Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

Mandaatbesluit gemeente Gorinchem 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit gemeente Gorinchem 2019
CiteertitelMandaatbesluit gemeente Gorinchem 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpMandaatregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-201927-05-201929-11-2019Nieuw besluit

09-07-2019

gmb-2019-173147

2019/420231

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit gemeente Gorinchem 2019

Burgemeester en wethouders van Gorinchem en de burgemeester van Gorinchem, ieder voor zover het diens bevoegdheden betreft;

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, alsmede op de betreffende bepalingen in bijzondere wetten;

BESLUITEN:

Besluiten :

I. In te trekken de Mandaatregeling bestuursrecht gemeente Gorinchem in werking getreden op 1 februari 2016.

II. Aan de medewerkers van de gemeente Gorinchem mandaat te verlenen om;

a. besluiten voor te bereiden;

b. besluiten te nemen, in te trekken of te wijzigen;

c. aan besluiten voorschriften te verbinden;

d. besluiten te ondertekenen;

e. besluiten bekend te maken, en;

f. besluiten af te doen,

met betrekking tot bij of krachtens de wet gegeven bevoegdheden indien en zover de functies van deze medewerkers als zodanig zijn aangegeven en omschreven in de bij dit besluit behorende mandaatlijst.

III. Aan de medewerkers van de gemeente Gorinchem mandaat te verlenen om in naam van het college en de burgemeester andere handelingen dan besluiten te verrichten indien en voor zover de functies van deze medewerkers als zodanig zijn aangegeven en omschreven in de bij dit besluit behorende mandaatlijst.

IV. Dat het verleende mandaat, zoals bedoeld onder II en III van dit besluit, zich niet uitstrekt tot:

a. het vaststellen, wijzigen of intrekken van algemeen verbindende voorschriften;

b. het beslissen op een bezwaarschrift of klacht, als bedoeld in titel 9.1 van de Algemene

wet bestuursrecht;

c. het vaststellen, wijzigen of intrekken van beleidsregels.

V. Aan de gemeentesecretaris en de adjunct-directeur de bevoegdheid te geven

ondermandaat, ten aanzien van de onder II van dit besluit aan hen gegeven mandaten, te

verlenen aan teammanagers en andere medewerkers. In het ondermandaatbesluit kunnen instructies worden gegeven die bij het uitoefenen van de ondergemandateerde bevoegdheden in acht dienen te worden genomen. Op ondermandaatbesluiten zijn de bepalingen van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

De teammanagers en andere medewerkers die worden gemandateerd door de gemeentesecretaris of de adjunct-directeur en kunnen deze ondergemandateerde bevoegdheden niet verder ondermandateren.

VI. Aan de teammanagers, de gemeentesecretaris en de adjunct-directeur mandaat te verlenen om door het college en de burgemeester genomen besluiten namens deze bestuursorganen te ondertekenen. In dat geval moet uit het besluit blijken, dat het door het bestuursorgaan zelf is genomen.

VII. In geval van afwezigheid van de mandataris aan wie, bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger, waar een plaatsvervanger is aangewezen of hun waarnemer, waar een waarnemer is aangewezen.

VIII. Dat dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit gemeente Gorinchem 2019.

IX. Te bepalen dat dit besluit algemeen bekend wordt gemaakt op 12 juli 2019.

XI. Te bepalen dat dit besluit met terugwerkende kracht in werking treedt op 27 mei 2019.

 

 

 

 

 

Bijlagen:

1. Mandaatlijst

2. Lijst met gebruikte afkortingen

 

Team

Omschrijving bevoegdheid

Wettelijke grondslag

Mandaat aan:

Opmerkingen

Alle teams

Algemeen

 

 

 

 

Algemene wet bestuursrecht

 

 

 

 

Alle (rechts- en uitvoerings-) handelingen i.h.k.v. de voorbereiding van door het bestuursorgaan te nemen besluiten. Hieronder valt in ieder geval: - het toepassen van de gemeentelijke inspraakverordening; - het uitnodigen voor bijeenkomsten of hoorzittingen; - handhavings- en toezichtscorrespondentie.

Elke wettelijke regeling

Alle medewerkers

 

 

Ten aanzien van gemandateerde besluiten: - de voorbereiding van besluiten; - (electronisch) corresponderen; - (electronisch) adviezen inwinnen; - verzenden en (algemeen) bekend maken van besluiten; - (digitaal) of electronisch waarmerken van besluiten; - electronisch verzenden, bekendmaken en publiceren van besluiten; - alle overige (rechts-) handelingen ter voorbereiding, het beslissen en het afhandelen van gemandateerde besluiten.

deze mandaatregeling, Wro, Bro

Alle medewerkers

 

 

Besluiten tot aangaan van een overeenkomst

Gemeentewet

Teammanager, opgavemanager en directie

Voor de teammanagers en opgavemanagers geldt dat het bedrag waar de overeenkomst betrekking op heeft is gemaximeerd zoals aangegeven in het Volmacht- en machtigingsbesluit

 

Alle besluiten op het terrein van inspraak. Hieronder valt in ieder geval: - inspraakplan en inspraakprocedure vaststellen en wijzigen; - eindverslag opstellen.

Gemeentewet, Inspraakverordening

Alle medewerkers

 

 

Alle besluiten ten aanzien van het beschikbaar stellen of openbaar maken van documenten. Hieronder valt in ieder geval: - het op verzoek verstrekken of weigeren van (feitelijke) gegevens of informatie aan derden; - het op verzoek verstrekken of weigeren van documenten; - het gedeeltelijk verstrekken van documenten; - het actief openbaar maken van documenten.

