel

€ 70,81

Dagactiviteit (begeleiding) ZG auditief licht *

H851

dagdeel

€ 42,85

Dagactiviteit (begeleiding) ZG auditief midden *

H852

dagdeel

€ 52,16

Dagactiviteit (begeleiding) ZG auditief zwaar *

H853

dagdeel

€ 58,39

Dagactiviteit (begeleiding) ZG Visueel licht *

H871

dagdeel

€ 32,75

Dagactiviteit (begeleiding) ZG visueel midden *

H872

dagdeel

€ 37,33

Dagactiviteit (begeleiding) ZG visueel zwaar *

H873

dagdeel

€ 40,77

WMO Persoonlijke Verzorging

(enkel indien cliënt geen gebruik kan maken van Zvw)

 

 

 

Nachtverzorging

H132

dagdeel

€ 45,74

Persoonlijke verzorging extra

H127

uur

€ 45,74

Persoonlijke verzorging zorg op afstand aanvullend

H136

uur

€ 45,74

Persoonlijke verzorging

H137

uur

€ 45,74

WMO en Vervoer

 

 

 

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V

H803

Per dag

€ 6,74

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GGZ

H990

Per dag

€ 6,58

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ extramuraal

H894

Per dag

€ 7,96

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ rolstoel extramuraal

H895

Per dag

€ 19,00

WMO Kortdurend (tijdelijk verblijf)

 

 

 

Verblijfscomponent kortdurend verblijf GGZ

Z992

etmaal

€ 24,18

Verblijfscomponent kortdurend verblijf GHZ: VG en LG

Z993

etmaal

€ 28,48

Verblijfscomponent kortdurend verblijf GHZ: ZG

Z994

etmaal

€ 29,08

Verblijfscomponent kortdurend verblijf V&V

Z996

etmaal

€ 29,80

* De Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) heeft met een aantal landelijke opererende aanbieders aparte afspraken gemaakt voor de inkoop van deze zorg. De gemeenten sluiten aan bij deze afspraken, waardoor de hier vermelde tarieven niet van toepassing zijn bij deze aanbieders.

Bijlage 7a

De eigen bijdrageberekening overgangsrecht AWBZ In tegenstelling tot bij een pgb Wmo 2015, wordt bij een pgb in de overgangsregeling slechts een bepaald percentage van het toegekende pgb bedrag meegenomen voor de eigen bijdrage berekening. Dit percentage is in regelgeving bepaald en afhankelijk van het zorgproduct:

 

Een pgb voor beschermd wonen (in de overgangsregeling) is opgebouwd uit bovenstaande zorgproducten. Het CAK kent geen pgb beschermd wonen en daarom worden de bedragen onder de verschillende zorgproducten aangeleverd.

Voor het eventuele woon- of verblijfscomponent in het pgb is geen eigen bijdrage verschuldigd. Dit component wordt niet aangeleverd bij het CAK.

Rekenvoorbeeld pgb Beschermd Wonen overgangsrecht:

Als een klant bijvoorbeeld een pgb van €5.000 heeft, dan zou het bijdrageplichtig budget als volgt berekend kunnen worden:

 

 

Verpleging is vanaf 2015 onderdeel van de Zorgverzekeringswet en is daardoor als los product niet meer aan te leveren bij het CAK. Voor het bijdrageplichtig budget wordt het component Verpleging onder Begeleiding aangeleverd.

Bijlage 8 bij het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Goirle

bij omzetten leveringsvorm van Zorg In Natura naar PGB

NB: verschillende maximumtarieven niet-professionele en professionele aanbieders.