Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Verordening op de heffing en invordering van leges 2011 - Tarieventabel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2011 - Tarieventabel
CiteertitelLegesverordening 2011 - Tarieventabel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpleges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

behoort bij Legesverordening 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artt. 156 en 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe tabel

09-11-2010

Goirles Belang, 22-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2011-Tarieventabel

 

 

Alle genoemde bedragen zijn in €

Titel 1

Algemene dienstverlening

Tarief

Tarief

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

2011

2010

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

 

1.1.1.1

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag

243,30

239,70

1.1.1.2

zaterdag

456,40

449,70

1.1.1.3

op locatie op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag

320,50

315,80

1.1.1.4

op locatie op zaterdag

533,70

525,80

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dan wel een huwelijk in een gereistreerd partnerschap indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

 

1.1.2.1

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag

121,55

119,75

1.1.2.2

zaterdag

228,10

224,75

1.1.2.3

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dan wel een huwelijk in een gereistreerd partnerschap op locatie op:

 

 

1.1.2.3.1

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag

198,80

195,90

1.1.2.3.2

zaterdag

305,40

300,90

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

269,10

265,15

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

269,10

265,15

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje

31,50

31,05

1.1.5.1

vervallen

 

 

1.1.5.2

vervallen

 

 

1.1.6

vervallen

 

 

1.1.6.1

vervallen

 

 

1.1.6.2

vervallen

 

 

1.1.7

vervallen

 

 

1.1.7.1

vervallen

 

 

1.1.7.2

vervallen

 

 

1.1.7.3

vervallen

 

 

1.1.7.4

vervallen

 

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan, ongeacht het resultaat:

18,40

18,10

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

1.1.10

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, bedraagt

50,00

n.v.t

1.1.11

Het tarief bedraagt voor getuigenis door de gemeente Goirle

 

 

1.1.11.1

per getuige

27,40

n.v.t

1.1.11.2

in een bijzonder huis als bedoeld in 1.1.3 en 1.1.4, per getuige

54,85

n.v.t

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

52,10

50,90

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

58,20

56,90

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

52,10

50,90

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

9,20

8,95

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

21,50

20,90

1.2.1.6

vervallen

 

 

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

43,85

42,85

1.2.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) t/m 13 jr

9,20

8,95

1.2.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

45,00

41,00

1.2.3

Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

 

1.2.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

21,40

19,50

1.2.5

Bij de aanvraag van een onder 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 genoemd document worden, indien de aanvrager reeds eerder een zodanig document werd verstrekt welke bij de aanvraag niet of niet compleet kan worden overlegd, de ter zake verschuldigde leges verhoogd met:

17,70

17,45

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

40,60

40,60

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

33,50

33,25

1.3.3

Bij de aanvraag van een onder 1.3.1 genoemd document worden, indien de aanvrager reeds eerder een zodanig document werd verstrekt welke bij de aanvraag niet of niet compleet kan worden overlegd, de ter zake verschuldigde leges verhoogd met:

17,70

17,45

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadmin i stratie persoon s gegevens

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

7,50

7,35

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.2.2.1

voor 25 verstrekkingen

156,50

154,15

1.4.2.2.2

voor 100 verstrekkingen

626,30

617,00

1.4.2.2.3

voor 500 verstrekkingen

3.132,00

3.085,70

1.4.2.2.4

voor 1.000 verstrekkingen

6.264,10

6.171,55

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

7,50

7,35

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

 

1.4.4.2.1

voor 25 verstrekkingen

156,50

154,15

1.4.4.2.2

voor 100 verstrekkingen

626,30

617,00

1.4.4.2.3

voor 500 verstrekkingen

3.132,00

3.085,70

1.4.4.2.4

voor 1.000 verstrekkingen

6.264,10

6.171,55

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

2,27

2,27

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

18,60

18,30

1.4.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.7.1

tot het verstekken van één persoonslijst

18,60

18,30

1.4.7.2

tot inzage c.q. verstrekken van een lijst betreffende protocollering in de GBA

18,60

18,30

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

17,65

17,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsg e gevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

0,23

0,23

 

met een maximum per bericht van

4,55

4,50

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

22,85

22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

4,55

4,50

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

22,85

22,50

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

4,55

4,50

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting of -rekening

22,20

21,85

1.7.1.2

een afschrift van de productenraming of -rekening

22,20

21,85

1.7.1.3

vervallen

 

 

1.7.1.4

een afschrift van de beheerstoelichting of -rekening

27,70

27,30

1.7.1.5

een exemplaar van het bijlagenboek bij de begroting of rekening

27,70

27,30

1.7.2

vervallen

 

