Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

Verordening winkeltijden gemeente Gorinchem 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Gorinchem 2017
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Gorinchem 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpWinkeltijden
Externe bijlageKaart verordening winkeltijden 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkelsluitingswet, artikel 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2017Onbekend

23-03-2017

Gemeenteblad 2017/34788

2016/1741

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Gorinchem 2017

De gemeenteraad van Gorinchem,

Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 29 november 2016;

Gelet op artikel 3, eerste, tweede en derde lid van de Winkelsluitingswet

BESLUIT

vast te stellen:

Verordening winkeltijden gemeente Gorinchem 2017

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, Goede Vrijdag na 19 uur, op 24 december na 19 uur en op 4 mei na 19 uur;

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet;

 • -

  binnenstad Gorinchem: het gebied van de binnenstad van Gorinchem, zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart;

 • -

  wijk of deel van de gemeente: deel of wijk van de gemeente, niet zijnde de binnenstad Gorinchem, zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart; als delen/wijken van de gemeente zijn aangewezen: 1. industrieterrein Avelingen, 2. Gildewijk/ Vroedschaps-wijk, 3. Haarwijk/Schutterswijk/Stalkaarsen, 4. Lingewijk, 5. Spijkse Poort en 6. Wijdschild/Gorinchem-oost/Dalem.

 

Artikel 2 Vrijstelling binnenstad Gorinchem voor aangewezen zondagen en tweede paasdag

Voor de in artikel 2, eerste lid en aanhef en onder a. en b., van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt voor de binnenstad Gorinchem een algemene vrijstelling:

 

 • a.

  op de door burgemeester en wethouders aangewezen zon- of feestdagen van maximaal 15 x per jaar, en;

 • b.

  voor tweede Paasdag.

Artikel 3 Vrijstelling door burgemeester en wethouders van maximaal 12 zon- of feestdagen per wijk of deel van de gemeente

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling op de door burgemeester en wethouders aangewezen zon- of feestdagen van maximaal 12 x per jaar per wijk of deel van de gemeente.

Artikel 4 Vrijstellingen voor bepaalde branches of categorieën

Voor de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling:

 

 • a.

  voor musea;

 • b.

  voor een winkel in een openbare inrichting, als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Gorinchem (APV), tijdens bij of krachtens de APV toegestane openingstijden en mits in die openbare inrichting de omzet grotendeels wordt behaald met het verstrekken van maaltijden, dranken en kleine eetwaren voor directe consumptie ter plaatse, op zon- en feestdagen.

 • c.

  straatverkoop bestaande uit het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken, op zon- en feestdagen;

 • d.

  voor culturele evenementen in gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen en evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtsreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan, op zon- en feestdagen;

 • e.

  winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openingstijden van die sportcomplexen, op zon- en feestdagen;

 • f.

  voor winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of in hoofdzaak eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht, op zon- en feestdagen.

 • g.

  voor winkels waar brood en gebak wordt verkocht dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits in die winkel dat brood en gebak ook pleegt te worden verkocht buiten de periode van de Ramadan, op zon- en feestdagen tijdens de Ramadan;

 • h.

  voor winkels welke behoren tot de volgende branches of categorieën:

  1° winkels in meubels, en;

  2° handel in auto’s en garagebedrijven (met showroom), op tweede Paasdag en tweede Pinksterdag;

 • i.

  voor winkels, met name kunstateliers en galeries, die meedoen aan de culturele route Gorinchem, voor de tweede zondag van elke maand, en;

 • j.

  voor winkels, beurzen en de verkoop van goederen in de Evenementenhal Gorinchem, op zon-, en feestdagen.

Artikel 5 Individuele ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2.

  Een ontheffing kan enkel worden verleend voor

a.

bijzondere gevallen of aangelegenheden van tijdelijke aard;

b.

het uitstallen van goederen;

c.

tentoonstellingen in kunstateliers en galeries;

d.

de Gorinchemse Zomerfeesten in de binnenstad Gorinchem, en;

e.

avond- of nachtwinkels voor werkdagen.

 • 3.

