Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gemeente Goirle 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gemeente Goirle 2018
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Goirle 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpjeugdhulp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201801-01-201807-02-2019nieuw besluit

16-01-2018

gmb-2018-19762

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gemeente Goirle 2018

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 16 januari 2018, terugwerkend tot 1 januari 2018.

Hoofdstuk 1 Bijdragen

Artikel 1.1 Omvang van de bijdragen

De bedragen en het percentage die gelden voor een bijdrage zijn gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in het landelijk Besluit maatschappelijke ondersteuning, zoals jaarlijks aangepast door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en luiden als volgt:

 • 1.

  Het bedrag dat de ongehuwde persoon die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt moet betalen bedraagt € 17,60 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan € 22.873,00 (per jaar) het bedrag van € 17,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 12,5% van het verschil tussen zijn inkomen en € 22.873,00;

 • 2.

  Het bedrag dat de ongehuwde persoon die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt moet betalen bedraagt € 17,60 per vier weken, met dien verstande dat indien zijn inkomen meer bedraagt dan € 17.474,00 per jaar het bedrag van € 17,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 12,5% van het verschil tussen zijn inkomen en € 17.474,00;

 • 3.

  Het bedrag dat de gehuwde personen indien (een van) beiden de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt moeten betalen bedraagt € 0,00 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan € 35.175,00 per jaar het bedrag van € 0,00 wordt verhoogd met een dertiende deel van 12,5% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en € 35.175,00;

 • 4.

  Het bedrag dat de gehuwde personen die beiden de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt moeten betalen bedraagt € 17,60 per vier weken, met dien verstande dat indien hun gezamenlijke inkomen meer bedraagt dan € 24.128,00 per jaar het bedrag van € 17,60 wordt verhoogd met een dertiende deel van 12,5% van het verschil tussen hun gezamenlijke inkomen en € 24.128,00.

Hoofdstuk 2 Resultaatgebieden huisvesting, voeren van een huishouden, thuissituatie, dagelijkse activiteiten, opvoed- en opgroeisituatie 18+, mantelzorgondersteuning, daginvulling en kortdurende opvang: Persoonsgebonden budget dienstverlening

Artikel 2.1 Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget resultaat gestuurde ondersteuning Wmo 2015

100%, 75% of 50% van de kostprijs in natura per resultaatgebied en trede per maand, afhankelijk van de aantoonbare kosten en de arbeidsrechtelijke positie van de zorgaanbieder, volgens schema in bijlage 6.

Artikel 2.2 Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget resultaat gestuurde ondersteuning Jeugdhulp

90% of 50% van de kostprijs in natura per resultaatgebied en trede per maand, afhankelijk van de aantoonbare kosten en arbeidsrechtelijke positie van de zorgaanbieder, volgens schema in bijlage 6.

Artikel 2.3 Proceskeuzes trekkingsrecht pgb

 • 1.

   

  • a.

   Bemiddelingskosten, tussenpersonen of belangenbehartigers mogen niet uit het pgb betaald worden

  • b.

   Een eenmalige uitkering mag uit het pgb betaald worden

  • c.

   Een feestdagenuitkering mag uit het pgb betaald worden

  • d.

   Budgethouders mogen een vast maandloon afspreken met hun zorgverlener(s)

  • e.

   Budgethouders mogen de reiskosten van hun zorgverlener(s) uit hun pgb betalen

  • f.

   Een bedrag van € 50,00 per jaar hoeft niet verantwoord te worden

 • 2.

  De in lid 1 genoemde keuzes leiden niet tot een hoger pgb-bedrag dan de bedragen zoals opgenomen in bijlage 6, 6a en 6b van dit Besluit.

Hoofdstuk 3 Resultaatgebied huisvesting: wonen in een geschikt huis

Artikel 3.1 Maatwerkvoorziening voor verhuis- en herinrichtingskosten

Een persoonsgebonden budget voor verhuis- en herinrichtingskosten bedraagt € 2.629,00

Artikel 3.2 Hoogte vergoeding in natura of als persoonsgebonden budget

 • 1.

  De vergoeding in natura of als persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen wordt vastgesteld als tegenwaarde van het bedrag zoals vermeld in door de gemeente opgestelde kostenberekening dan wel de door het college geaccepteerde offerte.

 • 2.

  Bij het opstellen van de kostenberekening en bij de beoordeling van de offerte wordt rekening gehouden met hetgeen bepaald is in:

  • a.

   Bijlage 1 bij dit besluit: Overzicht subsidiabele kostenposten woningaanpassingen;

  • b.

   Bijlage 2 bij dit besluit: Extra bouw en grondkosten.

Artikel 3.3 Woonvoorzieningen van niet bouwkundige of technische aard

Voor voorzieningen in verband met woningsanering, die noodzakelijk zijn in verband met COPD en/of allergische aandoeningen, of de vervanging van tapijt dat niet geschikt is voor rolstoelgebruik, worden de maximale vergoedingsbedragen berekend op de wijze als aangegeven onder a en b.

a. Voor gordijnen en vloerbedekking worden de volgende normbedragen per vierkante meter gehanteerd:

Overgordijnen woonkamer € 32,08 per m2 raamoppervlak

Overgordijnen slaapkamer € 23,96 per m2 raamoppervlak

Vitrage woon- en slaapkamer € 21,87 per m2 raamoppervlak

Vloerbedekking woonkamer € 17,96 per m2 vloeroppervlak

Vloerbedekking slaapkamer € 16,04 per m2 vloeroppervlak

b. Bij het bepalen van de vergoeding wordt rekening gehouden met afschrijving van de te vervangen gordijnen, vitrage en vloerbedekking in een periode van 8 jaar, op de volgende wijze:

 • Leeftijd tot 2 jaar: vergoeding van 100 % van het normbedrag;

  • Leeftijd tot 4 jaar: vergoeding van 75 % van het normbedrag;

  • Leeftijd tot 6 jaar: vergoeding van 50 % van het normbedrag;

  • Leeftijd tot 8 jaar: vergoeding van 25 % van het normbedrag;

  • Ouder dan 8 jaar: geen vergoeding meer omdat de artikelen zijn afgeschreven

Artikel 3.4 Tijdelijke huisvesting

 • 1.

  Het college kan een vergoeding verstrekken voor de meerkosten van tijdelijke huisvesting die door de belanghebbende met beperkingen moeten worden gemaakt in verband met het aanpassen van zijn huidige woonruimte of de nog te betrekken woonruimte.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde vergoeding omvat de werkelijke kosten tot een maximumbedrag per maand, als hierna aangegeven:

  • Voor tijdelijke huisvesting in een zelfstandige woonruimte € 468,00 per maand;

  • Voor tijdelijke huisvesting in een niet zelfstandige woonruimte € 238,00 per maand.

Artikel 3.5 Huurderving

 • 1.