 

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

75,70

74,60

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

26,30

124,45

1.7.3

vervallen

 

 

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

1.7.3.2.1

vervallen

 

 

1.7.3.2.2

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

168,20

165,75

1.7.4

vervallen

 

 

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van rapporten, nota's, verordeningen, reglementen e.d. behoudens de nader in deze tabel genoemde stukken

 

 

1.7.5.1

bij minder dan 11 pagina's

8,40

8,25

1.7.5.2

bij 11 pagina's of meer

8,40

8,25

 

met voor elke pagina meer dan 11 een bedrag van:

0,40

0,35

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 GEO-informatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

1,10

1,05

1.8.1.1.2

in formaat A3

1,30

1,30

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm2 lichtdruk

1,30

1,30

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

7,50

7,35

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

1,30

1,30

1.8.2.3

vervallen

 

 

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

7,50

7,35

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

13,90

13,70

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

13,90

13,70

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

13,90

13,70

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

13,90

13,70

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.9.1

een verklaring omtrent het gedrag

 

 

1.9.1.1

in de Nederlandse taal

30,05

30,05

1.9.1.2

in een meertalige versie

30,05

30,05

1.9.2

een legalisatie van een handtekening

7,50

7,35

1.9.3

een attestatie de vita

7,50

7,35

1.9.4

gewaarmerkte documenten

7,50

7,35

1.9.5

een bewijs van Nederlanderschap

7,50

7,35

1.9.6

een akte van eedsaflegging

7,50

7,35

1.9.7

overige verklaringen voor zover niet geregeld in deze tarieventabel

7,50

7,35

1.9.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in artikelen 10.2 en 10.63, tweede lid van de Wet Milieubeheer voor het aanleggen, stoken of hebben van vuur in de open lucht

31,90

31,45

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

12,80

12,65

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

0,40

0,35

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

 

1.11

vervallen

 

 

1.11.1

vervallen

 

 

1.11.2

vervallen

 

 

1.11.3

vervallen

 

 

1.11.4

vervallen

 

 

1.11.5

vervallen

 

 

1.11.6

vervallen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

66,00

65,00

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

33,00

32,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

 

1.13

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

 

 

1.14

vervallen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

31,90

31,45

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

31,90

31,45

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

31,90

31,45

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

22,50

22,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00

34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

26,50

226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

90,50

90,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

36,00

136,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

31,90

31,45

1.16.3

vervallen

 

31,45

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

 

 

1.17

vervallen

 

 

1.17.1

vervallen

 

 

1.17.2

vervallen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

 

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

 

 

 

per locatie voor een ononderbroken trace:

 

 

 

korter dan 100 meter

185,10

182,40

 

van 100 tot 500 meter

329,90

325,00

 

van 500 meter en groter:

 

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het hoofd van de afdeling Realisatie & Beheer is opgesteld. Indien een dergelijke begroting is uitgeb

 

 

1.18.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

1,80

1,80

1.18.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

1,30

1,30

1.18.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

253,30

249,60

1.18.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

253,30

249,60

1.18.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

1.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

32,20

31,45

1.19.2

vervallen

 

 

1.19.3

vervallen

 

 

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.19.4.1

tot het verkrijgen van een tweede bewonersparkeerontheffing (blauwe zone) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

75,80

74,65

1.19.4.2

tot het verkrijgen van een derde bewonersparkeerontheffing (blauwe zone) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

113,70

112,00

1.19.4.3

tot het verkrijgen van een vierde bewonersparkeerontheffing (blauwe zone) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

151,50

149,30

1.19.4.4

tot het verkrijgen van een eerste bedrijfsparkeerontheffing (blauwe zone) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

75,80

74,65

1.19.4.5

tot het verkrijgen van een tweede bedrijfsparkeerontheffing (blauwe zone) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

123,80

121,95

1.19.4.6

tot het verkrijgen van een derde bedrijfsparkeerontheffing (blauwe zone) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

151,50

149,30

1.19.4.7

tot het verkrijgen van een vierde bedrijfsparkeerontheffing (blauwe zone) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

151,50

149,30

1.19.4.8

tot het gedurende het kalenderjaar wijzigen van een kenteken in een ontheffing als bedoeld in 1.19.4.1, 1.19.4.2 en 1.19.4.3

21,60

21,30

1.19.4.9

tot het verkrijgen van een boekje met 10 tijdelijke parkeerontheffingen (kraskaarten) als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459), ieder geldig voor 4 uur parkeertijd

