Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Gorinchem 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Gorinchem 2019
CiteertitelNadere regels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Gorinchem 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpMaatschappelijke ondersteuning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201801-01-2020Nieuwe regeling

18-10-2018

gmb-2018-232205

2018-6826

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Gorinchem 2019

Burgemeester en wethouders van gemeente Gorinchem:

Overwegende dat in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Gorinchem 2018 het college bevoegd is nadere regels te stellen ten aanzien van in de Verordening genoemde onderwerpen;

 

Besluit:

In te trekken Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Gorinchem 2018;

Vast te stellen de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Gorinchem 2019.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  arrangement: op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een cliënt afgestemd geheel van activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij zolang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven;

 • b.

  hotelfunctie: omvat maaltijdvoorzieningen, het aanbieden van welzijns- en ontspanningsactiviteiten, schoonmaken van de gezamenlijke ruimte en de aanwezigheid van een receptie. Heeft geen betrekking op ondersteuning ten behoeve van zelfredzaamheid en/of participatie;

 • c.

  ondersteuningsplan: de concrete weergave van de adviezen, verwijzingen en afspraken die door de gemeente in samenspraak met de cliënt zijn gemaakt naar aanleiding van zijn melding, als mede de beoogde resultaten, globale frequentie van de ondersteuning en de evaluatie daarvan;

 • d.

  participatie: deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;

 • e.

  Persoonsgebonden budget (Pgb): bedrag waaruit namens het college betalingen worden gedaan voor diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot een maatwerkvoorziening behoren, en die een cliënt van derden heeft betrokken;

 • f.

  Persoonsgebonden budgetplan (Pgb-plan): plan dat ingevuld moet worden bij de aanvraag van een Pgb voor het arrangement Zelfredzaamheid en/of Participatie;

 • g.

  zelfredzaamheid: is de eigen vaardigheid en kennis om taken ten aanzien van zelfverzorging, zelfsturing en het onderhouden van sociale contacten te verrichten;

zorg in natura (zin): hieronder wordt verstaan een maatwerkvoorziening in natura, geleverd door een gecontracteerde zorgaanbieder;

woningaanpassingen voor 18-: nagelvaste/niet-roerende aanpassingen aan de woning van de ouders/verzorgers van minderjarigen

zzp’er: een zelfstandige zonder personeel die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zijnde een beroepskracht die valt onder de categorie gezondheids- en welzijnszorg van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008 versie 2017) en aan de daaraan verbonden bevoegde vaardigheden voldoet.

 

Artikel 2 Persoonsgebonden budget (Pgb)

2.1 Persoonsgebonden budget zelfredzaamheid, participatie en kortdurend verblijf (artikel 4.3, lid 3 van de Verordening)

2.1.1 Kwaliteit voor Pgb-arrangementen zelfredzaamheid, participatie en kortdurend verblijf

De noodzakelijke functionele en kwaliteitseisen van een arrangement in de vorm van een Persoonsgebonden budget moeten worden vermeld in het Persoonsgebonden budgetplan (Pgb-plan) van cliënt waardoor veiligheid, doeltreffendheid en cliëntgerichtheid zijn gewaarborgd. De begeleider dient over competenties en vaardigheden te beschikken die nodig zijn voor het bereiken van de doelen van het arrangement.

Cliënt dient het Pgb-plan binnen twee weken nadat het gesprek met de gemeente heeft plaatsgevonden aan te leveren. In het Pgb-plan staan de doelen, te behalen resultaten en de termijn waarin die te behalen zijn.

 

2.1.2 Tarieven arrangementen zelfredzaamheid, participatie en kortdurend verblijf

De hoogte van het Persoonsgebonden budget voor een arrangement zelfredzaamheid, participatie en/of kortdurend verblijf wordt bepaald op basis van een kostprijs per uur wanneer deze voorziening in natura zou zijn verstrekt. Hiervoor gelden de volgende percentages:

Gecertificeerde zorgaanbieders: 100% van het natura tarief;

zzp’er (zelfstandige zonder personeel): 85% van het natura tarief;

Ondersteuning vanuit sociaal netwerk: 50% van het natura tarief.

