Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2009
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpafvalstoffeninzameling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

besluit vervangt Aanwijzingsregeling betreffende de inzameling van huishoudelijk afval

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-200901-01-2020nieuw besluit

17-11-2009

Goirles Belang, 25-11-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2009

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan, onder:

 • a.

  verordening: de "Afvalstoffenverordening van de gemeente Goirle 2009";

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • d.

  de gemeente: de gemeente Goirle;

 • e.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Van Gansewinkel bv, gevestigd te Rucphen.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Stichting Kringloopbedrijf Goirle, voor de inzameling van grof huishoudelijk restafval en de andere componenten van huishoudelijk afval;

  • b.

   Van Gansewinkel bv, gevestigd te Rucphen, voor de inzameling van klein chemisch afval in de kern Riel;

  • c.

   Van Gansewinkel bv, gevestigd te Rucphen voor de inzameling van luierafval via verzamelcontainer;

  • d.

   Van Gansewinkel bv, gevestigd te Rucphen voor de inzameling van kunststof afval via verzamelcontainer;

  • e.

   Harmonie Muziek en Vriendschap, gevestigd te Riel, voor de inzameling van oud papier en karton in de kern Riel.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • a.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld, zoals nader omschreven in bijlage 1;

 • b.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

 • c.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • d.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • e.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • f.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de "Raamovereenkomst verpakkingen";

 • g.

  luierafval: eenmalige (wepwerp)luiers en incontinentiemateriaal;

 • h.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de "Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur";

 • i.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • j.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • k.

  metaal: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro;

 • l.

  banden: schone banden van motoren, personenauto's, vrachtvoertuigen, tractoren en shovels, zonder velgen;;

 • m.

  puin: harde steenachtige materialen, zoals schoon puin, dakgrind, serviesgoed etcetera;

 • n.

  grond: schoon zand c.q. grond uit particuliere terreinen, die niet zichtbaar is vermengd met resten puin, kool, gas, hout, ijzer of asbest, en niet verontreiningd is op basis van het historisch gebruik van de locatie van herkomst of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (conform NEN 5740 of AP04); onder deze categorie worden ook graszoden (afkomstig uit particuliere tuinen) ingenomen;

 • o.

  dakleer: dakbedekkingsmaterialen, ook wel genoemd dakleer, bestaand uit beplatingmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen; dit is inclusief dakgrind, waaraan zich teer of bitumen bevindt;

 • p.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • q.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • r.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • s.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  Voor het restafval van de percelen, genoemd in bijlage 2, de daartoe aangewezen boven- dan wel ondergrondse verzamelcontainer(s).

 • b.

  Voor restafval van overige huishoudens 120/140 liter en 240 liter grijze minicontainers.

 • c.

  Voor GFT-afval van overige huishoudens 140 liter en 240 liter groene minicontianers.

 • d.

  Voor klein chemisch afval de milieustraat aan de Nobelstraat 18 te Goirle, of, in de kern Riel, tot 1 januari 2010, via de zogenaamde Chemokar.

 • e.

  Voor glas de daarvoor op meerdere locaties geplaatste glasbakken, -bollen, en ondergrondse glascontainers.

 • f.

  Voor textiel de daarvoor op meerdere locaties geplaatste inzamelcontainers.

 • g.

  Voor glas, oud papier en karton en textiel tevens de milieustraat aan de Nobelstraat 18 te Goirle. De afvalstoffen dienen in de daartoe bestemde containers te worden gedeponeerd.

 • h.

  Voor kunststof verpakkingsafval de speciale, daartoe bestemde, plastic inzamelzakken, te deponeren in de daartoe geplaatste gesloten container(s).

 • i.

  Voor luierafval de speciale, daartoe bestemde, plastic inzamelzakken, te deponeren in de daartoe geplaatste gesloten container(s).

 • j.

  Voor de overige in artikel 3 van dit besluit genoemde huishoudelijke afvalstoffen: de milieustraat aan de Nobelstraat 18 te Goirle.

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening worden de categorieën personen, die voor hun restafval zijn aangewezen op een wijkvoorziening c.q. verzamelcontainer, als bedoeld in artikel 4 sub a juncto bijlage 2, vrijgesteld van de verplichting tot gescheiden inzameling van GFT-afval.

