Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening houdende vaststelling van de plaatsen en tijden van de kermis voor de gemeente Goirle

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening houdende vaststelling van de plaatsen en tijden van de kermis voor de gemeente Goirle
CiteertitelKermisverordening Goirle 1994
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpkermis

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangt Verordening uit 1992

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-199423-04-2016nieuwe regeling

04-10-1994

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening houdende vaststelling van de plaatsen en tijden van de kermis voor de gemee n te Goirle

 

 

Artikel 1.
 • 1.

  a. De kermis wordt jaarlijks gehouden van zaterdag vóór de laatste zondag in juni tot en met dinsdag daaraan volgende.

  b. De kermis kan door burgemeester en wethouders met één dag worden verlengd onder door hen te stellen voorwaarden.

  c. De kermisinrichtingen mogen op zaterdag en zondag geopend zijn vanaf 13.00 uur en op de andere dagen vanaf 12.00 uur. Zij moeten elke dag gesloten worden te 24.00 uur.

 • 2.

  Als kermisterrein wordt aangewezen het Oranjeplein.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen, onverminderd het in het tweede lid bepaalde, ook andere pleinen, straten c.q. weggedeelten als kermisterrein aanwijzen.

Artikel 2.
 • 1.

  Tot het kermisterrein c.q. de kermisterreinen worden in een zo groot mogelijke diversiteit alle soorten van inrichtingen van kermisvermaak toegelaten.

 • 2.

  Toelating geschiedt door burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders stellen de voorwaarden vast waaronder de staanplaatsen op de kermis worden verpacht en toegewezen.

Artikel 3.
 • 1.

  Indien ingevolge bijzondere omstandigheden geen gebruik kan worden gemaakt van het in artikel 1, lid 2, genoemde terrein, kunnen burgemeester en wethouders de kermis tijdelijk op andere plaatsen houden.

 • 2.

  Het in het eerste lid bedoelde besluit wordt tijdig voor de verpachting ter kennis van de gemeenteraad alsmede ter openbare kennis gebracht.

 • 3.

  Ten aanzien van een ander aangewezen kermisterrein dan genoemd in artikel 1, lid 2, gelden de uitgevaardigde voorschriften in gelijke zin.

Artikel 5

De eerder genomen besluiten tot instelling van de kermis worden geacht bij deze te zijn vervallen.

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking nadat zij is vastgesteld doch niet eerder dan een dag na bekendmaking.

   

 • 2.

  Zij kan worden aangehaald onder de titel 'Kermisverordening Goirle 1994'.

 

 

Voorwaarden waaronder kermisstandplaatsen in de gemeente Goirle worden uitgegeven.

Artikel I. Tijd en plaats

 • 1.

   

  • a.

   De kermis wordt jaarlijks gehouden van zaterdag vóór de laatste zondag in juni tot en met dinsdag daaraan volgende.

  • b.

   De kermis kan door burgemeester en wethouders met één dag worden verlengd onder door hen te stellen voorwaarden.

  • c.

   De kermisinrichtingen mogen op zaterdag en zondag geopend zijn vanaf 13.00 uur en op de andere dagen vanaf 12.00 uur. Zij moeten elke dag gesloten worden te 24.00 uur.

 • 2.

  Als kermisterrein wordt aangewezen het Oranjeplein.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen. onverminderd het in het tweede lid bepaalde, ook andere plaatsen aanwijzen.

Artikel 2. Toewijzing standplaatsen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen omtrent de toewijzing van standplaatsen.

 • 2.

  Zij hebben daarbij de bevoegdheid standplaatsen onderhands te gunnen onder door hen te stellen voorwaarden.

 • 3.

  Bij de toewijzing van standplaatsen hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheid om uit de inschrijvingen een keuze te doen. dm plaatsen al of niet aan de hoogste inschrijvers of in het geheel niet toe te wijzen. Bij het maken van hun keuze houden burgemeester en wethouders rekening met de soort van kermisinrichtingen, de afmetingen ervan en eventueel met de tarieven.