 

Tabel van de verschillende arrangementen met de bijbehorende tarieven. Zie beleidsregels voor volledige begripsomschrijvingen van de verschillende arrangementen.

Arrangement

Omschrijving

Zorgaanbieder

zzp

Sociaal netwerk

Zelfredzaamheid

Licht

(tarief/uur)

Individuele begeleiding

Planbaar

gemiddeld 1 maal per week

persoonlijk contact

€ 38,99

€ 33,13

€ 19,49

Zelfredzaamheid midden

(tarief/uur)

Individuele begeleiding

overwegend planbaar

gemiddeld 2-3 keer per week

persoonlijk contact

€ 55,55

€ 47,22

€ 27,78

Zelfredzaamheid intensief

(tarief/uur)

Individuele begeleiding

overwegend planbaar

gemiddeld 3 of meer keer per week

persoonlijk contact

€ 55,55

€ 47,22

€ 27,78

Extra inzet op zelfredzaamheid intensief

(tarief/uur)

Aanvulling op arrangement zelfredzaamheid intensief in geval van zeer intensieve begeleidingsbehoefte

 

€ 55,55

€ 47,22

€ 27,78

 

 

 

 

 

 

Arrangement

Omschrijving

Zorgaanbieder

zzp

Sociaal netwerk

Participatie basis

1 t/m 3 dagdelen

(tarief/dagdeel)

Begeleiding in groepsverband

aanbrengen van een dag-/weekstructuur

zinvolle dagbesteding

gericht op behoud of

ontwikkeling van vaardigheden

€ 28,28

€ 24,04

€ 14,14

Participatie basis

4 t/m 6 dagdelen

(tarief/dagdeel)

Begeleiding in groepsverband

aanbrengen van een dag-/weekstructuur

zinvolle dagbesteding

gericht op het behoud of de ontwikkeling van vaardigheden

€ 28,28

€ 24,04

€ 14,14

Participatie basis

7 t/m 9 dagdelen

(tarief/dagdeel)

Begeleiding in groepsverband

aanbrengen van een dag-/weekstructuur

zinvolle dagbesteding

gericht op behoud of ontwikkeling van vaardigheden

€ 28,28

€ 24,04

€ 14,14

Participatie speciaal 1 t/m 3 dagdelen

(tarief/dagdeel)

Begeleiding in groepsverband

aanbrengen van een dag-/weekstructuur

zorg is vaker onplanbaar

cliënt heeft beperkt tot geen inzicht in de eigen vermogens

€ 48,48

€ 41,21

€ 24,24

Participatie speciaal 4 t/m 6 dagdelen

(tarief/dagdeel)

Begeleiding in groepsverband

aanbrengen van een dag-/weekstructuur

zorg is vaker onplanbaar

cliënt heeft beperkt tot geen inzicht in de eigen vermogens

€ 48,48

€ 41,21

€ 24,24

Participatie speciaal 7 t/m 9 dagdelen

(tarief/dagdeel)

Begeleiding in groepsverband

aanbrengen van een dag-/weekstructuur

zorg is vaker onplanbaar

cliënt heeft beperkt tot geen inzicht in de eigen vermogens

€ 48,48

€ 41,21

€ 24,24

 

 

 

 

 

 

Arrangement

Omschrijving

Zorgaanbieder

zzp

Sociaal netwerk

Vervoer

Tarief per etmaal

(max. 5 etmalen)

Naar en van de locatie waar het arrangement participatie wordt geboden

 

€ 8,38

€ 8,38

€ 8,38

 

 

 

 

 

 

Arrangement

Omschrijving

Zorgaanbieder

zzp

Sociaal netwerk

Kortdurend verblijf 1

Hotelfunctie exclusief benodigde ondersteuning ten behoeve van zelfredzaamheid en/of participatie

€ 28,28

€ 24,04

€ 14,14

Kortdurend verblijf 2

Hotelfunctie inclusief benodigde ondersteuning ten behoeve van zelfredzaamheid en/of participatie

€ 101,00

€ 85,85

€ 50,50

 

 

 

 

 

 

2.1.3.Omvang arrangementen zelfredzaamheid en participatie en kortdurend verblijf

Omvang arrangement zelfredzaamheid:

Er zijn drie arrangementen zelfredzaamheid: licht, midden en intensief.

