Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2020
CiteertitelVerordening eenmalig rioolaansluitrecht 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerprioolaansluitrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

12-11-2019

gmb-2019-306381

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2020

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

Vast te stellen de: Verordening op de heffing en invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2020

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder:

 • a.

  gemeentelijke riolering mede oppervlakte waterlichamen in gemeentelijk beheer begrepen;

 • b.

  eigendom verstaan een roerende of onroerende zaak;

 • c.

  aansluiting van een eigendom verstaan het leggen door of in opdracht van de gemeente van een buisleiding van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, ertoe dienende om voor dat eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam eenmalig rioolaansluitrecht wordt een recht geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene voor wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per particulier eigendom bij een aansluiting op gescheiden of gemengd vrijvervalriolering € 926,60.

 • 2.

  Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per bedrijfseigendom het bedrag op basis van de werkelijke aansluitingskosten, zoals deze blijken uit een begroting die vooraf kenbaar gemaakt wordt.

 • 3.

  Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt de realisatiekosten van de te realiseren aansluiting, volgens begroting, welke vooraf kenbaar wordt gemaakt. Aanvullend geldt voor de hoeveelheid geloosd bronneringswater hetzelfde tarief, als dat het Waterschap hanteert, voor het aantal kubieke meters geloosd bronneringswater. Voor Riel is dit Waterschap Brabantse Delta, voor Goirle is dit Waterschap De Dommel.

 • 4.

  Het recht bedoeld in artikel 2 bedraagt per aansluiting op drukriolering het bedrag op basis van de werkelijke aansluitingskosten, zoals deze blijken uit een begroting die vooraf kenbaar gemaakt wordt.

 • 5.

  Het in behandeling nemen van de aanvraag geschiedt voor de in lid 2, 3 en 4 genoemde tarieven op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de aansluitingskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Indien de aanvraag wordt ingetrokken vóór dit moment, wordt er geen recht in rekening gebracht.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag in één termijn betaald worden, binnen 30 dagen na dagtekening van de aanslag.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het eenmalig rioolaansluitrecht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2019" vastgesteld door de raad van de gemeente Goirle op datum 6 november 2018, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2020”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 12 november 2019.

de voorzitter

de griffier