Wob, Wet hergebruik overheidsinformatie

Alle medewerkers

 

 

Alle (rechts-) handelingen in verband met: - het aanvragen van een vergunning of een (ander) besluit; - het aanvragen van subsidie of subsidieverstreking; - het declareren van kosten, of; - het opvragen of verstrekken van informatie bij andere bestuursorganen of overheidsinstanties. Hieronder valt in ieder geval: - het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag, zoals bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens; - het opvragen van justitiële gegevens, zoals bedoeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Wjs, elke wettelijke basis

Alle medewerkers

 

 

Bekendmaken en mededelen van besluiten, algemeen verbindende voorschriften, besluiten van algemen strekking en beleidsregels. Hieronder valt in ieder geval: - het openbaar bekend maken en publiceren van verordeningen en bestemmingsplannen in de gemeenterubriek van de Stad Gorinchem of in het Staatscourant; - het toezenden van vastgestelde verordeningen aan de rechtbank en andere instanties; - het openbaar bekend maken en publiceren van beleidsregels of beleidsnotities in de gemeenterubriek van de Stad Gorinchem; - het bekend maken en mededelen van raadsbesluiten, waaronder ook valt het informeren over door de raad genomen besluiten; - electronische verzending (waaronder: verordeningen, exploitatieplannen, bestemmingsplannen), besluiten van algemene strekking en beleidsregels.

Awb, Gemeentewet

Alle medewerkers

 

 

Op verzoek of ambtshalve informatie of adviezen geven aan andere bestuursorganen of overheidsinstanties

Elke wettelijke regeling

Alle medewerkers

 

 

Het verlangen van een schriftelijke machtiging van een vertegenwoordiger of gemachtigde. Hieronder valt in ieder geval: - het vragen van een schriftelijke machtiging van een vertegenwoordiger of gemachtigde; - het beoordelen of een schriftelijke machtiging van een vertegenwoordiger of gemachtigde toereikend is; - het beoordelen of een schriftelijke machtiging van een vertegenwoordiger of gemachtigde voldoende actueel is.

Awb

Alle medewerkers

 

 

Doorzenden van geschriften tot behandeling waarvan (kennelijk) een ander bestuursorgaan, orgaan, persoon of college bevoegd is. Hieronder valt in ieder geval: - het doorzenden van bezwaarschriften naar de Rechtbank, de Raad van State en klachten naar de Nationale Ombudsman.

Awb

Alle medewerkers

 

 

Mededelen en bekendmaken van besluiten. Hieronder valt in ieder geval: - het (electronisch) toezenden van vergunningen en andere besluiten aan aanvragers; - het (electronisch) toezenden van afschriften van vergunningen aan derde- belanghebbenden, zoals omwonenden of personen die zienswijzen hebben ingediend; - het (electronisch) openbaar bekend maken en publiceren van besluiten in de gemeenterubriek van de Stad Gorinchem.

Awb, Gemeentewet

Alle medewerkers

 

 

Toepassen van de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure op besluitvorming. Hieronder valt in ieder geval: - alle besluiten en handelingen die worden genoemd en bedoeld in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht; - het nemen van en de inhoud bepalen van een ontwerp-besluit; - het ter inzage leggen van stukken; - het openbaar en persoonlijk kennisgeven van ontwerp-besluiten; - het horen van belanghebbenden naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen; - het maken van een verslag over de ingebrachte mondelinge zienswijzen; - het verlengen van beslistermijnen.

Awb, elke wettelijke regeling

Alle medewerkers

 

 

Kennisgeven van een redelijke beslistermijn

Awb

Alle medewerkers

 

 

Verdagen beslistermijnen

Awb

Alle medewerkers

 

 

Termijn stellen voor advisering aan adviseur

Awb

Alle medewerkers

 

 

Beschikbaar stellen van gegevens aan adviseur

Awb

Alle medewerkers

 

 

Controleren of het onderzoek waarop het advies is gebaseerd op een zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden

Awb

Alle medewerkers

 

 

Het verstrekken van subsidies. Hieronder valt in ieder geval: - subsidieverlening; - subsidievaststelling; - weigering en intrekking subsidieverlening of -vaststelling; - vaststelling subsidieplafond; - sluiten subsidie-uitvoeringsovereenkomst; - het verlenen van voorschotten; - terugvordering subsidie.

Awb, Gemeentewet, Subsidieverordening

Teammanager

 

 

Aanwijzing toezichthouder

Awb

Teammanager

 

 

Uitgifte legitimatiebewijs toezichthouder

Awb

Teammanager

 

 

Verdagen beslistermijnen

Awb

Alle medewerkers

 

 

Alle besluiten ten aanzien van bestuurlijke geldschulden zoals bedoeld in titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Hieronder valt in ieder geval: - kwijtschelding; - beslissingen ten aanzien van een invorderingsbeschikking; - het aanmanen van de schuldenaar; - de aanmaning en invordering bij dwangbevel; - het in rekening brengen van de aanmaningsvergoeding, wettelijke rente en kosten dwangbevel.

Awb

Teammanager

 

 

Het kwijtschelden van een bestuurlijke geldschuld zoals bedoeld in titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht van een bedrag tot en met € 1000,-

Awb

Teammanager

 

 

Alle besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang. Hieronder valt in ieder geval: - het nemen van een beschikking tot een last onder bestuursdwang; - het omschrijven van de te nemen herstelmaatregelen; - het stellen van een termijn waarbinnen de belanghebbenden de ten uitvoer legging kunnen voorkomen; - het vaststellen en in rekening brengen van de kosten; - het in spoedeisende gevallen toepassen van bestuursdwang; - het aanwijzen van personen om uitvoering te geven aan bestuursdwang; - het verzegelen van gebouwen, terreinen en hetgeen zich daarin of daarop bevindt; - het meevoeren en opslaan van zaken; - het teruggeven of verkopen van meegenomen zaken.