De omvang is afhankelijk van de gestelde doelen, de uit te voeren taken en de benodigde frequentie van ondersteuning in de individuele situatie van de cliënt.

Er wordt rekening gehouden met de stabiliteit van de situatie, het lerend vermogen van de cliënt, de prognose van de -beperkingen, de mogelijkheden van voorliggende voorzieningen en dagbesteding. Extra inzet kan nodig zijn wanneer sprake is van een zeer intensieve begeleidingsbehoefte, die meer inzet vereist dan het arrangement zelfredzaamheid intensief. In dat geval kan er op urenbasis extra tijd worden geïndiceerd bovenop dit arrangement.

Omvang arrangement participatie:

Er zijn twee arrangementen Participatie: basis en speciaal.

De omvang is afhankelijk van de gestelde doelen van cliënt en/of zijn netwerk. Er wordt geïnventariseerd waar de cliënt en/of zijn netwerk behoefte aan heeft in relatie tot participeren in de samenleving, een zinvolle dagbesteding, de ontlasting van de mantelzorger en de aanwezigheid en mogelijkheden van voorliggende voorzieningen. Maximaal kunnen negen dagdelen per week worden geïndiceerd.

Omvang vervoer ten behoeve van het arrangement participatie: Vervoer wordt bepaald aan de hand van het aantal dagdelen Participatie, met een maximum van vijf dagen waarop vervoer plaats kan vinden.

 

Omvang arrangement kortdurend verblijf:

Er zijn twee arrangementen Kortdurend Verblijf: 1 en 2.

De omvang is gemaximeerd op 50 etmalen per jaar. Er wordt rekening mee gehouden of cliënt de benodigde persoonlijke verzorging en begeleiding meeneemt vanuit het arrangement Zelfredzaamheid en/of Participatie dat eventueel aanwezig is.

 

2.2 Persoonsgebonden budget huishoudelijke ondersteuning

2.2.1. Tarief huishoudelijke ondersteuning.

De hoogte van het Persoonsgebonden budget voor huishoudelijke ondersteuning bedraagt € 14,04 per uur. Indien er ook sprake is van ondersteuning bij de regievoering bedraagt het tarief € 15,66 per uur.

2.2.2. Resultaatgebieden huishoudelijke ondersteuning

De huishoudelijke ondersteuning is onderverdeeld in zeven verschillende resultaatgebieden:

Het behalen van een basisniveau van een schoon en leefbaar huis, waaronder het aanleren van huishoudelijke taken;

Het realiseren van een hoger niveau van hygiëne of schoonmaak;

Het beschikken over schone kleren, bedden- en linnengoed;

Het beschikken over primaire levensbehoeften;

Het bereiden van maaltijden;

Het voeren van regie over het uitvoeren van de huishoudelijke taken;

Het geven van de benodigde zorg voor de inwonende kinderen;

 

Ondersteuning wordt geleverd in een basisarrangement aangevuld met bouwstenen wanneer de situatie daarom vraagt. De frequentie en omvang per taak in de verschillende resultaatsgebieden is weergegeven in onderstaande tabellen. De uiteindelijk te verstrekken indicatie huishoudelijke ondersteuning wordt afgerond op een veelvoud van 15 minuten, naar boven afgerond.

Afhankelijk van de situatie van de cliënt kan gemotiveerd worden afgeweken.