  In geval van huurbeëindiging van een aangepaste woonruimte, die voor meer dan € 6.437,00 is aangepast op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of zijn voorgangers, kan het college een tegemoetkoming in de kosten verlenen aan de eigenaar van de woning in verband met derving van huurinkomsten voor de duur van maximaal 6 maanden, waarbij de eerste maand huurderving niet voor vergoeding in aanmerking komt.

 • 2.

  De in dit artikel bedoelde vergoeding van de kosten van huurderving omvat de werkelijke kosten van kale huur, vermeerderd met de subsidiabele servicekosten, tot een maximum dat overeenkomt met de maximum huurgrens per maand als bedoeld bij de huurtoeslag.

Artikel 3.6 Onderhoud keuring en reparatie

De kosten van onderhoud, keuring en reparatie van op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten en van de Wet maatschappelijke ondersteuning verstrekte voorzieningen worden vergoed zoals weergegeven in Bijlage 3 bij dit besluit: onderhoud, keuring en reparatie van woonvoorzieningen.

Artikel 3.7 Terugbetalen bij verkoop

 • 1.

  De eigenaar-bewoner, die een woonvoorziening heeft ontvangen die leidt tot waardestijging van de woning, dient bij verkoop van deze woning binnen een periode van 10 jaar na gereed melding van de voorziening, deze verkoop van de woning onverwijld aan het college te melden. De meerwaarde van de woning dient volgens het in lid 4 vastgelegde afschrijvingsschema te worden terugbetaald.

 • 2.

  De verplichting als bedoeld in lid 1 is van toepassing als de woonvoorziening gerealiseerd is in de vorm van uitbreiding van de woning door een aan- op- of bijbouw al dan niet gepaard gaande met verwerving van de voor de bouw benodigde grond.

 • 3.

  De vaststelling van de eventuele meerwaarde geschiedt door een beëdigd taxateur, aan te wijzen door de woningeigenaar.

 • 4.

  De restitutie als bedoeld in lid 1 bedraagt:

  • voor het eerste jaar na gereedmelding 100% van de meerwaarde;

  • voor het tweede jaar 80% van de meerwaarde;

  • voor het derde jaar 60% van de meerwaarde;

  • voor het vierde jaar 40% van de meerwaarde;

  • en voor het vijfde jaar 20% van de meerwaarde.

Doch nooit meer dan het bedrag dat ten laste van de gemeente is gekomen in verband met de getroffen voorzieningen.

 • 5.

  Op het te restitueren bedrag worden de kosten van de taxatie in mindering gebracht.

Artikel 3.8 Hoofdverblijf

 • 1.

  Het bedrag dat als maximum verstrekt wordt bij het bezoekbaar maken van een woning bedraagt € 5.741,00

 • 2.

  De aanvraag moet worden ingediend in de gemeente, waar de aan te passen woonruimte zich bevindt, onder voorwaarde, dat de gemeente waar de belanghebbende zijn hoofdverblijf heeft, verklaart dat er niet eerder een woonruimte bezoekbaar is gemaakt ten behoeve van deze belanghebbende.

Artikel 3.9 Wijze van verstrekken eenmalige pgb's

 • 1.

  Eenmalige pgb's voor voorzieningen op het gebied van wonen of zich verplaatsen worden rechtstreeks door de gemeente aan de leverancier verstrekt na ontvangst van de factuur of een offerte.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan het college uit praktische overwegingen diverse kleine bedragen rechtstreeks betalen aan de cliënt na ontvangst van door het college goedgekeurde rekeningen, bonnen of een begroting van de kosten.

Hoofdstuk 4 Resultaatgebied sociaal netwerk en daginvulling 18+ : zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel, verplaatsen in en om het huis, de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten

Artikel 4.1 Collectief aanvullend vervoer (Regiotaxi)

Met het collectief systeem van aanvullend vervoer wordt bedoeld het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV), Regiotaxi Midden-Brabant, dat wordt uitgevoerd volgens de opzet zoals beschreven in bijlage 4 bij dit besluit.

Artikel 4.2 Persoonsgebonden budget autoaanpassing

Een vergoeding voor de kosten van autoaanpassing wordt maximaal 1x per 7 jaar toegekend,

de aan te passen auto mag niet ouder zijn dan 3 jaar en moet voldoende verzekerd zijn.

Artikel 4.3 Persoonsgebonden budget individueel vervoermiddel

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor vervoersvoorzieningen wordt vastgesteld op basis van de tegenwaarde van de goedkoopst adequate voorziening, indien nodig verhoogd met een bedrag voor de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering en met een bedrag voor onderhoud en reparatie voor vergelijkbare voorzieningen, zoals dat door het college wordt bepaald op basis van informatie die verstrekt wordt door de hulpmiddelenleverancier van de gemeente. De bedragen en/of percentages zijn in bijlage 5 bij dit besluit opgenomen.

 • 2.

  Als een goedkopere of te hergebruiken voorziening voorhanden is geldt, in afwijking van de in artikel 1. genoemde prijslijst het laagste bedrag of, bij voortgezet gebruik na afloop van de economische levensduur, alleen nog de kosten van onderhoud en (indien van toepassing) verzekering.

Artikel 4.4 Persoonsgebonden budget meerkosten gebruik eigen auto

In situaties waarin het voor de cliënt niet mogelijk is om gebruik te maken van de Regiotaxi, kan een pgb voor aantoonbare meerkosten van het gebruik van de eigen auto verstrekt worden. De hoogte van dit pgb is vastgesteld op maximaal € 46,00 per maand.

Artikel 4.5 Persoonsgebonden budget rolstoel

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel wordt vastgesteld als tegenwaarde van de goedkoopst adequate voorziening, indien nodig verhoogd met een bedrag voor de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering en met een bedrag voor onderhoud en reparatie voor vergelijkbare voorzieningen, zoals dat door het college wordt bepaald op basis van informatie die verstrekt wordt door de hulpmiddelenleverancier van de gemeente. De bedragen en/of percentages van nieuwe voorzieningen zijn in bijlage 5 bij dit besluit opgenomen.

 • 2.

  Als een goedkopere of te hergebruiken voorziening voorhanden is geldt, in afwijking van de in artikel 1. genoemde prijslijst, het laagste bedrag.

Artikel 4.6 Persoonsgebonden budget sportvoorziening

 • 1.

  De hoogte van een persoonsgebonden budget voor de aanschaf en het onderhoud van een sportvoorziening bedraagt maximaal € 2.926,00.

 • 2.

  Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt maximaal eens in de drie jaar verstrekt, als hiertoe een noodzaak is vastgesteld.

Artikel 4.7 Rolstoel- en scootmobieltraining

Indien zulks naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk is, kunnen de noodzakelijke kosten van rolstoel- en scootmobieltraining voor vergoeding in aanmerking komen.

