Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Delegatiebesluit werkgeverscommissie WNRA 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit werkgeverscommissie WNRA 2020
Citeertiteldelegatiebesluit werkgeverscommissie WNRA 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpdelegatiebesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 85 van de Gemeentewet
 3. artikel 107 van de Gemeentewet
 4. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2020nieuw besluit

18-02-2020

gmb-2020-63821

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit werkgeverscommissie WNRA 2020

De Raad van de gemeente Goirle,

gezien het voorstel van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad van 30 januari 2020 en gelezen de ledenbrief van het College voor Arbeidszaken van de VNG dienaangaande;

gelet op artikel 83, eerste lid, artikel 85, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het raadsbesluit d.d. 18 februari 2020 tot het vaststellen van de Verordening werkgeverscommissie griffie 2020;

gelet op de inwerkingtreding van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1-1-2020

B E S L U I T :

vast te stellen: het delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie 2020.

Artikel 1  

 • 1.

  Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie over te dragen de bevoegd¬heden besluiten te nemen tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met op de griffie werkzame ambtenaren (artikel 107 e lid 2 Gemeentewet)

 • 2.

  Te besluiten dat voor het griffiepersoneel ten aanzien van de lokale regelingen voor arbeidsvoorwaarden die niet zijn geregeld in de landelijk geldende CAO, de bepalingen worden gevolgd zoals die voor de gemeentelijke organisatie ressorterend onder de gemeentesecretaris in het Personeelshandboek zijn vastgelegd. Indien toepassing daarvan een ongewenste of onredelijke situatie zou opleveren, vindt overleg plaats tussen college en werkgeverscommissie

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel laten uitvoeren door de griffier.

 • 4.

  Het delegatiebesluit van 20 juli 2004 in te trekken

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 18 februari 2020

De griffier, Berry van ’t Westeinde

De voorzitter, Mark van Stappershoef

Korte toelichting

Ad lid 1 en 2.

In de situatie tot 1 januari 2020 waarin de Ambtenarenwet nog van toepassing is wordt aan de werkgeverscommissie gedelegeerd het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregeling (o.a. CAR-UWO). Het personeelshandboek dat in het kader van de Wnra moet worden vastgesteld is hiermee qua zwaarte van de bepalingen vergelijkbaar. De aard van de regeling is niet dermate zwaar dat geen delegatie mogelijk is (een soort nadere/aanvullende regels t.o.v. de landelijke cao voor gemeenteambtenaren).

In de aanpassingswet Wnra is aan de raad, net als aan het college, de bevoegdheid toegekend om besluiten ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling te nemen (artikel 107 Gemeentewet). Die bevoegdheid is beperkt tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met de griffier en de op de griffie werkzame medewerkers. Het toekennen van de bevoegdheid tot het nemen van deze voorbereidende besluiten brengt met zich dat de raad exclusief en met uitsluiting van het college, de zeggenschap heeft over de griffier en de medewerkers van de griffie. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot al hetgeen het werkgeverschap met zich brengt. Als orgaan dat mag besluiten tot het aangaan van de (privaatrechtelijke) overeenkomsten (is de raad o.g.v. 107 en 107 e Gemeentewet), is het belangrijk ook invloed te kunnen hebben op het personeelshandboek, als een soort van Algemene Voorwaarden waaronder het bereid is te contracteren.

 

Ad lid 3.

Omdat het om de uitoefening van een privaatrechtelijke bevoegdheid gaat, is er niet langer sprake van mandaat (uitoefenen bestuursrechtelijke bevoegdheden), maar van volmacht.

Het gaat hier om de materiële uitoefening van de privaatrechtelijke bevoegdheid binnen de gemeente als privaatrechtelijke entiteit.

De vertegenwoordiging van de gemeente als privaatrechtelijke entiteit naar buiten toe geschiedt op grond van artikel 171 Gemeentewet door de burgemeester. In dat kader kan de burgemeester, nadat het materiële privaatrechtelijke besluit is genomen, bijvoorbeeld de griffier opdracht geven / volmacht verlenen tot het tekenen van de arbeidsrechtelijke overeenkomsten voor het griffiepersoneel.

 

Ad lid 4.

Op 20 juli 2004 heeft de raad eerder een delegatiebesluit genomen – waarbij een deel van de bevoegdheden tot het uitvoeren van de gemeentelijke Arbeidsvoorwaardenregeling is neergelegd bij het college. Bij de invoering van de werkgeverscommissie is een deel van dit besluit al vervallen. De rest van dit besluit wordt nu vervangen door de Wnra en de besluiten die als gevolg hiervan worden genomen.