 

 

Resultaatgebieden

 

Resultaat 1.Het behalen van een basisniveau van een schoon en leefbaar huis waaronder het aanleren van huishoudelijke werkzaamheden (Arrangement Huishoudelijke Ondersteuning (HO):

Activiteit Frequentie

Lichte huishoudelijke taken

Stoffen, opruimen

Wekelijks

Zware huishoudelijke taken

stofzuigen (dweilen) van gang, evt. trap, overloop, woonkamer, in gebruik zijnde slaapkamers

Wekelijks

Schoonmaken van badkamer en toilet(ten)

Wekelijks

Schoonmaken van de keuken (aanrecht, gootsteen, kookplaat, vloer)

 

Wekelijks

Afval opruimen

Wekelijks

Opmerkzaam zijn op verminderde zelfredzaamheid

Wekelijks

Aanleren van taken

Wekelijks

(max. 6 wkn–3 mnd)

Verschonen van bed(den)

Tweewekelijks

Afnemen tegelwanden in badkamer en toilet(ten)

Maandelijks

Schoonmaken, stoffen, opruimen of stofzuigen van extra ruimtes die regelmatig gebruikt worden (hobbykamer,

logeerkamer, bijkeuken)

 

Maandelijks

Zemen van ramen aan binnenzijde

Ieder kwartaal

 

Resultaat 2. Het realiseren van een hoger niveau van hygiëne of schoonmaak (bouwsteen 1):

 

ActiviteitenFrequentie

Zie activiteiten resultaat 1. en 3.

Zie 1. en 3.

 

Resultaat 3. Het beschikken over schone kleding, bedden- en linnengoed

(bouwsteen 2)

 

ActiviteitenFrequentie

Sorteren/in machine plaatsen

Wekelijks

In/uit droger halen; ophangen/afhalen

Wekelijks

Strijken (bovenkleding)

Wekelijks

Opvouwen

Wekelijks

Opbergen

Wekelijks

 

Resultaat 4.Het beschikken over primaire levensbehoeften (bouwsteen 3)

 

ActiviteitenFrequentie

Boodschappenlijst opstellen

Wekelijks

Boodschappen bestellen/boodschappen doen

Wekelijks

Boodschappen opbergen

Wekelijks

 

 

Resultaat 5.Het beschikken over maaltijden (Bouwsteen 4)

 

ActiviteitenFrequentie

Verzorgen van een broodmaaltijd (klaarzetten, tafel dekken, koffie/thee zetten, afruimen, opruimen)

Dagelijks/tweemaal daags

Opwarmen van een kant-en-klaar maaltijd

Dagelijks

Bereiden van een warme maaltijd (voorbereiden, koken)

Max. 3-4 keer/week

Afwassen (machine/handmatig)

Dagelijks

Resultaat 6.Het voeren van regie over het doen van het huishouden (bouwsteen 5):

Het ondersteunen bij extra huishoudelijke taken als disfunctioneren dreigt, bij een multi-problem situatie, bijzondere situatie of crisis;

(bouwsteen 6: Het voeren van regie over het doen van het huishouden)

ActiviteitenFrequentie

Toezien op/stimuleren van de uitvoering

Wekelijks

Ondersteuning bij organisatie van het huishouden

Wekelijks

Structureel overnemen van organisatie/regie

Wekelijks

 

Resultaat 7.Het geven van benodigde zorg voor kinderen (bouwsteen 7)

ActiviteitenFrequentie**

Naar bed brengen/uit bed halen

 

Wassen en kleden

 

Eten en/of drinken geven

 

Babyvoeding/flesje

 

Luier verschonen

 

Naar school/crèche brengen

 

Begeleiden naar activiteiten in het kader van vrijetijdsbesteding

 

Toezicht en hulp bieden

 

 

2.2.3. Omvang huishoudelijke ondersteuning

Omvang

 

Eenpersoonshuishouden (seniorenwoning/flat) Minuten/week

Resultaat 1Arrangement Huishoudelijke Ondersteuning (HO)

Lichte taken

Zware taken

Aanleren van taken*

Totaal per week

 

 

max. 60 minuten

max. 90 minuten

max. 90 minuten

max. 240 minuten

Resultaat 2Het realiseren van een hoger niveau van hygiëne of schoonmaak (bouwsteen 1)

Afhankelijk van individuele situatie van cliënt en het huishouden

Resultaat 3 Het beschikken over schone kleding, bedden- en linnengoed (bouwsteen 2)

