Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2016 - Tarieventabel 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2016 - Tarieventabel 2016
CiteertitelVerordening eenmalig rioolaansluitrecht 2016 - Tarieventabel 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerprioolaansluitrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017nieuwe tarieventabel

10-11-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 124768

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2016

Behorende bij de "verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2016"

 

Algemeen

De bedragen genoemd in deze tabel zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is. De tarieven gelden voor de belastbare feiten die zich voordoen, of hebben voorgedaan, in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.

 

Hoofdstuk 1 Eenmalig rioolaansluitrecht woning

Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per particulier eigendom bij een aansluiting op gescheiden of gemengd vrijvervalriolering € 878,00.

Hoofdstuk 2 Eenmalig rioolaansluitrecht niet-woning

Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per bedrijfseigendom:

Artikel

Omschrijving

Tarief

2.1

voor een aansluiting vuil water met een diamater tot 160 mm

€ 1.453,00

2.2

voor een aansluiting hemelwater met een diameter tot 125 mm

€ 1.453,00

2.3

voor een aansluiting vuil water, normaliter met een diameter van 160 mm

Het bedrag op basis van de werkelijke aansluitingskosten, zoals deze blijken uit een begroting die vooraf kenbaar wordt gemaakt, met een minimum van € 1.000,00.

2.4

voor een aansluiting hemelwater, normaliter met een diameter van 125 mm

Het bedrag op basis van de werkelijke aansluitingskosten, zoals deze blijken uit een begroting die vooraf kenbaar wordt gemaakt, met een minimum van € 1.000,00

Hoofdstuk 3 Aansluiting bronnering

Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt de realisatiekosten van de te realiseren aansluiting, volgens begroting, welke vooraf kenbaar wordt gemaakt. Aanvullend geldt voor de hoeveelheid geloosd bronneringswater hetzelfde tarief, als dat het Waterschap hanteert, voor het aantal kubieke meters geloosd bronneringswater. Voor Riel is dit Waterschap Brabantse Delta, voor Goirle is dit Waterschap De Dommel.

Hoofdstuk 4 Drukriolering

Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per aansluiting op drukriolering het bedrag op basis van de werkelijke aansluitingskosten, zoals deze blijken uit een begroting die vooraf kenbaar gemaakt wordt.

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

Het in behandeling nemen van de aanvraag geschiedt voor de in artikel 2.3, 2.4, hoofdstuk 3 en 4 genoemde tarieven op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de aansluitingskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Indien de aanvraag wordt ingetrokken vóór dit moment, wordt er geen recht in rekening gebracht.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 10-11-2015.

, de voorzitter

, de griffier