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   de minicontainers worden door de gemeente ter beschikking gesteld en blijven derhalve eigendom van de gemeente;

  • b.

   voor het gebruik van een 240 liter groene minicontainer wordt eenmalig een bedrag in rekening gebracht;

  • c.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente;

  • d.

   de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer.

  • e.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • f.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de gemeente te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • g.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • h.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • i.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • j.

   het is verboden hete stoffen in een minicontainer te deponeren;

  • k.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • l.

   ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt;

  • m.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijk restafval via een verzamelcontainer als bedoeld in artikel 4 sub a dient op de volgende wijze te gebeuren:

   • -

    de afvalstoffen dienen in een goed gesloten zak in de verzamelcontainer te worden gedeponeerd;

   • -

    de verzamelcontainer dient na gebruik goed te worden gesloten;

   • -

    het is verboden afvalstoffen naast de verzamelcontainer te plaatsen;

   • -

    de volgende afvalstoffen mogen niet in de verzamelcontainer gedeponeerd worden: klein chemisch afval, asbest, papier en karton, glas, textiel, grof huishoudelijk afval en kunststof verpakkingsafval;

  • n.

   het ter inzameling aanbieden van oud papier en karton via een verzamelcontainer als bedoeld in artikel 4 sub a dient op de volgende wijze te gebeuren:

   • -

    de verzamelcontainer dient na gebruik goed te worden gesloten;

   • -

    het is verboden afvalstoffen naast de verzamelcontainer te plaatsen;

   • -

    er mogen geen andere afvalstoffen dan oud papier en karton in de verzamelcontainer gedeponeerd worden.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats (zoals aangegeven in bijlage 3), zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • c.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • d.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • e.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling worden aangeboden in een huisvuilzak mag niet zwaarder zijn dan 7 kilogram en er mogen per perceel maximaal 20 huisvuilzakken per maand worden aangeboden;

  • f.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram;

  • g.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

  • h.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar of bij het afvalbrengpunt;

  • i.

   de afvalbrengpunten van de milieustraat aan de Nobelstraat 18 te Goirle worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  • j.

   bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengpunt zijn van toepassing de acceptatievoorwaarden, zoals o.a. kenbaar gemaakt in de gemeentelijke Afvalwijzer;

  • k.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt kunnen legitimeren;

  • l.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • m.

   het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  • n.

   grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1,5 m³;

  • o.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram;

  • p.

   voor het ophalen van niet herbruikbaar grof huishoudelijk restafval kunnen de voorrij- en stortkosten in rekening worden gebracht;

  • q.

   kunststof verpakkingsafval dient te worden verpakt in de speciaal hiervoor bestemde inzamelzakken, en te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde gesloten containers, die wekelijks gedurende één dag worden geplaatst op de volgende locaties:

   • -

    bij de Boerenschuur te Riel;

   • -

    bij de Albert Heijn (Plein 1803) te Goirle;

   • -

    bij de Super (Van Hogendorpplein) te Goirle;

  • r.

   luierafval en incontinentiemateriaal dient te worden gedeponeerd in de luiercontainers die zijn opgesteld bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen (zoals aangegeven in bijlage 4) en het afvalbrengpunt; dit afval dient te worden verpakt in de speciaal hiervoor bestemde luierzakken, welke gratis verkrijgbaar zijn bij de in bijlage 4 genoemde adressen.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

 • a.

  inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in bijlage 5;

 • b.

  inzamelmiddelen anders dan huisvuilzakken mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

 • c.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

 • d.

  kunststof verpakkingsafval kan iedere vrijdag, tussen 08.00 en 21.00 uur voor inzameling worden aangeboden;

 • d.

  grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 • e.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt.

 • f.

  in de kern Riel wordt het oud papier en karton opgehaald op de eerste zaterdag van de maand;

 • g.

  het afvalbrengdepot van de milieustraat aan de Nobelstraat 18 te Goirle is geopend op woensdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 16 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad.

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  De inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar.

 • b.

  In afwijking van het gestelde sub a mogen de bedrijven op De Hovel, die geen gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen in de nabijheid van De Hovel, bedrijfsafval alleen tussen 07.00 uur en 10.00 uur op de openbare weg aanbieden aan de afvalinzamelaar. Dit mag vijf dagen per week (maandag tot en met vrijdag), maar na 10.00 uur moeten alle afvalcontainers van de openbare weg zijn verwijderd.

 • c.