Awb, Gemeentewet, Wabo, elke wettelijke regeling

Teammanager

 

 

Alle besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang. Hieronder valt in ieder geval: - het nemen van een beschikking tot een last onder dwangsom; - het omschrijven van de last tot geheel of gedeeltelijk herstel van de overtreding; - het stellen van een termijn waarbinnen de belanghebbenden de ten uitvoer legging kunnen voorkomen; - het vaststellen van de hoogte van de dwangsom indien de last niet of niet tijdig wordt uitgevoerd; - het vaststellen van de inhoud van de last, waaronder de herstelmaatregelen en de termijn.

Awb, Gemeentewet, Wabo, elke wettelijke regeling

Teammanager

 

 

Bezwaar maken, beroep instellen en het verzoeken om een voorlopige voorziening bij andere bestuursorganen of bij bestuurs- of administratieve rechters tegen besluiten. Hieronder valt in ieder geval: - bezwaar maken; - (hoger) beroep instellen; - voorlopig bezwaar of beroep instellen; - De Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen; - het onmiddellijk uitspraak vragen in de hoofdzaak bij de voorzieningenrechter; - als derde partij deelnemen in een geding; - het intrekken of wijzigen van het bezwaar of (hoger) beroep; - het opstellen van verweerschriften; - inlichtingen geven en stukken toezenden aan de rechtbank; - alle andere handelingen en besluiten die samenhangen met het geschil.

Awb, Gemeentewet

Teammanager, alle juristen

 

 

Vertgenwoordiging van gemeentelijke bestuurorganen of de gemeentre Gorinchem in bezwaarschriftenprocedures en bij bestuursrechtelijke gedingen bij bestuurs- of administratieve rechters. Hieronder valt in ieder geval: - het mondeling toelichten, verweren en verdedigen van het besluit; - het houden van pleidooi; - het opstellen van pleitnotities; - het mondeling intrekken of wijzigen van het besluit; - het instemmen met mediaition; - het mondeling intrekken of wijzigen van het bezwaar, het (hoger) beroep of de voorlopige voorziening; - het ingaan en beslissen op schikkingsvoorstellen; - verstrekken van informatie bij comparitie van partijen.

Awb, Gemeentewet

Alle medewerkers

 

 

Met instemming van de klager de klacht afdoen

Awb

Teammanager, gemeentesecretaris

 

 

Het niet ter inzage leggen van stukken die betrekking hebben op een ingediend bezwaarschrift omdat geheimhouding om gewichtige redenen is geboden.

Awb

Teammanager, alle juristen

 

 

Inzage stukken bezwaarschrift voorbehouden aan advocaat of arts wegens vrees voor schade aan de lichamelijke of geestelijke gezondheid van een belanghebbende.

Awb

Teammanager, alle juristen

 

 

Bijzondere wetgeving

 

 

 

 

Alle besluiten met betrekking tot de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Bibob

Teammanager, juristen APV, beleidsadviseurs OOV

 

Team Dienstverlening

Nederlanderschap

 

 

 

 

Alle besluiten op grond van de Rijkswet op het Nederlandersachap (RWN). Hieronder valt in ieder geval:

• besluiten met betrekking tot het opteren voor het Nederlanderschap;

• advisering over verzoeken tot naturalisatie en geslachtsnaming;

• afgifte verklaring Nederlanderschap.

RWN

Teammanager

 

 

Lijkbezorging

 

 

 

 

Alle besluiten met betrekking tot lijkbezorging, begraven of cremeren. Hieronder valt in ieder geval:

• afgifte van "laissez-passez" van lijken;

• verstrekken verloven tot ontleden lijken;

• Verlof tot herbegraving;

• afgeven verklaren van in leven zijn;

• verstrekken verloven tot uitstel begrafenis of crematie.

Wet op de lijkbezorging

Teammanager

 

 

Parkeren

 

 

 

 

Alle (verkeers-) besluiten met betrekking tot parkeren. Hieronder valt in ieder geval:

• besluiten naar aanleiding van een aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart;

• intrekken van een gehandicaptenparkeerkaart;

• besluiten naar aanleiding van een aanvraag om een parkeervergunning in gebieden met betaald parkeren;

• wijzigen of intrekken parkeervergunningen;

• besluiten tot ontheffing van het RVV ten aanzien van parkeerverboden;

• parkeerontheffing verlenen voor artsen.

Regeling gehandicaptenparkeerkaart, RVV, Gemeentewet, Parkeerverordening

Teammanager

 

 

Reisdocumenten

 

 

 

 

Alle besluiten ten aanzien van reisdocumenten. Hieronder valt in ieder geval:

• afgifte van paspoorten en identiteitskaarten;

• afgifte zakenpaspoort, vluchtelingenpaspoort en vreemdelingenpaspoort.

Paspoortwet

Teammanager

 

 

Verkiezingen

 

 

 

 

Alle besluiten ten aanzien van verkiezingen. Hieronder valt in ieder geval:

• verstrekken van inlichtingen uit het kiezersregister;

• het uitreiken van stempassen;

• stemmen per brief of per volmacht;

• kiezerspas.

Kieswet, Kb

Teammanager

 

 

Rijbewijzen

 

 

 

 

Alle besluiten ten aanzien van rijbewijzen. Hieronder valt in ieder geval de afgifte van rijbewijzen.