21,60

21,30

1.19.4.10

tot het verkrijgen van een tijdelijke parkeerontheffing (blauwe zone) voor utiliteitsverkeer, als bedoeld in artikel 87 juncto 25 van het "Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990" (Stb.459)

 

 

 

1.met een geldigheidsduur van een week

10,80

10,60

 

2.met een geldigheidsduur van een jaar na verlening

151,60

149,40

 

 

 

 

Hoofdstuk 20 Diversen

 

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

1.20.1.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 2.1.4.3 van de Algemene plaatselijke verordening (A.P.V.) voor het optreden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur, gids e.d. op of aan de door de burgemeeste aangewezen wegen of weggedeelten

31,90

31,45

1.20.1.2

een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.1. van de A.P.V. voor het gebruiken van de weg of een weggedeelte, anders dan overeenkomst de bestemming:

 

 

1.20.1.2.1

voor het exploiteren van een terras

63,60

62,65

1.20.1.2.2

voor het plaatsen van bouwmaterialen en / of container

31,90

31,45

1.20.1.2.3

voor het overig gebruik van de weg of weggedeelte anders dan overeenkomstig de bestemming

63,60

62,65

 

De onder 1.20.1.2..3 genoemde leges worden niet geheven, indien het in dit artikel bedoelde gebruik wordt uitgeoefend door een ideeele instelling of politieke partij ten behoeve van ideeele en/of activiteiten

 

 

1.20.1.3

een ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.1.4 van de A.P.V. voor het geopend zijn van een horecabedrijf na het wettelijke sluitingsuur

15,60

15,40

 

een ontheffing als bedoeld in artikel 2.4.24 van de A.P.V. voor het houden van bijen binnen 30 meter van woningen of binnen 30 meter van de weg

63,60

62,65

1.20.1.4

een vergunning als bedoeld in artikel 4.1.9 van de A.P.V. voor het in werking hebben van een geluidsapparaat, (recreatie)toestel, (bouw)machine e.d. in de open lucht

47,80

47,05

1.20.1.5

een vergunning als bedoeld in artikel 4.4.3 van de A.P.V. voor het maken van handelsreclame zichtbaar vanaf de weg of op een voor publiek toegankelijke plaats

47,80

47,05

1.20.1.6

een ontheffing als bedoeld in artikel 4.5.2, derde lid, van de A.P.V. recreatief nachtverblijf buiten kampeerterrein

47,80

47,05

1.20.1.7

een ontheffing als bedoeld in artikel 5.1.5 van de A.P.V. voor het plaatsen of hebben van caravans, aanhangwagens e.d. op door burgemeester en wethouders aangewezen wegen

47,80

47,05

1.20.1.8

een ontheffing als bedoeld in artikel 5.1.6 van de A.P.V. voor het parkeren van een voertuig op de weg, met het kennelijke doel om door middel daarvan handelsreclame te maken

47,80

47,05

1.20.1.9

een ontheffing als bedoeld in artikel 5.1.7 van de A.P.V. voor het parkeren van voertuigen die, met inbegrip van de lading, een oplegger of een aanhanger, langer zijn dan 6 meter en/of hoger zijn dan 2,40 meter, op door burgemeester en wethouders aangewezen plaatsen

47,80

47,05

1.20.1.10

een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.1 van de A.P.V. voor het houden van een openbare inzameling van geld of goederen e.d.:

 

 

1.20.1.10.1

met een doorlopende geldigheidsduur

47,80

47,05

1.20.1.10.2

voor eenmalig gebruik

31,90

31,45

1.20.1.11

een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.3.2 van de A.P.V. voor het innemen van een standplaats in de openlucht voor de uitoefening van de handel, voorzover dit gebeurt buiten de wekelijkse markt

63,60

62,65

1.20.1.12

een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de A.P.V. voor het exploiteren van een horecabedrijf

226,00

222,70

1.20.1.13

een wijziging in de vergunning als bedoeld in bedoeld in artikel 2.3.1.2 van de A.P.V. voor het exploiteren van een horecabedrijf

113,00

111,35

1.20.1.14

Indien ten aanzien van een evenement meerdere vergunningen, ontheffingen e.d. op grond van Titel 1, hoofdstuk 20 van deze legestarieventabel en op grond van Titel 3 artikel 1.3 en Titel 1 atikel 16.2 (indien in één aanvraag verwerk) benodigd zijn, bedraagt de gezamenlijke leges voor die vergunningen, ontheffingen e.d. niet meer dan

