Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Goirle 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Goirle 2009
CiteertitelFinanciële verordening gemeente Goirle
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt Financiële verordening gemeente Goirle van 2003

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 212

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-200901-01-2013Nieuwe regeling

07-04-2009

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Goirle 2009

 

 

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college;

 • b.

  Administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Goirle en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Artikel 2.1 Programma-indeling

 • 1.

  De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de komende raadsperiode vast.

 • 2.

  De raad stelt, op voorstel van het college, per programma relevante indicatoren vast voor het meten van en het afleggen van verantwoording over de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid.

Artikel 2.2 Planning en controlcyclus

Voor aanvang van een begrotingsjaar biedt het college een overzicht aan met daarin in elk geval de data voor het aanbieden door het college en het vaststellen door de raad van de jaarstukken, de voorjaarsnota, de tussentijdse rapportages en de begroting met de meerjarenraming.

Artikel 2.3 Inrichting begroting en jaarstukken

 • 1.

  Bij de begroting worden onder elk van de programma’s de lasten en baten weergegeven en bij de jaarstukken worden onder elk van de programma’s de gerealiseerde lasten en baten weergegeven.

 • 2.

  Bij de uiteenzetting van de financiële positie van de begroting wordt van de nieuwe investeringen per investering het benodigde investeringskrediet weergegeven en wordt van de lopende investeringen het geautoriseerde investeringskrediet en de raming van de uitputting van het krediet in het lopende boekjaar weergegeven.

 • 3.

  In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven.

Artikel 2.4 Kaders ontwerpbegroting

Het college biedt voor 1 mei aan de raad een Voorjaarsnota aan met een voorstel voor het beleid (speerpunten) en de financiële kaders van de ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota voor 1 juni vast.

Artikel 2.5 Autorisatie begroting en investeringskredieten en begrotingswijzigingen

 • 1.

  De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

 • 2.

  Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd.

 • 3.

  Indien het college voorziet dat een geautoriseerd budget of investeringskrediet dreigt te worden overschreden, wordt dit door het college zo spoedig mogelijk en gemotiveerd schriftelijk aan de raad gemeld. Het college doet een voorstel voor wijziging van het budget of het investeringskrediet of een voorstel voor bijstelling van het beleid uiterlijk bij de eerst volgende bestuursrapportage. Alleen in het geval sprake is besluiten die onuitstelbaar, overmijdbaar of onvoorzienbaar zijn, is het college gemachtigd tot het doen van uitgaven die het programmabudget te boven gaan.

 • 4.

  Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen, legt het college vooraf aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor het autoriseren van een investeringskrediet aan de raad voor, wanneer de jaarlijkse lasten die voortvloeien uit de investering een bedrag van € 10.000,00 overtreffen.

Artikel 2.6 Tussentijdse rapportage (bestuursrapportage)

 • 1.

  Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste 17 weken en vervolgens de eerste 34 weken van het begrotingsjaar. De speerpunten die bij de Voorjaarsnota zijn vastgesteld komen in de rapportage nadrukkelijk aan de orde.

 • 2.

  De tussenrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid. In de rapportage wordt verslag gedaan van afwijkingen en als daar aanleiding voor is op de maatschappelijke effecten. Voorts wordt een overzicht verstrekt met de bijgestelde raming van:

  • a.

   de baten en lasten per programma;

  • b.

   het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen;

  • c.

   het resultaat voor bestemming volgend uit de onderdelen a en b;

  • d.

   de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;

  • e.

   het resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen c en d,

 • alsmede een realisatie en raming van de productenrealisatie en de realisatie en raming van de uitputting van de investeringskredieten.

 • 3.

  In de tussenrapportage worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 5.000,00 toegelicht.

Hoofdstuk 3. Financieel beleid

Artikel 3.1 Waardering en afschrijving vaste activa

 • 1.

  Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio en disagio worden lineair in 4 jaar afgeschreven.

 • 2.

  Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

 • 3.

  De materiële vaste activa met economisch nut worden afgeschreven conform de methodiek zoals deze is vastgelegd in de Nota Afschrijvingsbeleid Gemeente Goirle.

 • 4.

  Activa met economisch nut en een verkrijgingprijs van minder dan

  € 3.000,00 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd.

 • 5.

  Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Indien hiervan bij raadsbesluit wordt afgeweken, wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere door de raad aan te geven tijdsduur.

Artikel 3.2 Voorziening voor oninbare vorderingen

Voor openstaande vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd ter grootte van het historische percentage van oninbaarheid.

Artikel 3.3 Reserves en voorzieningen

 • 1.