Wvw

Teammanager

 

 

Wet basisregistratie personen (Wbrp)

 

 

 

 

Alle besluiten ten aanzien van de Basisregistratie personen (Brp). Hieronder valt in ieder geval:

• verstrekken van inlichtingen uit het Brp;

• waarmerken afschriften Brp;

• inschrijven rechtsfeiten buitenlands brondocument;

• verwijderen of overschrijving van gegevens in Brp;

• eerste inschrijving in Nederland;

• besluiten op verzoek aanduiding naamgebruik;

• het aanschrijven bij overtreding van de Wet BRP, of het voornemen bestuurlijke boete;

• het beslissen tot een bestuurlijke boete bij overtreding van de Wet BRP;

• het beslissen tot het intrekken of wijzigen van een bestuurlijke boete.

Wbrp

Teammanager

 

 

Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (Babs)

 

 

 

 

Het benoemen, schorsen en ontslaan van buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs). Hieronder valt in ieder geval: - het benoemen van een babs voor een dag ten behoeve van trouwen; - het benoemen, schorsen en ontslaan van een babs voor het verrichten van bepaalde taken.

Burgerlijk Wetboek

Teammanager

 

 

Burgerlijke stand

 

 

 

 

Het benoemen, schorsen en ontslaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand

Burgerlijk Wetboek

Teammanager

 

 

Het bepalen en wijzigen van de uren waarop het bureau van de burgerlijke stand dagelijks voor het publiek geopend zal zijn

Burgerlijk Wetboek

Teammanager

 

 

Uitvoering BAG

 

 

 

 

Het opmaken van processen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen

 

Teammanager, alle BOA's

 

 

Het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregsitratie en die niet in een andere krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten zijn opgenomen.

 

Teammanager, alle BOA's

 

Team Onderwijs en Leefbaarheid

Leerlingenvervoer

 

 

 

 

Alle besluiten met betrekking tot leerlingenvervoer. Hieronder valt in ieder geval: - besluiten naar aanleiding van een aanvraag om een vergoeding van vervoerskosten voor leerlingenvervoer; - besluiten naar aanleiding van een aanvraag om een vervoersvoorziening; - wijzigen en intrekken van besluiten to vergoeding van vervoerskosten van leerlingenvervoer of een vervoersvoorziening; - toekennen vergoeding voor de kosten van openbaar vervoer, vervoer per fiets, aangepast vervoer, eigen vervoer of de kosten van vervoer ten behoeve van een begeleider; - advies inwinnen bij de permanente commissie leerlingenvervoer of andere adviseurs; - afwijken van de Verordening leerlingenvervoer Gorinchem.

Wet leerlingenvervoer, Verordening leerlingenvervoer Gorinchem

Teammanager

 

 

Huisvesting Onderwijs

 

 

 

 

Alle besluiten ten aanzien van huisvestingsvoorzieningen onderwijs

WVO, Primair onderwijs, Huisvestingsverordening onderwijs Gorinchem

Teammanager

 

Team Samenleving

Wet maatschappelijke ondersteuning

 

 

 

 

Alle besluiten met betrekking tot de Wmo: - voor te bereiden;- te nemen, in te trekken of te wijzigen; - aan besluiten voorschriften te verbinden; - te ondertekenen; - bekend te maken; - af te doen, alsmede besluiten met betrekking tot het verstrekken van urgentie in het kader van de Huisvestingsverordening

Wmo, Huisvestingsverordening

Teammanager, zorgadviseurs Wmo

Dit mandaat strekt niet tot: - het vaststellen, wijzigen of intrekken van algemeen verbindende voorschriften; - het beslissen op een bezwaarschrift of klacht als bedoeld in titel 9.1 van de Awb; - het vaststellen, wijzigen of intrekken van nadere regels; - het vaststellen, wijzigen of intrekken van beleidsregels; - de vaststelling van de jaarlijkse evaluatie van de Verordening, zoals bedoeld in artikel 9.1 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Gorinchem 2018. Onder dit mandaat valt in ieder geval wel: - alle besluiten en handelingen met betrekking tot de melding en het onderzoek, zoals bedoeld in artikel 2.3.2. van de Wmo ; - het opstellen van een verslag en het opstellen van een ondersteuningsplan, zoald bedoeld in Hoofdstuk 2 van de Verordeing; - het beslissen op een aanvraag om een maatwerkvoorziening; - het herzien of intreken van besluiten, zoals bedoeld in artikel 6.1 van de Verordening; - het terugvorderen van de voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 6.2 van de Verordening.

Team Stadsontwikkeling

Uitvoering bestemmingsplan

 

 

 

 

Het stellen van nadere eisen ten aanzien van in het bestemmingsplan omschreven onderwerpen of onderdelen

Wro

Teammanager

 

 

Beoordelen of een verzoek of plan voldoet aan het bestemmingsplan of gemeentelijk ruimtelijk beleid. Hieronder valt in ieder geval: - het beoordelen of medewerking kan worden verleend aan een principeverzoek om een bouwvergunning of omgevingsvergunning; - het beoordelen of medewerking kan worden verleend aan een principeverzoek tot wijziging van het bestemmingsplan; - reageren op verzoeken om informatie of voorgenomen gebruik of bouw is of wordt toegstaan; - beoordelen schetsplannen of principeverzoeken.