 • 4.

  Over de samenstelling van de kermis en de plaats van de kermisinrichtingen wordt vóór de gunning voor zoveel mogelijk overleg gepleegd met de organisatie(s) van kermisexploitanten.

 • 5.

  De gemeente nodigt één of meerdere organisaties van kermisexploitanten uit om bij de openbare verpachting aanwezig te zijn.

 • 6.

  Door kermisexploitanten opgegeven plaatsbepalingen zullen uitsluitend als voorkeur worden aangemerkt.

Artikel 3. Procedure inschrijving

 • 1.

  De inschrijving is openbaar en wordt geleid door de burgemeester danwel een door hem aangewezen persoon.

 • 2.

   

  • a.

   De inschrijving voor standplaatsen moet geschieden via de inschrijfformulieren van de kermisbonden Bovak of NKB. De inschrijving dient vergezeld te gaan van een recent uittreksel -ten bewijze van - inschrijving Kamer van Koophandel.

  • b.

   Afwijkende formulieren, onvolledige inschrijvingen of inschrijvingen, waarin de inrichting onder vreemde benaming, zonder duidelijke verdere omschrijving voorkomt, kunnen terzijde worden gelegd.

   Telegrafische, telefonische of mondelinge aanbiedingen komen niet in aanmerking.

  • c.

   De inschrijvingsformulieren moeten worden ingeleverd in gesloten omslag, waarop staat vermeld 'inschrijvingsbiljet kermis' of een aanduiding van gelijke strekking. De inschrijvingsbiljetten moeten ter secretarie zijn ingekomen uiterlijk vóór 10.30 uur op de voor de inschrijving bepaalde dag.

  • d.

   De dag van inschrijving wordt tijdig tevoren in de vakbladen bekend gemaakt.

 • 3.

  Op de inschrijvingsbiljetten dient tenminste te worden vermeld:

  • a.

   naam en adres van de inschrijver, alsmede het correspondentieadres;

  • b.

   het bedrag aan staangeld, dat geboden wordt, in letters en cijfers;

  • c.

   de buitenwerks zeer nauwkeurig gemeten afmetingen (frontbreedte en diepte; boven- en ondermaat) van de te plaatsen inrichtingen (zonder woon- of keukenwagens, tenzij deze met de inrichting één geheel uitmaken) met hun aanbouwen, schoren, uitsteekzeilen, kassa's e.d.;

  • d.

   een juiste omschrijving van de aard van de inrichting en de waren of consumptieartikelen, welke daarin eventueel worden verkocht en indien de inrichting tot vermaak dient, een opgave van datgene, waaruit de vermakelijkheid of de vertoning bestaat en van de juiste benaming van de inrichting, zo mogelijk met toevoeging van een foto en/of tekening, waarnaar vorm en afmetingen kunnen worden vastgesteld;

  • e.

   de tarieven, waarvoor de inschrijvers, die het aangaat, zich voor de gehele duur van de kermis verbinden, toegang tot hun inrichting te verlenen en daarvan gebruik te laten maken, tenzij op het inschrijvingsformulier door burgemeester en wethouders is vermeld, dat er een vrije toegangs- c.q. ritprijs geldt;

  • f.

   inrichtingen, die als concurrerend worden beschouwd;

  • g.

   eventueel benodigde elektrische kracht;

  • h.

   het aantal woon- en pakwagens.

 • 4.

  Voor elke inrichting behoort afzonderlijk te worden ingeschreven. Meerdere inschrijvingen met dezelfde inrichting zijn toegestaan.

Artikel 4. Voorwaarden inschrijving

 • 1.

  Iedere inschrijver wordt geacht met de voorwaarden van deze verordening bekend te zijn.

 • 2.

  Gecombineerde inschrijvingen van verschillende exploitanten zijn niet toegelaten.

 • 3.