Artikel 4.8 Gehandicaptenparkeerkaart / -parkeerplaats

 • 1.

  Bij aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart en bij aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken worden leges gevraagd, zoals vastgelegd in de Legestarieventabel, Hoofdstuk 19 Verkeer & Vervoer.

 • 2.

  Het tarief voor aanleg van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bedraagt € 481,00 en wordt bij de aanvrager in rekening gebracht door de afdeling Realisatie en Beheer.

 • 3.

  Het tarief voor het wijzigen van het kenteken op het onderbord van een gehandicaptenparkeerplaats bedraagt € 30,70 en wordt bij de aanvrager in rekening gebracht door de afdeling Realisatie en Beheer.

 • 4.

  Bij een verhuizing binnen de gemeente Goirle wordt 50% van de kosten voor nieuwe aanleg gerekend.

Bijlage 1 Overzicht subsidiabele kostenposten woningaanpassingen

 • 1.

  De aanneemsom (hierin begrepen de loon en materiaalkosten) voor het treffen van de Voorziening.

 • 2.

  De risicoverrekening van loon- en materiaalkosten, met inachtneming van het bepaalde in de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991.

 • 3.

  Het architectenhonorarium, echter uitsluitend in de gevallen waarin het inschakelen van een architect naar het oordeel van het college noodzakelijk is (het betreft dan veelal een ingrijpende woningaanpassing, zoals een aanbouw). De vergoeding voor het honorarium wordt gesteld op 10 procent van de aanneemsom, overeenkomstig de Standaard Regeling 1997 (SR 1997) van de Bond van Nederlandse Architecten, tenzij het honorarium ingevolge artikel 51 lid 1 van De Nieuwe Regeling (DNR 2005) behorende bij SR 1997 schriftelijk is vastgesteld op een lager bedrag, en dat de vergoeding voor het honorarium in dit laatste geval gelijk is aan het (lagere) bedrag zoals dat ingevolge artikel 51 lid 1 DNR 2005 schriftelijk is vastgesteld.

 • 4.

  De leges voor zover deze betrekking hebben op het treffen van de voorziening.

 • 5.

  De verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting.

 • 6.

  Renteverlies in verband met het verrichten van noodzakelijke betaling aan derden, tot de datum van gereedmelding, voor zover deze verband houdt met de bouw dan wel het treffen van voorzieningen.

 • 7.

  De prijs van bouwrijpe grond, indien noodzakelijk (zie Bijlage 2 sub 1a). Indien noodzakelijk worden de hiervoor te maken extra notariskosten vergoed.

 • 8.

  De door burgemeester en wethouders (schriftelijk) goedgekeurde kostenverhogingen, die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien konden worden.

 • 9.

  De kosten in verband met noodzakelijk technisch onderzoek en adviezen met betrekking tot het verrichten van de aanpassing.

 • 10.

  De kosten van heraansluiting op de openbare nutsvoorziening.

 • 11.

  De kosten van bodemonderzoek indien dit noodzakelijk is en voor zover dit dient plaats te vinden voor rekening van degene die recht heeft op een vergoeding voor de kosten van woninguitbreiding of sanering.

Bijlage 2 bij het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Goirle

Extra bouw en grondkosten

1Bouwkosten

Het is mogelijk om een vergoeding in natura of als pgb te verstrekken in de kosten voor het aanbouwen of uitbreiden van een vertrek bij een bestaande woning of de extra bouwkosten bij een nieuw te bouwen woning.

Voor de berekening van deze vergoeding wordt als basis genomen het extra aantal m2 dat volgens tabel 1a voor vergoeding in aanmerking komt, vermenigvuldigd met de verdiepingshoogte, met een maximum van 2,70 m.

Wanneer het woonoppervlak van de nieuw te bouwen woning groter is dan 75 m2 vermeerderd met het maximum aantal meters dat noodzakelijk is volgens het programma van eisen (zie kolom 2 van tabel 1a), wordt geen vergoeding in de bouwkosten verstrekt.

2Grondkosten

Het is mogelijk om een vergoeding in natura of als pgb te verstrekken voor het verwerven van extra grond ten behoeve van een aanbouw of uitbreiding van een bepaald vertrek indien dit op grond van ergonomische beperkingen noodzakelijk is.

Een vergoeding voor de extra grondkosten wordt bij een bestaande woning alleen verstrekt, indien uitbreiding of aanbouw op eigen grond niet mogelijk is. Bij een nieuw te bouwen woning waarvoor de perceeloppervlakte groter is dan 250 m² behoeft geen extra grond te worden verworven en wordt geen vergoeding verstrekt.

Het aantal m2 dat voor vergoeding in aanmerking komt, is per vertrek aan een maximum gebonden, zoals in onderstaande tabel aangegeven.

Maximum aantal m2 waarvoor een vergoeding wordt verstrekt, aangegeven per vertrek in een zelfstandige woning:

Soort vertrek

Aantal m2 waarvoor ten hoogste een vergoeding wordt verstrekt in geval van aanbouw van een vertrek

Aantal m2 waarvoor ten hoogste een vergoeding wordt verstrekt in geval van uitbreiding van een reeds aanwezig vertrek

Woonkamer

30 m2

6 m2

Keuken

10 m2

4 m2

Eenpers. slaapkamker

10 m2

4 m2

Tweepers. slaapkamer

18 m2

4 m2

Toiletruimte

2 m2

1 m2

Badkamer

Wastafelruimte Doucheruimte

 

2 m2

3 m2

 

1 m2

2 m2

Entree/gang/hal

5 m2

2 m2

Berging

6 m2

4 m2

3Kosten padverharding

Indien de aanleg van een verhard pad tussen de openbare weg en de hoofdingang tot een woonruimte, of tussen een tweede ingang en een berging en/of tuinpoort noodzakelijk is, kan in de kosten daarvan een vergoeding worden verstrekt. Dit geldt zowel bij de aanleg van een nieuw pad als bij de aanpassing van een bestaand pad.

Voor geldt een maximumoppervlakte van 20 m2 en een maximumprijs van € 64,86 per m2.

4Kosten terrasverharding

Indien de aanleg van een verhard terras, direct aansluitend aan de woonruimte, of de aanpassing van een bestaand terras noodzakelijk is, kan in de kosten daarvan een vergoeding worden verstrekt.

Voor de vergoeding geldt een maximumoppervlakte van 6 m2 en een maximumprijs van € 41,89 per m2.

Bijlage 3 Kosten van onderhoud, keuring en reparatie woonvoorzieningen

 • 1.

  De vergoeding voor de kosten van onderhoud, keuring en reparatie geldt voor de volgende voorzieningen:

 • a.

  de mechanische inrichting voor het verstellen van een in hoogte verstelbaar keukenblok, bad of wastafel;

 • b.

  elektromechanisch openings- en sluitingsmechanisme van deuren;

 • c.

  stoelliften, rolstoel of staplateauliften, woonhuisliften, hefplateauliften, balansliften.

