Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gemeente Goirle 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gemeente Goirle 2017
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gemeente Goirle 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpWMO

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-201701-01-201701-06-2017nieuw besluit

24-01-2017

gmb-2017-24859

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gemeente Goirle 2017

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 24 januari 2017, terugwerkend vanaf 1 januari 2017.

Begrippen en definities

 

De begripsbepalingen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning, het Besluit maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Goirle 2015 (hierna: de Verordening Wmo 2015) en de Verordening Jeugdhulp 2017 zijn van toepassing op dit Besluit.

 

Hoofdstuk 1 Bijdragen

Artikel 1.1 Omvang van de bijdragen

De bedragen en het percentage die gelden voor een bijdrage zijn gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in het landelijk Besluit maatschappelijke ondersteuning, zoals jaarlijks aangepast door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en luiden als volgt:

 • 1.

  Het bedrag dat de ongehuwde persoon die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt moet betalen bedraagt € 17,50 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan € 22.632,00 (per jaar) het bedrag van € 17,50 wordt verhoogd met een dertiende deel van 12,5% van het verschil tussen zijn inkomen en € 22.632,00;

 • 2.

  Het bedrag dat de ongehuwde persoon die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt moet betalen bedraagt € 17,50 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan € 17.033,00 per jaar het bedrag van € 17,50 wordt verhoogd met een dertiende deel van 12,5% van het verschil tussen zijn inkomen en € 17.033,00;

 • 3.

  Het bedrag dat de gehuwde personen indien (een van) beiden de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt moeten betalen bedraagt € 0,00 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan € 35.000,00 per jaar het bedrag van € 0,00 wordt verhoogd met een dertiende deel van 12,5% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en € 35.000,00;

 • 4.

  Het bedrag dat de gehuwde personen die beiden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt moeten betalen bedraagt € 17,50 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan € 23.525,00 per jaar het bedrag van € 17,50 wordt verhoogd met een dertiende deel van 12,5% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en € 23.525,00.

Hoofdstuk 2 Resultaatgebieden huisvesting, voeren van een huishouden, thuissituatie, dagelijkse activiteiten, opvoed- en opgroeisituatie 18+, mantelzorgondersteuning, daginvulling en kortdurende opvang: Persoonsgebonden budget dienstverlening

Artikel 2.1 Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget resultaat gestuurde ondersteuning Wmo 2015

100%, 75% of 50% van de kostprijs in natura per resultaatgebied en trede per maand, afhankelijk van de aantoonbare kosten en de arbeidsrechtelijke positie van de zorgaanbieder, volgens schema in bijlage 6.

Artikel 2.2 Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget resultaat gestuurde ondersteuning Jeugdhulp

90% of 50% van de kostprijs in natura per resultaatgebied en trede per maand, afhankelijk van de aantoonbare kosten en arbeidsrechtelijke positie van de zorgaanbieder, volgens schema in bijlage 6.

 

Artikel 2.3 Proceskeuzes trekkingsrecht pgb

1.

 • a.

  Bemiddelingskosten, tussenpersonen of belangenbehartigers mogen niet uit het pgb betaald worden

 • b.

  Een eenmalige uitkering mag uit het pgb betaald worden

 • c.

  Een feestdagenuitkering mag uit het pgb betaald worden

 • d.

  Budgethouders mogen een vast maandloon afspreken met hun zorgverlener(s)

 • e.

  Budgethouders mogen de reiskosten van hun zorgverlener(s) uit hun pgb betalen

 • f.

  Een bedrag van € 50,00 per jaar hoeft niet verantwoord te worden

2. De in lid 1 genoemde keuzes leiden niet tot een hoger pgb-bedrag dan de bedragen zoals opgenomen in bijlage 6, 6a en 6b van dit Besluit.

 

Hoofdstuk 3 Resultaatgebied huisvesting: wonen in een geschikt huis

Artikel 3.1 Maatwerkvoorziening voor verhuis- en herinrichtingskosten

Een persoonsgebonden budget voor verhuis- en herinrichtingskosten bedraagt € 2595,00

 

Artikel 3.2 Hoogte vergoeding in natura of als persoonsgebonden budget

 • 1.

  De vergoeding in natura of als persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen wordt vastgesteld als tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in door de gemeente opgestelde kostenberekening dan wel de door het college geaccepteerde offerte.

 • 2.

  Bij het opstellen van de kostenberekening en bij de beoordeling van de offerte wordt rekening gehouden met hetgeen bepaald is in:

  • a.

   Bijlage 1 bij dit besluit: Overzicht subsidiabele kostenposten woningaanpassingen;

  • b.

   Bijlage 2 bij dit besluit: Extra bouw en grondkosten.

 

Artikel 3.3 Woonvoorzieningen van niet bouwkundige of technische aard

Voor voorzieningen in verband met woningsanering, die noodzakelijk zijn in verband met COPD en/of allergische aandoeningen, of de vervanging van tapijt dat niet geschikt is voor rolstoelgebruik, worden de maximale vergoedingsbedragen berekend op de wijze als aangegeven onder a en b.

 • a.

  Voor gordijnen en vloerbedekking worden de volgende normbedragen per vierkante meter gehanteerd:

  • Overgordijnen woonkamer € 31,67 per m2 raamoppervlak

  • Overgordijnen slaapkamer € 23,65 per m2 raamoppervlak

  • Vitrage woon- en slaapkamer € 21,59 per m2 raamoppervlak

  • Vloerbedekking woonkamer € 17,73 per m2 vloeroppervlak

  • Vloerbedekking slaapkamer € 15,83 per m2 vloeroppervlak

 • b.

  Bij het bepalen van de vergoeding wordt rekening gehouden met afschrijving van de te vervangen gordijnen, vitrage en vloerbedekking in een periode van 8 jaar, op de volgende wijze:

  • Leeftijd tot 2 jaar: vergoeding van 100 % van het normbedrag;

  • Leeftijd tot 4 jaar: vergoeding van 75 % van het normbedrag;

  • Leeftijd tot 6 jaar: vergoeding van 50 % van het normbedrag;

  • Leeftijd tot 8 jaar: vergoeding van 25 % van het normbedrag;

  • Ouder dan 8 jaar: geen vergoeding meer omdat de artikelen zijn afgeschreven

 

Artikel 3.4 Tijdelijke huisvesting

 • 1.

  Het college kan een vergoeding verstrekken voor de meerkosten van tijdelijke huisvesting die door de belanghebbende met beperkingen moeten worden gemaakt in verband met het aanpassen van zijn huidige woonruimte of de nog te betrekken woonruimte.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde vergoeding omvat de werkelijke kosten tot een maximumbedrag per maand, als hierna aangegeven:

  • Voor tijdelijke huisvesting in een zelfstandige woonruimte € 462,00 per maand;

  • Voor tijdelijke huisvesting in een niet zelfstandige woonruimte €235,00 per maand.

 

Artikel 3.5 Huurderving

 • 1.

  In geval van huurbeëindiging van een aangepaste woonruimte, die voor meer dan €6354,00 is aangepast op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007 of de Wet voorzieningen gehandicapten, kan het college een tegemoetkoming in de kosten verlenen aan de eigenaar van de woning in verband met derving van huurinkomsten voor de duur van maximaal 6 maanden, waarbij de eerste maand huurderving niet voor vergoeding in aanmerking komt.

 • 2.

  De in dit artikel bedoelde vergoeding van de kosten van huurderving omvat de werkelijke kosten van kale huur, vermeerderd met de subsidiabele servicekosten, tot een maximum dat overeenkomt met de maximum huurgrens per maand als bedoeld bij de huurtoeslag.