  Indien blijkt, dat onder een andere dan eigen naam is ingeschreven of dat betrokkene bij vroegere gunningen hier of elders niet aan zijn verplichtingen jegens de gemeente heeft voldaan of niet in het bezit is van een vestigingsvergunning kleinbedrijf, kan het betrokken inschrijvingsbiljet zonder meer ongeldig worden verklaard.

 • 4.

  De inschrijvers moeten hun bod gedurende vier weken na de openbare inschrijving gestand doen. Onmiddellijk of gedurende drie weken na de dag van de openbare inschrijving hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheid om uit de inschrijvingen een keuze te doen. De plaatsen kunnen worden gegund aan de hoogste van de inschrijvers of gunning kan in het geheel niet plaatsvinden. Bij het maken van hun keuze houden burgemeester en wethouders rekening met de soort van de kermisinrichtingen, de afmetingen ervan en eventueel met de tarieven.

 • 5.

  Bij niet voldoende bezetting van het kermisterrein, danwel bij een door het college onbevredigend geacht aanbod van inschrijvers, kunnen bij nieuwe verpachting of ondershands, plaatsen gegund worden aan alle inrichtingen, die zij wensen toe te laten.

 • 6.

  Aan de inschrijvers, aan wie voorlopig een plaats is gegund, wordt zo mogelijk binnen een week hiervan mededeling gedaan.

Artikel 5. Gunning en betaling pachtsom.

 • 1.

   

  • a.

   De inschrijvers, die bericht hebben gekregen van een voorlopige gunning, zijn gehouden binnen 14 dagen na de datum van verzending van de brief, 25% van de pachtsom die bij de inschrijving voor een standplaats is geboden, te voldoen.

  • b.

   Nadat het betreffende bedrag op de bank- of girorekening van de gemeente Goirle is ontvangen, wordt de voorlopige gunning defini- tief. Hiervan zal de betrokken inschrijver bericht worden gedaan, waarna deze gehouden is het resterende gedeelte van de pachtsom te voldoen of de betaling daarvan naar genoegen van burgemeester en wethouders voldoende zeker te stellen en wel vóór 1 juni.

  • c.

   Zonder bewijs van betaling mag een zaak of attractie niet worden geopend, tenzij burgemeester en wethouders hiertoe toestemming verlenen.

 • 2.
  • Indien de pachtsom of de voorgeschreven gedeelten daarvan, niet betaald zijn binnen de termijnen in dit artikel bedoeld, zijn de pachters in gebreke door het enkel verloop van de termijn, zonder dat daarvoor een bevel of soortgelijke akte nodig is en zij kunnen daardoor onherroepelijk het recht op de hun (voorlopig) toegewezen plaats verliezen. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om alsnog aan een andere inschrijver danwel ondershands de op deze wijze vrijgekomen standplaats te gunnen. De pachters verbeuren dan bovendien de sommen, die door hen reeds in mindering van de pachtsom zijn voldaan, onverminderd de bevoegdheid van burgemeester en wethouders om hen alsnog tot betaling van de door hen nog verschuldigde gelden te dwingen.

Artikel 6. Niet doorgaan kermis of kermisdagen

 • 1.

  Indien de kermis, buiten schuld of toedoen van de pachters, niet door gaat, word(t)(en) aan de pachters de reeds betaalde pachtsom(men) terugbetaald. In dat geval zal over de betaalde bedragen een rente worden vergoed, gebaseerd op de wettelijke rente geldende op de dag van terugbetaling. De rente zal berekend worden vanaf de dag van ontvangst van de pachtsom(men) tot aan de dag van terugbetaling. Daarnaast kan geen enkele aanspraak op enigerlei schadevergoeding worden gemaakt. Alle te voorziene en niet te voorziene gewone en buitengewone toevallen nemen de pachters voor hun rekening en risico.

 • 2.

  Mocht de kermis reeds zijn aangevangen en de staking daarvan op hoger bevel of naar het oordeel van de burgemeester dan wel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn, zonder dat het gedrag van de pachters hiertoe aanleiding heeft gegeven, dan zal aan de pachters een deel van de betaalde pachtsommen renteloos worden terugbetaald, in evenredigheid met het aantal dagen, dat door hen van de staanplaatsen geen gebruik kon worden gemaakt.