  De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 12. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: "Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2009".

b. Voornoemd uitvoeringsbesluit openbaar bekend te maken door publicatie op 25 november 2009, met inwerkingtreding per 1 december 2009.

 

c.Gelijktijdig met het in werking treden van voornoemd uitvoeringsbesluit in te trekken de "Aanwijzingsregeling betreffende de inzameling van huishoudelijk afval", zoals vastgesteld d.d. 18 januari 2005 en laatstelijk gewijzigd d.d. 18 september 2007.

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle in hun vergadering van 17 november 2009.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle,

de secretaris, de burgemeester,

ing. J.M. Tromp mevrouw M.G. Rijsdorp

Bijlage 1: Nadere omschrijving GFT-afval

GFT staat voor groente-, fruit- en tuinafval. Hieronder valt al het ingezamelde afval van huishoudens en daaraan gelijk te stellen bedrijfsafval dat bestaat uit o.a.:

 • -

  loof, schillen en resten van aardappelen, groente en fruit;

 • -

  etensresten, zoals maaltijdresten, groente-afval, eierschalen, graten en botjes;

 • -

  doppen van pinda's en noten;

 • -

  koffiefilters, koffiepads, koffiedik, theebladeren en theezakjes;

 • -

  snijbloemen, kamerplanten, resten van tuinplanten, gras, stro en bladeren;

 • -

  klein snoeiafval en kort gemaakte takken;

 • -

  mest van kleine huisdieren, exclusief kattenbakkorrels;

 • -

  biologisch afbreekbare plastics c.q. composteerbare zakken en verpakkingsmaterialen, voorzien van een kiemplantlogo met een nummer dat aangeeft dat het product voldoet aan de Europese norm voor composteerbare verpakkingen (NEN-EN 13432).

Bijlage 2: Percelen aangewezen op wijkvoorzieningen

P Benensonstraat "witte duinen" * 1 t/m18

Bergvenne, Dr.Schaepmanstr 1 t/m74

Bergvenne, Nieuwstraat, 2 t/m 60

Bergvenne, St.Jansstraat, 2 t/m/ 12-03

den Brem, even 6 t/m 46

Dwarsstraat, oneven 1 t/m/ 51

Fabriekstraat 55

Frankische Driehoek, 13-01 t/m 15-03

Gildestraat (Berkenrode), 1 t/m 56

Groeneweg (west), 20 t/m 54

Groeneweg (gemeentehuis)

de Hemeltjes I **even 6 t/m 12

de Hemeltjes II **

Hoge Wal, 47-01 t/m 49-11

Kerkstr./Tilb.w., Adres: Molenstr.1-01 t/m 1-10

Kloosterstraat, 1a t/m 3e

Oranjeplein/prinsenhof, 4-01 t/m 4-18

Thomas van Diessenstraat (Beukenhof), 1-01 t/m 1-39

Tilburgseweg boschlust, 193-01 t/m 193-12

van Haestrechtstraat, even 4 t/m 4-11

Wildpleintje I, 1 t/m 38

Wildpleintje II

De Wieken/Tilburgseweg * oneven 1 t/m 47

de Hovel,43 t/m 43-17 Kalverstr, oneven25 t/m 29-14, Muldersweg, oneven 15 t/m 43

Bijlage 3: Clusterplaatsen

Boschkens

Spieker 1 t/m 13

Sporenring 36 t/m 78, even nummers

Waterput 2 t/m 20, even nummers

Grobbendonck

Benedenven 1 t/m 7, 9 en 11

Biesakkers 1 t/m 8

Bijlakkers 1 t/m 15 en oneven 17 t/m 25

Meerakkers 1 t/m 7 en 9 en 11

Zevenkwartieren 1 t/m 20

Zwartland 1 t/m 7 en oneven nummers 9 t/m 17

Bijlage 4: Inzamelpunten luierafval en afgiftepunten luierzakken

Bijlage 5: Overzicht inzameldagen huishoudelijk afval

Aabeekstraat

 

wo

 

Bankven

 

di

Aagje Dekenpad

 

vr

 

Baronielaan

 

ma

Aanstede

 

wo

 

Beatrixstraat

 

do

Aarnhout Drostdreef

 

vr

 

Beeksedijk

 

wo

Abcovensedijk

 

vr

 

Benedenven

 

do

Abcovenseweg

oneven nrs. 1 t/m 25a

wo

 