 • 2.

  Ten aanzien van de onder a. en b. genoemde voorzieningen komen de werkelijk gemaakte kosten in aanmerking voor vergoeding.

 • 3.

  Ten aanzien van de onder c. genoemde voorzieningen komen de werkelijk gemaakte kosten in aanmerking voor vergoeding met de hieronder vermelde frequentie.

Keuring van liften

Begin keuring

Frequentie keuring periodiek

Stoellift

ja

1 x per 4 jr.

Rolstoelplateaulift

ja

1 x per 4 jr.

Staplateaulift

ja

1 x per 4 jr.

Woonhuislift

ja

1 x per 1,5 jr.

Hefplateaulift

ja

1 x per 1,5 jr.

Balanslift

ja

1 x per 1,5 jr.

 

 

 

Onderhoud van

Frequentie periodiekonderhoud

 

Stoellift

1 x per jaar

 

Rolstoelplateaulift

1 x per jaar

 

Staplateaulift

1 x per jaar

 

Woonhuislift

2 x per jaar

 

Hefplateaulift

2 x per jaar

 

Balanslift

1 x per jaar

 

Bijlage 4 Het Collectief Vraagafhankelijk vervoer (Regiovervoer Midden Brabant)

 • 1.

  Aan de persoon die in aanmerking komt voor het CVV, wordt een Wmo vervoerspas verstrekt, op vertoon waarvan de rechthebbende gebruik kan maken van het regiovervoer tegen betaling van de voor de betreffende rit geldende prijs per kilometer.

 • 2.

  Voor de tarifering van het CVV wordt net als bij het openbaar busvervoer een tarief per kilometer gehanteerd, plus een opstaptarief per rit.

 • 3.

  Het vervoer wordt naar afstand onderscheiden in regionaal vervoer d.w.z. vervoer binnen een gebied van maximaal 25 kilometer vanaf het woonadres, en bovenregionaal vervoer, d.w.z. vervoer over een afstand van meer dan 25 kilometer vanaf het opstapadres. Langere ritten zijn alleen mogelijk naar algemene puntbestemmingen. Voor Goirle is dat het Tweestedenziekenhuis in Waalwijk. Op indicatie door het college zijn ook individuele puntbestemmingen mogelijk.

 • 4.

  Binnen de regio kan op vertoon van de vervoerspas gebruik worden gemaakt van het regiovervoer tegen het Wmo tarief

 • 5.

  De eigen betaling per rit bedraagt € 0,90, vermeerderd met € 0,157 per kilometer binnen het gebied van 25 kilometer. Deze eigen betaling dient per rit contant of elektronisch te worden voldaan aan de chauffeur of op rekening.

 • 6.

  De Wmo-gerechtigde kan zich door één sociaal begeleider laten vergezellen. De begeleider betaalt dezelfde eigen bijdrage als de Wmo-pashouder. Deze eigen betaling dient per taxirit contant te worden voldaan aan de chauffeur of op rekening.Als de begeleiding naar het oordeel van het college medisch noodzakelijk is, is de begeleider geen betaling verschuldigd. Een Wmo-gerechtigde voor wie naar het oordeel van het college medische begeleiding noodzakelijk is, kan alleen als hij vergezeld is van een medisch begeleider reizen tegen het Wmo-tarief. Om als begeleider te kunnen worden aangemerkt moet de begeleidende persoon 12 jaar of ouder zijn.

 • 7.

  Elke betalende volwassen reiziger mag 3 kinderen tot 12 jaar meenemen tegen hetzelfde tarief.

 • 8.

  Voor vervoer dat niet valt binnen de reikwijdte van de Wmo, zoals vervoerskosten die gecompenseerd worden door de Zvw, leerlingenvervoer, vervoer naar dagopvang en vervoer van en naar werk, kunnen Wmo-gerechtigden en (sociaal) begeleider niet reizen tegen het hierboven genoemde tarieven.

 • 9.

  Maximale lengte van de gesubsidieerde tarieven is 25 kilometer. Bij langere ritten (geldt alleen voor puntbestemmingen) geldt vanaf 25 kilometer het OV-tarief van € 0,47 per kilometer, plus het opstaptarief van € 3,11. Ook voor ritten tot 25 kilometer in België geldt dit tarief.

Bijlage 5 PGB-tarieven Hulpmiddelen

 

 

 

 

PGB in maanden

 

Gemiddelde nettoprijs 2018

totaal excl BTW

 

Gemiddelde nettoprijs

2018

totaal incl BTW

 

All-in onderhoud 2018 (vast tarief, gehele PGB periode, maximaal 60 resp 84 mnd

incl BTW

 

01

 

Handbewogen rolstoel incidenteel gebruik

 

84

 

681,21

 

722,09

 

351,66

 

02

 

Handbewogen rolstoel permanent gebruik met kantelverstelling

 

84

 

2185,60

 

2316,73

 

358,83

 

03

 

Handbewogen rolstoel voor (semi) permanent / algemeen gebruik

 

84

 

752,62

 

797,78

 

358,83

 

04

 

Handbewogen rolstoel actief gebruik / vouwframe

 

84

 

760,73

 

806,38

 

358,83

 

05

 

Handbewogen rolstoel actief gebruik / vastframe

 

84

 

1635,04

 

1733,14

 

358,83

 

06

 

Elektrische rolstoel voor binnen en buiten gebruik

 

84

 

5089,16

 

5394,51

 

1794,2

 

07

 

Elektrische rolstoel voorbuiten en binnen gebruik

 

84

 

5609,44

 

5946,01

 

1794,2

 

08

 

Scootmobiel maximaal 10km per uur

 

84

 

2334,37

 

2474,42

 

1507,13

 

09

 

Scootmobiel maximaal 12km per uur

 

84

 

3095,99

 

3281,76

 

1507,13

 

10

 

Scootmobiel maximaal 15km per uur

 

84

 

3875,06

 

4107,56

 

1507,13

 

11

 

Scootmobiel maximaal 15km per uur, extra geveerd

 

84

 

4185,78

 

4436,92

 

1507,13

 

12

 

Scootmobiel demontabel / meeneembaar maximaal 6km per uur

 

84

 

924,30

 

979,76

 

1507,13

 

13

 

Driewielfietsen voor volwassenen

 

84

 

1975,54

 

2094,07

 

358,83

 

14

 

Driewielfietsen voor kinderen, ca 2 tot 5 jaar

 

60

 

1073,51

 

1137,91

 

287,07

 

15

 

Driewielfietsen voor kinderen, ca 5 tot 9 jaar

 

60

 

1454,89

 

1542,18

 

287,07

 

16

 

Driewielfietsen voor kinderen van 9 tot 15 jaar

 

60

 

1870,59

 

1982,82

 

287,07

 

17

 