Artikel 7. Innemen staanplaatsen

 • 1.

  Met het oprichten van de inrichting mag geen aanvang worden gemaakt dan nadat er een bewijs van betaling is en niet vóór dinsdag 09.00 uur vóór het begin van de kermis. Evenmin mogen vóór genoemd tijdstip pak-, woon-, slaap-, motor- of kassawagens op het kermisterrein worden geplaatst. Wanneer op vrijdag voorafgaande aan de eerste dag van de kermis door de houder van de inrichting geen aanvang is gemaakt met de opbouw van de inrichting dan wel dat de opbouw van de inrichting hen/haar door burgemeester en wethouders is ontzegd, ) zoals bedoeld in artikel 11, verbeurt de pachter alle recht op de verpachte plaats en hebben burgemeester en wethouders het recht daarover te beschikken zonder dat de pachter enige aanspraak op teruggaaf van pachtpenningen of schadeloosstelling kan maken.

 • 2.
  • a.

   Geen plaats mag worden bezet dan nadat van gemeentewege eerst met juistheid de plaats op het terrein is aangewezen. Voorts indien de plaats wordt ingenomen tot een ander doel, dan waarvoor zij is verpacht en verder indien in strijd wordt gehandeld met deze verordening.

  • b.

   Voor alle inrichtingen en kramen, caravans, woonwagens en pakwagens, die tot de kermis worden toegelaten, bepalen burgemeester en wethouders de plaats, die aan ieder wordt toegewezen.

  • c.

   Alleen na vooraf bekomen schriftelijk verlof van burgemeester en wethouders of van door hen daartoe gemachtigde personen en op aanwijzing van dezen, zullen woon- en keukenwagens bij de inrichting of in de nabijheid daarvan mogen worden geplaatst.

  • d.

   Inrichtingen, waarin gelegenheid wordt gegeven tot overtreding van wetten of wettelijke voorschriften, worden niet toegelaten. Mocht onverhoopt, door een of andere omstandigheid, door burgemeester en wethouders voor een dergelijke inrichting een standplaats zijn toegewezen, dan mag door de inschrijver daarvan geen gebruik worden gemaakt, terwijl hij geen recht heeft op terugbetaling van de reeds betaalde pachtsom.

 • 3.

  Met het afbreken van de inrichtingen mag niet worden begonnen vóór het sluitingsuur van de laatste kermisdag.

 • 4.

  De standplaats en de plaats(en) van stalling van pak-, woonwagen(s) en dergelijke moeten vrij van alle opstallen, in oorspronkelijke staat, binnen drie dagen na het einde van de kermis, aan de gemeente worden opgeleverd.

Artikel 8. Zorg voor het kermisterrein

 • 1.

  Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat het kermisterrein zich in goede staat bevindt, dat het afval tijdig wordt verwijderd en opgehaald en dat er een toiletwagen, voldoende water en een aan de voorschriften aangepaste elektra-aansluiting aanwezig is.

 • 2.

  In verband met de kermis nemen burgemeester en wethouders de door het college nodig geachte verkeersmaatregelen op en rond het kermisterrein, geldend voor de tijd, dat de kermis in Goirle aanwezig is. Burgemeester en wethouders verlenen automatisch via de gunning voor iedere wagen, die nodig is in verband met de aanwezigheid van de kermisinrichtingen ontheffing van de verboden, die vervat zijn in de artikelen 5.1.5.,5.1.6 en 5.1.7. van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Goirle 1989, en die inhouden, dat het verboden is op nader aangeduide plaatsen een motorvoertuig dan wel aanhang-wagen of oplegger te parkeren, welke langer is dan 6 meter en/of hoger dan 2 meter dan wel van een reclameaanduiding is voorzien.

Artikel 9. Bijzondere verplichtingen

 • 1.