  Aan de ontheffing wordt de beperking verbonden dat:

a.

de avond- en nachtwinkel een winkel is waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet;

b.

de ontheffing persoonsgebonden, locatie gebonden en niet overdraagbaar is.

 • 4.

  Verder kan aan de ontheffing beperkingen worden verbonden over:

a.

de periode waarvoor de ontheffing geldt;

b.

de goederen die mogen worden verkocht, en;

c.

de branches of categorieën van winkels waarvoor de ontheffing geldt;

 • 5.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie, de veiligheid, het verkeer of de openbare orde in de omgeving van de winkel, of in de omgeving van de plaats waar de goederen worden verkocht, op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloedt indien de aanvraag om ontheffing wordt ingewilligd.

 

Artikel 6 Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

 

Artikel 7 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid, het verkeer of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de verkoop van goederen op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid, het verkeer of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • e.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • f.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • g.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 8 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 9 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Winkeltijdenverordening gemeente Gorinchem 2011 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Winkeltijdenverordening gemeente Gorinchem 2011 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening gemeente Gorinchem 2011 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2017.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Gorinchem 2017.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 februari 2017

de griffier, de voorzitter

Toelichting Verordening winkeltijden Gorinchem 2017

Algemeen deel

Op 1 juli 2013 is de wet tot wijziging van de Winkeltijdenwet in werking getreden. De Winkeltijdenverordening gemeente Gorinchem 2011 is nog gebaseerd op de oude wet en moet worden aangepast aan de nu geldende Winkeltijdenwet. Ook is het gewenst de verordening in overeenstemming te brengen met de toezegging van het college tijdens de laatste begrotingsbehandeling.

Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten kunnen na de wetswijziging zelf bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De uitzonderingsbepalingen uit de oude (thans vervallen) Winkeltijdenwet, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling, komen namelijk te vervallen. Ook is voor een groot deel de landelijke regeling van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet vervallen. Hierin is gehandhaafd dat ten aanzien van apotheken, ziekenhuizen verpleeghuizen, stations, benzinestations, wegrestaurant de verboden uit de Winkeltijdenwet (in het hele land) niet gelden. In het oude Vrijstellingenbesluit stonden nog meer onderwerpen. Het is thans aan de raad om bij de vaststelling van de nieuwe Winkeltijdenverordening om te beslissen hoe hier mee in de gemeente om te gaan. In de artikelsgewijze toelichting wordt hier op teruggekomen bij de toelichting op artikel 4 van de verordening.

De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de Winkeltijdenwet, de artikelen 2 en 3, luiden na de wetswijziging als volgt:

 

Artikel 2

1.

Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

a.

op zondag;

b.

op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

c.

op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

2.

Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

 

Artikel 3

1.

De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

2.

De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

3.

De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

 

Uitgangspunten nieuwe Verordening Winkeltijden Gorinchem 2017

Voor de nieuwe verordening is gebaseerd op drie uitgangspunten:

1.

ten aanzien van de openstelling van zon- en feestdagen van winkels in de binnenstad van Gorinchem is op verzoek van Ondernemersvereniging Hartje Gorcum de nieuwe regeling iets verruimd door, naast 12 zondagen per jaar (was al toegestaan op grond van oude verordening), ook tweede Paasdag en alle zondagen in december (met uitzondering van de Kerstdagen) als koopzondag aan te wijzen;

2.

de rest van de nieuwe verordening is beleidsluw. De tekst van de verordening is aangepast aan de nieuwe wet. De mogelijkheden in de nieuwe verordening zijn hetzelfde als de oude verordening (met uitzondering van de binnenstad, zie punt 1). In de nieuwe verordening is ook als bestaand beleid verwerkt hetgeen door het verlenen van (jaarlijkse) ontheffingen sinds jaar en dag wordt toegestaan.

3.

in 2017 zal een onderzoek worden uitgevoerd over de winkelopening op zon- en feestdagen. Door middel van passende participatiemiddelen zullen inwoners en belangenorganisaties in de loop van 2017 naar hun mening worden gevraagd.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

De begripsbepalingen zijn aangepast aan de Winkeltijdenwet. Verder zijn de begrippen “Binnenstad Gorinchem” en “wijk of deel van de gemeente” verduidelijkt door te verwijzen naar een kaart waarop die gebiedsdelen zijn aangeduid. De kaart hoort bij de verordening.

