Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening langdurigheidstoeslag 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening langdurigheidstoeslag 2011
CiteertitelVerordening langdurigheidstoeslag 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerplangdurigheidstoeslag

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

regeling vervangt Verordening langdurigheidstoeslag 2009

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-201101-01-201109-02-2012nieuwe regeling

01-02-2011

Goirles Belang, 09-02-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening langdurigheidstoeslag 2011

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  college: het college van burgemeester en wethouders

 • 2.

  wet: Wet werk en bijstand

 • 3.

  WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

 • 4.

  WSF 2000: Wet Studiefinanciering

 • 5.

  bijstandsnorm: de norm bedoeld in artikel 5, onderdeel c van de wet

 • 6.

  gehuwdennorm: de norm van artikel 21, onderdeel c van de wet

 • 7.

  peildatum: de datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1.

  Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de wet komt in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag de belanghebbende die gedurende een onafgebroken periode van 36 maanden aangewezen is geweest op een inkomen dat niet hoger is dan 105% van de voor hem geldende bijstandsnorm en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de wet.

 • 2.

  Niet voor de langdurigheidstoeslag komt in aanmerking de belanghebbende die een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt als genoemd in de WSF 2000.

Artikel 3 Hoogte van de langdurigheidstoeslag

 • 1.

  De langdurigheidstoeslag bedraagt per jaar:

  • a.

   voor gehuwden € 510,00,

  • b.

   voor een alleenstaande ouder € 457,00 en

  • c.

   voor een alleenstaande € 357,00.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid is de situatie op de datum waartegen de langdurigheidstoeslag wordt aangevraagd bepalend.

 • 3.

  Indien één van de gehuwden op de peildatum is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge artikel 11 of artikel 13, lid 1 van de wet komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

 • 4.

  De in het eerste lid genoemde bedragen worden elk jaar per 1 januari aangepast met een percentage dat overeenkomt met het procentuele verschil tussen de gehuwdennorm per 1 januari van dat jaar en de gehuwdennorm per 1 januari van het daar aan voorafgaande jaar.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 5 Intrekking oude regeling

De bij besluit van de gemeenteraad d.d. 3 maart 2009 vastgestelde Verordening langdurigheidstoeslag 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2011.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als : Verordening langdurigheidstoeslag 2011.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 1 februari 2011.

, de voorzitter

, de griffier