  Het college biedt de raad eens in de vier jaar een nota reserves en voorzieningen aan. De raad stelt de nota vast. De nota behandelt:

  • a.

   de vorming en besteding van reserves;

  • b.

   de vorming en besteding voorzieningen;

  • c.

   de toerekening en verwerking van rente over de reserves en de voorzieningen.

 • 2.

  Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve voor een investeringsvoornemen wordt minimaal aangegeven:

  • a.

   het specifieke doel van de reserve;

  • b.

   de voeding van de reserve;

  • c.

   de maximale hoogte van de reserve;

  • d.

   de maximale looptijd.

 • 3.

  Indien een bestemmingsreserve voor een investeringsvoornemen binnen de aangegeven maximale looptijd niet heeft geleid tot een investering, valt de bestemmingsreserve vrij en wordt deze aan de algemene reserve toegevoegd.

Artikel 3.4 Kostprijsberekening

 • 1.

  Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten alleen die indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende diensten.

 • 2.

  Bij de indirecte kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en voor rioolrechten en afvalstoffenheffing de compensabele BTW.

 • 3.

  De omslagrente voor de rentetoerekening aan de activa wordt bepaald door het rentetotaal van de uitstaande leningen en de bij begroting vastgestelde gecalculeerde rente over het eigen vermogen en de voorzieningen.

Artikel 3.5 Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen

 • 1.

  Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven voor belastingen, rioolrechten, de afvalstoffenheffing en leges.

 • 2.

  Het college biedt eens in de zes jaar de raad een nota aan met de kaders voor de prijzen voor de verhuur en verkoop van onroerende goederen en in het bijzonder de prijzen voor de uitgifte van gronden en erfpachtcanons. Ook de kaders voor de prijzen van overige gemeentelijke diensten worden hierbij aangegeven. De raad stelt de nota vast.

 • 3.

  De besluiten voor het vaststellen van nieuwe prijzen en het wijzigen van prijzen worden ter kennisneming aan de raad aangeboden.

Artikel 3.6 Financieringsfunctie

 • 1.

  Het college regelt de uitvoering van de financieringsfunctie in een treasurystatuut en zorgt bij het uitoefenen van de financieringsfunctie voor:

  • a.

   het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te voeren;

  • b.

   het beheersen van de risico’s verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico’s, koersrisico’s en kredietrisico’s;

  • c.

   het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van een voldoende rendement op uitzettingen;

  • d.

   het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

 • 2.

  Het college neemt bij de uitvoering van de financieringsfunctie de volgende richtlijnen in acht:

  • a.

   het uitzetten van overtollige geldmiddelen gebeurt uitsluitend bij financiële instellingen gevestigd binnen de eurozone, met minimaal een AAA (triple A) rating afgegeven door tenminste één gezaghebbende rating agency, of bij instellingen voor wiens waardepapieren een solvabiliteitseis geldt van 0%;

  • b.

   overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij de hoofdsom tenminste aan het eind van de looptijd intact is;

  • c.

   derivaten worden uitsluitend gebruikt ter beperking van financiële risico’s;

  • d.

   voor het aantrekken van financieringen voor langer dan één jaar worden tenminste twee prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen opgevraagd;

  • e.

   overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen of het verlenen van garanties luiden in euro;

  • f.

   voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm gelden de wettelijke waarden.

 • 3.

  Verstrekken van leningen en garanties en het aangaan van financiële participaties anders dan genoemd in het tweede lid worden uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke taak. Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties uit hoofde van de publieke taak bedingt het college indien mogelijk zekerheden. Het college motiveert in zijn besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van garanties en financiële participaties.

 • 4.

  Het college stelt regels op ter uitvoering van het gestelde onder het eerste tot en met het derde lid en legt deze regels alsmede de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening vast in een treasurystatuut en in een regeling algemene garantievoorwaarden. Het college zendt de besluiten ter kennisgeving aan de raad.

Hoofdstuk 4. Paragrafen

Artikel 4.1 Lokale heffingen

In de paragraaf lokale heffingen bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op: de mate van kostendekkendheid van de rioolrechten en de

afvalstoffenheffing;

Artikel 4.2 Weerstandsvermogen

 • 1.

  Het college biedt tenminste eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota weerstandsvermogen en risicomanagement aan. In deze nota wordt ingegaan op:

  • a.

   het risicomanagement en de wijze waarop deze wordt geïmplementeerd;

  • b.

   de wijze waarop risico’s worden bepaald en het gewenste weerstandsvermogen wordt berekend.