  De inrichtingen voor kermisvermaak zullen vóór de opening door technisch personeel, in samenwerking met de politie en de brandweer, aan een strenge keuring worden onderworpen, waarbij met name op de geluidhinderaspecten en op de vei1igheids- en zedelijkheidseisen wordt gelet.

  Geen inrichting mag voor het publiek toegankelijk worden gesteld, tenzij is voldaan aan de voorschriften door of namens het bevoegd gezag in het belang van de veiligheid van de bezoekers gegeven.

 • 2.

  De pachters zijn verplicht te allen tijde tot hun inrichtingen toe te laten de leden van het college van burgemeester en wethouders van Goirle, het politiepersoneel, de directeur van de sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieubeheer en de commandant van de brandweer, alsmede de personen door hen aangewezen. De voorwaarden, door of namens het gemeentebestuur, respectievelijk in het belang van de openbare orde, goede zeden en veiligheid gesteld, moeten stipt worden nageleefd.

 • 3.

  De elektrische installaties van kermisattracties, woonwagens en caravans moeten voldoen aan de 'Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties (NEN 1010)', daar zij anders niet zullen worden aangesloten.

 • 4.

  De tarieven voor het gebruik van de kermisinrichting dienen tijdens de kermis steeds van buitenaf duidelijk zichtbaar naast de ingang van iedere inrichting te worden aangegeven.

 • 5.

  In geen van de inrichtingen, welke op de kermis wordt toegelaten, mag alcoholhoudende drank worden verkocht of als prijs beschikbaar worden gesteld. Vertoningen, welke in strijd zijn met de goede zeden, of gevaar opleveren voor de openbare orde en veiligheid, zijn verboden.

 • 6.

  De pachters zijn verplicht er voor zorg te dragen, dat de in hun inrichting aanwezige orgels, mechanische luidsprekers of andere geluidgevende instrumenten zodanig zijn afgesteld, dat daarmee voor de omgeving geen buiten-proportionele hinder wordt veroorzaakt. Op eerste aanwijzing van het bevoegd gezag dient de exploitant van de inrichting het geluidsvolume van zijn apparatuur af te stemmen op een door het bevoegd gezag aanvaardbaar geacht niveau.De geluidgevende apparatuur mag buiten de openingsuren van de kermis niet worden benut voor het maken van muziek of ander geluid, behoudens voor het kortstondig afstellen en testen daarvan.

 • 7.

  De kunstverlichting van en aan spelen, tenten, kramen en dergelijke inrichtingen mag slechts geschieden door middel van elektriciteit tenzij door of namens burgemeester en wethouders schriftelijke vergunning is verleend tot het gebruik van andere middelen van verlichting.

 • 8.

  Het is de standplaatshouders verboden voor het dagelijkse sluitingsuur van de kermis inrichtingen te sluiten of onverlicht te laten, behoudens in bijzondere gevallen. Burgemeester en wethouders kunnen een algemene ontheffing van dit verbod voor een nader te bepalen aantal uren verlenen voor bepaalde soorten inrichtingen.

 • 9.

  Houders van inrichtingen, die naar het oordeel van de commandant van ~ de brandweer extra risico's opleveren voor de brandveiligheid moeten zorgen, dat in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting bij voortduring een voldoende hoeveelheid van geschikte en goedgekeurde brandblusmiddelen aanwezig is.

 • 10.

  De verpachte standplaats mag alleen worden gebruikt door degene aan wie zij is toegewezen. Afstand of vervreemding van pacht aan anderen, ruiling of verwisseling daarvan mag alleen met toestemming van burgemeester en wethouders geschieden.

 • 11.

  De exploitant is verplicht er zorg voor te dragen, dat de inrichting in zodanige staat is, alsmede dat zodanige maatregelen zijn getroffen, dat de veiligheid van het publiek dat zich in of nabij de inrichting bevindt redelijkerwijs is gewaarborgd.

 • 12.

  De pachters zijn in alles overigens onderworpen aan de bepalingen van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Goirle 1989 en aan die van de bouwverordening van de gemeente Goirle.

Artikel 10. Verrekeningsbeding

 • 1.