 

Artikel 3.6 Onderhoud keuring en reparatie

De kosten van onderhoud, keuring en reparatie van op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten en van de Wet maatschappelijke ondersteuning verstrekte voorzieningen worden vergoed zoals weergegeven in Bijlage 3 bij dit besluit: onderhoud, keuring en reparatie van woonvoorzieningen.

 

Artikel 3.7 Terugbetalen bij verkoop

 • 1.

  De eigenaar-bewoner, die een woonvoorziening heeft ontvangen die leidt tot waardestijging van de woning, dient bij verkoop van deze woning binnen een periode van 10 jaar na gereed melding van de voorziening, deze verkoop van de woning onverwijld aan het college te melden. De meerwaarde van de woning dient volgens het in lid 4 vastgelegde afschrijvingsschema te worden terugbetaald.

 • 2.

  De verplichting als bedoeld in lid 1 is van toepassing als de woonvoorziening gerealiseerd is in de vorm van uitbreiding van de woning door een aan- op- of bijbouw al dan niet gepaard gaande met verwerving van de voor de bouw benodigde grond.

 • 3.

  De vaststelling van de eventuele meerwaarde geschiedt door een beëdigd taxateur, aan te wijzen door de woningeigenaar.

De restitutie als bedoeld in lid 1 bedraagt:

 • voor het eerste jaar na gereedmelding 100% van de meerwaarde;

 • voor het tweede jaar 80% van de meerwaarde;

 • voor het derde jaar 60% van de meerwaarde;

 • voor het vierde jaar 40% van de meerwaarde;

 • en voor het vijfde jaar 20% van de meerwaarde.

Doch nooit meer dan het bedrag dat ten laste van de gemeente is gekomen in verband met de getroffen voorzieningen.

Op het te restitueren bedrag worden de kosten van de taxatie in mindering gebracht.

 

Artikel 3.8 Hoofdverblijf

 • 1.

  Het bedrag dat als maximum verstrekt wordt bij het bezoekbaar maken van een woning bedraagt € 5667,00

 • 2.

  De aanvraag moet worden ingediend in de gemeente, waar de aan te passen woonruimte zich bevindt, onder voorwaarde, dat de gemeente waar de belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft, verklaart dat er niet eerder een woonruimte bezoekbaar is gemaakt ten behoeve van deze belanghebbende.

 

Artikel 3.9 Wijze van verstrekken eenmalige pgb's

 • 1.

  Eenmalige pgb's voor voorzieningen op het gebied van wonen of zich verplaatsen worden rechtstreeks door de gemeente aan de leverancier verstrekt na ontvangst van de factuur of een offerte.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan het college uit praktische overwegingen diverse kleine bedragen rechtstreeks betalen aan de cliënt na ontvangst van door het college goedgekeurde rekeningen, bonnen of een begroting van de kosten.

 

Hoofdstuk 4 Resultaatgebied sociaal netwerk en daginvulling 18+ : zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel, verplaatsen in en om het huis, de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten

Artikel 4.1 Collectief aanvullend vervoer (Regiotaxi)

Met het collectief systeem van aanvullend vervoer wordt bedoeld het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), Regiotaxi Midden-Brabant, dat wordt uitgevoerd volgens de opzet zoals beschreven in bijlage 4 bij dit besluit.

 

Artikel 4.2 Persoonsgebonden budget autoaanpassing

Een vergoeding voor de kosten van autoaanpassing wordt maximaal 1x per 7 jaar toegekend, de aan te passen auto mag niet ouder zijn dan 3 jaar en moet voldoende verzekerd zijn.

 

Artikel 4.3 Persoonsgebonden budget individueel vervoermiddel

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst adequate voorziening, indien nodig verhoogd met een bedrag voor de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering en met een bedrag voor onderhoud en reparatie voor vergelijkbare voorzieningen, zoals dat door het college wordt bepaald op basis van informatie die verstrekt wordt door de hulpmiddelenleverancier van de gemeente. De bedragen en/of percentages zijn in bijlage 5 bij dit besluit opgenomen.

 • 2.

  Als een goedkopere of te hergebruiken voorziening voorhanden is geldt, in afwijking van de in artikel 1. genoemde prijslijst het laagste bedrag of, bij voortgezet gebruik na afloop van de economische levensduur, alleen nog de kosten van onderhoud en (indien van toepassing) verzekering.

 

Artikel 4.4 Persoonsgebonden budget meerkosten gebruik eigen auto

In situaties waarin het voor de cliënt niet mogelijk is om gebruik te maken van de Regiotaxi, kan een pgb voor aantoonbare meerkosten van het gebruik van de eigen auto verstrekt worden. De hoogte van dit pgb is vastgesteld op maximaal € 46,00 per maand.

 

Artikel 4.5 Persoonsgebonden budget rolstoel

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel wordt vastgesteld als tegenwaarde van de goedkoopst adequate voorziening, indien nodig verhoogd met een bedrag voor de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering en met een bedrag voor onderhoud en reparatie voor vergelijkbare voorzieningen, zoals dat door het college wordt bepaald op basis van informatie die verstrekt wordt door de hulpmiddelenleverancier van de gemeente. De bedragen en/of percentages van nieuwe voorzieningen zijn in bijlage 5 bij dit besluit opgenomen.

 • 2.

  Als een goedkopere of te hergebruiken voorziening voorhanden is geldt, in afwijking van de in artikel 1. genoemde prijslijst, het laagste bedrag.

 

Artikel 4.6 Persoonsgebonden budget sportvoorziening

 • 1.

  De hoogte van een persoonsgebonden budget voor de aanschaf en het onderhoud van een sportvoorziening bedraagt maximaal €2888,00.

 • 2.

  Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt maximaal eens in de drie jaar verstrekt, als hiertoe een noodzaak is vastgesteld.

 

Artikel 4.7 Rolstoel- en scootmobieltraining

Indien zulks naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk is, kunnen de noodzakelijke kosten van rolstoel- en scootmobieltraining voor vergoeding in aanmerking komen.

 

Artikel 4.8 Gehandicaptenparkeerkaart / -parkeerplaats

 • 1.

  Bij aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart en bij aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken worden leges gevraagd, zoals vastgelegd in de Legestarieventabel, Hoofdstuk 19 Verkeer & Vervoer.

 • 2.

  Het tarief voor aanleg van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bedraagt € 475,00 en wordt in rekening gebracht door de afdeling Realisatie en Beheer.

 • 3.

  Het tarief voor het wijzigen van het kenteken op het onderbord van een gehandicaptenparkeerplaats bedraagt € 30,40 en wordt in rekening gebracht door de afdeling Realisatie en Beheer.

 • 4.

  Bij een verhuizing binnen de gemeente Goirle wordt 50% van de kosten voor nieuwe aanleg gerekend.

Bijlage 1 bij het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Goirle

 

Overzicht subsidiabele kostenposten woningaanpassingen

 • 1.

  De aanneemsom (hierin begrepen de loon en materiaalkosten) voor het treffen van de Voorziening.

 • 2.

  De risicoverrekening van loon- en materiaalkosten, met inachtneming van het bepaalde in de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991.

 • 3.

  Het architectenhonorarium, echter uitsluitend in de gevallen waarin het inschakelen van een architect naar het oordeel van het college noodzakelijk is (het betreft dan veelal een ingrijpende woningaanpassing, zoals een aanbouw). De vergoeding voor het honorarium wordt gesteld op 10 procent van de aanneemsom, overeenkomstig de Standaard Regeling 1997 (SR 1997) van de Bond van Nederlandse Architecten, tenzij het honorarium ingevolge artikel 51 lid 1 van De Nieuwe Regeling (DNR 2005) behorende bij SR 1997 schriftelijk is vastgesteld op een lager bedrag, en dat de vergoeding voor het honorarium in dit laatste geval gelijk is aan het (lagere) bedrag zoals dat ingevolge artikel 51 lid 1 DNR 2005 schriftelijk is vastgesteld.

