Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLijkbezorgen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Onbekend

10-11-2016

Gemeenteblad, nummer 161571

2016-1689

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017

De raad van de gemeente Gorinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2016, nummer 2016 - 1689;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2017).

 

 

VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2017

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaats aan de Haarweg, de algemene begraafplaats aan de W. de Vries Robbéweg, de Rooms Katholieke begraafplaats aan de Arkelse Onderweg, de Algemene begraafplaats Dalem aan de Merwededijk en de Israëlitische begraafplaats aan de W. de Vries Robbéweg

 • b.

  eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstrooien van as;

 • e.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • i.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in een kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2014”, vastgesteld bij raadsbesluit van 7 november 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2017”.

   

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2016

de griffier, de voorzitter,

Bijlage Tarieventabel 2017, behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2017

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particuliergraf wordt geheven:

 

1.1.1

voor een periode van dertig jaar

 € 2.376,00

1.1.2

voor onbepaalde tijd

 € 7.116,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf wordt geheven:

 

1.2.1

voor een periode van dertig jaar

 € 816,00

1.2.2

voor onbepaalde tijd

 € 2.376,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf wordt geheven:

 

1.3.1

voor een periode van 30 jaar

 € 1.187,00

1.3.2

voor onbepaalde tijd

 € 3.562,00

1.4

Voor het verlenen van het recht op een particulier urnennis wordt geheven:

 

1.4.1

voor een periode van 30 jaar

 € 1.781,00

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier asverstrooiingsplaats wordt geheven:

 

1.5.1

voor een periode van 30 jaar

 € 1.187,00

1.6

Voor het verlengen van een periode wordt een recht geheven gelijk aan het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor eenzelfde periode.

 

1.7

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:

 

1.7.1

voor een periode van 5 jaar

 € 395,00

1.7.2

voor een periode van 10 jaar

 € 792,00

1.7.3

voor een periode van 20 jaar

 € 1.584,00

1.8

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf wordt geheven:

 

1.8.1

voor een periode van 5 jaar

 € 135,00

1.8.2

voor een periode van 10 jaar

 € 272,00

1.8.3

voor een periode van 20 jaar

 € 544,00

1.9

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf wordt geheven:

 

1.9.1

voor een periode van 5 jaar

 € 199,00

1.9.2

voor een periode van 10 jaar

 € 395,00

1.9.3

voor een periode van 20 jaar

 € 792,00

1.10

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier urnennis wordt geheven:

 

1.10.1

voor een periode van 5 jaar

 € 298,00

1.10.2

voor een periode van 10 jaar

 € 594,00

1.10.3

voor een periode van 20 jaar

 € 1.187,00

1.11

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier verstrooiingsplaats wordt geheven:

 

1.11.1

voor een periode van 5 jaar

 € 199,00

1.11.2

voor een periode van 10 jaar

 € 395,00

1.11.3

voor een periode van 20 jaar

 € 792,00

1.12

In afwijking van het bepaalde in 1.6 wordt indien het recht is vervallen als gevolg van verzuim van overboeking na het overlijden van de rechthebbende, voor het opnieuw verlenen van het uitsluitend recht aan een nieuwe rechthebbende het recht verhoogd met een toeslag van 10% van het van toepassing zijnde tarief.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven

 

 

 

2.1

Voor het begraven in een particuliergraf wordt geheven:

 

2.1.1

voor een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

 € 886,00

2.1.2

voor een lijk van een kind beneden één jaar

 € 222,00

2.1.3

voor een lijk van een kind beneden 12 jaar

 € 442,00

2.1.4

voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1.1, 2.1.2 en 2.1.3 verhoogd met 50%.

 

2.2

Voor het begraven in een algemeen graf wordt geheven:

 

2.2.1

voor een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

 € 1.818,00

2.2.2

voor een lijk van een kind beneden één jaar

 € 461,00

2.2.3

voor een lijk van een kind beneden 12 jaar

 € 901,00

2.2.3

voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.3 verhoogd met 25%.

 

 

Onder buitengewone uren worden verstaan alle uren die vallen op zaterdag, zondag en officiële feestdagen en alle uren op de overige dagen buiten de uren tussen 9.00 en 15.30 uur.

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 bijzetten van asbussen en urnen  

 

 

 

 

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of een urn wordt geheven:

 

3.1.1

in een algemene urnennis

 € 416,00

3.2.1

in een particulier urnennis

 € 250,00

3.1.3

in een algemeen urnengraf

 € 430,00

3.1.4

in een particulier (urnen)graf

 € 250,00

3.1.5

in een particulier kindergraf

 € 250,00

 

 

 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

 

 

 

4.1

Voor het afgeven van een vergunning wordt geheven:

 

4.1.1

voor het plaatsen of vernieuwen van een gedenkteken

 € 171,00

4.1.2

voor het stichten van een grafkelder

 € 1.036,00

4.1.3

voor het afnemen en weer aanbrengen van een gedenkteken

 € 222,00

4.2

Voor het door of vanwege de gemeente jaarlijks schoonmaken en het na verzakking stellen van het gedenkteken, zonder vernieuwing van materiaal, wordt geheven:

 

4.2.1

voor een periode van:

 