Bergstraat

 

wo

 

nrs. 2a en 2b

wo

 

Berkenrode

 

-

 

even nrs. 8 t/m 18

vr

 

Besterdstraat

 

wo

 

even nrs. 20 t/m 38-06

vr

 

Beukengaard

 

ma

 

oneven nrs. 25b t/m 47

vr

 

Biesakkers

 

do

Acacialaan

oneven nrs. 1 t/m 25

ma

 

Bijlakkers

oneven nrs. 1 t/m 25

do

 

even nrs. 2 t/m 72

ma

 

 

even nrs. 2 t/m 14

do

 

oneven nrs. 27 t/m 39

wo

 

Bodepad

 

wo

 

nr. 74

wo

 

Bogtpad

 

wo

Aert Swaenstraat

 

wo

 

Boomleeuwerik

 

wo

Akkerwinde

 

ma

 

Bosstraat

 

di

Albert Schweizerstraat

oneven nrs. 1 t/m 15

do

 

Breehees

 

wo

 

even nrs. 2 t/m 18

do

 

Bronstijd

 

do

 

oneven nrs. 17 t/m 31

vr

 

Burg. Philipsenstraat

 

di

 

even nrs. 20 t/m 36

vr

 

Burg. Rensstraat

 

di

Anthony Staringdreef

 

vr

 

Burg. Van Gorpstraat

 

di

 

 

 

 

Burg. Voskensstraat

 

di

B

 

 

 

 

 

 

Baanakkerstraat

 

di

 

C

 

 

Baarsven

 

ma

 

Caddenbosch

 

vr

 

 

 

 

Carel Vosmaerdreef

 

vr

 

 

 

 

Chr. Bennekerstraat

 

do

 

 

 

 

Costerman Boodtstraat

 

do

De Aa

 

ma

 

 

 

 

De Beerze

 

wo

 

 

 

 

De Dieze

oneven nrs. 1 t/m 47

ma

 

 

 

 

 

even nrs. 2 t/m 10

ma

 

 

 

 

 

oneven nrs. 49 t/m 73

ma

 

 

 

 

 

even nrs. 14 t/m 26

ma

 

 

 

 

De Dintel

 

ma

 

Dircklantstraat

 

di

De Dommel

 

ma

 

Doctor Ariënstraat

 

wo

De Donge

 

ma

 

Doctor Keijzerlaan

 

do

De Hemeltjes

 

wo

 

Doctor Poelstraat

 

wo

De Hilver

 

ma

 

Doctor Schaepmanstr.

 

-

De Hovel

 

wo

 

Doelenstraat

 

di

De Krommertstraat

 

di

 

Donkven

 

di

De Mark

 

ma

 

Dopheide

 

wo

De Reistraat

 

wo

 

Dorpsstraat

oneven nrs. 1 t/m 67

di

De Reusel

 

wo

 

 

nummer 2

di

De Ripsstraat

 

di

 

 

even nrs. 2a t/m 72

wo

De Run

 

ma

 

Dwarsstraat

 

wo

De Schietberg

 

wo

 

 

 

 

De Schietspoel

 

wo

 

E

 

 

De Schoolmeesterpad

 

vr

 

Edisonstraat

 

wo

De Tongelreep

 

ma

 

E.D. Dekkerdreef

 

vr

De Volmolen

 

vr

 

Eeckelbosstraat

 

wo

De Vosserijten

 

wo

 

Eerste Schoor

 

wo

De Werft

 

wo

 

Eikenlaan

oneven nrs. 1 t/m 11

ma

De Wetering

 

ma

 

 

even nrs. 2 t/m 18

wo

De Wieken

 

-

 

Einsteinstraat

 

wo

De Wouwer

 

ma

 

Elzengaard

 

ma

De Zoom

 

ma

 

Emmastraat

 

wo

Den Brem

 

ma

 

Esdoorngaard

 

ma

Den Ouden Heertgang

 

di

 

Espengaard

 

ma

 

 

 

 

Everhardus Potgieterdreef

 

vr

 

 

 

 

Ezelvenstraat

 

wo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

Fabriekstraat

 

wo

 

 

 

 

Franciscus van Saleshof

 

wo

 

 

 

 

Frankische Driehoek

nrs. 1 t/m 33a

ma

 

 

 

 

 

nrs. 34 t/m 38

di

 

 

 

 

Fraterstuin

 

wo

Halve Maan

even nrs. 2 t/m 12

ma

 