 • 4.

  De leges voor zover deze betrekking hebben op het treffen van de voorziening.

 • 5.

  De verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting.

 • 6.

  Renteverlies in verband met het verrichten van noodzakelijke betaling aan derden, tot de datum van gereedmelding, voor zover deze verband houdt met de bouw dan wel het treffen van voorzieningen.

 • 7.

  De prijs van bouwrijpe grond, indien noodzakelijk (zie Bijlage 2 sub 1a). Indien noodzakelijk worden de hiervoor te maken extra notariskosten vergoed.

 • 8.

  De door burgemeester en wethouders (schriftelijk) goedgekeurde kostenverhogingen, die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien konden worden.

 • 9.

  De kosten in verband met noodzakelijk technisch onderzoek en adviezen met betrekking tot het verrichten van de aanpassing.

 • 10.

  De kosten van heraansluiting op de openbare nutsvoorziening.

 • 11.

  De kosten van bodemonderzoek indien dit noodzakelijk is en voor zover dit dient plaats te vinden voor rekening van degene die recht heeft op een vergoeding voor de kosten van woninguitbreiding of sanering.

 

Bijlage 2 bij het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Goirle

 

Extra bouw en grondkosten

 

1 Bouwkosten

Het is mogelijk om een vergoeding in natura of als pgb te verstrekken in de kosten voor het aanbouwen of uitbreiden van een vertrek bij een bestaande woning of de extra bouwkosten bij een nieuw te bouwen woning.

Voor de berekening van deze vergoeding wordt als basis genomen het extra aantal m2 dat volgens tabel 1a voor vergoeding in aanmerking komt, vermenigvuldigd met de verdiepingshoogte, met een maximum van 2,70 m.

Wanneer het woonoppervlak van de nieuw te bouwen woning groter is dan 75 m2 vermeerderd met het maximum aantal meters dat noodzakelijk is volgens het pro¬gramma van eisen (zie kolom 2 van tabel 1a), wordt geen vergoeding in de bouwkosten verstrekt.

 

2 Grondkosten

Het is mogelijk om een vergoeding in natura of als pgb te verstrekken voor het verwerven van extra grond ten behoeve van een aanbouw of uitbreiding van een bepaald vertrek indien dit op grond van ergonomische beperkingen noodzakelijk is.

Een vergoeding voor de extra grondkosten wordt bij een bestaande woning alleen verstrekt, indien uitbreiding of aanbouw op eigen grond niet mogelijk is. Bij een nieuw te bouwen woning waarvoor de perceeloppervlakte groter is dan 250 m² behoeft geen extra grond te worden verworven en wordt geen vergoeding verstrekt.

Het aantal m2 dat voor vergoeding in aanmerking komt, is per vertrek aan een maximum gebonden, zoals in onderstaande tabel aangegeven.

Maximum aantal m2 waarvoor een vergoeding wordt verstrekt, aangegeven per vertrek in een zelfstandige woning:

 

Soort vertrek

Aantal m2 waarvoor ten hoogste een vergoeding wordt verstrekt in geval van aanbouw van een vertrek

Aantal m2 waarvoor ten hoogste een vergoeding wordt verstrekt in geval van uitbreiding van een reeds aanwezig vertrek

Woonkamer

30 m2

6 m2

Keuken

10 m2

4 m2

Eenpers. slaapkamer

10 m2

4 m2

Tweepers. slaapkamer

18 m2

4 m2

Toiletruimte

2 m2

1 m2

Badkamer

- Wastafelruimte

- Doucheruimte

 

2 m2

3 m2

 

1 m2

2 m2

Entree/gang/hal

5 m2

2 m2

Berging

6 m2

4 m2

 

3 Kosten padverharding

Indien de aanleg van een verhard pad tussen de openbare weg en de hoofdingang tot een woonruimte, of tussen een tweede ingang en een berging en/of tuinpoort noodzakelijk is, kan in de kosten daarvan een vergoeding worden verstrekt. Dit geldt zowel bij de aanleg van een nieuw pad als bij de aanpassing van een bestaand pad.

Voor geldt een maximumoppervlakte van 20 m2 en een maximumprijs van € 64,03 per m2.

 

4 Kosten terrasverharding

Indien de aanleg van een verhard terras, direct aansluitend aan de woonruimte, of de aanpassing van een bestaand terras noodzakelijk is, kan in de kosten daarvan een vergoeding worden verstrekt.

Voor de vergoeding geldt een maximumoppervlakte van 6 m2 en een maximumprijs van € 41,35 per m2.

 

Bijlage 3 bij het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Goirle

 

Kosten van onderhoud, keuring en reparatie woonvoorzieningen

 • 1.

  De vergoeding voor de kosten van onderhoud, keuring en reparatie geldt voor de volgende voorzieningen:

  • a.

   de mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar keukenblok, bad of wastafel;

  • b.

   elektromechanisch openings- en sluitingsmechanisme van deuren;

  • c.

   stoelliften, rolstoel of staplateauliften, woonhuisliften, hefplateauliften, balansliften.

 • 2.

  Ten aanzien van de onder a. en b. genoemde voorzieningen komen de werkelijk gemaakte kosten in aanmerking voor vergoeding.

 • 3.

  Ten aanzien van de onder c. genoemde voorzieningen komen de werkelijk gemaakte kosten in aanmerking voor vergoeding met de hieronder vermelde frequentie.

 

Keuring van liften

Begin keuring

Frequentie keuring periodiek

Stoellift

ja

1 x per 4 jr.

Rolstoelplateaulift

ja

1 x per 4 jr.

Staplateaulift

ja

1 x per 4 jr

Woonhuislift

ja

1 x per 1,5 jr.

Hefplateaulift

ja

1 x per 1,5 jr.

Balanslift

ja

1 x per 1,5 jr.

 

Onderhoud van

Frequentie periodiekonderhoud

Stoellift

1 x per jaar

Rolstoelplateaulift

1 x per jaar

Staplateaulift

1 x per jaar

Woonhuislift

2 x per jaar

Hefplateaulift

2 x per jaar

Balanslift

1 x per jaar

 

Bijlage 4 bij het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Goirle

 

Het Collectief Vraagafhankelijk vervoer (Regiotaxi Midden Brabant)

 • 1.

  Aan de persoon die in aanmerking komt voor het CVV, wordt een Wmo Regiotaxipas verstrekt, op vertoon waarvan de rechthebbende gebruik kan maken van de Regiotaxi tegen 'betaling' van de voor de betreffende rit geldende prijs per zone.

 • 2.

  Voor de tarifering van het CVV wordt dezelfde zone indeling gehanteerd als voorheen bij het openbaar busvervoer.

 • 3.

  Het vervoer wordt naar afstand onderscheiden in regionaal vervoer d.w.z. vervoer binnen een gebied van maximaal 5 zones vanaf het woonadres, en bovenregionaal vervoer, d.w.z. vervoer over een afstand van meer dan 5 zones vanaf het opstapadres. Langere ritten zijn alleen mogelijk naar algemene puntbestemmingen. Voor Goirle is dat het Tweestedenziekenhuis in Waalwijk. Op indicatie door het college zijn ook individuele puntbestemmingen mogelijk.

 • 4.

  Binnen de regio kan op vertoon van de Regiotaxipas onbeperkt gebruik worden gemaakt van de Regiotaxi.

 • 5.

