Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening Werkleeraanbod WIJ

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Werkleeraanbod WIJ
CiteertitelVerordening Werkleeraanbod WIJ
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpwerkleeraanbod

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet investeren in jongeren, art. 12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201009-02-2012nieuwe regeling

15-06-2010

Goirles Belang, 30-06-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Werkleeraanbod WIJ

 

 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle;

 • b.

  de wet: de Wet investeren in jongeren;

 • c.

  Algemeen geaccepteerde arbeid: alle arbeid, niet zijnde arbeid in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, die algemeen maatschappelijk aanvaard is en niet indruist tegen de openbare orde of goede zeden;

 • d.

  Startkwalificatie: een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7 onderscheidenlijk 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 2: Opdracht college

 • 1.

  Het college biedt jongeren, die recht hebben op een werkleeraanbod, algemeen geaccepteerde arbeid, ondersteuning bij de arbeidsinschakeling of een voorziening gericht op arbeidsinschakeling aan.

 • 2.

  Het college kan het werkleeraanbod ook invullen met een combinatie van algemeen geaccepteerde arbeid, ondersteuning bij de arbeidsinschakeling dan wel één of meerdere voorzieningen.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid kan een werkleeraanbod ook bestaan uit een voorbereidingsperiode op een zelfstandig beroep of bedrijf, als bedoeld in artikel 17, zesde lid van de wet.

 • 4.

  Het college stemt het werkleeraanbod af op de omstandigheden, krachten en bekwaamheden van de jongere, wiens recht op een werkleeraanbod is vastgesteld. Bij de invulling van het werkleeraanbod onderzoekt het college de mogelijkheden en omstandigheden van de jongere. Zij beziet daarbij tevens in hoeverre de wensen van de jongere bij de invulling van het werkleeraanbod kunnen worden betrokken.

 • 5.

  Het college legt het werkleeraanbod vast in een beschikking dan wel een trajectplan als bijlage bij de beschikking. De beschikking bevat in ieder geval een omschrijving van de te verrichten activiteiten naar aard, omvang en plaats.

Hoofdstuk 2: Recht op een werkleeraanbod

Artikel 3: Aanspraak op ondersteuning

 • 1.

  Jongeren die recht hebben op een werkleeraanbod komen in aanmerking voor ondersteuning bij de arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van het collegenoodzakelijk geachte en beschikbare voorzieningen gericht op arbeidinschakeling.

 • 2.

  Het college doet een werkleeraanbod dat past binnen de criteria die gesteld zijn in deze verordening.

Artikel 4: Arbeidsinschakeling

Het college biedt jongeren die recht hebben op een werkleeraanbod en naar het oordeel van het college direct inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt in beginsel algemeen geaccepteerde arbeid of ondersteuning bij de arbeidsinschakeling aan.

Hoofdstuk 3: Voorzieningen

Artikel 5: De voorzieningen

Onverminderd artikel 4, kan het college jongeren die recht hebben op een werkleeraanbod, één of meer van de volgende voorzieningen aanbieden:

 • a.

  ondersteuning bij een beroep op maatschappelijke opvang of medische zorg;

 • b.

  ondersteuning bij maatschappelijke participatie;

 • c.

  arbeidsactivering en arbeidstoeleiding;

 • d.

  sociale activering;

 • e.

  stages bij bedrijven of instellingen

 • f.

  opleidingen die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen;

 • g.

  loonkostensubsidies en premies;

 • h.

  nazorg bij arbeidsinschakeling;

 • i.

  voorbereidingstrajecten voor zelfstandige arbeid;

 • j.

  diagnose-instrumenten;

 • k.

  inburgeringstraject;

 • l.

  ondersteunende instrumenten, waaronder kinderopvang, schuldhulpverlening, onderzoeken door deskundigen en taal- en beroepsgerichte scholing;

 • m.

  overige voorzieningen die noodzakelijk geacht worden in de individuele situatie.

