Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Toeslagenverordening WWB en WIJ

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToeslagenverordening WWB en WIJ
CiteertitelToeslagenverordening WWB en WIJ
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerptoeslagen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1
 2. Wet investeren in jongeren, art. 12, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201009-02-2012nieuwe regeling

15-06-2010

Goirles Belang, 30-06-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Toeslagenverordening WWB en WIJ

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   WWB: Wet werk en bijstand;

  • b.

   WIJ: Wet investeren in jongeren;

  • c.

   wettelijk minimumloon: het minimumloon zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag;

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de WWB, WIJ en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 - Werkingssfeer

 • 1.

  De bepalingen van deze verordening gelden alleen voor belanghebbenden van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar. In geval van gehuwden gelden de bepalingen van deze verordening alleen indien beide echtgenoten 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar zijn.

 • 2.

  De bepalingen in hoofdstuk 2 en 3 laten de toepassing artikel 18, eerste lid, WWB en artikel 17, eerste lid, WIJ onverlet.

Hoofdstuk 2. Criteria voor het verhogen van de norm

Artikel 3 - Toeslagen

 • 1.

  De toeslag als bedoeld in artikel 25, eerste lid, WWB en artikel 30, eerste lid, WIJ, bedraagt 20 procent van het wettelijk minimumloon voor de alleenstaande vanaf 23 jaar en de alleenstaande ouder vanaf 21 jaar in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft.

 • 2.

  De toeslag als bedoeld in artikel 25, eerste lid, WWB en artikel 30, eerste lid, WIJ bedraagt 10 procent van het wettelijk minimumloon voor de alleenstaande vanaf 23 jaar en de alleenstaande ouder vanaf 21 jaar in wiens woning een ander zijn hoofdverblijf heeft;

 • 3.

  Voor de toepassing van dit artikel worden de volgende personen niet in aanmerking genomen als een ander die in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft:

  • a.

   eigen meerderjarige kinderen;

  • b.

   personen die door de belanghebbende worden verzorgd, of personen die voor de belanghebbende zorgen en waarbij er een medische en/of sociale noodzaak voor deze verzorging bestaat.

Hoofdstuk 3. Criteria voor het verlagen van de norm of toeslag

Artikel 4 - Verlaging gehuwden

 • 1.

  De verlaging als bedoeld in artikel 26 WWB en artikel 31 WIJ bedraagt 10 procent van het wettelijk minimumloon voor gehuwden die een woning delen met één of meer anderen.

 • 2.

  Het derde lid van artikel 3 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 - Verlaging woonsituatie

De verlaging als bedoeld in artikel 27 WWB en artikel 32 WIJ bedraagt 20 procent van het wettelijk minimumloon indien een woning wordt bewoond waaraan geen woonkosten verbonden zijn.

Artikel 6 - Toeslag alleenstaanden van 21 en 22 jaar

 • 1.

  De toeslag als bedoeld in artikel 34 WIJ bedraagt:

  • a.

   0 procent van het wettelijk minimumloon indien het een thuisinwonende alleenstaande van 21 of 22 jaar betreft;

  • b.

   5 procent van het wettelijk minimumloon indien het een niet-thuiswonende alleenstaande van 21 of 22 jaar betreft en in wiens woning een ander zijn hoofdverblijf heeft;

  • c.

   10 procent van het wettelijk minimumloon indien het een niet-thuisinwonende alleenstaande van 21 of 22 jaar betreft en in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft.

 • 2.

  De vorige leden zijn niet van toepassing ten aanzien van een belanghebbende op wie artikel 5 van toepassing is.

Artikel 7 - Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Hoofdstuk 4: Slotbepalingen

Artikel 8 - Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college.

Artikel 9 - Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2010.

Artikel 10 - Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Toeslagenverordening WWB en WIJ.

Artikel 11 - Intrekking oude verordening

De Toeslagenverordening Wet werk en bijstand wordt ingetrokken per 1 juli 2010.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 15 juni 2010.

, de voorzitter

, de griffier