  De eigen betaling per rit bedraagt € 0,65, vermeerderd met € 0,65 per zone binnen het gebied van 5 OV-zones. Deze eigen betaling dient per taxirit contant te worden voldaan aan de chauffeur of op rekening.

 • 6.

  De Wmo-gerechtigde kan zich door één sociaal begeleider laten vergezellen. De begeleider betaalt dezelfde eigen bijdrage als de Wmo-pashouder. Deze eigen betaling dient per taxirit contant te worden voldaan aan de chauffeur of op rekening.

 • 7.

  Als de begeleiding naar het oordeel van het college medisch noodzakelijk is, is de begeleider geen betaling verschuldigd. Een Wmo-gerechtigde voor wie naar het oordeel van het college medische begeleiding noodzakelijk is, kan alleen als hij vergezeld is van een medisch begeleider reizen tegen het Wmo-tarief. Om als begeleider te kunnen worden aangemerkt moet de begeleidende persoon 16 jaar of ouder zijn. Elke betalende reiziger mag 2 kinderen tot 12 jaar meenemen tegen hetzelfde tarief.

 • 8.

  Voor vervoer dat niet valt binnen de reikwijdte van de Wmo, zoals vervoerskosten die gecompenseerd worden door de Zvw, leerlingenvervoer en vervoer naar dagopvang, kunnen Wmo-gerechtigden en (sociaal) begeleider niet reizen tegen het hierboven genoemde tarieven. Wel kan er dan gereisd worden tegen het reguliere CVV-tarief van € 1,95 per zone.

 • 9.

  Maximale lengte van de gesubsidieerde tarieven is vijf OV-zones. Bij langere ritten (geldt alleen voor puntbestemmingen) geldt vanaf de zesde zone het tarief van € 1,95 per zone. Ook voor ritten tot 5 zones in België geldt dit tarief.

 

Bijlage 5 bij het besluit Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Goirle

 

Hulpmiddelen

 

Bijlage 6 bij het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Goirle

 

Voor jeugdhulp gelden deze bedragen alleen voor besluiten die zijn afgegeven op basis van inkoop 2015-2016 en gelden uiterlijk t/m 31-12-2017. PGB-tarieven per maand per resultaatgebied nieuwe voorzieningen Wmo en jeugdhulp (exclusief vervoer). Tarieven per 4 weken voor eigen bijdragen voor pgb per resultaatgebied

 

 

 

ZiN

 

PGB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovengrens

Aanbieder

 

ZZP

 

 

Sociaal netwerk

 

 

 

 

 

100%

 

 

75%

 

 

50%

 

Perceel 1

 

 

 

 

4 weken

Maand

 

4 weken

Maand

 

4 weken

Maand

Resultaatgebied sociaal netwerk 18-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trede 1

 

€ 269

 

€ 269

€ 291

 

€ 202

€ 219

 

€ 135

€ 146

 

trede 2

 

€ 269

 

€ 269

€ 291

 

€ 202

€ 219

 

€ 135

€ 146

 

trede 3

 

€ 269

 

€ 269

€ 291

 

€ 202

€ 219

 

€ 135

€ 146

 

trede 4

 

€ 184

 

€ 184

€ 199

 

€ 138

€ 150

 

€ 92

€ 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaatgebied sociaal netwerk 18+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trede 1

 

€ 311

 

€ 311

€ 337

 

€ 233

€ 253

 

€ 156

€ 168

 

trede 2

 

€ 311

 

€ 311

€ 337

 

€ 233

€ 253

 

€ 156

€ 168

 

trede 3

 

€ 300

 

€ 300

€ 325

 

€ 225

€ 244

 

€ 150

€ 163

 

trede 4

 

€ 202

 

€ 202

€ 219

 

€ 152

€ 164

 

€ 101

€ 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceel 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaatgebied huisvesting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trede 1

 

€ 299

 

€ 299

€ 324

 

€ 224

€ 243

 

€ 150

€ 162

 

trede 2

 

€ 219

 

€ 219

€ 237

 

€ 164

€ 178

 

€ 110

€ 119

 

trede 3

 

€ 249

 

€ 249

€ 270

 

€ 187

€ 202

 

€ 125

€ 135

 

trede 4

 

€ 201

 

€ 201

€ 218

 

€ 151

€ 163

 

€ 101

€ 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceel 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaatgebied financiële situatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trede 1

 

€ 311

 

€ 311

€ 337

 

€ 233

€ 253

 

€ 156

€ 168

 

trede 2

 

€ 311

 

€ 311

€ 337

 

€ 233

€ 253

 

€ 156

€ 168

 

trede 3

 

€ 310

 

€ 310

€ 336

 

€ 233

€ 252

 

€ 155

€ 168

 

trede 4

 

€ 202

 

€ 202

€ 219

 

€ 152

€ 164

 

€ 101

€ 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceel 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaatgebied thuissituatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trede 1

 

€ 313

 

€ 313

€ 339

 

€ 235

€ 254

 

€ 157

€ 170

 

trede 2

 

€ 313

 

€ 313

€ 339

 

€ 235

€ 254

 

€ 157

€ 170

 

trede 3

 

€ 314

 

€ 314

€ 340

 

€ 236

€ 255

 

€ 157

€ 170

 

trede 4

 

€ 202

 

€ 202

€ 219

 

€ 152

€ 164

 

€ 101

€ 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceel 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaatgebied opvoed en opgroeisituatie: vanuit o/v

 

 

 

 

 

 

 

 

trede 1

 

€ 313

 

€ 313

€ 339

 

€ 235

€ 254

 

€ 157

€ 170

 

trede 2

 

€ 313

 

€ 313

€ 339

 

€ 235

€ 254

 

€ 157

€ 170

 

trede 3

 

€ 314

 

€ 314

€ 340

 

€ 236

€ 255

 

€ 157

€ 170

 

trede 4

 

€ 202

 

€ 202

€ 219

 

€ 152

€ 164

 

€ 101

€ 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceel 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaatgebied opvoed en opgroeisituatie: vanuit kind

 

 

 

 

 

 

 

 

trede 1

 

€ 269

 

€ 269

€ 291

 

€ 202

€ 219

 

€ 135

€ 146

 

trede 2

 

€ 269

 

€ 269

€ 291

 

€ 202

€ 219

 

€ 135

€ 146

 

trede 3

 

€ 269

 

€ 269

€ 291

 

€ 202

€ 219

 

€ 135

€ 146

 

trede 4

 

€ 184

 

€ 184

€ 199

 

€ 138

€ 150

 

€ 92

€ 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceel 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaatgebied mantelzorgondersteuning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trede 1

 

€ 304

 

€ 304

€ 329

 

€ 228

€ 247

 

€ 152

€ 165

 

trede 2

 

€ 304

 

€ 304

€ 329

 

€ 228

€ 247

 

€ 152

€ 165

 

trede 3

 

€ 310

 

€ 310

€ 336

 

€ 233

€ 252

 

€ 155

€ 168

 

trede 4

 

€ 202

 

€ 202

€ 219

 

€ 152

€ 164

 

€ 101

€ 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceel 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaatgebied daginvulling 18-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trede 1

 

€ 254

 

€ 254

€ 275

 

€ 191

€ 206

 

€ 127

€ 138

 

trede 2

 

€ 254

 

€ 254

€ 275

 

€ 191

€ 206

 

€ 127

€ 138

 

trede 3

 

€ 254

 

€ 254

€ 275

 

€ 191

€ 206

 

€ 127

€ 138

 

trede 4

 

€ 184

 

€ 184

€ 199

 

€ 138

€ 150

 

€ 92

€ 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaatgebied daginvulling 18+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trede 1

 

€ 308

 

€ 308

€ 334

 

€ 231

€ 250

 

€ 154

€ 167

 

trede 2

 

€ 308

 

€ 308

€ 334

 

€ 231

€ 250

 

€ 154

€ 167

 

trede 3

 

€ 299

 

€ 299

€ 324

 

€ 224

€ 243

 

€ 150

€ 162

 

trede 4

 

€ 202

 

€ 202

€ 219

 

€ 152

€ 164

 

€ 101

€ 109

 

arbeidsmatige dag

€ 659

 

€ 659

€ 714

 

€ 494

€ 535

 

€ 330

€ 357

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceel 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDV per etmaal incl. hulpverlening zie kolom volgende blz.