 

Artikel 2. Vrijstelling binnenstad Gorinchem voor aangewezen zon- en feestdagen en tweede Paasdag

Om aan het verzoek van de Ondernemersvereniging Hartje Gorkum tegemoet te komen moet de Winkeltijdenverordening worden gewijzigd. In artikel 2 is een nieuwe regeling voor de opening van winkels in de binnenstad opgenomen. De oude verordening stond maximaal 12 zondagen toe waarop winkels in de binnenstad open mochten zijn. De nieuwe regeling verruimt dit aantal tot totaal maximaal 15 zondagen per jaar en tweede Paasdag. Hierdoor kunnen in de maand december de winkels op zon- en feestdagen open zijn, conform het verzoek van de Ondernemersvereniging Hartje Gorkum.

 

Artikel 3 Vrijstelling door burgemeester en wethouders van maximaal 12 zon- of feestdagen per wijk of deel van de gemeente

In dit artikel zijn burgemeester en wethouders bevoegd om voor de andere gebieden maximaal 12 zon- of feestdagen aan te wijzen. Per wijk of deel van gemeente is het college, net zoals nu, bevoegd maximaal 12 zon- of feestdagen aan te wijzen waarop de wet niet geldt. Welke zondag elk jaar worden afgewezen is afhankelijk van de verzoeken, en de hierin genoemde data, uit de betreffende gebieden, bijvoorbeeld de jaarlijkse verzoeken van de ondernemersvereniging van het Piazza centrum.

 

Artikel 4. Vrijstellingen voor bepaalde branches of categorieën

Het grootste deel van de inhoud van artikel 4 was voorheen geregeld in het landelijk geldende Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet. Wij stellen voor de inhoud of strekking van de vervallen landelijke regeling, voor zover relevant in Gorinchem, over te nemen in de nieuwe Winkeltijdenverordening en de vrijstellingen te continueren.

Het gaat om vrijstelling voor musea, bepaalde winkels (o.a. snackbars), straatverkoop, culturele evenementen, sportcomplexen, bejaardenoorden en verkoop van brood en banket tijdens Ramadan (zie artikel 4, a. tot en met g.).

Het resterend deel van artikel 4 en de aldaar genoemde vrijstellingen heeft betrekking op winkelopening voor meubel- en autoshows op tweede Paasdag en tweede Pinksterdag en op winkels en beurzen etc. in de Evenementenhal (artikel 4, h. en j.). Hiervoor wordt sinds jaar en dag door ons college ontheffing verleend van de Winkeltijdenwet. Voorgesteld wordt deze mogelijkheid door middel van een vrijstelling te continueren. In artikel 4, onder i. wordt vrijstelling verleend voor kunstateliers en galeries etc die meedoen aan de culturele route Gorinchem, elke tweede zondag van de maand. Deze vrijstelling kwam reeds voor in de oude verordening. Voorgesteld wordt ook deze vrijstellingsmogelijkheid te continueren.

 

Artikel 5. Individuele ontheffingen

Burgemeester en wethouders kunnen in bepaalde (nauw) omschreven gevallen (zie artikel 3, lid 2) ontheffing verlenen van de Winkeltijdenwet. De geboden mogelijkheden kwamen ook reeds voor in de oude verordening. De ontheffing wordt in alle gevallen getoetst aan de woon- en leefsituatie, veiligheid, het verkeer of de openbare orde.

 

Artikel 6 Beslistermijn

Hierin staat de termijn waarbinnen burgemeester en wethouder een beslissing moeten nemen op een aanvraag om ontheffing. Uit artikel 4, lid 3., volgt dat overschrijding van de beslistermijn niet betekent dat de gevraagde ontheffing geacht wordt te zijn verleend. Deze zogenaamde Lex Silencio Positivo hebben wij uitgesloten omdat de gevolgen van een van rechtswege verleende ontheffing te verstrekkend zijn.