Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

Besluit van het hoofd van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Gorinchem houdende regels omtrent mandaat Ondermandaatbesluit tot het opleggen van een last onder bestuursdwang 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het hoofd van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Gorinchem houdende regels omtrent mandaat Ondermandaatbesluit tot het opleggen van een last onder bestuursdwang 2018
CiteertitelOndermandaatbesluit tot het opleggen van een last onder bestuursdwang 2018
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-201815-07-2019Uitwerkingtreding

14-11-2018

gmb-2018-250402

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het hoofd van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Gorinchem houdende regels omtrent mandaat Ondermandaatbesluit tot het opleggen van een last onder bestuursdwang 2018

 

Hoofd van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Gorinchem;

 

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T :

 

 

 • I.

  Aan de Strategisch Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid ondermandaat te verlenen om in naam van de burgemeester bij of krachtens de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wabo en elke andere wettelijke regeling de volgende besluiten te nemen:

  • Alle besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang. Hieronder valt in ieder geval:

   • -

    het nemen van een beschikking tot een last onder bestuursdwang;

   • -

    het omschrijven van de te nemen herstelmaatregelen;

   • -

    het stellen van een termijn waarbinnen de belanghebbenden de ten uitvoer legging kunnen voorkomen;

   • -

    het vaststellen en in rekening brengen van de kosten;

   • -

    het in spoedeisende gevallen toepassen van bestuursdwang;

   • -

    het aanwijzen van personen om uitvoering te geven aan bestuursdwang;

   • -

    het verzegelen van gebouwen, terreinen en hetgeen zich daarin of daarop bevindt;

   • -

    het meevoeren en opslaan van zaken;

   • -

    het teruggeven of verkopen van meegenomen zaken.

  • Alle besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang. Hieronder valt in ieder geval:

   • -

    het nemen van een beschikking tot een last onder dwangsom;

   • -

    het omschrijven van de last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding;

   • -

    het stellen van een termijn waarbinnen de belanghebbenden de ten uitvoer legging kunnen voorkomen;

   • -

    het vaststellen van de hoogte van de dwangsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd;

   • -

    het vaststellen van de inhoud van de last, waaronder de herstelmaatregelen en de termijn.

 

 • II.

  Aan de de Strategisch Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid niet de bevoegdheid te geven het ondermandaat verder door middel van ondermandaat te verlenen aan andere gemeenteambtenaren.

   

 • III.

  Ingeval van uitoefening van ondermandaat worden besluiten of uitgaande stukken als volgt getekend:

  • a.

   “Namens de burgemeester van Gorinchem”, gevolgd door;

  • b.

   handtekening van de mandataris, en tenslotte;

  • c.

   voorletter(s) en achternaam van de mandataris;

  • d.

   functieaanduiding met vermelding naam van het team en de afdeling.

 

 • IV.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Ondermandaatbesluit tot het opleggen van een last onder bestuursdwang 2018

   

 • V.

  Te bepalen dat dit besluit algemeen bekend wordt gemaakt op de gemeentelijke website.

   

 • VI.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 14 november 2018

Gorinchem, 14 november 2018.

Hoofd van de afdeling Publiekszaken van de gemeente Gorinchem,