  Indien de inrichting in totale lengte en/of breedte (dus inclusief luifels, oploopvlakken e.d.) afwijkt van de opgegeven maat, dan zal bij het innemen van meer vierkante meters, een verrekening naar evenredigheid plaatsvinden.

 • 2.

  Indien er minder vierkante meters worden beslagen dan opgegeven dan blijft de pachtsom waarvoor is ingeschreven gehandhaafd.

Artikel 11. Bevel tot sluiting en/of opruiming

Indien aanmerkingen kunnen worden gemaakt op het gedrag van het personeel van een inrichting of op de inrichting zelf, of indien blijkt, dat door de exploitatie van de desbetreffende onderneming een strafbaar feit wordt gepleegd of de voorwaarden, gesteld in deze verordening, niet worden nageleefd, hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheid deze te doen sluiten en/of onmiddellijke opruiming te bevelen, zonder enig recht van de zijde van de pachters om terugbetaling van het reeds betaalde pachtbedrag of de reeds betaalde pachtbedragen te kunnen vorderen. Indien de pachter niet voldoet aan het door burgemeester en wethouders gegeven bevel tot sluiting en/of opruiming geschiedt de verwijdering van de inrichting op kosten van de pachter door de gemeente. Dit artikel geldt voorts, ingeval het inschrijvingsbiljet of de daarbij overgelegde verklaringen onwaarheden bevatten, de inrichtingen niet overeenstemmen met de opgave en/of omschrijving, vervat in de inschrijvingsbiljetten, voor wat betreft de oppervlakte, de aard van de vermakelijkheden en/of consumptie-artikelen etc.

Artikel 12. In gebreke blijven

 • 1.

  De gemeente behoudt zich het recht voor om bij niet-naleving van de verpachtingsvoorwaarden hiervan mededeling te doen aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en aan de organisatie(s) van de kermis- exploitanten.

 • 2.

  Zij geeft tegelijkertijd kennis aan de betrokkene, onder mededeling, dat deze zich tot een organisatie van kermisexploitanten kan wenden, teneinde zijn belangen te doen behartigen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Artikel 13. Aansprakelijkheid/vrijwaring

 • 1.

  De exploitant is verplicht het risico van aansprakelijkheid, waarin begrepen zowel wettelijke als contractuele aansprakelijkheid, voor schade aan personen en goederen (daaronder begrepen het gehuurde), alsmede de daaruit voortvloeiende schade, direct of indirect verband houdende met de exploitatie van de inrichting, te verzekeren. De exploitant is op gelijke wijze als voor eigen handelen aansprakelijk voor schade die ontstaat door handelen van zijn personeel en van door hem bij de exploitatie ingeschakelde derden.

 • 2.

  De exploitant vrijwaart de gemeente voor alle in lid I bedoelde aanspraken wegens geleden schade, tenzij de schade het gevolg is van door of vanwege de gemeente voor de samenstelling van de kermis genomen of voorgeschreven maatregelen.

 • 3.

  De exploitant is aansprakelijk voor alle schade, toegebracht aan bestrating, aan andere gemeentelijke eigendommen en aan eigendommen van derden, die aan hem te wijten is en welke is ontstaan door het plaatsen van en het rijden met kermisvoertuigen, het oprichten, onderhouden, wijzigen en afbreken van kermisinrichtingen, alsmede door het plaatsen, verplaatsen of verwijderen van machines en werktuigen, of door welke andere oorzaak ook.

Artikel 14. Bindende partijbeslissing

Burgemeester en wethouders zijn gerechtigd jaarlijks de staanplaatsen op het kermisterrein te verpachten, met inachtneming van de bepalingen in bovenstaande artikelen, alsmede al datgene te verrichten, wat uit deze verpachting voortvloeit. Bij verschil over de uitlegging van bovenstaande artikelen c.q. in de gevallen waarin deze artikelen niet voorzien, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze voorwaarden treden in werking onmiddellijk nadat zij zijn vastgesteld.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 4 oktober 1994.