 

 

 

 

oneven nrs. 1 t/m 17

di

 

 

 

 

Haneven

 

di

 

 

 

 

Hazelaarpark

 

ma

 

Hoogendries

 

wo

Heeshoek

 

vr

 

Hoogstraat

oneven nrs. 15 t/m 49

wo

Helene Swartdreef

 

vr

 

 

even nrs. 16 t/m 42a

wo

Hellenweg

 

ma

 

 

oneven nrs. 53 t/m 133

wo

Hendrik Tollensdreef

 

vr

 

 

even nrs. 42b t/m 134

wo

Henri Dunantstraat

 

do

 

Hoogt

 

vr

Herstallenstraat

 

di

 

 

 

 

Hesselmanstraat

 

wo

 

I

 

 

Hoeffweg

 

wo

 

Iepengaard

 

ma

Hoge Wal

 

vr

 

Industriestraat

 

wo

Holleven

 

di

 

Irenestraat

 

do

Hoogeindseweg

nrs. 5, 11, 13 en 15

ma

 

Isaac da Costadreef

 

vr

 

even nrs. 12 t/m 46

di

 

 

 

 

 

oneven nrs. 17 t/m 31

wo

 

J

 

 

 

even nrs. 48 t/m 102

wo

 

Jacob van Lennepdreef

 

vr

 

 

 

 

James Wattstraat

 

wo

 

 

 

 

Jan Kneppelhoutdreef

 

vr

 

 

 

 

Jan ten Katedreef

 

vr

 

 

 

 

Jos Alberdingk Thijmlaan

 

vr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K

 

 

 

 

 

 

Kalverstraat

 

wo

 

 

 

 

Kapelaan Denissenstraat

 

di

 

 

 

 

Karrepad

 

do

 

 

 

 

Karrespoor

 

do

 

 

 

 

Kastanjegaard

 

ma

 

 

 

 

Kennedylaan

 

do

 

 

 

 

Kerkakkers

 

wo

 

 

 

 

Kerkstraat

 

wo

 

 

 

 

Klaphekkestraat

 

di

 

 

 

 

Klein Kraaivenstraat

 

wo

 

 

 

 

Kloosterstraat

 

wo

 

 

 

 

Klotven

 

wo

Kooksteen

 

do

 

Nicolaas Beetsdreef

 

vr

Korenmolenplein

 

wo

 

Nieuwe Rielseweg

 

di

Korhoender

 

wo

 

Nieuwkerk

 

wo

Korte Voorenstraat

 

wo

 

Nieuwkerksedijk

 

wo

Koudepad

 

wo

 

Nieuwkerksedijk-Zuid

 

wo

Kromakkerstraat

 

di

 

Nieuwstraat

 

-

Kruipwilg

 

wo

 

Nobelstraat

 

wo

Kruisbaan

 

di

 

Notengaard

 

ma

Kuilenven

 

di

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

L

 

 

 

Olmengaard

 

ma

Lange Voorenstraat

 

wo

 

Oranjeplein

oneven nrs. 1 t/m 67

wo

Langeboomstraat

 

di

 

 

nummer 2, 68, 70 en 72

wo

Leyzoom

 

vr

 

 

even nrs. 4 t/m 66

do

Lijsterbeshof

 

ma

 

Oude Baan

 

do

Lindengaard

 

ma

 

Oude Kerkstraat

 

wo

Lodewijk van Deysseldreef

 

vr

 

Oude Maasje

 

ma

Louis Couperusdreef

 

vr

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

M

 

 

 

Papenlantstraat

 

di

Maalsteen

 

do

 

Papenweg

 

di

Maasbogt

 

wo

 

Parallelweg

 

wo

Margrietstraat

 

do

 

Pastoor De Beeckstraat

 

di

Marijkestraat

 

do

 

Pastoor De Vochtstraat

 

di

Martin Luther Kinglaan

 

do

 

Pastoor Minorettistraat

 

di

Meerakkers

 

do

 

Pastoor Petershofje

 

di

Melkweg

 

wo

 

Pastoor Sprangersstraat

 

di

Middeleeuwen

 

do

 

Pastoor Van Dunstraat

 

di

Molenstraat

 

wo

 

Pastoor Van Rielstraat

 

di

Mortelpleintje

 

di

 

Pater Pirestraat

 

do

Mortelstraat

 

di

 