Wro, Ww

Teammanager

 

 

Voorbereiding ruimtelijke plannen

 

 

 

 

De voorbereiding op de vaststelling van bestemmingsplan of projectbesluit. Onder dit mandaat valt niet het nbemen van het (definitieve) besluit tot vaststelling of herziening van het bestemmingsplan of het projectbesluit. Onder dit mandaat valt in ieder geval wel: - alle besluiten en handelingen die nodig zijn om met toepassing van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht de vaststelling van een bestemmingsplan of het projectbesluit voor te bereiden; - alle besluiten en handelingen die nodig zijn ter voorbereiding van het definitieve besluit van de gemeenteraad naar aanleiding van een verzoek bij de gemeenteraad tot herziening van het bestemmingsplan; - het ter inzage leggen van stukken; - het openbaar en persoonlijk kennisgeven van ontwerp-besluiten; - het horen van belanghebbenden naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan of het ontwerp-besluit; - het maken van een verslag over de ingebarchte mondelinge zienswijzen; - het verlengen van beslistermijnen; - het (digitaal) bekendmaken of publiceren van (onwerp-) bestemmingsplan of projectbesluit; - het voeren van vooroverleg; - het inwinnen van adviezen; - (electronisch) kennisgeving van (ontwerp_) bestemmingsplannen en (ontwerp-) projectbesluiten; - (digitaal) waarmerken bestemmingsplannen en projectbesluiten.

Wro, Awb, Wabo

Teammanager

 

 

Gebruiksverbod voorbereidingsbesluit

 

 

 

 

Het beoordelen van gebruik dat is verboden in een voorbereidingsbesluit. Hieronder valt in ieder geval: - ontheffing verlenen van het verbod, opgenomen in een voorbereidingsbesluit, gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen; - alle besluiten naar aanleiding van een aanvraag om ontheffing te verlenen van een gebruiksverbod in een voorbereidingsbesluit.

Wro

Teammanager

 

 

Planschade

 

 

 

 

Alle besluiten op het gebied van de tegemoetkoming in de (plan-) schade door een bestemmingsplan of andere door de wet erkende planschadeoorzaken. Hieronder valt in ieder geval: - alle besluiten naar aanleiding van een aanvraag om een tegemoetkoming van (plan-) schade; - het heffen van een recht naar aanleiding van een aanvraag; - het terugstorten van een betaald recht; - het niet- ontvankelijk verklaren van de aanvraag omdat het recht niet of niet tijdig is betaald; - het inwinnen van deskundigenadvies over de aanvraag om een tegemoetkoming van de (plan-) schade; - het weigeren of verlenen van een tegemoetkoming in de (plan-) schade

Wro

Teammanager

 

 

Het afsluiten van een planschadeovereenkomst. Hierbij dient het Machtigings- en Volmachtbesluit privaatrecht van de gemeente in acht te worden genomen.

Wro

Teammanager

 

 

Hogere grenswaarden geluidhinder

 

 

 

 

Alle besluiten met betrekking tot het vaststellen van hogere grenswaarden, zoals bedoeld in de Wet Geluidhinder. Hieronder valt in ieder geval: - besluiten op een aanvraag om hogere grenswaarden vast te stellen; - op eigen inititaief besluiten hogere grenswaarden vast te stellen; - het voorbereiden van een besluit om hogere grenswaarden vast te stellen;

Wet Geluidhinder, Wro

Teammanager

 

 

Alle besluiten ten aanzien van de inzameling van huisvuil. Hieronder valt in ieder geval: - alle besluiten op grond van de afvalstoffenverordening Gorinchem; - besluiten op een aanvraag om een vergunning om afval te mogen inzamelen; - besluiten op een aanvraag om een vergunning voor het inzamelen van oud papier; - het aanwijzen van aanbiedingsplaatsen voor mini-containers.

Wet milieubeheer, Afvalstoffenverordening Gorinchem, APV

Teammanager

 

 

Klachtencommissie woonruimteverdeling Het benoemen, schorsen of ontslaan van de (plaatsvervangend) leden en (plaatsvervangend) secretaris van de klachtencommissie woonruimteverdeling.

Huisvestingswet, Huisvestingsverordening, Rwg

Teammanager

 

 

Verkeer

 

 

 

 

Alle besluiten met betrekking tot verkeer en het regelen van verkeer. Hieronder valt in ieder geval: - besluiten op een aanvraag om een verkeersbesluit te nemen; - ambtshalve nemen van verkeersbesluiten; - besluiten op een aanvraag tot ontheffing van een verkeersbord; - aanwijzen van gehadicaptenparkeerplaatsen; - alle besluiten ten aanzien van parkeeroverlast of parkeerexcessen zoals genoemd in de APV; - afhandelen van klachten of suggesties op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid.

BABW, RVV, WVW, APV

Teammanager

 

 

Wegsleepregeling voertuigen

 

 

 

 

Alle besluiten met betrekking tot het wegslepen van voertuigen. Hieronder valt in ieder geval: - alle besluiten op grond van de Wegsleepregeling Gorinchem; - bepalen plaats van bewaring en bepalen openingstijden bewaarplaats; - bepalen kosten van overbrengen en bewaren voertuigen; - opmaken proces-verbaal en bijhouden register; - afhandelen klachten of suggesties.

Wegsleepverordening, RVV, WvW, Awb

Teammanager

 

 

Algemene plaatselijke verordening (APV)

 

 

 

 

Alle besluiten op grond van de APV. Hieronder valt in ieder geval:

• beslissen op de aanvraag om een evenementenvergunning:

• beslissen op de aanvraag om een exploitatievergunning openbare inrichting;

• besluiten met betrekking tot het sluitingsuur van een openbare inrichting; • besluiten met betrekking tot terrassen;

• besluiten met betrekking tot hinderlijk drankgebruik;

• beslissen op aanvraag reclamevergunning;

• beslissen op aanvraag standplaatsvergunning;

• beslissen op aanvraag exploitatievergunning seksinrichting of escortbedrijf,

• aanwijzing collectieve festiviteiten;

• beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen;

• beslissen over gebruik maken van een weg;

• beslissen op een aanvraag ontheffing geluidhinder;

• intrekken vergunning of ontheffing op grond van de APV.