 

 

 

 

 

 

 

Tarieven plusmodules

 

ZIN

PGB 100%

PGB 90%

PGB 75%

PGB 50%

Plusmodule Huisvesting

€ 199,00 per 4 weken

€ 216,00 per maand

 

€ 162,00 per maand

€ 108,00 per maand

Plusmodule Daginvulling 18+

€ 299,00 per 4 weken

€ 324,00 per maand

 

€ 243,00 per maand

€ 162,00 per maand

Plusmodule 18-

€ 299,00 per 4 weken

 

€ 292,00 per maand

 

€ 162,00 per maand

 

Dus de tarieven gelden als volgt:

 

Etmaal

Begeleiding

Aanbieder

ZZP

Sociaal netwerk

 

 

 

100%

75%

50%

KV1

1

5

200

150

100

KV2

1

6

234

176

117

KV3

2

7

298

224

149

KV4

2

8

332

249

166

KV5

2

9

366

275

183

 

Toelichting bovenstaand schema:

Een etmaal Kortdurend Verblijf (KV) wordt standaard toegekend in combinatie met 5 of 6 componenten begeleiding.

Twee etmalen KV worden standaard toegekend in combinatie met 7, 8 of 9 componenten begeleiding.

Als er een extra component verblijf noodzakelijk is, moet € 30,00 bij het tarief (uitgaand van 100%) opgeteld worden.

Als er een extra component begeleiding noodzakelijk is, moet € 34,00 bij het tarief (uitgaand van 100%) opgeteld worden.

 

Tarief voor vervoer bij kortdurende opvang en daginvulling 18+, en 18-indien beschikt onder inkoop 2015-2016:

Vervoer geldt voor alle treden.

- vervoer (vaste prijs) € 7,10 op eerste en laatste dag incl. btw

- vervoer rolstoel (vaste prijs) € 19 op eerste en laatste dag incl. btw

 

NB let op : vervoer komt dus additioneel op het PGB indien er sprake is van een vervoersnoodzaak

 

Bij PGB voor Daginvulling is het tarief voor vervoer dat apart kan worden toegekend € 61,50 per maand.

Bij PGB voor Kortdurend verblijf is het tarief dat apart kan worden toegekend € 14,20 per kortdurend verblijf.

Bij ZIN zijn de bedragen al inclusief vervoer.

 

De vervoersvoorziening JW, beschikt onder de Verordening Jeugdwet 2017 kan bestaan uit:

 • 1.

  vervoer door derden in opdracht van de zorgaanbieder of het college;

 • 2.

  een vergoeding voor een openbare vervoersvoorziening;

 • 3.

  een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer.

De goedkoopst adequate oplossing wordt geboden.

 

Persoonlijke verzorging 18+, en 18- voor besluiten onder inkoop 2015-2016:

Persoonlijke verzorging (PV) wordt indien nodig altijd samen met een ander resultaatgebied toegekend, met uitzondering van het resultaatgebied daginvulling (daar maakt PV al onderdeel van uit). Voor PV wordt een bedrag toegekend van € 38,58 per uur. Het totaalbedrag wordt per 4 weken betaalbaar gesteld.

(Tarieven Persoonlijke verzorging 18- na 1-1-2017 zijn opgenomen in de tarievenlijst van bijlage 6b)

 

Bijlage 6a Tarief Wmo Zorg in Natura per 4 weken waarover een eigen bijdrage wordt gerekend per resultaatgebied en per trede

(bij CAK productcategorie 20, overige maatwerkarrangementen)

1:

 • (Bij Sociaal Netwerk 18- bijdrage niet van toepassing)

 • Resultaatgebied Sociaal Netwerk 18+ trede 1: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

 • Resultaatgebied Sociaal Netwerk 18+ trede 2: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

 • Resultaatgebied Sociaal Netwerk 18+ trede 3: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 272

 • Resultaatgebied Sociaal Netwerk 18+ trede 4: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 183

2:

 • Resultaatgebied Huisvesting trede 1: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 283

 • Resultaatgebied Huisvesting trede 2: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 199

 • Resultaatgebied Huisvesting trede 3: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 232

 • Resultaatgebied Huisvesting trede 4: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 183

3:

 • Resultaatgebied Financiële Situatie trede 1: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

 • Resultaatgebied Financiële Situatie trede 2: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

 • Resultaatgebied Financiële Situatie trede 3: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

 • Resultaatgebied Financiële Situatie trede 4: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 183

4:

 • Resultaatgebied Thuissituatie (zonder kinderen) trede 1: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 283

 • Resultaatgebied Thuissituatie (zonder kinderen) trede 2: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 283

 • Resultaatgebied Thuissituatie (zonder kinderen) trede 3: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 284

 • Resultaatgebied Thuissituatie (zonder kinderen) trede 4: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 183

5:

 • Resultaatgebied Opvoed/groei vanuit o/v trede 1: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 283

 • Resultaatgebied Opvoed/groei vanuit o/v trede 2: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 283

 • Resultaatgebied Opvoed/groei vanuit o/v trede 3: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 284

 • Resultaatgebied Opvoed/groei vanuit o/v trede 4: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 183

6. (Bij Opvoed/groei vanuit kind bijdrage niet van toepassing)

7:

 • Resultaatgebied Mantelzorgondersteuning trede 1: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

 • Resultaatgebied Mantelzorgondersteuning trede 2: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

 • Resultaatgebied Mantelzorgondersteuning trede 3: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

 • Resultaatgebied Mantelzorgondersteuning trede 4: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 183

8:

 • (Bij Daginvulling 18- bijdrage niet van toepassing)

 • Resultaatgebied Daginvulling 18+ trede 1: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 278

 • Resultaatgebied Daginvulling 18+ trede 2: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 278

 • Resultaatgebied Daginvulling 18+ trede 3: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 271

 • Resultaatgebied Daginvulling 18+ trede 4: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 183

 • Arbeidsmatige dagbesteding : tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 597

 

Bijlage 6b Tarieven jeugdhulp vanaf 1-1-2017 voor beschikkingen die worden afgegeven vanaf 1-1-2017

 

PGB-tarieven laag specialistische zorg (segment 2)

In onderstaande tabellen voor segment 2 (arrangementen PGB formeel en arrangementen PGB informeel) is de berekening naar 90% respectievelijk 50% van het ZIN-tarief al gemaakt. Het betreft het totaalbedrag voor een arrangement. De periode waarvoor dit beschikt wordt, wordt bepaald door de toegang.