79,80

78,65

1.20.1.15

Indien ten aanzien van een horecabedrijf een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning tegelijktijdig worden aangevraagd, bedragen de leges gezamenlijk

327,50

322,70

1.20.1.16

indien ten aanzien van een horecabedrijf een exploitatievergunning en een drank- en horecavergunning tegelijktijdig worden gewijzigd, bedragen de leges gezamenlijk

163,80

161,35

 

 

 

 

 

 

 

 

1.20.1.17

Uitweg/inrit

 

 

 

vervallen

 

 

1.20.1.17.1

vervallen

 

473,95

1.20.1.17.2

vervallen

 

767,55

1.20.1.17.3

vervallen

 

207,05

1.20.1.17.4

vervallen

 

 

1.20.1.18

vervallen

 

 

 

 

 

 

1.20.1.19

Kappen

 

 

 

vervallen

 

47,05

 

 

 

 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

7,70

7,60

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,40

0,35

1.20.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

 

 

1.20.2.3.1

per pagina A4 formaat

1,10

1,05

1.20.2.3.2

per pagina A3 formaat

1,30

1,30

1.20.2.3.3

voor elk groter exemplaar

5,50

5,45

1.20.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

16,80

16,55

1.20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kwartier of een gedeelte daarvan

10,00

9,85

1.20.2.6

een digitaal bestand

22,20

21,90

1.20.2.7

het in 1.20.2.6 genoemde tarief wordt per MB gemeten in DGW formaat verhoogd met

5,20

5,10

 

 

 

 

 

Onderstaande artikelen treden in werking op het moment dat de

 

 

Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking is getr e den

 

 

Artikelen 1.20.1.17, 1.20.1.18 en 1.20.1.19 komen hiermee te vervallen

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving /

 

 

omgevingsvergunning

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

1.Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan alle bouwkosten van het bouwen of verbouwen, inclusief de afwerking, op basis van marktprijzen exclusief de verschuldigde omzetbelasting, zoals aangegeven op het aanvraagformulier met een minimum van zaols deze marktprijzen zijn opgenomen in een doro burgemeester en wethouders vastgestelde lijst.

 

 

 

1a.Voor zover deze vastgestelde lijst niet voorziet in de berekening van de bouwkosten wordt uitgegaan van de in de aanvraag opgenomen bouwkosten. Onder bouwkosten wordt verstaan, de aannemingssom exclusief omzetbelasting, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is varvangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

2.2

vervallen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief een percentage van de bouwkosten

2,50%

2,50%

2.3.1.1.1

met een minimum van

91,20

89,85

 

 

 

 

 

Welstandstoets

 

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het uitvoeren van een welstandstoets op het bouwplan door de welstandscommissie:

9,90

 

 

Met een minimum van:

45,70

45,00

 

vermeerderd met:

 

 

 

Indien de bouwkosten liggen tussen:

 

 

 

€ 0 en € 250.000 wordt dit bedrag vermeerderd met:

0,250%

0,250%

 

€ 250.001 en € 500.000 wordt dit bedrag vermeerderd met:

0,200%

0,200%

 

€ 500.001 en € 1.000.000 wordt dit bedrag vermeerderd met:

0,025%

0,025%

 

€ 1.000.001 en € 5.000.000 wordt dit bedrag vermeerderd met:

0,015%

0,015%

 

boven € 5.000.001 wordt dit bedrag vermeerderd met:

0,005%

0,005%

 

alle bedragen worden naar boven afgerond op hele euro's

 

 

2.3.1.2.2

vervallen

 

30,00

2.3.1.2.3

Indien zich wijzigingen in het plan voordoen en het plan opnieuw moet worden beoordeeld door de welstandscommissie en de bouwkosten worden lager, wordt geen vermindering in kosten op het eerder uitgebrachte advies verleend.

 

 

2.3.1.2.4

Indien de bouwkosten hoger worden, wordt over het meerdere in bouwkosten opnieuw de legestabel voor de welstandstoets toegepast.

 

 

2.3.1.2.5

Indien een bouwaanvraag wordt ingetrokken of geweigerd, vindt er geen teruggave plaats van kosten voor welstandsadvisering.

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.1.3.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

105,60

104,00

2.3.1.3.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

852,60

840,00

 

 

 

 

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

507,50

500,00

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

50%

50%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

2.3.1.6

vervallen

 

 

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

250,30

246,65

 

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

2.3.2.2

Onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.2.1 bedoelde aanvraag, tenzij onderdeel 2.3.1.3.2 zelf toepassing vindt.