APV, Gemeentewet

Teammanager

 

 

Kansspelen

 

 

 

 

Alle besluiten op grond van de Wet Kansspelen. Hieronder valt in ieder geval:

• beslissen op een aanvraag voor een aanwezigheidsvergunning speelautomaten;

• beslissen op aanvraag om een loterijvergunning;

• beslissen op aanvraag speelautomatenhal;

• besluiten ten aanzien van een klein kansspel;

• intrekken van vergunningen.

Wk, Verordening speelautomatenhal

Teammanager

 

 

Helikopter, opstijgen ballon

 

 

 

 

Alle besluiten ten aanzien van luchtvaart, ballonvaart en helikoptervluchten. Hieronder valt in ieder geval:

• het afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor helikoptervluchten;

• het afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor het opstijgen van een ballon;

• toestemming verlenen voor het oplaten van ballonnen.

Luchtvaartwet, Bignal, APV

Teammanager

 

 

Winkeltijden

 

 

 

 

Alle besluiten ten aanzien van de openstelling van winkels. Hieronder valt in ieder geval:

• het beslissen op een aanvraag voor openstelling van een winkel op zondag;

• beslissen op aanvraag extra koopavond.

Winkelwet, Winkeltijdenverordening

Teammanager

 

 

Vuurwerk

 

 

 

 

Alle besluiten met betrekking tot een verklaring van geen bezwaar voor het afsteken van vuurwerk

Vuurwerkbesluit

Teammanager

 

 

Drank & Horeca

 

 

 

 

Alle besluiten ten aanzien van de uitvoering van horecawetgeving en de Drank- en Horecawet. Hieronder valt in ieder geval:

• het beslissen op een aanvraag om een drank- en horecavergunning;

• het beslissen op een aanvraag voor ontheffing zwak-alcoholische drank;

• intrekken van een drank- en horecavergunning of ontheffing zwak-alcoholische drank.

Drank- en horecawet, APV

Teammanager

 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 

 

 

 

Alle besluiten ten aanzien van de omgevingsvergunning zoals bedoeld in de Wabo. Hieronder valt in ieder geval:

• het beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning;

• het weigeren, wijzigen of intrekken van een omgevingsvergunning;

• het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning;

• het beslissen dat de activiteit waarop de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, zoals bedoeld in artikel 2.12 Wabo;

• het aanhouden van de aanvraag om een omgevingsvergunning;

• alle besluiten ten aanzien van een exploitatiebijdrage in een omgevingsvergunning;

• toezicht op de naleving en bestuurlijke handhaving van wettelijke voorschriften ten aanzien van de omgevingsvergunning;

• het toezicht, controle en handhaving van een project, zoals bedoeld in de Wabo;

• het beoordelen van principe aanvragen om een omgevingsvergunning of schetsplannen;

• toetsen welstand;

• toetsing en verlening ontheffing van het Bouwbesluit;

• verdagen beslistermijnen.

Wabo

Teammanager

 

 

Bouwen

 

 

 

 

Alle besluiten met betrekking tot bouwen en een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Hieronder valt in ieder geval:

• het beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen;

• het verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen;

• het weigeren of intrekken van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen; - het aanhouden van de aanvraag;

• het beslissen op een aanvraag tot het verlenen van een wettelijke of binnenplanse vrijstelling of ontheffing ten behoeve van een bouwaanvraag of omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen;

• het beslissen op een aanvraag om een projectbesluit, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen mede een aanvraag is om een projectbesluit te nemen, en de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen slechts verleend kan worden na het nemen van een projectbesluit, mits het college bevoegd is;

• alle besluiten ten aanzien van een exploitatiebijdrage in een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen;

• toezicht op de naleving en bestuursrechtelijke handhaving van wettelijke voorschriften ten aanzien van bouwen;

• het stillegen van bouwwerkzaamheden;

• het beoordelen van principe bouwaanvragen of schetsplannen;

• toetsen welstand;

• toetsing en verlenen ontheffing van het Bouwbesluit.

Wro, Ww, Bouwbesluit

Teammanager

 

 

Sloop

 

 

 

 

Alle besluiten ten aanzien van sloop. Hieronder valt in ieder geval:

• het beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen;

• het verbinden van voorschriften of beperkingen aan deze vergunning;

• het weigeren of intrekken van een omgevingsvergunning voor de activiteit slopen;

• toezicht op de naleving op en bestuurlijke handhaving van wettelijke voorschriften ten aanzien van sloop;

• het stilleggen van sloopwerkzaamheden en bekrachtiging stillegging;

• het beoordelen van sloopveiligheidsplannen;

• beslissen en beoordelen melding sloopwerkzaamheden.

Wro, Ww, Bouwverordening

Teammanager

 

 

Bouwverordening

 

 

 

 

Alle besluiten op grond van de gemeentelijke Bouwverordening. Hieronder valt in ieder geval het beslissen op aanvraag vrijstelling van de Bouwverordening.

Wro, Ww, Bouwverordening

Teammanager

 

 

Alle besluiten op terrein van brandveiligheid, hieronder mede begrepen het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand. Hieronder valt in ieder geval:

• beslissen op aanvraag gebruiksvergunning Bouwverordening; besluiten met betrekking tot het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid;

• besluiten, toezicht, handhaving en controle met betrekking tot brandveiligheid op vaartuigen zoals een drijvend hotel of discotheek;

• besluiten op grond van de Brandbeveiligingsverordening;

• toezicht, handhaving en controle op brandveiligheid, Bouwverordening, Brandveiligheidsverordening, Besluit brandveilig gebruik bouwwerken;

• beoordeling meldingen Besluit brandveilig gebruik bouwwerken;

• besluiten, toezicht en handhaving ten aanzien van de brandveiligheid van evenementen.