 

PGB formeel

Licht

Middel

Zwaar

 

Doorlopend

Chronisch

Arrangement 1 - Jeugdigen met psychosociale problemen en problematische relaties tussen ouders

€ 424

€ 1.646

€ 4.107

 

€ 457

€ 2.535

Arrangement 2 - Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders met ontoereikende opvoedingsvaardigheden

€ 850

€ 2.007

€ 3.982

 

€ 457

€ 2.535

Arrangement 3 - Jeugdigen met ouders met een ziekte of beperking

€ 424

€ 1.646

€ 4.107

 

€ 457

€ 2.535

Arrangement 4 - Jeugdigen met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische met ouders met psychi(atri)sche problemen

€ 681

€ 2.424

€ 4.521

 

€ 1.725

€ 5.296

Arrangement 5 - Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kindfactoren (psychiatrisch of somatisch)

€ 857

€ 2.431

€ 4.825

 

€ 1.725

€ 5.296

Arrangement 6 - Jeugdigen met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische binnen multiproblem gezinnen

€ 862

€ 2.431

€ 4.825

 

€ 1.725

€ 5.296

Arrangement 7 - Jeugdigen met een beneden normale intelligentie

€ 778

€ 2.476

€ 4.671

 

€ 457

€ 2.535

Arrangement 8 - Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen met een beneden normale intelligentie

€ 778

€ 2.476

€ 4.671

 

€ 457

€ 2.535

Arrangement 9 - Jeugdigen met een lichamelijke beperking (gehoor/zicht of somatisch) en/of niet aangeboren hersenletsel

€ 778

€ 2.476

€ 4.671

 

€ 457

€ 2.535

 

 

 

 

 

 

 

 

PGB informeel

Licht

Middel

Zwaar

 

Doorlopend

Chronisch

Arrangement 1 - Jeugdigen met psychosociale problemen en problematische relaties tussen ouders

€ 236

€ 915

€ 2.282

 

€ 254

€ 1.409

Arrangement 2 - Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders met ontoereikende opvoedingsvaardigheden

€ 472

€ 1.115

€ 2.212

 

€ 254

€ 1.409

Arrangement 3 - Jeugdigen met ouders met een ziekte of beperking

€ 236

€ 915

€ 2.282

 

€ 254

€ 1.409

Arrangement 4 - Jeugdigen met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische met ouders met psychi(atri)sche problemen

€ 379

€ 1.347

€ 2.512

 

€ 959

€ 2.942

Arrangement 5 - Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kindfactoren (psychiatrisch of somatisch)

€ 476

€ 1.351

€ 2.681

 

€ 959

€ 2.942

Arrangement 6 - Jeugdigen met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische binnen multiproblem gezinnen

€ 479

€ 1.351

€ 2.681

 

€ 959

€ 2.942

Arrangement 7 - Jeugdigen met een beneden normale intelligentie

€ 432

€ 1.376

€ 2.595

 

€ 254

€ 1.409

Arrangement 8 - Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen met een beneden normale intelligentie

€ 432

€ 1.376

€ 2.595

 

€ 254

€ 1.409

Arrangement 9 - Jeugdigen met een lichamelijke beperking (gehoor/zicht of somatisch) en/of niet aangeboren hersenletsel

€ 432

€ 1.376

€ 2.595

 

€ 254

€ 1.409

 

PGB-tarieven hoog specialistische zorg (segment 3)

Het totaalbedrag van het PGB komt tot stand door p x q. Dat betekent het genoemde tarief per eenheid maal het aantal dagen, dagdelen of uren in de beschikkingsperiode.

Het genoemde tarief bij een traject of DBC (Diagnose Behandel Combinatie) is het totaaltarief.

 

Tarieven formeel (dit is 90% van de tarieven zorg in natura)

 

Omschrijving prestatie

Grondslag tarief

Tarief 2017 pgb formeel

 

Licht verstandelijke beperking (LVG)