 

max. 60 minuten

 

Eenpersoonshuishouden (eengezinswoning) Minuten/week

Resultaat 1Arrangement Huishoudelijke Ondersteuning (HO)

Lichte taken

Zware taken

Aanleren van taken*

Totaal per week

 

 

max. 60 minuten

max. 180 minuten

max. 90 minuten

max. 330 minuten

Resultaat 2Het realiseren van een hoger niveau van hygiëne of schoonmaak (bouwsteen 1)

Afhankelijk van individuele situatie van cliënt en het huishouden

Resultaat 3 Het beschikken over schone kleding, bedden- en linnengoed (bouwsteen 2)

 

max. 60 minuten

 

 

Twee-/meerpersoonshuishouden (woonsituatie niet van belang) Minuten/ week

Resultaat 1 Arrangement Huishoudelijke Ondersteuning (HO)

Lichte taken

Zware taken

Aanleren van taken*

Totaal per week

 

 

max. 90 minuten

max. 180 minuten

max. 90 minuten

max. 360 minuten

Resultaat 2Het realiseren van een hoger niveau van hygiëne of schoonmaak (bouwsteen 1)

Afhankelijk van individuele situatie van cliënt en het huishouden

Resultaat 3 Het beschikken over schone kleding, bedden- en linnengoed (bouwsteen 2)

 

 

max. 90 minuten

 

Overige resultaten een-, twee-, meerpersoonshuishouden Minuten/week

Resultaat 4 Het beschikken over primaire levensbehoeften (bouwsteen 3)

 

 

max. 60 minuten

Resultaat 5 Het beschikken over maaltijden (Bouwsteen 4)

Broodmaaltijd7 x 15 minuten

Warme maaltijd bereiden4 x 30 minuten

Warme maaltijd opwarmen3 x 15 minuten

 

 

max. 105 minuten

max. 120 minuten

max. 45 minuten

Resultaat 6Het voeren van regie over het doen van het huis-houden

(bouwsteen 5:Het ondersteunen bij extra huishoudelijke taken als disfunctioneren dreigt, bij een multi-problem situatie, bijzondere situatie of crisis);

(bouwsteen 6: Het voeren van regie over het doen van het huishouden)

 

 

 

max 60 minuten

Resultaat 7 Het geven van benodigde zorg voor kinderen (bouwsteen 7)

max. 40 uur/week

 

Bron: Protocol Indicatiestelling voor Huishoudelijke Verzorging, Centrum Indicatiestelling Zorg, 2005

 

* Gebaseerd op, 30 minuten per keer maximaal 3 keer/week. Het aanleren van taken is kortdurend van aard (6 weken tot 3 maanden) met als eindresultaat dat de cliënt dit (deels) zelf – weer – kan;

** Afhankelijk van de levensfase van het kind.

2.3 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en woningaanpassingen

2.3.1 Vaststellen budget

De hoogte van een Pgb voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een hulpmiddel of woningaanpassing wordt bepaald op ten hoogste de kostprijs van de voorziening die de cliënt op dat moment zou hebben ontvangen als de voorziening in natura zou zijn verstrekt. Het bedrag is inclusief aanpassing, onderhoud en verzekering van de voorziening.

Als de naturaverstrekking een tweedehands voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd gelijk aan de verkorte termijn waarop de voorziening technisch is afgeschreven, rekening houdend met aanpassing, onderhoud en verzekering.

Als de naturaverstrekking een nieuwe voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen korting en rekening houdend met aanpassing, onderhoud en verzekering.

In een programma van eisen, toegevoegd aan de beschikking, worden de vereisten en kwaliteit van de aan te schaffen maatwerkvoorziening in de vorm van een hulpmiddel of woningaanpassing zo nauwkeurig mogelijk omschreven.

 

2.3.2 Duur

Een met een Pgb aangeschafte woonvoorziening, vervoersvoorziening of rolstoelvoorziening wordt geacht, bij ongewijzigde omstandigheden, minimaal 7 jaar te voorzien in de opheffing van de beperking, tenzij de leverancier van de voorziening in natura een andere afschrijvingstermijn aangeeft.