4.2.1.1

1 jaar

 € 39,00

4.2.1.2

2 jaar

 € 78,00

4.2.1.3

3 jaar

 € 116,00

4.2.1.4

4 jaar

 € 156,00

4.2.1.5

5 jaar

 € 194,00

4.2.1.6

6 jaar

 € 232,00

4.2.1.7

7 jaar

 € 271,00

4.2.1.8

8 jaar

 € 308,00

4.2.1.9

9 jaar

 € 347,00

4.2.1.10

10 jaar

 € 386,00

4.2.1.11

11 jaar

 € 421,00

4.2.1.12

12 jaar

 € 453,00

4.2.1.13

13 jaar

 € 484,00

4.2.1.14

14 jaar

 € 517,00

4.2.1.15

15 jaar

 € 547,00

4.2.1.16

16 jaar

 € 573,00

4.2.1.17

17 jaar

 € 603,00

4.2.1.18

18 jaar

 € 634,00

4.2.1.19

19 jaar

 € 658,00

4.2.1.20

20 jaar

 € 684,00

4.2.1.21

21 jaar

 € 711,00

4.2.1.22

22 jaar

 € 733,00

4.2.1.23

23 jaar

 € 756,00

4.2.1.24

24 jaar

 € 778,00

4.2.1.25

25 jaar

 € 799,00

4.2.1.26

26 jaar

 € 821,00

4.2.1.27

27 jaar

 € 840,00

4.2.1.28

28 jaar

 € 860,00

4.2.1.29

29 jaar

 € 877,00

4.2.2

30 jaar

 € 895,00

4.2.3

voor onbepaalde tijd

 € 1.488,00

4.3

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van winterharde beplanting wordt geheven:

 

4.3.1

voor een periode van:

 

4.3.1.1

1 jaar

 € 24,00

4.3.1.2

2 jaar

 € 44,00

4.3.1.3

3 jaar

 € 67,00

4.3.1.4

4 jaar

 € 89,00

4.3.1.5

5 jaar

 € 112,00

4.3.1.6

6 jaar

 € 133,00

4.3.1.7

7 jaar

 € 157,00

4.3.1.8

8 jaar

 € 178,00

4.3.1.9

9 jaar

 € 200,00

4.3.1.10

10 jaar

 € 222,00

4.3.1.11

11 jaar

 € 241,00

4.3.1.12

12 jaar

 € 259,00

4.3.1.13

13 jaar

 € 275,00

4.3.1.14

14 jaar

 € 294,00

4.3.1.15

15 jaar

 € 308,00

4.3.1.16

16 jaar

 € 326,00

4.3.1.17

17 jaar

 € 340,00

4.3.1.18

18 jaar

 € 353,00

4.3.1.19

19 jaar

 € 369,00

4.3.1.20

20 jaar

 € 382,00

4.3.1.21

21 jaar

 € 393,00

4.3.1.22

22 jaar

 € 406,00

4.3.1.23

23 jaar

 € 418,00

4.3.1.24

24 jaar

 € 429,00

4.3.1.25

25 jaar

 € 438,00

4.3.1.26

26 jaar

 € 446,00

4.3.1.27

27 jaar

 € 456,00

4.3.1.28

28 jaar

 € 466,00

4.3.1.29

29 jaar

 € 472,00

4.3.2

30 jaar

 € 479,00

4.3.3

voor onbepaalde tijd

 € 779,00

4.4

Voor het wijzigen van het type onderhoud zoals genoemd in 4.3 naar het type onderhoud als genoemd 4.2, wordt een toeslag geheven op de tarieven zoals genoemd in 4.3

 

 

Voor een periode van:

 

4.4.1

1 jaar

 € 15,00

4.4.2

2 jaar

 € 34,00

4.4.3

3 jaar

 € 48,00

4.4.4

4 jaar

 € 66,00

4.4.5

5 jaar

 € 81,00

4.4.6

6 jaar

 € 99,00

4.4.7

7 jaar

 € 116,00

4.4.8

8 jaar

 € 131,00

4.4.9

9 jaar

 € 147,00

4.4.10

10 jaar

 € 165,00

4.4.11

11 jaar

 € 180,00

4.4.12

12 jaar

 € 196,00

4.4.13

13 jaar

 € 209,00

4.4.14

14 jaar

 € 223,00

4.4.15

15 jaar

 € 237,00

4.4.16

16 jaar

 € 249,00

4.4.17

17 jaar

 € 262,00

4.4.18

18 jaar

 € 279,00

4.4.19

19 jaar

 € 292,00

4.4.20

20 jaar

 € 303,00

4.4.21

21 jaar

 € 316,00

4.4.22

22 jaar

 € 329,00

4.4.23

23 jaar

 € 339,00

4.4.24

24 jaar

 € 350,00

4.4.25

25 jaar

 € 361,00

4.4.26

26 jaar

 € 375,00

4.4.27

27 jaar

 € 384,00

4.4.28

28 jaar

 € 394,00

4.4.29

29 jaar

 € 404,00

4.4.30

30 jaar

 € 416,00

4.3.3

voor onbepaalde tijd

 € 708,00

Hoofdstuk 5 Lijkschouwing

5.1

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven

 € 343,00

Hoofdstuk 6 Inschrijven en overboeken van graven en urnennissen  

6.1

Voor het inschrijven en overboeken van een particulier(kinder)graven, particulier urnengraven, particulier asverstrooiingsplaatsen en particulier urnennissen in een daartoe bestemd register wordt geheven

 € 44,00

Hoofdstuk 7 Opgraven, ruimen, verstrooien

7.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven

 € 886,00

7.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven

 € 442,00

7.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven

 € 886,00

7.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

 

7.4.1

uit een particulier (urnen)graf of particulier kindergraf

 € 442,00

7.4.2

uit een particulier urnennis

 € 222,00

7.5

Bij het weer terugplaatsen van een asbus wordt geheven

 € 222,00

7.6

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de rechthebbende wordt geheven

 € 886,00

7.7

Voor het verstrooien van as per asbus wordt geheven:

 

7.7.1

op een particulier asverstrooiingsplaats

 € 74,00

7.7.2

op een algemene asverstrooiingsplaats

 € 300,00

7.7.3

op een plaats buiten de begraafplaatsen, een zogeheten “dierbaar plekje”

 € 300,00