Tilliften passief

 

84

 

3080,50

 

3727,40

 

1507,13

 

18

 

Tilliften actief

 

84

 

3636,41

 

4400,06

 

1507,13

 

19

 

Douche- toiletstoelen op poten

 

84

 

275,82

 

333,74

 

nvt

 

20

 

Douche- toiletstoelen op zwenkwielen

 

84

 

466,54

 

494,53

 

nvt

 

21

 

Douche- toiletstoelen zelfrijder

 

84

 

709,26

 

751,82

 

nvt

 

22A

 

Duo-fietsen in tweewieluitvoering

 

84

 

2717,53

 

2880,59

 

358,83

 

22B

 

Duo-fietsen in driewieluitvoering

 

84

 

4791,81

 

5079,32

 

358,83

 

23

 

Driewielfietsen met elektrische ondersteuning

 

84

 

4404,18

 

4668,43

 

1507,13

 

24

 

Aankoppelbaar fïetsdeel / handbike

 

84

 

3093,74

 

3279,36

 

358,83

 

25

 

Elektrische aandrijfunits hoepelondersteuning

 

84

 

5630,95

 

5968,81

 

1507,13

 

26

 

Elektrische aandrijfunits duwondersteuning

 

84

 

3262,63

 

3458,39

 

1507,13

 

27

 

Elektrische aandrijfunits met joystick

 

84

 

6424,22

 

6809,68

 

1507,13

 

28

 

Buggy's voor kinderen

 

60

 

387,56

 

410,82

 

200,94

 

29

 

Kinderduwwandelwaqens

 

60

 

1713,65

 

1816,47

 

287,07

 

30

 

Kinderrolstoelen handbewogen

 

60

 

1547,46

 

1640,31

 

287,07

 

31

 

Kinderrolstoelen handbewogen met kantelverstelling

 

60

 

2192,08

 

2323,61

 

287,07

 

32

 

Kinderrolstoelen elektrisch

 

60

 

8846,29

 

9377,07

 

1435,36

 

33

 

Rolstoelfietsen

 

84

 

3934,45

 

4170,52

 

358,83

 

34

 

Badliften elektrisch

 

84

 

855,62

 

906,96

 

351,66

In geval van een beschikbare occasion worden de afschrijftermijnen in kolom C als uitgangspunt genomen. De leeftijd van het hulpmiddel in maanden is bekend en de nog resterende maanden, uitgaande van de termijnen in kolom C kunnen worden berekend. De bedragen in de kolommen K, L, N of O worden vervolgens door het aantal maanden in kolom C gedeeld en vermenigvuldigd met het aantal resterende maanden van het hulpmiddel. Op deze wijze krijgt u het PGB bedrag voor het occasion hulpmiddel. Na afloop van de afschrijftermijn heeft hulpmiddel een restwaarde van 5% van de netto aanschafprijs excl. BTW.

Bijlage 6 PGB-tarieven per maand per resultaatgebied nieuwe voorzieningen Wmo (exclusief vervoer). En tevens tarieven per 4 weken voor eigen bijdragen voor PGB per resultaatgebied.

PGB tarieven Kortdurend Verblijf

 

 

 

Zorginstelling

ZZP-er

Sociaal netwerk

 

Etmaal

Begeleiding

100%

75%

50%

KV1

1

5

€ 207,00

€ 155,00

€ 103,50

KV2

1

6

€ 241,00

€ 181,00

€ 120,50

KV3

2

7

€ 308,00

€ 231,00

€ 154,00

KV4

2

8

€ 343,00

€ 257,00

€ 171,50

KV5

2

9

€ 378,00

€ 283,50

€ 189,00

Toelichting bovenstaand schema:

Een etmaal Kortdurend Verblijf (KV) wordt standaard toegekend in combinatie met 5 of 6 componenten begeleiding.

Twee etmalen KV worden standaard toegekend in combinatie met 7, 8 of 9 componenten begeleiding.

Als er een extra component verblijf noodzakelijk is, moet € 31,00 bij het tarief (uitgaand van 100%) opgeteld worden.

Als er een extra component begeleiding noodzakelijk is, moet € 35,00 bij het tarief (uitgaand van 100%) opgeteld worden.

PGB-tarief voor vervoer bij kortdurende opvang en daginvulling 18+:

Vervoer geldt voor alle treden

 • -

  vervoer (vaste prijs)  € 7,30 op eerste en laatste dag incl. btw

 • -

  vervoer rolstoel (vaste prijs)  € 19,50 op eerste en laatste dag incl. btw

NB: vervoer komt dus additioneel op het bedrag voor PGB en ZIN indien er sprake is van een vervoersnoodzaak.

Voor Daginvulling is het tarief voor vervoer dat apart kan worden toegekend € 58,50 per maand.

Voor rolstoelvervoer bij Daginvulling is het tarief € 156,00 per maand.

De vervoersvoorziening JW, beschikt onder de geldende Verordening Jeugdwet kan bestaan uit:

 • a.

  vervoer door derden in opdracht van de zorgaanbieder of het college;

 • b.

  een vergoeding voor een openbare vervoersvoorziening;

 • c.

  een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer.

De goedkoopst adequate oplossing wordt geboden.

PGB-tarief Persoonlijke verzorging 18+ :

Persoonlijke verzorging (PV) wordt indien nodig altijd samen met een ander resultaatgebied toegekend, met uitzondering van het resultaatgebied daginvulling (daar maakt PV al onderdeel van uit). Voor PV wordt een bedrag toegekend van € 39,47 per uur. Het totaalbedrag wordt per 4 weken betaalbaar gesteld. (Tarieven Persoonlijke verzorging 18- na 1-1-2018 zijn opgenomen in de tarievenlijst van bijlage 6b)

Bijlage 6aTarief Wmo Zorg in Natura per 4 weken waarover een eigen bijdrage wordt gerekend per resultaatgebied en per trede

(bij CAK productcategorie 20, overige maatwerkarrangementen)

1:

Resultaatgebied Sociaal Netwerk 18+ trede 1: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

Resultaatgebied Sociaal Netwerk 18+ trede 2: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

Resultaatgebied Sociaal Netwerk 18+ trede 3: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 272

Resultaatgebied Sociaal Netwerk 18+ trede 4: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 183

2:

Resultaatgebied Huisvesting trede 1: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 283

Resultaatgebied Huisvesting trede 2: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 199

Resultaatgebied Huisvesting trede 3: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 232

Resultaatgebied Huisvesting trede 4: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 183

3:

Resultaatgebied Financiële Situatie trede 1: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

Resultaatgebied Financiële Situatie trede 2: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

Resultaatgebied Financiële Situatie trede 3: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

Resultaatgebied Financiële Situatie trede 4: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 183

4:

Resultaatgebied Thuissituatie (z. kinderen) trede 1: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 283