Een met een Pgb aangeschafte sportvoorziening wordt geacht minimaal 3 jaar te voorzien in de mogelijkheid tot participeren via sport.

Er kan alleen opnieuw een Pgb worden verstrekt als een afkeuringsrapport van de voorziening wordt overgelegd en de vastgestelde afschrijvingstermijn van de voorziening is verstreken.

Er kan alleen tussentijds opnieuw een Pgb worden verstrekt indien er sprake is van gewijzigde omstandigheden of indien er sprake is van niet aan cliënt verwijtbare calamiteiten.

 

2.4 Persoonsgebonden budget verhuiskosten

Het Pgb voor een maatwerkvoorziening als tegemoetkoming in de verhuiskosten bedraagt:

€ 2.775,- bij verhuizing naar een adequate en/of beter aanpasbare woning;

€ 5.740,- indien op verzoek van de gemeente een voor meer dan € 5000, - aangepaste woning wordt vrijgemaakt door achterblijvende gezinsleden na overlijden of definitieve opname elders van de cliënt. De vergoeding wordt in principe uitbetaald aan de medehuurder.

 

Uitbetaling van de tegemoetkoming vindt plaats na overlegging van het getekende huurcontract of het getekend koopcontract. Indien de verhuizing niet plaatsvindt, dient het uitbetaalde bedrag per omgaande te worden terugbetaald.

 

2.5 Persoonsgebonden budget individueel vervoer (artikel 4.9 van de Verordening)

2.5.1. Hoogte budget

Aan hen die op grond van een onafhankelijk medisch advies niet in staat zijn van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) gebruik te maken, kan een individuele tegemoetkoming in de kosten van gebruik van bepaald vervoer worden toegekend. Deze vergoedingen zijn gemaximaliseerd en worden op basis van declaratie per kwartaal uitbetaald:

een vergoeding voor gebruik van een individuele taxi tot een maximum van

€ 1.136,25 per kwartaal.

een vergoeding voor gebruik van een individuele rolstoeltaxi tot een maximum van € 1.520,05 per kwartaal.

een vergoeding voor gebruik van een bij de cliënt of partner in het bezit zijnde eigen auto ad € 0,27 per kilometer tot een maximum van € 139,00 per kwartaal;

een vergoeding voor gebruik van een aan de cliënt in bruikleen gegeven bruikleenauto ad € 0,21 per kilometer tot een maximum van € 109,00 per kwartaal;

een vergoeding voor gebruik van een auto van derden ad € 0,21 per kilometer tot een maximum van € 109,00 per kwartaal;

een vergoeding voor gebruik van een aan de cliënt in bruikleen gegeven gesloten buitenwagen ad € 0,11 per kilometer tot een maximum van € 57,00 per kwartaal.

 

2.5.2 Vrijwilligerswerk

Inwoners met een beperking die structureel vrijwilligerswerk doen, kunnen de voor hun rekening zijnde extra reiskosten, die niet verhaalbaar zijn op de instantie voor wie zij dat vrijwilligerswerk verrichten, declareren tot maximaal 2500 kilometer per jaar. Voor het overige zijn alle voorwaarden van toepassing die ook op de andere vervoersvergoedingen gelden.

 

2.6 Vrij besteedbaar bedrag Persoonsgebonden budget

Per kalenderjaar mag de budgethouder van uit het toegekende Pgb voor een arrangement huishoudelijke ondersteuning, zelfredzaamheid, participatie en/of kortdurend verblijf maximaal € 272,00 vrij besteden. Indien de budgethouder beschikt over zowel een Pgb voor huishoudelijke ondersteuning als een Pgb voor een arrangement zelfredzaamheid, participatie of kortdurend verblijf, geldt voor beide Pgb’s het vrij besteedbare bedrag van maximaal € 272,00.

Dit bedrag is bestemd voor kosten die het Pgb eventueel met zich kan meebrengen, waaronder administratieve kosten, werving van een hulpverlener, feestdagenuitkering en dergelijke.