 

 

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) of ontheffing van de bouwverordening wordt toegepast:

241,80

238,25

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

241,80

238,25

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

2.131,50

2.100,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

534,70

526,80

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

534,70

526,80

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

536,70

528,80

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

534,70

526,80

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

241,80

238,25

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

241,80

238,25

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

241,80

238,25

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

2.131,50

2.100,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

534,70

526,80

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

534,70

526,80

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

534,70

526,80

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

534,70

526,80

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

241,80

238,25

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.5.1

tot 200 m²

380,00

374,40

2.3.5.2

van 200 m² tot 1.000 m²

380,00

374,40

 

vermeerderd met een bedrag van € 69,05 per 100m² voor elke 100m² of gedeelte daarvan boven een bruto-vloeroppervlak boven de 200 m²;

 

 

2.3.5.3

van 1.000 m² tot 5.000 m²

1.014,80

999,85

 

vermeerderd met een bedrag van € 29,35 per 100m² voor elke 100m² of gedeelte daarvan boven een bruto-vloeroppervlak boven de 1.000 m²;

 

 

2.3.5.4

van 5.000 m² of groter

2.362,20

2.327,30

 

vermeerderd met een bedrag van € 12,70 per 100m² voor elke 100m² of gedeelte daarvan boven een bruto-vloeroppervlak boven de 5.000 m²;

 

 

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

vervallen

 

 

2.3.6.2

vervallen

 

 

 

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

127,70

125,85

 

 

 

 

 

Beoordeling bodemrapport

 

 

2.3.7.2

Onderdeel 2.3.1.3.2 vindt overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in onderdeel 2.3.7.1 bedoelde aanvraag, tenzij de onderdelen 2.3.1.3.2 of 2.3.2.2 zelf toepassing vinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7.3

Asbesthoudende materialen

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

105,60

104,00

 

 

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in artikel 2.1.5.2 van de A.P.V. een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

380,00

238,25

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de A.P.V. een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.9.1

tijdens een reconstructie

481,10

473,95

2.3.9.2

3 tot 3,5 meter

779,10

767,55

2.3.9.3

zonder aanpassing aan verharding

210,20

207,05

2.3.9.4

Indien de aanleg van de uitweg langer is dan 2 meter in het openbaar groen gelegen is, wordt het bedrag overeenkomstig 2.3.9.1, onderscheidenlijk 2.3.9.2 en 2.3.9.3 berekende bedrag verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de vergunning aan de melder medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het hoofd van de afdeling Realisatie & Beheer is opgesteld. Indien een dergelijke begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.3.2 van de A.P.V. een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

47,80

47,05

 

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.1 van de A.P.V. een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

31,90

31,45

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

31,90

31,45

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

211,10

208,00

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

211,10

208,00

 

 

 

 

2.3.13

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

211,10

208,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

vervallen

 

 

2.3.14.1

vervallen

 

 

2.3.14.2

vervallen

 

 

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

60%

60%

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

50%

50%

 

 

 

 

2.3.16

Advies

 

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

535,90

528,00

2.3.17.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

535,90

528,00

2.3.17.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omg e vingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiv i teiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat de vergunning is verleend

50%

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omg e vingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactivite i ten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt binnen 2 jaar. De teruggaaf bedraagt:

25%

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een o m gevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiv i teiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan € 80,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bede n kingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

67,00

66,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wi j ziging pr o ject

 

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

268,00

264,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

5.138,00

2.100,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.1.1 van de Bouwverordening en/of 3.20 Wro

63,90

62,95

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

63,90

62,96

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

226,00

222,70

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijziging van een verkregen vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

113,00

 

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

37,60

37,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening

31,90

31,45

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.2.4 van de Algemene plaatselijke verordening

 

 

3.2.2.1

voor één dag per week gedurende ten hoogste 12 maanden

79,80

78,65

3.2.2.2

voor één dag

47,80

47,05

3.2.3

vervallen

 

 

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

3.2.4.1

een vergunning voor een evenement als bedoeld in de brandveiligheidsverordening

31,90

31,45

3.2.4.2

een vergunning voor een niet-evenement als bedoeld in de brandveiligheidsverordening

79,80

78,60

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de A.P.V. voor een sexinrichting of escortbedrijf

183,60

180,90

3.3.2

vervallen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

 

3.4

vervallen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

 

 

3.5

vervallen

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening

31,90

31,45

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere b e schikking

 

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

79,80

78,65

Behorende bij raadsbesluit van 9 november 2010.

 

De griffier van Goirle,