Resultaatgebied Thuissituatie (z. kinderen) trede 2: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 283

Resultaatgebied Thuissituatie (z. kinderen) trede 3: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 284

Resultaatgebied Thuissituatie (z. kinderen) trede 4: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 183

5:

Resultaatgebied Opvoed/groei vanuit o/v trede 1: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 283

Resultaatgebied Opvoed/groei vanuit o/v trede 2: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 283

Resultaatgebied Opvoed/groei vanuit o/v trede 3: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 284

Resultaatgebied Opvoed/groei vanuit o/v trede 4: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 183

6. (Niet van toepassing)

7:

Resultaatgebied Mantelzorgondersteuning trede 1: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

Resultaatgebied Mantelzorgondersteuning trede 2: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

Resultaatgebied Mantelzorgondersteuning trede 3: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 281

Resultaatgebied Mantelzorgondersteuning trede 4: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 183

8:

Resultaatgebied Daginvulling 18+ trede 1: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 278

Resultaatgebied Daginvulling 18+ trede 2: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 278

Resultaatgebied Daginvulling 18+ trede 3: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 271

Resultaatgebied Daginvulling 18+ trede 4: tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 183

Arbeidsmatige dagbesteding : tarief waarover eigen bijdrage wordt gerekend: 597

Bijlage 6b PGB-tarieven jeugdhulp vanaf 1-1-2018

PGB-tarieven laag specialistische hulp (segment 2)

In onderstaande tabellen voor segment 2 (arrangementen PGB formeel en arrangementen PGB informeel) is de berekening naar 90% respectievelijk 50% van het ZIN-tarief al gemaakt. Het betreft het totaalbedrag voor een arrangement. De periode waarvoor dit beschikt wordt, wordt bepaald door de toegang.

Bijlage 1 - Producten en tarieven laagspecialistische jeugdhulp - Segment 2

 

 

 

 

 

 

PGB formeel 2018

Licht

Middel

Zwaar

Doorlopend

Chronisch

Arrangement 1 - Jeugdigen met psychosociale problemen en problematische relaties tussen ouders

€ 436

€ 1.693

€ 4.223

€ 470

€ 2.607

Arrangement 2 - Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders met ontoereikende opvoedingsvaardigheden

€ 874

€ 2.064

€ 4.094

€ 470

€ 2.607

Arrangement 3 - Jeugdigen met ouders met een ziekte of beperking

€ 436

€ 1.693

€ 4.223

€ 470

€ 2.607

Arrangement 4 - Jeugdigen met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische met ouders met psychi(atri)sche problemen

€ 701

€ 2.492

€ 4.648

€ 1.774

€ 5.445

Arrangement 5 - Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kindfactoren (psychiatrisch of somatisch)

€ 881

€ 2.499

€ 4.961

€ 1.774

€ 5.445

Arrangement 6 - Jeugdigen met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische binnen multiproblem gezinnen

€ 887

€ 2.499

€ 4.961

€ 1.774

€ 5.445

Arrangement 7 - Jeugdigen met een beneden normale intelligentie

€ 800

€ 2.546

€ 4.803

€ 470

€ 2.607

Arrangement 8 - Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen met een beneden normale intelligentie

€ 800

€ 2.546

€ 4.803

€ 470

€ 2.607

Arrangement 9 - Jeugdigen met een lichamelijke beperking (gehoor/zicht of somatisch) en/of niet aangeboren hersenletsel

€ 800

€ 2.546

€ 4.803

€ 470

€ 2.607

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGB informeel 2018

Licht

Middel

Zwaar

Doorlopend

Chronisch

Arrangement 1 - Jeugdigen met psychosociale problemen en problematische relaties tussen ouders

€ 242

€ 940

€ 2.346

€ 261

€ 1.448

Arrangement 2 - Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders met ontoereikende opvoedingsvaardigheden

€ 485

€ 1.146

€ 2.274

€ 261

€ 1.448

Arrangement 3 - Jeugdigen met ouders met een ziekte of beperking

€ 242

€ 940

€ 2.346

€ 261

€ 1.448

Arrangement 4 - Jeugdigen met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische met ouders met psychi(atri)sche problemen

€ 389

€ 1.384

€ 2.582

€ 986

€ 3.025

Arrangement 5 - Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kindfactoren (psychiatrisch of somatisch)

€ 489

€ 1.389

€ 2.756

€ 986

€ 3.025

Arrangement 6 - Jeugdigen met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische binnen multiproblem gezinnen

€ 493

€ 1.389

€ 2.756

€ 986

€ 3.025

Arrangement 7 - Jeugdigen met een beneden normale intelligentie

€ 444

€ 1.414

€ 2.668

€ 261

€ 1.448

Arrangement 8 - Jeugdigen met ontwikkelings- en gedragsproblemen met een beneden normale intelligentie

€ 444

€ 1.414

€ 2.668

€ 261

€ 1.448

Arrangement 9 - Jeugdigen met een lichamelijke beperking (gehoor/zicht of somatisch) en/of niet aangeboren hersenletsel

€ 444

€ 1.414

€ 2.668

€ 261

€ 1.448

Bijlage 2 - Producten en tarieven hoogspecialistische jeugdhulp - Segment 3

Het totaalbedrag van het PGB komt tot stand door p x q. Dat betekent het genoemde tarief per eenheid maal het aantal dagen, dagdelen of uren in de beschikkingsperiode.

Het genoemde tarief bij een traject of DBC (Diagnose Behandel Combinatie) is het totaaltarief.

Tarieven formeel (dit is 90% van de tarieven zorg in natura)

 

 

 

 

 

 

Omschrijving prestatie

Grondslag tarief

Tarief 2018 PGB formeel

 

Jeugdzorg - Lichamelijk en verstandelijk beperkt

 

 

1

Begeleiding

uur

€ 46,45

2

Begeleiding i.v.m. logeren

uur

€ 46,45

3

Begeleiding extra

uur

€ 49,75

4

Begeleiding speciaal 1 Niet Aangeboren Hersenletsel

uur

€ 64,65

5

Begeleiding speciaal 2 Zintuigelijk Gehandicapt auditief

uur

€ 86,72

6

Begeleiding speciaal 2 Zintuigelijk Gehandicapt visueel

uur

€ 100,16

7

Begeleiding Zintuigelijk Gehandicapt auditief

uur

€ 68,05

8

Begeleiding Zintuigelijk Gehandicapt visueel

uur

€ 81,48

9

Begeleiding zorg op afstand aanvullend

uur

€ 46,71

10

Behandeling basis jong lichamelijk en verstandelijk gehandicapt

uur

€ 94,65

11

Behandeling basis somatiek, verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapt

uur

€ 94,65

12

Behandeling Families First jong lichamelijk en verstandelijk gehandicapt

uur

€ 99,05

13

Behandeling gedragswetenschapper

uur

€ 94,65

14

Behandeling intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling jong lichamelijk en verstandelijk gehandicapt