Het is de budgethouder toegestaan uit het toegekende Pgb reiskosten te vergoeden.

 

2.7 terugvordering

Bij terugvordering ingevolge artikel 6.4 van de verordening dient het ten onrechte toegekende Pgb te worden terugbetaald met inachtneming van de reeds betaalde eigen bijdrage. Voor zover van toepassing wordt het terug te vorderen Pgb naar rato berekend.

 

Artikel 3 Woonvoorzieningen

3.1 Waardestijging woning door bouwkundige woningaanpassing

Een eigenaar-bewoner aan wie een bouwkundige woningaanpassing wordt verstrekt, die leidt tot objectieve waardestijging van de woning, moet de verkoop van deze woning binnen tien jaar na gereedmelding van de aanpassing, per direct aan het college melden.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient de woning getaxeerd te worden.

Nadat de woningaanpassing gereed is gemeld vindt er opnieuw een taxatie plaats.

Beide taxaties zijn op kosten van de gemeente en worden uitgevoerd door een beëdigd taxateur.

Aan de hand van beide taxaties wordt de meerwaarde van de woning bepaald. Dit bedrag is bepalend voor de toepassing van onderstaand afschrijvingspercentage en wordt aan de cliënt bij beschikking meegedeeld.

De waardestijging van de woning moet worden terugbetaald met inachtneming van de reeds betaalde eigen bijdrage. De afschrijvingstermijn bedraagt tien jaar met 10% afschrijving per verstreken jaar, gerekend na datum gereedmelding van de bouwkundige aanpassing tot datum van verkoop van de woning.

 

3.2 Woningsanering (artikel 4.7 van de Verordening)

Wanneer sprake is van plotselinge beperkingen ten gevolge van COPD of continu rolstoelgebruik waardoor vervanging van vloerbedekking noodzakelijk is kan hiervoor (onder voorwaarden) een maatwerkvoorziening worden verstrekt.

Woonvoorziening/-sanering:

De leeftijd van de huidige vloerbedekking is van belang bij het vaststellen van de hoogte van de vergoedingen:

Maximum normbedrag vloerbedekking: € 12,83 per m2.

De vloerbedekking mag niet ouder zijn dan 8 jaar.

Vaststelling afschrijvingspercentage:

Leeftijd vloerbedekkingVergoeding op basis van normbedrag

0 - 2 jaar oud 100%

2 - 4 jaar oud 75%

4 - 6 jaar oud 50%

6 - 8 jaar oud 25%

 

De vergoeding wordt pas uitbetaald als bewijsstukken van de gemaakte kosten worden ingediend.

 

Artikel 4 Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) (artikel 4 en 5.3 lid 2 van de Verordening)

Met de vervoerspas kan per enkele reis maximaal 5 openbaar vervoerszones worden gereisd tegen een gereduceerde tarief;

Met de vervoerspas kan per kalenderjaar circa 500 reiszones (circa 2.000 km) worden gereisd tegen dit gereduceerde tarief (€ 0,60 per zone);

Indien er op grond van de Wmo sprake is van een grotere vervoersbehoefte dan 500 reiszones, kan er een aanvraag worden ingediend voor uitbreiding van het aantal reiszones;

De vervoerskosten voor een begeleider, die meereist met de cliënt op grond van een medische indicatie voor begeleiding tijdens het vervoer, komen voor rekening van de gemeente;

De ritbijdrage van het CVV bedraagt € 0,60 per zone.

 

Artikel 5 Grondslag bijdrage maatwerkvoorziening (artikel 5.4 van de Verordening)

5.1 Arrangementen zelfredzaamheid, participatie en kortdurend verblijf

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) hanteert als grondslag voor de berekening van de bijdrage een vast bedrag van € 55,- per periode van 4 weken, waarbij de eigen bijdrage niet hoger mag zijn dan de kostprijs.

5.2 Huishoudelijke ondersteuning

De bijdrage voor huishoudelijke ondersteuning wordt berekend aan de hand van een vast bedrag van €110,- van een periode per 4 weken, waarbij de eigen bijdrage niet hoger mag zijn dan de kostprijs.