Artikel 6: Inzet van de voorzieningen

 • 1.

  Bij de inzet van voorzieningen kiest het college voor voorzieningen die beschikbaar, adequaat en toereikend zijn voor het doel dat wordt beoogd;

 • 2.

  Het doel van de inzet van voorzieningen is het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie van jongeren door het opdoen van werkervaring, het aanleren van vaardigheden en kennis, het opdoen van werkritme, maatschappelijke participatie, dan wel op andere wijze vergroten van persoonlijke en maatschappelijke zelfredzaamheid;

 • 3.

  Het college vult de voorzieningen als bedoeld in het eerste lid voor de jongere die niet beschikt over een startkwalificatie in met scholing of opleiding die de toegang tot de arbeidsmarkt bevordert, tenzij naar het oordeel van het college een dergelijke scholing of opleiding de krachten van de jongere te boven gaan of onvoldoende bijdraagt aan vergroting van de kans op arbeidsinschakeling van de jongere.

Artikel 7: Combinatie van arbeid en zorg

Onverminderd artikel 17, vierde lid, van de wet, betrekt het college bij de invulling van het werkleeraanbod de beschikbaarheid van passende kinderopvang, het belang van voldoende scholing en de belastbaarheid van de jongere.

Artikel 8: Gehandicapten

Onverminderd artikel 17, tweede lid, van de wet, stemt het college het werkleeraanbod af op de medische beperkingen van de jongere en draagt zorg voor passende voorzieningen ter ondersteuning bij de arbeidsinschakeling.

Artikel 9: Uitvoering door derden

Het college kan in verband met de uitvoering van het werkleeraanbod afspraken maken met derden, waaronder werkgevers en re-integratiebedrijven, alsmede subsidies verstrekken.

Artikel 10: Verplichtingen van de jongere

Een jongere die gebruikt maakt van een voorziening is gehouden te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet, de Wet structuur uitvoering werk en inkomen, deze verordening, alsmede aan de verplichtingen die het college aan de aangeboden voorziening heeft

verbonden. Deze verplichtingen zijn opgenomen in de beschikking of bijgevoegd trajectplan zoals bedoeld in artikel 2, vijfde lid, van deze verordening.

Artikel 11: Intrekking werkleeraanbod

Het college kan het werkleeraanbod intrekken of herzien indien wijziging optreedt in de omstandigheden, krachten of bekwaamheden van de jongere dan wel indien de jongere niet voldoet aan een of meer op hem rustende verplichtingen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de wet en hem dit te verwijten valt.

Artikel 12: Budgetplafond

 • 1.

  Het college kan één of meer budgetplafonds vaststellen voor de verschillende voorzieningen.

 • 2.

  Het college kan een plafond instellen voor het aantal personen dat in aanmerking komt voor een specifieke voorziening.

 • 3.

  Het college kent een andere voorziening toe als het budget voor een bepaalde voorziening is uitgeput.

Artikel 13: Subsidies

 • 1.

  Het college kan subsidie verlenen aan werkgevers die met een jongere een arbeidsovereenkomst sluiten, als tegemoetkoming in de loonkosten en de kosten van voorbereiding op een beoogd dienstverband met de jongere.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen over de duur van de subsidie, de hoogte, en de verplichtingen die aan de subsidie worden verbonden.

 • 3.

  Het college kan een subsidieplafond vaststellen.

Artikel 14: Vergoedingen

Het college kan aan de jongere die ten behoeve van de uitvoering van een werkleeraanbod noodzakelijke komsten maakt, een vergoeding voor die kosten verstrekken.

Hoofdstuk 4: Slotbepalingen

Artikel 15: Bijzondere gevallen

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 • 2.

  Het college beslist in gevallen waarin deze verordening niet voorziet.

Artikel 16: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2010.

Artikel 17: Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening werkleeraanbod WIJ.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 15 juni 2010.

, de voorzitter

, de griffier