Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

Verordening op de heffing en de invordering van kadegelden 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van kadegelden 2017
CiteertitelVerordening kadegelden 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpKadegelden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Onbekend

10-11-2016

Gemeenteblad, nummer 161585

2016-1689

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van kadegelden 2017

De raad van de gemeente Gorinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2016, nummer 2016-1689;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van kadegelden 2017 (Verordening kadegelden 2017)

VERORDENING KADEGELDEN 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  vaartuig: elk drijvend lichaam dat wegens zijn drijfvermogen wordt gebruikt dan bestemd of geschikt is voor het vervoer te water van personen of goederen alsmede elk ander drijvend lichaam dat als werktuig wordt gebezigd of is bestemd;

 • b.

  laadvermogen: het in tonnen uitgedrukte laadvermogen, zoals dat blijkt uit de bij het vaartuig behorende meetbrief;

 • c.

  ton: een massa van 1000 kilogram;

 • d.

  lossen: het vanuit een vaartuig aan de kade brengen van goederen of het ontschepen van personen;

 • e.

  laden: het vanaf de kade aan boord van een vaartuig brengen van goederen of het inschepen van personen;

 • f.

  dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "kadegelden" wordt een recht geheven terzake van het gebruik van kaden, steigers, trappen of andere ten behoeve van vaartuigen bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn.

Artikel 3 Belastingplicht

De kadegelden worden geheven van degene die gebruik maakt of van degene ten behoeve van wie gebruik wordt gemaakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  1. De kadegelden bedragen per dag:

  • a.

   voor vrachtschepen per ton laadvermogen € 0,21

  • b.

   voor passagiersschepen per kubieke meter waterverplaatsing € 0,18

 • 2.

  Het tarief voor het reserveren van een plaats aan de dienstensteiger bedraagt per gereserveerde dag € 33,95

 • 3.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van de in het eerste lid genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De kadegelden worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De kadegelden zijn verschuldigd bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de kadegelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de kadegelden worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de kadegelden.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening kadegelden 2016", vastgesteld bij raadsbesluit van 5 november 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening kadegelden 2017".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2017

de griffier, de voorzitter,