uur

€ 86,09

15

Behandeling paramedisch

uur

€ 50,31

16

Dagactiviteit lichamelijk gehandicapt kind licht

dagdeel

€ 44,22

17

Dagactiviteit lichamelijk gehandicapt kind midden

dagdeel

€ 53,25

18

Dagactiviteit lichamelijk gehandicapt kind zwaar

dagdeel

€ 66,72

19

Dagactiviteit verstandelijk gehandicapt kind licht

dagdeel

€ 39,41

20

Dagactiviteit verstandelijk gehandicapt kind midden

dagdeel

€ 51,54

21

Dagactiviteit verstandelijk gehandicapt kind zwaar

dagdeel

€ 93,44

22

Dagbehandeling verstandelijk gehandicapt kind midden

dagdeel

€ 66,23

23

Dagactiviteit Zintuigelijk Gehandicapt kind auditief licht

dagdeel

€ 48,28

24

Dagactiviteit Zintuigelijk Gehandicapt kind auditief midden

dagdeel

€ 60,92

25

Dagactiviteit Zintuigelijk Gehandicapt kind auditief zwaar

dagdeel

€ 77,12

26

Dagactiviteit Zintuigelijk Gehandicapt kind visueel licht

dagdeel

€ 38,67

27

Dagactiviteit Zintuigelijk Gehandicapt kind visueel midden

dagdeel

€ 46,83

28

Dagactiviteit Zintuigelijk Gehandicapt kind visueel zwaar

dagdeel

€ 60,34

29

Dagactiviteiten geestelijke gezondheidszorg - langdurige zorg afhankelijk

dagdeel

€ 8,96

30

Dagbehandeling Lichamelijk en verstandelijk gehandicapt

dagdeel

€ 103,84

31

Dagbehandeling verstandelijk gehandicapt kind zwaar

dagdeel

€ 93,44

32

Gespecialiseerde psychische begeleiding

uur

€ 68,74

33

Nachtverzorging

dagdeel

€ 38,66

34

Persoonlijke verzorging

uur

€ 43,10

35

Persoonlijke verzorging extra

uur

€ 43,10

36

Toeslag kind dagbesteding verstandelijk gehandicapt licht

dagdeel

€ 16,85

37

Toeslag kind dagbesteding Zintuigelijk Gehandicapt auditief licht

dagdeel

€ 16,85

38

Toeslag kind dagbesteding Zintuigelijk Gehandicapt visueel licht

dagdeel

€ 16,85

39

Volledig Pakket Thuis (VPT) GGZ kind / jeugdige incl. behandeling en dagbehandeling

dag

€ 266,42

40

VPT1 - Verstandelijk gehandicapt excl. dagbehandeling

dag

€ 51,21

41

VPT1 - Verstandelijk gehandicapt incl. dagbehandeling

dag

€ 79,80

42

VPT2 - Verstandelijk gehandicapt excl. dagbehandeling

dag

€ 64,18

43

VPT2 - Verstandelijk gehandicapt incl. dagbehandeling

dag

€ 92,77

44

VPT3 - Verstandelijk gehandicapt excl. behandeling en dagbehandeling

dag

€ 75,16

45

VPT3 - Verstandelijk gehandicapt excl. Behandeling incl. dagbehandeling

dag

€ 103,76

46

VPT3 - Verstandelijk gehandicapt excl. dagbehandeling incl. behandeling

dag

€ 82,25

47

VPT3 - Verstandelijk gehandicapt incl. behandeling en dagbehandeling

dag

€ 110,83

48

VPT1 - Lichamelijk en verstandelijk gehandicapt incl. behandeling en dagbehandeling

dag

€ 102,63

49

VPT2 - Lichamelijk en verstandelijk gehandicapt incl. behandeling en dagbehandeling

dag

€ 133,43

50

VPT3 - Lichamelijk en verstandelijk gehandicapt incl. behandeling en dagbehandeling

dag

€ 165,44

51

VPT4 - Lichamelijk en verstandelijk gehandicapt incl. behandeling en dagbehandeling

dag

€ 196,02

52

VPT5 - Lichamelijk en verstandelijk gehandicapt incl. behandeling en dagbehandeling

dag

€ 195,10

53

Per dagdeel toeslag VPT dagbehandeling gehandicaptenzorg kind licht

dagdeel

€ 16,64

54

Per dagdeel toeslag VPT dagbehandeling gehandicaptenzorg kind midden

dagdeel

€ 20,38

55

Per dag toeslag VPT woonzorg gehandicaptenzorg kind

dag

€ 26,81

56

Per dag toeslag VPT woonzorg gehandicaptenzorg jeugd

dag

€ 16,33

57

Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) 1 - verstandelijk gehandicapt excl. dagbehandeling

dag

€ 75,87

58

ZZP1 verstandelijk gehandicapt incl. dagbehandeling

dag

€ 111,34

59

ZZP2 verstandelijk gehandicapt excl. dagbehandeling

dag

€ 89,77

60

ZZP2 verstandelijk gehandicapt incl. dagbehandeling

dag

€ 125,25

61

ZZP3 verstandelijk gehandicapt excl. behandeling excl. dagbehandeling

dag

€ 101,54

62

ZZP3 verstandelijk gehandicapt excl. behandeling incl. dagbehandeling

dag

€ 137,02

63

ZZP3 verstandelijk gehandicapt incl. behandeling excl. dagbehandeling

dag

€ 114,44

64

ZZP3 verstandelijk gehandicapt incl. BG incl. dagbehandeling

dag

€ 149,92

65

ZZP1 Lichamelijk en verstandelijk gehandicapt incl. behandeling incl. dagbehandeling

dag

€ 142,80

66

ZZP2 Lichamelijk en verstandelijk gehandicapt incl. behandeling incl. dagbehandeling

dag

€ 175,74

67

ZZP3 Lichamelijk en verstandelijk gehandicapt incl. behandeling incl. dagbehandeling

dag

€ 218,77

68

ZZP4 Lichamelijk en verstandelijk gehandicapt incl. behandeling incl. dagbehandeling

dag

€ 250,74

69

ZZP5 Lichamelijk en verstandelijk gehandicapt incl. behandeling incl. dagbehandeling

dag

€ 249,76

70

ZZP crisisopvang Lichamelijk en verstandelijk gehandicapt

dag

€ 251,04

71

Opslag inventaris dagbesteding verstandelijk gehandicapt

dag

€ 1,13

72

Toeslag ZZP multifunctioneel centrum

dag

€ 26,96

73

Toeslag ZZP observatie

dag

€ 69,23

74

Toeslag ZZP dagb. GH kind licht

dag

€ 16,85

75

Toeslag ZZP woonzorg gehandicaptenzorg kind

dag

€ 27,15

76

Toeslag ZZP woonzorg gehandicaptenzorg jeugd

dag

€ 16,54

77

ZZP geestelijke gezondheidszorg verblijfscomponent

dag

€ 19,52

78

ZZP verstandelijk gehandicapt & lichamelijk gehandicapt

dag

€ 23,01

79

ZZP Zintuigelijk Gehandicapt verblijfscomponent

dag

€ 23,48

80

ZZP verpleging en verzorging verblijf niet-geïndiceerd

dag

€ 30,37

 