 

Artikel 6 Kwaliteit en deskundigheid beroepskrachten (artikel 7.1 lid 2 van de Verordening)

Zorgaanbieder:

De zorgaanbieder is verplicht bij het verstrekken van de maatwerkvoorziening de CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (CAO VVT of soortgelijke), de Collectieve Arbeidsovereenkomst Geestelijke Gezondheidszorg (CAO GGZ), de CAO Gehandicaptenzorg of de CAO Welzijn, afhankelijk van welke CAO van toepassing is, in acht te nemen. De zorgaanbieder zet personeel in dat beschikt over de gangbare, aantoonbare competenties en vaardigheden die nodig zijn om de benodigde activiteiten uit te voeren. De competentie en vaardigheden moeten in overeenstemming zijn met de functieprofielen in de genoemde CAO’s en/of de wettelijke eisen en/of door de branche vastgestelde basisprofielen. Deze eisen gelden zowel voor medewerkers als voor ingehuurd personeel zoals zzp’ers. De zorgaanbieder dient zijn dienstverlening van voldoende kwaliteit te laten zijn, blijkend uit het insturen van een geldig, binnen zijn branche gangbaar, kwaliteitscertificaat (HKZ), in ieder geval betrekking hebbend op de zorg, maatschappelijke en/of aanpalende dienstverlening of een gelijkwaardig bewijs of certificaat.

Zelfstandige zonder personeel (zzp’er):

De competenties en vaardigheden van een zzp’er moeten in overeenstemming zijn met een functieprofiel en/of door de branche vastgesteld basisprofiel voor de betreffende beroepsgroep. De zzp’er kan gevraagd worden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

 

Artikel 7 Indexering (artikel 9.4 lid 2 van de Verordening)

De in dit besluit geldende bedragen kunnen jaarlijks door burgemeester en wethouders worden aangepast conform het CBS-indexcijfer ‘Cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, totaal Cao-sectoren; indexcijfer (2010 = 100; Q gezondheidszorg en welzijnszorg, 87- 88 Verzorging en welzijn” en conform navolgende formule:

index T-1

(------------ x 100) = mutatiepercentage

index T-2

Hierbij geldt: T = maand Juli van het kalenderjaar waar dit besluit betrekking op heeft; T-1 = maand juli van het voorgaande kalenderjaar.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Gorinchem 2019 treden in werking op 1 januari 2019.

De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Gorinchem 2018 worden per 1 januari 2019 ingetrokken.

 

Artikel 9 Citeerartikel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Gorinchem 2019.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de Gemeente Gorinchem gehouden op 18 oktober 2018.

De secretaris, De burgemeester.

Bijlage 1 Lijst van gebruikte afkortingen

 

Pgb Persoonsgebonden budget

Pgb-plan Persoonsgebonden budgetplan

Zin Zorg in natura

Zzp’er Zelfstandige zonder personeel

HO Huishoudelijke Ondersteuning

HO+ Huishoudelijke Ondersteuning inclusief ondersteuning bij regievoering

CVV Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (ook wel MolenHopper genoemd)

CAK Centraal Administratie Kantoor

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

CAO Collectieve arbeidsovereenkomst

VVT Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg

HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn).

VOG Verklaring Omtrent Gedrag

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

Wlz Wet langdurige zorg

ADL Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (eten, zich wassen, naar het

toilet gaan en het voeren van een huishouden)

CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg (organisatie die o.a. aanvragen beoordeelt voor voorzieningen uit de Wet langdurige zorg (Wlz))

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen belast is met de uitvoering van alle werknemersverzekeringen(o.a. WW, WAO, WIA en de Ziektewet.)

Zvw Zorgverzekeringswet

IVA Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

VPT Volledig Pakket Thuis. Het VPT omvat welzijn, zorg, maaltijden, huishoudelijke verzorging, wasverzorging (bed en linnengoed) en 24-uurs zorgopvolging

CRvB Centrale Raad van Beroep. De Centrale Raad van Beroep is een van de drie hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.