1

Prijs VPT vervoer dagbesteding kind intramuraal per dag VPT verv. dagbesteding

aanw. dag

€ 15,73

2

V373 - VPT GGZ K/J incl. BH incl. DB

dag

€ 259,12

3

V414 - VPT 1VG excl. DB

dag

€ 49,81

4

V415 - VPT 1VG incl. DB

dag

€ 77,61

5

V424 - VPT 2VG excl. DB

dag

€ 62,41

6

V425 - VPT 2VG incl. DB

dag

€ 90,23

7

V430 - VPT 3VG excl. BH excl. DB

dag

€ 73,10

8

V431 - VPT 3VG excl. BH incl. DB

dag

€ 100,91

9

V432 - VPT 3VG incl. BH excl. DB

dag

€ 79,99

10

V433 - VPT 3VG incl. BH incl. DB

dag

€ 107,79

11

V513 - VPT 1LVG incl. BH incl. DB

dag

€ 99,81

12

V523 - VPT 2LVG incl. BH incl. DB

dag

€ 129,77

13

V533 - VPT 3LVG incl. BH incl. DB

dag

€ 160,91

14

V543 - VPT 4LVG incl. BH incl. DB

dag

€ 190,64

15

V553 - VPT 5 LVG incl. BH incl. DB

dag

€ 189,75

16

V978 Per dag toeslag VPT woonzorg GHZ kind

dag

€ 26,07

17

V979 Per dag toeslag VPT woonzorg GHZ jeugd

dag

€ 15,88

18

Vervoer dagbesteding / dagbehandeling kind extramuraal

dag

€ 13,95

19

Z414 - ZZP 1VG excl. DB

dag

€ 70,59

20

Z415 - ZZP 1VG incl. DB

dag

€ 104,11

21

Z424 - ZZP 2VG excl. DB

dag

€ 84,11

22

Z425 - ZZP 2VG incl. DB

dag

€ 117,63

23

Z430 - ZZP 3VG excl. BH excl. DB

dag

€ 95,55

24

Z431 - ZZP 3VG excl. BH incl. DB

dag

€ 129,08

25

Z432 - ZZP 3VG incl. BH excl. DB

dag

€ 108,10

26

Z433 - ZZP 3VG incl. BG incl. DB

dag

€ 141,63

27

Z513 - ZZP 1LVG incl. BH incl. DB

dag

€ 134,71

28

Z523 - ZZP 2LVG incl. BH incl. DB

dag

€ 166,74

29

Z533 - ZZP 3LVG incl. BH incl. DB

dag

€ 207,33

30

Z543 - ZZP 4 LVG incl. BH incl. DB

dag

€ 238,44

31

Z553 - ZZP 5LVG incl. BH incl. DB

dag

€ 237,48

32

Z560 - ZZP crisisopvang LVG

dag

€ 238,72

33

Z890 - Opslag inventaris dagbesteding VG

dag

€ 1,10

34

Z911 - Toeslag ZZP MFC

dag

€ 26,22

35

Z912 - Toeslag ZZP observatie

dag

€ 67,34

36

Z913 - Toeslag ZZP dagbehandeling GH kind licht

dag

€ 16,38

37

Z978 - Toeslag ZZP woonzorg GHZ kind

dag

€ 26,40

38

Z979 - Toeslag ZZP woonzorg GHZ jeugd

dag

€ 16,08

40

Z992 - ZZP GGZ verblijfscomponent

dag

€ 18,99

41

Z993 - ZZP VG&LG

dag

€ 22,38

42

Z994 - ZZP ZG verblijfscomponent

dag

€ 22,84

43

Z996 - ZZP V&V verblijf niet-geïndiceerd

dag

€ 29,53

44

Dagactiviteit LG kind licht

dagdeel

€ 43,01

45

Dagactiviteit LG kind midden

dagdeel

€ 51,79

46

Dagactiviteit LG kind zwaar

dagdeel

€ 64,89

47

Dagactiviteit VG kind licht

dagdeel

€ 38,33

48

Dagactiviteit VG kind midden

dagdeel

€ 50,13

49

Dagactiviteit VG kind zwaar

dagdeel

€ 80,86

50

Dagactiviteit ZG kind auditief licht

dagdeel

€ 46,96

51

Dagactiviteit ZG kind auditief midden

dagdeel

€ 59,25

52

Dagactiviteit ZG kind auditief zwaar

dagdeel

€ 75,01

53

Dagactiviteit ZG kind visueel licht

dagdeel

€ 37,61

54

Dagactiviteit ZG kind visueel midden

dagdeel

€ 45,54

55

Dagactiviteit ZG kind visueel zwaar

dagdeel

€ 58,68

56

Dagactiviteiten GGZ-Lza

dagdeel

€ 8,71

57

Dagbehandeling JLVG

dagdeel

€ 100,99

58

Dagbehandeling VG kind midden

dagdeel

€ 64,41

59

Nachtverzorging

dagdeel

€ 37,60

60

Toeslag kind dagbesteding VG licht

dagdeel

€ 16,38

61

Toeslag kind dagbesteding ZG auditief licht

dagdeel

€ 16,38

62

Toeslag kind dagbesteding ZG visueel licht

dagdeel

€ 16,38

63

V913 Per dagdeel toeslag VPT dagbehandeling GHZ kind licht

dagdeel

€ 16,18

64

V914 Per dagdeel toeslag VPT dagbehandeling GHZ kind midden

dagdeel

€ 19,82

65

Begeleiding

uur

€ 45,18

66

Begeleiding extra

uur

€ 48,38

67

Begeleiding speciaal 1 (nah)

uur

€ 62,87

68

Begeleiding speciaal 2 (ZG) auditief

uur

€ 84,34

69

Begeleiding speciaal 2 (ZG) visueel

uur

€ 97,41

70

Begeleiding ZG auditief

uur

€ 66,18

71

Begeleiding ZG visueel

uur

€ 79,25

72

Begeleiding zorg op afstand aanvullend

uur

€ 45,42

73

Behandeling basis jlvg

uur

€ 92,05

74

Behandeling basis som, pg, vg, lg (p/u)

uur

€ 92,05

75

Behandeling Families First (j)lvg

uur

€ 96,33

76

Behandeling gedragswetenschapper

uur

€ 92,05

77

Behandeling IOG (j)lvg

uur

€ 83,73

78

Behandeling paramedisch

uur

€ 48,93

79

Gespecialiseerde begeleiding (psy)

uur

€ 66,85

80

Persoonlijke verzorging

uur

€ 41,92

81

Persoonlijke verzorging extra

uur

€ 41,92

 

Jeugd GGZ - Basis

82

Kort

per traject

€ 374,81

83

Middel

per traject

€ 638,62

84

Intensief

per traject

€ 1.001,40

85

Chronisch

per traject

€ 924,22

86

Transitieprestatie (onvolledig behandeltraject)

per traject

€ 152,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugd GGZ - Specialistisch

87

Diagnostiek - vanaf 1 tot en met 99 minuten

per DBC

€ 154,72

88

Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten

per DBC

€ 240,38

89

Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten

per DBC

€ 479,30

90

Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten

per DBC

€ 908,39

91

Diagnostiek - vanaf 800 tot en met 1199 minuten

per DBC

€ 1.560,09

92

Diagnostiek - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten (jeugd)

per DBC

€ 2.365,56

93

Diagnostiek - vanaf 1800 minuten (jeugd)

per DBC

€ 3.577,96

94

Crisis - vanaf 1 tot en met 99 minuten

per DBC

€ 115,05

95

Crisis - vanaf 100 tot en met 199 minuten

per DBC

€ 253,41

96

Crisis - vanaf 200 tot en met 399 minuten

per DBC

€ 473,25

97

Crisis - vanaf 400 tot en met 799 minuten

per DBC

€ 884,01

98

Crisis - vanaf 800 tot en met 1199 minuten

per DBC

€ 1.494,97

99

Crisis - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten

per DBC

€ 2.232,56

100

Crisis - vanaf 1800 minuten

per DBC

€ 3.511,42

101

Behandeling kort - vanaf 1 tot en met 99 minuten

per DBC

€ 109,62

102

Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten

per DBC

€ 262,50

103

Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten

per DBC

€ 504,73

104

Behandeling kort - vanaf 400 minuten

per DBC

€ 842,12

105

Aandachtstekort - en gedragsstoornissen - vanaf 250 tot en met 799 minuten

per DBC

€ 974,06

106

Aandachtstekort - en gedragsstoornissen - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

per DBC

€ 2.086,92

107

Aandachtstekort - en gedragsstoornissen - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

per DBC

€ 3.722,36

108

Aandachtstekort - en gedragsstoornissen - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

per DBC

€ 6.092,82

109

Aandachtstekort - en gedragsstoornissen - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

per DBC

€ 12.483,95

110

Aandachtstekort - en gedragsstoornissen - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

per DBC

€ 18.900,46

111

Aandachtstekort - en gedragsstoornissen - vanaf 18000 minuten tot en met 23999 minuten

per DBC

€ 29.174,32

112

Aandachtstekort - en gedragsstoornissen - vanaf 24000 minuten

per DBC

€ 35.146,42

113

Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten

per DBC

€ 931,82

114

Pervasief - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

per DBC

€ 1.853,11

115

Pervasief - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

per DBC

€ 3.400,18

116

Pervasief - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

per DBC

€ 5.901,62

117

Pervasief - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

per DBC

€ 11.326,71

118

Pervasief - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

per DBC

€ 21.655,87

119

Pervasief - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten

per DBC

€ 28.987,62

120

Pervasief - vanaf 24000 minuten

per DBC

€ 40.093,97

121

Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten

per DBC

€ 1.014,09

122

Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

per DBC

€ 2.082,48

123

Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

per DBC

€ 3.638,18

124

Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

per DBC

€ 5.886,37

125

Overige kindertijd - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

per DBC

€ 13.218,20

126

Overige kindertijd - vanaf 12.000 tot en met 17.999 minuten

per DBC

€ 22.656,86

127

Overige kindertijd - vanaf 18.000 minuten

per DBC

€ 33.367,27

128

Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten

per DBC

€ 979,40

129

Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

per DBC

€ 1.854,47

130

Delirium dementie en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

per DBC

€ 3.344,03

131

Delirium dementie en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

per DBC

€ 5.758,21

132

Delirium dementie en overig - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

per DBC

€ 11.245,49

133

Delirium dementie en overig - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