Vbouwverordening, Brandweerwet, Brandbeveiligingsverordening, Bouwbesluit, Bbgb

Teammanager

 

 

Leegstand woningen

 

 

 

 

Alle besluiten bij of krachtens de Leegstandswet. Hieronder valt in ieder geval:

• het beslissen op een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte;

• verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte.

Leegstandswet

Teammanager

 

 

Samenvoegen, onttrekken en splitsen woningen

 

 

 

 

Alle besluiten met betrekking tot het samenvoegen, onttrekken of splitsen van woningen.

Huisvestingswet, Huisvestingsverordening, Ww, Wro, Wabo

Teammanager

 

 

Alle besluiten met betrekking tot monumenten. Hieronder valt in ieder geval:

• alle besluiten m.b.t. een aanvraag om een monumentenvergunning;

• alle besluiten m.b.t. een aanvraag om een sloopvergunning ten aanzien van een monument.

Monumentewet, Monumentenverordening, Ww, Wro, Wabo

Teammanager

 

 

Uitvoering en afwijking bestemmingsplan

 

 

 

 

Alle besluiten ten aanzien van een aanlegvergunning. Hieronder valt in ieder geval:

• alle besluiten naar aanleiding van aanvragen om een aanlegvergunning;

• intrekken van een analegvergunning;

• het aanhouden van een aanlegvergunning;

• het verbinden van voorschriften aan een aanlegvergunning;

• het stellen van een termijn aan een aanlegvergunning.

Wro, Wabo

Teammanager

 

 

Alle besluiten ten aanzien van slopen. Hieronder valt in ieder geval:

• alle besluiten naar aanleiding van aanvragen om een sloopvergunning;

• beperkingen opleggen aan een sloopvergunning;

• het verbinden van voorschriften aan een sloopvergunning.

Wro, Ww, Bouwverordening, Wm, Wabo

Teammanager

 

 

Vrijstelling of ontheffing verlenen van een bestemmingsplan, projectbesluit of beheersverordening. Hieronder valt in ieder geval:

• alle besluiten naar aanleiding van aanvragen om een vrijstelling of ontheffing van het bestemmingsplan, projectbesluit of beheersverordening;

• beperkingen opleggen aan een verleende ontheffing of vrijstelling;

• het verbinden van voorschriften aan een verleende ontheffing of vrijstelling;

• weigeren vrijstelling of ontheffing;

• alle besluiten naar aanleiding om binnenplanse vrijstelling of ontheffing, tijdelijke vrijstelling of ontheffing, permanente vrijstelling of ontheffing van het bestemmingsplan, projectbesluit of beheersverordening;

• het beoordelen van ingediende zienswijzen.

Wro, Wabo

Teammanager

 

 

Beoordelen of een verzoek of plan voldoet aan het bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan of gemeentelijk beleid. Hieronder valt in ieder geval:

• het beoordelen of medewerking kan worden verleend aan een principeverzoek om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen;

• het beoordelen of medewerking kan worden verleend aan een principeverzoek tot wijziging van een bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan;

• reageren op verzoeken om informatie of voorgenomen gebruik of bouw is of wordt toegestaan.

Wro, Ww, Wabo

Teammanager

 

 

Voorbereiding projectbesluit

 

 

 

 

De voorbereiding op de vaststelling van het projectafwijkingsbesluit. Onder dit besluit valt het (definitieve) besluit ten aanzien van de aanvraag om een projectbesluit te nemen. Onder dit mandaat valt in ieder geval:

• alle besluiten en handelingen die nodig zijn om met toepassing van afdeling 3.4 van de Awb de vastselling van het projectafwijkingsbesluit voor te bereiden;

• het ter inzage leggen van stukken;

• het openbaar en persoonlijk kennisgeven van ontwerp-besluiten;

• het horen van belanghebbenden naar aanleiding van ingebrachte mondelinge zienswijzen;

• het verlengen van beslistermijnen;

• bekend maken of publiceren van (ontwerp-) projectafwijkingsbesluit;

• het voeren van vooroverleg;

• het inwinnen van adviezen.

Wro, Wabo

Teammanager

 

 

Handhaving en toezicht

 

 

 

 

Alle besluiten, werkzaamheden en andere (feitelijk) handelingen dan besluiten op het gebied van handhaving en toezicht van het bepaalde bij of krachtens de Wro, Ww of Wabo. Hieronder valt in ieder geval:

• alle besluiten tot bestuursrechtelijke handhaving van omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, projectafwijkingsbesluiten, voorbereidingsbesluiten en verleende vrijstellingen of ontheffingen;

• alle bestuursrechtelijke handhaving wegens strijd met het bestemmingsplan, projectafwijkingsbesluit, voorbereidingsbesluit of anderszins in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Wro of Wabo;

• Alle besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang. Hieronder valt in ieder geval: - het nemen van een beschikking tot een last onder bestuursdwang; - het omschrijven van de te nemen herstelmaatregelen; - het stellen van een termijn waarbinnen de belanghebbenden de ten uitvoer legging kunnen voorkomen; - het vaststellen en in rekening brengen van de kosten; - het in spoedeisende gevallen toepassen van bestuursdwang; - het aanwijzen van personen om uitvoering te geven aan bestuursdwang; - het verzegelen van gebouwen, terreinen en hetgeen zich daarin of daarop bevindt; - het meevoeren en opslaan van zaken; - het teruggeven of verkopen van meegenomen zaken;

• toezicht op de naleving van alle werkzaamheden die worden verricht om na te gaan of voorschriften bij of krachtens de Wro of Wabo worden nageleefd;

• handhavings- en toezichtscorrespondentie.