Vervoer

 

 

81

Vervoer geboden door een jeugdhulpaanbieder - Dagbesteding kind intramuraal

aanw. dag

€ 16,18

82

Vervoer geboden door een jeugdhulpaanbieder - Dagbesteding / dagbehandeling kind extramuraal

dag

€ 14,34

83

Tegemoetkoming kosten Openbaar Vervoer

Rit

kostprijs

84

Kilometervergoeding

Kilometer

€ 0,19

85

Taxivervoer

Rit

kostprijs

 

Jeugd GGZ - Basis

 

 

86

Jeugd-ggz Kort

per traject

€ 385,38

87

Jeugd-ggz Middel

per traject

€ 656,63

88

Jeugd-ggz Intensief

per traject

€ 1.029,64

89

Jeugd-ggz Chronisch

per traject

€ 950,28

90

Jeugd-ggz Transitieprestatie (onvolledig behandeltraject)

per traject

€ 157,29

 

Jeugd GGZ - Specialistisch

 

 

91

Jeugd-ggz behandeling specialistisch

per uur

€ 84,64

92

Jeugd-ggz diagnostiek

per uur

€ 94,14

 

Jeugd GGZ - Overig

 

 

93

Beschikbaarheidscomponent crisis (BCC)

per crisis

€ 310,74

94

Verblijf zonder overnachting (VZO)

per dag

€ 98,27

 

Jeugd GGZ - Verblijf

 

 

95

Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad)- Regulier incl. NHC Regulier

dag

€ 122,75

96

Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad)- Regulier incl. NHC Regulier

dag

€ 160,97

97

Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad)- Regulier incl. NHC Regulier

dag

€ 223,00

98

Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad)- Regulier incl. NHC Regulier

dag

€ 234,29

99

Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad)- Regulier incl. NHC Regulier

dag

€ 292,57

100

Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad)- Regulier incl. NHC Regulier

dag

€ 327,45

101

Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad)- Regulier incl. NHC Regulier

dag

€ 455,01

102

Opslag component NHC PMU t.o.v. NHC regulier (geldend tot deelprestatie G)

dag

€ 5,61

103

Opslag component NHC beveiligingsniveau 2 t.o.v. NHC regulier (geldend tot deelprestatie G)

dag

€ 6,50

104

Opslag component NHC beveiligingsniveau 3 t.o.v. NHC regulier

dag

€ 19,00

 

Jeugd- en opvoedhulp

 

 

 

Verblijf

 

 

105

Behandelgroep kamer training

dag

€ 78,72

106

Behandelgroep gezinshuis

dag

€ 134,37

107

Behandelgroep gezinshuis kind tienermoeder

dag

€ 82,48

108

Behandelgroep kind tienermoeder

dag

€ 82,48

109

Behandelgroep fasehuis

dag

€ 134,37

110

Behandelgroep

dag

€ 174,31

111

Behandelgroep zwaar

dag

€ 188,44

112

Behandelgroep crisis

dag

€ 174,31

 

Dagbehandeling

 

 

113

Dagbehandeling pedagogisch

dagdeel

€ 110,23

114

Dagbehandeling specialistisch ***

dagdeel

€ 148,04

 

*** Tarief is inclusief vervoer, indien nodig o.b.v. zelfredzaamheid of beperking

 

 

 

 

 

Pleegzorg

 

 

115

24-uurs pleegzorg

dag

€ 36,75

116

Deeltijd pleegzorg

dag

€ 36,75

 

Ambulant

 

 

117

Ambulant Thuis (direct cliënt contact uur)

uur

€ 107,71

118

Ambulant Instelling (direct cliënt contact uur)

uur

€ 94,48

119

Ambulant Groep (direct cliënt contact uur)

uur

€ 28,34

 

Observatiediagnostiek

 

 

120

Observatiediagnostiek (direct cliënt contact uur)

uur

€ 137,00

 

Beschermd wonen (16 tot 18 jaar)

 

 

121

3GGZ-C Beschermd wonen met verblijf, zonder dagbesteding (16 - 18)

dag

€ 99,57

122

3GGZ-C Beschermd wonen met verblijf, met dagbesteding (16 - 18)

dag

€ 122,27

123

4GGZ-C Beschermd wonen met verblijf, zonder dagbesteding (16 - 18)

dag

€ 120,04

124

4GGZ-C Beschermd wonen met verblijf, met dagbesteding (16 - 18)

dag

€ 143,98

125

5GGZ-C Beschermd wonen met verblijf, zonder dagbesteding (16 - 18)

dag

€ 130,89

126

5GGZ-C Beschermd wonen met verblijf, met dagbesteding (16 - 18)

dag

€ 155,27

127

6GGZ-C Beschermd wonen met verblijf, zonder dagbesteding (16 - 18)

dag

€ 165,13

128

6GGZ-C Beschermd wonen met verblijf, met dagbesteding (16 - 18)

dag

€ 190,11

 

Jeugd Ziekenhuis ADHD+

 

 

129

Diagnosen psychisch/gedrag overig/ poli>6-dag>1/ kindergeneeskunde psychosociaal (ADHD+)

stuks

€ 1.225,35

130

Gedragsproblemen/ ambulant middel-dag/kindergeneeskunde overige pediatrie (ADHD+)

stuks

€ 603,56

131

Diagnosen psychisch/gedrag overig/licht ambulant/kindergeneeskunde psychosociaal (ADHD+)

stuks

€ 290,58

132

Gedragsproblemen/licht ambulant/kindergeneeskunde overige pediatrie (ADHD+)

stuks

€ 246,73

133

Diagnosen psychisch/gedrag overig/ ambulant middel-dag=1/met activiteiten psychosociaal specifiek/kindergeneeskunde (ADHD+)

stuks

€ 954,17

134

Diagnosen psychisch/gedrag overig/ ambulant middel-dag=1/zonder activiteiten psychosociaal specifiek/kindergeneeskunde (ADHD+)

stuks

€ 680,77

 

 

 

 

 

Tarieven informeel

 

 

 

Omschrijving prestatie

Grondslag tarief

Tarief 2018 PGB informeel

135

Pgb begeleiding individueel per uur

uur

€ 22,11

136

Pgb begeleiding groep per dagdeel

dagdeel

€ 22,11

137

Pgb persoonlijke verzorging individueel

uur

€ 22,11

138

Pgb kortdurend verblijf dag

dag

€ 44,21