Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

Verordening op de fractieassistenten gemeente Gorinchem 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de fractieassistenten gemeente Gorinchem 2015
CiteertitelVerordening op de fractieassistenten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpFractieassistenten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet; artikel 108 en 147 jo. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-201501-09-2016Onbekend

24-09-2015

Gemeenteblad 2015/90043

2015/1393

Tekst van de regeling

Intitulé

de raad van de gemeente Gorinchem;

gelezen het voorstel van het presidium van de gemeente Gorinchem d.d. 1 september 2015;

gelet op de artikelen 108 en 147 jo. 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening op de fractieassistenten gemeente Gorinchem 2015

Artikel 1 Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  de raad: de raad van de gemeente Gorinchem;

 • 2.

  fractie: het lid (of de gezamenlijke leden) van een politieke groepering, dat (die) namens deze groepering zitting heeft (hebben) in de raad;

 • 3.

  fractieassistent: een persoon, niet zijnde een raadslid, die is aangewezen door de fractie om haar bij te staan bij het verrichten van haar werk ten behoeve van de raad en van door de raad ingestelde commissies en daartoe schriftelijk door een fractie is aangemeld bij de griffier.

Artikel 2 Aanmelden fractieassistenten

1.Een fractie mag maximaal twee fractieassistenten aanmelden bij de griffier.

Bij aanmelding worden de andere betrekkingen, van de aangemelde persoon, vermeld. De artikelen 13 en 15 van de Gemeentewet zijn tevens van toepassing op het fractieassistentschap.

 • 2.

  Voor het fractieassistentschap gelden dezelfde voorwaarden als voor het lidmaatschap van de raad. Men is ingezetene van de gemeente, heeft de leeftijd van achttien jaar bereikt en is niet uitgesloten voor het Kiesrecht.

 • 3.

  Bij de aanmelding zit een schriftelijke en ondertekende verklaring van de fractieassistent. Die verklaring luidt als volgt:

Verklaring fractieassistent

Ondergetekende,

geboren op te

aangemeld als fractieassistent door de fractie van

verklaart om voor de functie van fractieassistent in aanmerking te komen, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gunst heeft gegeven of beloofd. Hij/zij verklaart dat hij/zij, om iets in deze functie te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heeft aangenomen of zal aannemen. Hij/zij belooft dat hij/zij getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat hij/zij de wetten zal nakomen en dat hij/zij zijn plichten als fractieassistent naar eer en geweten zal vervullen.

Plaats

Datum

Handtekening

De griffier brengt iedere aanmelding van een fractieassistent met de daarbij door de aangemelde persoon opgegeven betrekkingen direct ter kennis van de raad.

 • 4.

  Eventuele wijzigingen in de door de fractieassistent beklede andere functies, die na de aanmelding optreden, deelt de betreffende fractieassistent direct schriftelijk mede aan de griffier. De griffier brengt deze wijzigingen direct ter kennis van de raad.

 • 5.

  Een fractieassistent treedt in functie na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 3, lid 1, of zoveel eerder nadat gebleken is dat er geen bezwaren als bedoeld in voornoemd artikel zullen worden ingediend.

 • 6.

  Een fractie kan al dan niet op verzoek van de fractieassistent de aanmelding, als bedoeld in het eerste lid, intrekken of wijzigen.

 • 7.

  Met het eindigen van een zittingsperiode van de raad vervallen de aanmeldingen van alle fractieassistenten.

Artikel 3 Bezwaar optreden Fractieassistent

 • 1.

  Is een lid van de raad van oordeel, dat gegrond bezwaar bestaat tegen het optreden als fractieassistent van een bij de raad als zodanig ter kennis gebrachte persoon, dan brengt hij dat binnen 4 weken na die kennisgeving ter kennis van de betreffende fractie. Tegelijkertijd zendt hij van deze kennisgeving van het bezwaar een afschrift aan de raadsleden.

 • 2.

  Handhaaft de in het eerste lid genoemde fractie haar aanmelding en meent het raadslid daarin niet te moeten berusten, dan vraagt hij daarover met een opgave van zijn beweegredenen en met overlegging van het bericht van handhaving van de fractie binnen zes weken na ontvangst van dat bericht het oordeel van de raad.

 • 3.

  Zolang de raad geen uitspraak heeft gedaan of indien de raad eveneens bezwaar heeft tegen de in het eerste lid bedoelde persoon, kan laatstgenoemde persoon niet in functie treden als fractieassistent.

 • 4.

  Dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij wijziging in de door een fractieassistent beklede andere betrekking.

Artikel 4 Inzage stukken en geheimhouding

 • 1.

  De fractieassistenten hebben het recht inzage te krijgen in de - al of niet geheime - stukken, die voor advies worden voorgelegd aan de leden van de raad en de door de raad ingestelde commissies, zoal bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet.

 • 2.

  De fractieassistenten hebben de plicht tot geheimhouding indien en voor zover deze verplichting voor de raadsleden geldt. Zij nemen met betrekking tot de stukken die zij inzien en ten aanzien van zaken en personen dezelfde zorgvuldigheid in acht als van raadsleden wordt verwacht.

Artikel 5 Aanwezigheid

 • 1.

  Bij een besloten raadsvergadering mogen fractieassistenten niet aanwezig zijn.

 • 2.

  Bij een raadsbijeenkomst (al dan niet besloten) mag een fractieassistent aanwezig zijn en/of een raadslid vervangen.

Artikel 6 Ontnemen rechten

 • 1.

  Aan de fractieassistent, van wie blijkt, dat hij zich op een of andere manier niet houdt of heeft gehouden aan zijn plicht tot naleving van het bepaalde in deze verordening, kan het presidium, de rechten die deze verordening hem/haar toekent, voorlopig ontnemen. Het presidium legt deze zaak daarna zo spoedig mogelijk met een opgave van haar beweegredenen ter beslissing voor aan de raad.

 • 2.

  Indien de raad de in het vorige lid bedoelde voorlopige ontneming bevestigt of uit eigen beweging tot ontneming van deze rechten besluit, heeft slechts een fractieassistent van de betreffende fractie de in deze verordening aan hem toegekende rechten gedurende drie maanden vanaf het tijdstip waarop de raad heeft beslist.

 • 3.

  De raad neemt geen beslissing als bedoeld in het tweede lid dan nadat de betrokken fractieassistent door het presidium is gehoord.

 • 4.

  Zolang de raad geen uitspraak heeft gedaan, blijft de in het eerste lid bedoelde voorlopige ontneming van kracht.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de fractieassistenten”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking na bekendmaking. Op dat tijdstip vervalt het reglement op de fractieassistent gemeente Gorinchem 2007, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 maart 2007.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 24 september 2015

de griffier, de voorzitter,