Wro, Awb, Ww, Wabo

Teammanager

 

 

Gebruiksverbod voorbereidingsbesluit

 

 

 

 

Het toestaan van gebruik dat is verboden in een voorbereidingsbesluit. Hieronder valt in ieder geval:

• ontheffing verlenen van het verbod, opgenomen in een voorbereidingsbesluit, gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen;

• alle besluiten naar aanleiding van een aanvraag om ontheffing te verlenen van een gebruiksverbod in een voorbereidingsbesluit.

Wro, Wabo

Teammanager

 

 

Planschadeverhaalsovereenkomst

 

 

 

 

Het afsluiten van een planschadeovereenkomst. Hieronder valt in ieder geval:

• het opstellen van de planschadeovereenkomst;

• het onderhandelen over de inhoud van de planschadeovereenkomst;

• het voorbereiden van de afsluiting van de planschadeovereenkomst;

• alle besluiten, werkzaamheden en handelingen zoals genoemd in het Machtigings en volmachtsbesluit met betrekking tot een planschadeovereenkomst.

Wro

Teammanager

 

 

Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en exploitatiebijdrage

 

 

 

 

Alle besluiten bij niet of niet tijdige betaling van de exploitatiebijdrage. Hieronder valt in ieder geval:

• besluit dat de bouw niet mag beginnen omdat de exploitatiebijdrage niet is betaald;

• besluit dat de bouw moet worden gestaakt omdat de exploitatiebijdrage niet is betaald; • inning van de exploitatiebijdrage bij dwangbevel;

• geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wanneer de exploitatiebijdrage niet is ontvangen;

• Alle besluiten ten aanzien van bestuurlijke geldschulden zoals bedoeld in titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Hieronder valt in ieder geval: - kwijtschelding; - beslissingen ten aanzien van een invorderingsbeschikking; - het aanmanen van de schuldenaar; - de aanmaning en invordering bij dwangbevel; - het in rekening brengen van de aanmaningsvergoeding, wettelijke rente en kosten dwangbevel.

Ww, Wro

Teammanager

 

Team Stadsbeheer

Alle besluiten ten aanzien van in- en uitritten en uitwegen. Hieronder valt in ieder geval: - het beoordelen van de melding voor het maken of veranderen van een in- of uitrit of uitweg; - het verbieden om een in- of uitrit te maken of te veranderen; - het in rekening brengen van kosten voor het maken van een in-, uitrit of een uitweg.

APV

Teammanager

 

 

Het vaststellen van de definitieve geomaetrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

Wet BAG

Geodeten

 

 

 

 

Lijst met gebruikte afkortingen behorende bij het mandaatbesluit gemeente Gorinchem 2019

 

A

Apv Algemene plaatselijke verordening

Archiefw Archiefwet

Archiefver Archiefverordening

Asv Algemene subsidieverordening Gemeente Gorinchem

Awb Algemene wet bestuursrecht

 

B

Besluit Besluit, zoals bedoeld in artikel 1.3 Awb

B&W Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem

BABW Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer

Bbs Besluit burgerlijke stand 1994

Bibob Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Bme Besluit Milieueffectrapportage

Bpa Bezwarenprocedure personele aangelegenheden

Bopz Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Boot Besluit opslaan in ondergrondse tanks

Bro Besluit ruimtelijke ordening

Bz Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Bouwbsl Bouwbesluit

Bouwver. De geldende Bouwverordening van de gemeente Gorinchem

Brandbev.ver Brandbeveiligingsverordening

BW Burgerlijk wetboek

 

D

Dhw Drank & horecawet

Dhv Drank & horeca-verordening

Dw Destructiewet

 

G

Gem.w. Gemeentewet

Gwd Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

 

I

Inspraakver. Inspraakverordening

IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen

zelfstandigen

 

K

Kw. Kieswet

Kb. Kiesbesluit

 

L

Lbb Lozingenbesluit bodembescherming

Ver. Ll. Verordening leerlingenvervoer

Lpw Leerplichtwet 1969

Luchtv.w. Luchtvaartwet

Lw Leegstandswet

 

M

Marktv.o. Marktverordening

Monver Monumentenverordening

Monw Monumentenwet

 

P

Paspwet Paspoortwet

 

R

Roa Regeling opvang asielzoekers

Rvv Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

 

T

Tw Telecommunicatiewet

 

V

Ver. bezw. Verordening commissie bezwaarschriften

Vho Verordening huisvesting onderwijs

Vko Verordening kinderopvang

Vlw Vluchtelingenwet

Vsg Verordening Straatnaamgeving en huisnummering

 

W

Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wam Wet op de archeologische monumentenzorg

Wbb Wet bodembescherming

Wbp Wet bescherming persoonsgegevens

Wet Brp Wet basisregistratie personen

Wgh Wet geluidhinder

Wgr Wet gemeenschappelijke regelingen

Win Wet inburgering nieuwkomers

Winkel.v.o. Winkeltijdenverordening

Winkel.w. Winkeltijdenwet

W.Just. Doc. Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent

het gedrag

Wk Wet op de kansspelen

Wlb Wet op de lijkbezorging

Wm Wet milieubeheer

Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning

Wob Wet Openbaarheid van bestuur

Wom Wet op de openbare manifestaties

Wpo Wet op het primair onderwijs

Wet po Wet passend onderwijs

Wrb Wet op de rechtsbijstand

Ww Woningwet

Wro Wet op de ruimtelijke ordening

Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewateren

WVO Wet voortgezet onderwijs

Wvw Wegenverkeerswet 1994

Z

Zw Zondagswet

 

 

Gorinchem, 9 juli 2019

Burgemeester en wethouders van Gorinchem,

de secretaris, de burgemeester,

De burgemeester van Gorinchem,