per DBC

€ 20.941,10

134

Delirium dementie en overig - vanaf 18000

per DBC

€ 29.687,47

135

Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten

per DBC

€ 999,83

136

Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

per DBC

€ 1.923,03

137

Schizofrenie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

per DBC

€ 3.588,32

138

Schizofrenie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

per DBC

€ 6.211,94

139

Schizofrenie - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

per DBC

€ 11.520,57

140

Schizofrenie - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

per DBC

€ 19.610,53

141

Schizofrenie - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten

per DBC

€ 27.792,39

142

Schizofrenie - vanaf 24000 tot en met 29999 minuten

per DBC

€ 33.642,93

143

Schizofrenie - vanaf 30000 minuten

per DBC

€ 54.937,99

144

Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten

per DBC

€ 1.051,26

145

Depressie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

per DBC

€ 2.047,92

146

Depressie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

per DBC

€ 3.711,50

147

Depressie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

per DBC

€ 6.369,20

148

Depressie - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

per DBC

€ 12.443,21

149

Depressie - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

per DBC

€ 20.360,68

150

Depressie - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten

per DBC

€ 30.443,00

151

Depressie - vanaf 24000 minuten

per DBC

€ 39.547,46

152

Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten

per DBC

€ 1.055,66

153

Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

per DBC

€ 1.993,85

154

Bipolair en overig - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

per DBC

€ 3.558,73

155

Bipolair en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

per DBC

€ 6.281,81

156

Bipolair en overig - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

per DBC

€ 9.808,92

157

Bipolair en overig - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

per DBC

€ 17.196,95

158

Bipolair en overig - vanaf 18000 minuten

per DBC

€ 27.935,93

159

Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten

per DBC

€ 1.028,79

160

Angst - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

per DBC

€ 2.106,82

161

Angst - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

per DBC

€ 3.774,05

162

Angst - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

per DBC

€ 6.138,64

163

Angst - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

per DBC

€ 12.926,32

164

Angst - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

per DBC

€ 22.230,97

165

Angst - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten

per DBC

€ 30.663,61

166

Angst - vanaf 24000 minuten

per DBC

€ 37.055,21

167

Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten

per DBC

€ 1.051,49

168

Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

per DBC

€ 2.130,19

169

Restgroep diagnoses - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

per DBC

€ 3.804,81

170

Restgroep diagnoses - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

per DBC

€ 6.341,61

171

Restgroep diagnoses - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

per DBC

€ 12.810,93

172

Restgroep diagnoses - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

per DBC

€ 21.248,95

173

Restgroep diagnoses - vanaf 18000 minuten

per DBC

€ 34.427,43

174

Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten

per DBC

€ 985,17

175

Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

per DBC

€ 2.066,08

176

Persoonlijkheid - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

per DBC

€ 3.686,22

177

Persoonlijkheid - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

per DBC

€ 6.458,33

178

Persoonlijkheid - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

per DBC

€ 11.694,05

179

Persoonlijkheid - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

per DBC

€ 19.347,17

180

Persoonlijkheid - vanaf 18000 tot en met 23999 minuten

per DBC

€ 28.145,24

181

Persoonlijkheid - vanaf 24000 tot en met 29999 minuten

per DBC

€ 39.453,59

182

Persoonlijkheid - vanaf 30000 minuten

per DBC

€ 53.475,68

183

Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten

per DBC

€ 1.060,67

184

Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

per DBC

€ 2.108,70

185

Somatoforme - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

per DBC

€ 3.721,91

186

Somatoforme - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

per DBC

€ 5.906,49

187

Somatoforme - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

per DBC

€ 11.719,44

188

Somatoforme - vanaf 12000 minuten

per DBC

€ 20.304,97

189

Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten

per DBC

€ 986,90

190

Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

per DBC

€ 2.021,43

191

Eetstoornis - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

per DBC

€ 3.623,16

192

Eetstoornis - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

per DBC

€ 6.013,42

193

Eetstoornis - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

per DBC

€ 12.067,83

194

Eetstoornis - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

per DBC

€ 18.211,66

195

Eetstoornis - vanaf 18000 minuten

per DBC

€ 26.859,96

196

Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten

per DBC

€ 897,19

197

Alcohol - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

per DBC

€ 1.800,81

198

Alcohol - vanaf 1799 tot en met 2999 minuten

per DBC

€ 3.356,37

199

Alcohol - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten

per DBC

€ 5.851,81

200

Alcohol - vanaf 6000 tot en met 11999 minuten

per DBC

€ 11.476,17

201

Alcohol - vanaf 12000 tot en met 17999 minuten

per DBC

€ 19.771,46

202

Alcohol - vanaf 18000 minuten

per DBC

€ 37.193,90

203

Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten

per DBC

€ 910,64

204

Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1799 minuten

per DBC

€ 1.784,54

205

Overige aan een middel - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten

per DBC

€ 3.297,79

206

Overige aan een middel - vanaf 3000 minuten tot en met 5999

per DBC

€ 6.040,36

207

Overige aan een middel - vanaf 6000 minuten tot en met 11999 minuten

per DBC

€ 11.319,13

208

Overige aan een middel - vanaf 12000 minuten tot en met 17999 minuten

per DBC

€ 19.368,46

209

Overige aan een middel - vanaf 18000 minuten

per DBC

€ 39.010,53

 

Jeugd GGZ - Overig

210

Beschikbaarheidscomponent crisis (BCC)

per crisis-DBC

€ 302,22

211

ECT

per behandeling

€ 271,34

212

Verblijf zonder overnachting (VZO)

per dag

€ 95,58

 

Jeugd GGZ - Verblijf

213

Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad)- Regulier incl. NHC Regulier

per dag

€ 119,39

214

Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad)- Regulier incl. NHC Regulier

per dag

€ 156,56

215

Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad)- Regulier incl. NHC Regulier

per dag

€ 216,88

216

Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad)- Regulier incl. NHC Regulier

per dag

€ 227,86

217

Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad)- Regulier incl. NHC Regulier

per dag

€ 284,55

218

Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad)- Regulier incl. NHC Regulier

per dag

€ 318,47

219

Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad)- Regulier incl. NHC Regulier

per dag

€ 442,53

220

Opslag component NHC PMU t.o.v. NHC regulier

per dag

€ 6,05

221

Opslag component NHC beveiligingsniveau 2 t.o.v. NHC regulier

per dag

€ 7,77

222

Opslag component NHC beveiligingsniveau 3 t.o.v. NHC regulier

per dag

€ 20,18

 

Verblijf 24-uurs

 

 

223

Behandelgroep kamer training

dag

€ 76,56

224

Behandelgroep gezinshuis

dag

€ 130,68

225

Behandelgroep fasehuis

dag

€ 130,68

226

Behandelgroep

dag

€ 169,53

227

Behandelgroep zwaar

dag

€ 183,28

228

Behandelgroep crisis

dag

€ 169,53

 

Dagbehandeling

 

 

229

Dagbehandeling pedagogisch

dagdeel

€ 107,21

230

Dagbehandeling specialistisch*

dagdeel

€ 143,98

 

*Tarief is inclusief vervoer, indien nodig o.b.v. zelfredzaamheid of beperking

 

 

Pleegzorg

 

 

231

24-uurs pleegzorg

dag

€ 35,74

232

Deeltijd pleegzorg

dag

€ 35,74

 

Ambulant

 

 

233

Ambulant Thuis

uur

€ 104,76

234

Ambulant Instelling

uur

€ 91,89

235

Ambulant Groep

uur

€ 27,56

 

Observatiediagnostiek

 

 

236

Observatiediagnostiek

uur

€ 133,24

 

Beschermd wonen

237

VZ 2.5 3GGZ-C BW met verblijf, zonder dagbesteding (16 - 18)

dag

€ 96,84

238

VZ 2.5 3GGZ-C BW met verblijf, met dagbesteding (16 - 18)

dag

€ 118,92

239

VZ 2.5 4GGZ-C BW met verblijf, zonder dagbesteding (16 - 18)

dag

€ 116,75

240

VZ 2.5 4GGZ-C BW met verblijf, met dagbesteding (16 - 18)

dag

€ 140,03

241

VZ 2.5 5GGZ-C BW met verblijf, zonder dagbesteding (16 - 18)

dag

€ 127,30

242

VZ 2.5 5GGZ-C BW met verblijf, met dagbesteding (16 - 18)

dag

€ 151,01

243

VZ 2.5 6GGZ-C BW met verblijf, zonder dagbesteding (16 - 18)

dag

€ 160,61

244

VZ 2.5 6GGZ-C BW met verblijf, met dagbesteding (16 - 18)

dag

€ 184,89

 

Tarieven informeel

 

Omschrijving prestatie

Grondslag tarief

Tarief 2017 pgb informeel

245

Pgb begeleiding individueel per uur  

uur

€ 21,50

246

Pgb persoonlijke verzorging individueel per uur

uur

€ 21,50

247

Pgb begeleiding groep per dagdeel    

dagdeel

€ 21,50

248

Pgb kortdurend verblijf dag 

etmaal

€ 43,00