Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening marktgelden 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening marktgelden 2020
CiteertitelVerordening marktgelden 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpmarktgelden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

12-11-2019

gmb-2019-306449

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening marktgelden 2020

 

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de: Verordening marktgelden 2020

Artikel 1 Voorwerp van belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'marktgelden' wordt een recht geheven voor het innemen van een marktstandplaats op de markt.

 • 2.

  Onder de naam 'energiekostenvergoeding' wordt een recht gegeven voor het ter beschikking stellen van een door de gemeente aangebrachte elektriciteitsvoorziening.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die, gelet op de Marktverordening van de gemeente Goirle, in het bezit is van een vergunning voor het innemen van een marktstandplaats op het marktterrein.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Het marktgeld, als bedoeld in artikel 1, lid 1 van de verordening, bedraagt € 1,95 per strekkende meter per dag, met een minimum van € 7,80 per eenheid van 4 meter per dag.

 • 2.

  De energiekostenvergoeding, als bedoeld in artikel 1, lid 2 van de verordening, bedraagt per aansluiting op een gemeentelijke elektriciteitsvoorziening € 2,20 per dag.

 • 3.

  De heffingsgrondslag voor de berekening van het marktgeld is de frontbreedte van de marktstandplaats in strekkende meters.

 • 4.

  De in het eerste lid bedoelde frontbreedte wordt naar boven afgerond, uitgedrukt in eenheden van 4 meter.

 • 5.

  Voor de berekening van het recht marktgelden wordt een gedeelte van een strekkende meter als een volle strekkende meter aangemerkt.

Artikel 4 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een schriftelijke kennisgeving, of gedagtekende factuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten als bedoeld in artikel 1 zijn verschuldigd bij het begin van het kalenderjaar of, als dit later is, bij het ontstaan van de belastingplicht.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald op het moment van het uitreiken van de schriftelijke kennisgeving, dan wel, in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de factuur.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening marktgelden 2019” van 6 november 2018, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening marktgelden 2020'.

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 12 november 2019.

de voorzitter

de griffier