Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpkwijtschelding

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 255
 2. Invorderingswet, art. 26
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet, art. 28, lid 1 en 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

03-11-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 120501

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016

 

 

Artikel 1 Kwijtschelding

Kwijtschelding wordt verleend voor de volgende gemeentelijke belastingen en heffingen:

 • gebruikersdeel rioolheffing;

 • afvalstoffenheffing;

 • hondenbelasting, alleen voor de eerste hond.

Artikel 2 Kosten van bestaan

Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 procent van de van toepassing zijnde norm.

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 4 Kwijtschelding aan zelfstandig ondernemers

Een verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en heffingen die genoemd zijn in artikel 1 en die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent en op de aanvraagdatum tevens een uitkering levensonderhoud Besluit bijstandverlening zelfstandigen ontvangt, wordt behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 5 Indienen van een aanvraag

 • 1.

  Een verzoek om kwijtschelding moet worden ingediend middels het daarvoor bestemde formulier.

 • 2.

  Een verzoek om kwijtschelding moet zo spoedig mogelijk na de dagtekening van de aanslag of de kennisgeving te worden ingediend.

 • 3.

  Indien een aanvraagformulier onvolledig wordt terugontvangen of de gevraagde documenten niet door de aanvrager zijn bijgevoegd, wordt de aanvrager eenmaal in de gelegenheid gesteld de documenten binnen veertien dagen te completeren. Wordt daar niet aan voldaan, dan kan het verzoek zonder verdere beoordeling worden afgewezen.

 • 4.

  Als het aanvraagformulier voor kwijtschelding van belastingen en heffingen genoemd in artikel 1 is ontvangen, dan wordt deze invordering in beginsel opgeschort.

Artikel 6 Automatische kwijtschelding

 • 1.

  Automatische kwijtschelding wordt verleend naar aanleiding van onderzoek door bestandsvergelijkingen betreffende het voorgaande jaar vóór volledig toegekende kwijtscheldingsverzoeken.

 • 2.

  De belastingplichtige die voor automatische kwijtschelding in aanmerking komt, krijgt hiervan schriftelijk bericht.

 • 3.

  De belastingplichtige dient bij het toetsen van een aanvraag om automatische kwijtschelding toestemming te geven voor bestandsvergelijking.

Artikel 7 Aanvullende criteria kwijtschelding

Kwijtschelding voor de belastingen en heffingen zoals genoemd in artikel 1 aan zelfstandig ondernemers, wordt alleen verstrekt voor (nog niet opgelegde) heffingen vanaf het jaar 2016 en verder.

Artikel 8 Nadere regels

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels opstellen omtrent de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid.

Artikel 9 Overgangsrecht

Verzoeken tot kwijtschelding ingediend ná 1 januari 2016 - ook als het betrekking heeft op voorgaande jaren - worden conform de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 afgehandeld.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2016. Gelijktijdig wordt het 'Besluit kwijtscheldingsnormen gemeente Goirle 1998' vastgesteld door de raad op 2 december 1997, ingetrokken.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 3 november 2015.

, de voorzitter

, de griffier

Toelichting kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016

Artikel 1 Kwijtschelding

Kwijtschelding wordt verstrekt voor het gebruikersdeel rioolheffing, afvalstoffenheffing en de hondenbelasting voor de eerste hond. Vanaf 2016 wordt alleen nog de hondenbelasting voor de eerste hond kwijtgescholden. Als iemand meerdere honden bezit, wordt de belasting voor de 2e (en 3e etc.) wel gehandhaafd. De inwoner kiest zelf of en hoeveel honden hij wil houden. Uit sociale overwegingen is te verdedigen dat voor het houden van één hond kwijtschelding wordt verstrekt van de hondenbelasting. De zorg voor een huisdier (en in het bijzonder een hond) kan positieve effecten hebben op het aangaan en onderhouden van sociale contacten en vereenzaming tegengaan. De hondenbelasting is een behoorlijke aanslag op het besteedbare budget van minima en het risico bestaat dat huidige houders van honden in de toekomst niet langer voor hun hond kunnen zorgen. Daar staat tegenover dat het niet wenselijk is de lasten voor het houden van meer dan één hond af te wentelen op andere belastingplichtigen van de hondenbelasting.

Artikel 2 Kosten van bestaan

In de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 is vastgelegd (artikel 16 eerste lid) dat de kosten van bestaan gesteld zijn op 90% van de bijstandsnorm. In artikel 16 tweede en derde lid staat dat de kosten van bestaan voor pensioengerechtigden gesteld zijn op 90% van de bijstandsnorm is. In de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen is vastgelegd dat voor de berekening van de kosten van bestaan, in afwijking van zoverre van artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, de in genoemd artikel vermelde percentages kunnen worden gesteld op ten hoogste 100%. Dit percentage geldt dus ook voor AOW-gerechtigden.

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

Het is sinds 2012 mogelijk om als gemeente rekening te houden met de kosten van kinderopvang bij het beoordelen van aanvragen voor kwijtschelding. Hierdoor hebben huishoudens met een relatief laag inkomen die gebruik maken van formele kinderopvang, mogelijk wel recht op kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, terwijl zij hier momenteel, gezien hun inkomen geen recht op zouden hebben. Dit biedt mogelijkheid om de koopkracht voor gezinnen met kinderen die gebruik maken van kinderopvang te vergroten. Gezien de voordelen voor deze gezinnen maakt Goirle gebruik van deze mogelijkheid.

Artikel 4 Kwijtschelding aan zelfstandig ondernemers

Sinds 2011 is de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gewijzigd waardoor het mogelijk is om zelfstandige ondernemers in aanmerking te laten komen voor kwijtschelding. Goirle sluit hiervoor aan op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Dit is namelijk de meest pragmatische en werkbare manier om zelfstandigen in aanmerking te laten komen voor kwijtschelding. Als de aanvrager op het moment van aanvraag een aanvulling ontvangt op het inkomen tot bijstandsniveau, komt hij in aanmerking voor kwijtschelding. Daarvoor wordt de aanvrager getoetst op dezelfde criteria voor inkomen en vermogen als andere aanvragers van kwijtschelding. De criteria voor het vaststellen van het vermogen zijn wettelijk vastgelegd en vallen niet onder de beleidsvrijheid van gemeenten. Ze zijn scherper dan die voor de Participatiewet.

Artikel 5 Indienen van een aanvraag

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

Artikel 6 Automatische kwijtschelding

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

Artikel 7 Aanvullende criteria kwijtschelding

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

Artikel 8 Nadere regels

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

Artikel 9 Overgangsrecht

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.

Artikel 11 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere uitleg.