Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer
CiteertitelRegeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Onbekend

07-12-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer

 

 

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a

    Ambtenaar: de ambtenaar bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Gorinchem;

  • b

    Reisafstand woonhuis-werkadres: de afstand tussen de woning en de plaats waar de ambtenaar gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht. Bepalend hierbij is de A.N.W.B.-routeplanner.

Artikel 2 Recht op tegemoetkoming

Iedere ambtenaar, die geen vergoeding voor de reiskosten woon-werkverkeer ontvangt in afwachting van een verhuizing naar het woongebied, heeft recht op een tegemoetkoming in de reiskosten zoals vermeld in artikel 3.

Artikel 3 Hoogte tegemoetkoming

De ambtenaar die per openbaar vervoer reist heeft aanspraak op vergoeding van de kosten van openbaar vervoer, laagste klasse, onder overlegging van de originele betaalbewijzen, tot de hoogte die belastingvrij mag worden vergoed. De kosten kunnen maandelijks worden gedeclareerd op basis van de goedkoopste wijze van reizen (maandabonnement of indien geen gehele maand wordt gereisd op basis van weekkaarten, vijfretourenkaarten, etc.).

De ambtenaar die met eigen vervoer reist heeft aanspraak op een vergoeding, die als volgt wordt berekend (bij het vijfmaal per week reizen);

De reisafstand woonhuis-werkadres

Bedrag per maand

0 t/m 10 km.

€ 5,--

11 t/m 14 km.

€ 20,--

15 t/m 19 km.

€ 45,--

20 t/m 24 km.

€ 65,--

25 t/m 29 km.

€ 90,--

30 km. en meer

€ 100,--

Indien vier dagen of minder per week wordt gereisd geldt een vergoeding naar rato van het aantal reisdagen per week.

Indien wegens ziekte of verlof anders dan het reguliere vakantieverlof langer dan vier weken achtereen niet wordt gereisd, wordt de vergoeding gestopt vanaf de 29e dag van het verzuim (dat is inclusief de weekenden), tenzij reeds kosten zijn gemaakt zoals bijvoorbeeld bij de aanschaf van een maandabonnement openbaar vervoer.

Artikel 4 Tegemoetkoming in afwachting van verhuizing naar woongebied

De ambtenaar met wie de afspraak is gemaakt dat hij binnen twee jaar na indiensttreding verhuist naar het woongebied heeft in afwachting van de verhuizing aanspraak op vergoeding van de kosten van openbaar vervoer, laagste klasse, onder overlegging van de originele betaalbewijzen, tot de hoogte die belastingvrij mag worden vergoed. De kosten kunnen maandelijks worden gedeclareerd op basis van de goedkoopste wijze van reizen (maandabonnement of indien geen gehele maand wordt gereisd op basis van weekkaarten, vijfretourenkaarten, etc.) c.q. indien met eigen vervoer wordt gereisd op een vergoeding van het bedrag per kilometer dat belastingvrij mag worden vergoed.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2010 en komt in de plaats van de regeling d.d. 11 juli 2006.