  • c.

   het opvangen van risico’s door verzekeringen, voorzieningen, het weerstandsvermogen of anderszins.;

   In de nota wordt tevens de gewenste weerstandscapaciteit bepaald.

 • 2.

  In de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en van de jaarstukken geeft het college een totaaloverzicht van de onderkende risico’s van materieel belang (ook financieel) en een inschatting van de kans dat deze risico’s zich voordoen.

 • 3.

  Het college geeft aan, in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en de jaarrekening, de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van de risico’s van materieel belang met de weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen.

Artikel 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen

 • 1.

  Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op:

  • a.

   de omvang van de kapitaalgoederen;

  • b.

   de staat van het onderhoudsniveau in relatie tot het beoogde onderhoudsniveau, op basis van vastgestelde onderhoudsplanningen;

  • c.

   de wijze van financiering van de kapitaalgoederen.

 • 2.

  In de begroting en jaarrekening wordt in de paragraaf informatie versterkt over de staat van het onderhoudsniveau van openbaar groen, wegen, kunstwerken, riolering, openbare verlichting, straatmeubilair, speelplaatsen en cultureel erfgoed. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de benodigde activiteiten en financiële middelen in het begrotingsjaar.

Artikel 4.4 Financiering

In de paragraaf Financiering bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de

verplichte onderdelen op grond van het BBV in ieder geval op:

 • a.

  de schulden met een looptijd korter dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage;

 • b.

  de schulden met een looptijd langer dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage;

 • c.

  de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende vier jaar;

 • d.

  de rentevisie voor de komende vier jaar.

Artikel 4.5 Bedrijfsvoering

 • 1.

  In de bedrijfsvoeringsparagraaf in de begroting wordt ingegaan op de tijdelijke en actuele onderwerpen die aandacht behoeven. In de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag wordt gerapporteerd over de bij de begroting bepaalde onderwerpen aangaande de bedrijfsvoering alsmede over nieuwe ontwikkelingen.

 • 2.

  In de paragraaf bedrijfsvoering wordt, op hoofdlijnen, in ieder geval aandacht gegeven aan:

  • a.

   de wijze waarop de bedrijfsvoering is ingericht (bedrijfsvoeringmodel en dienstverleningsconcept);

  • b.

   de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten;

  • c.

   de kosten van inhuur van derden;

  • d.

   de huisvesting(skosten);

  • e.

   organisatieontwikkelingen;

  • f.

   de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid, bedoeld in artikel 213a GW.

Artikel 4.6 Verbonden partijen

In de paragraaf verbonden partijen bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval van elke verbonden partij op:

 • a.

  de naam en vestigingsplaats;

 • b.

  het financieel belang van de gemeente;

 • c.

  de zeggenschap van de gemeente;

 • d.

  het publiek belang dat wordt gediend met de deelname

Artikel 4.7 Grondbeleid

 • 1.

  Het college biedt de raad ten minste eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota grondbeleid aan. De raad stelt de nota vast. In de nota wordt aandacht besteed aan:

  • a.

   de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente;

  • b.

   te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten;

  • c.

   de verwerving en uitgifte van gronden;

  • d.

   de uitgangspunten voor prijsstelling van de verkoop van gronden;

 • 2.

  In de paragraaf grondbeleid bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op:

  • a.

   de verwerving van gronden:

  • b.

   de te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten;

Hoofdstuk 5. Financieel beheer en interne controle

Artikel 5.1 Administratie

De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij dienstbaar is voor:

 • a.

  het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de afdelingen;

 • b.

  het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen, schulden en contracten;

 • c.

  het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;

 • d.

  het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid;

 • e.

  het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving;

 • f.

  de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Artikel 5.2 Interne controle

Het college zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking, en de rechtmatigheid van de beheershande

lingen. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.

Artikel 5.3 Misbruik en oneigenlijk gebruik

Het college zorgt voor en legt vast de regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen.

Hoofdstuk 6 Financiële organisatie

Artikel 6.1 Financiële organisatie

 • 1.

  Het college zorgt voor en legt vast:

  • a.

   een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidig toewijzing van de gemeentelijke taken aan de afdelingen ;

  • b.

   een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;

  • c.

   de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

  • d.

   de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;

  • e.

   de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten van de productraming en de productrealisatie.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 7.1 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009

 • 2.

  De ‘Financiële verordening gemeente Goirle’ vastgesteld door de raad op 28 oktober 2003 wordt hierbij ingetrokken.

Artikel 7.2 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald onder als ‘Financiële verordening gemeente Goirle’.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 7 april 2009.

, de voorzitter

, de griffier