Pater van den Elsenpad

 

wo

Muldersweg

 

wo

 

 

 

 

Peppelgaard

 

ma

 

 

 

 

P.Benesonstraat

 

-

 

 

 

 

Platanengaard

 

ma

 

 

 

 

Polderstraat

 

wo

 

 

 

 

Poppelseweg

 

wo

 

 

 

 

Putven

 

di

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

 

 

 

 

 

Ralph Bunchestraat

 

do

 

 

 

 

Regenwulp

 

wo

 

 

 

 

Rietven

 

di

 

Tilburgseweg

even nrs. 104 t/m 134

di

Robert Baeldestraat

 

do

 

 

even nrs. 136 t/m 144i

di

Romeinse tijd

 

do

 

 

nrs. 1 t/m 101

wo

 

 

 

 

 

even nrs. 148 t/m 184b

do

S

 

 

 

 

oneven nrs. 111a t/m 213

do

Saelde

 

wo

 

 

nrs. 103a en 105

do

Scheerdershofje

 

wo

 

Tobias Asserstraat

 

do

S.van Grobbendoncklaan

 

do

 

Torenvalk

 

wo

S.van de Oyenstraat

 

do

 

Truitje Toussaintdreef

 

vr

Schoolstraat

 

wo

 

Turnhoutsebaan

 

wo

Sint Jacobsbaan

 

ma

 

Tweepad

 

do

Sint Jansstraat

 

wo

 

 

 

 

Sint Jorisstraat

 

di

 

U

 

 

Slijpsteen

 

do

 

Urneveld

 

wo

Smalle Dijken

 

wo

 

 

 

 

Spieker

 

do

 

V

 

 

Spinnerijstraat

 

wo

 

Valeriaan

 

ma

Spoorbaan

 

wo

 

Van Haestrechtstraat

oneven nrs. 1 t/m 91

do

Sporenring

 

do

 

 

even nrs. 4 t/m 64

do

Stedekestraat

 

wo

 

Van Haestrechtstraat

oneven nrs. 93 en 95

vr

 

 

 

 

 

even nrs. 70 t/m 74

vr

T

 

 

 

Van Hessen Kasselstraat

 

di

Tamboerstraat

 

wo

 

Van Hogendorpplein

nrs. 1 t/m 50

di

Thomas van Diessenstraat

nrs. 1a t/m 38

wo

 

 

nrs. 51 t/m 72

wo

 

nrs. 39 t/m 68

wo

 

Van Limburg Stirumstraat

 

do

Tijvoortsebaan

 

wo

 

Van Malsenstraat

 

di

 

 

 

 

Vendelierhof

 

wo

 

 

 

 

Venneweg

nrs. 1 t/m 35

di

 

 

 

 

 

nrs. 43 t/m 51

do

 

 

 

 

Vlieshoekstraat

 

di

 

 

 

 

Voldijkje

 

vr

 

 

 

 

Vuursteen

 

do

Vollerstraat

 

wo

 

 

 

 

Voorheistraat

 

wo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

 

 

 

 

 

 

Wagenvoort

 

vr

 

 

 

 

Watermolenstraat

 

wo

 

 

 

 

Waterput

 

do

 

 

 

 

Weegbree

 

ma

 

 

 

 

Wermenbossestraat

 

di

 

Z

 

 

Weth. De Brouwerstraat

 

wo

 

Zandschelstraat

nrs. 1a en 1b

wo

Weth. Traplein

 

di

 

 

nrs. 1 t/m 48

wo

Weth. Van Besouwstraat

 

wo

 

Zandsteen

 

do

Weth. Van de Lisdonkstr

 

wo

 

Zevenkwartieren

 

do

Weth. Vekemansstraat

 

wo

 

Zilverschoon

 

wo

Weverstraat

 

wo

 

Zonnedauw

 

ma

Wildpleintje

 

wo

 

Zwartland

 

do

Wilgengaard

 

ma

 

 

 

 

Willem Bilderdijkdreef

 

vr

 

 

 

 

Willem Ruysstraat

 

do

 

 

 

 

Wilteindstraat

 

wo

 

 

 

 

Wit Hollandven

 

ma

 

 

 

 

Wittendijk

oneven nrs. 3 t/m 47

di

 

 

 

 

 

even nrs. 2 t/m 74

wo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IJ

 

 

 

 

 

 

IJzertijd

 

do