Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

Mandaatbesluit aan de politiechef van de Politie Eenheid Rotterdam voor het waarmerken van in- en verkoopregisters en het uitreiken van bestuurlijke waarschuwingen in het kader van heling Gorinchem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit aan de politiechef van de Politie Eenheid Rotterdam voor het waarmerken van in- en verkoopregisters en het uitreiken van bestuurlijke waarschuwingen in het kader van heling Gorinchem
CiteertitelMandaatbesluit aan de politiechef van de Politie Eenheid Rotterdam
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpMandaatbesluit aan de politiechef van de Politie Eenheid Rotterdam

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 177 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2019Nieuw mandaatbesluit

29-03-2019

gmb-2019-178840

2019/433520

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit aan de politiechef van de Politie Eenheid Rotterdam voor het waarmerken van in- en verkoopregisters en het uitreiken van bestuurlijke waarschuwingen in het kader van heling Gorinchem

Overwegende:

 

dat artikel 437 en volgende van het Wetboek van Strafrecht en afdeling 12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gorinchem beogen de handel in gebruikte of ongeregelde goederen verantwoord en juist te doen verlopen. Overtreding van voorschriften die de controle op deze handel mogelijk maken, strafbaar stellen;

 

dat artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gorinchem en artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht de bevoegdheid toekent aan de burgemeester om de in- en verkoopregisters ten behoeve van de controle op de handel in gebruikte of ongeregelde goederen, te waarmerken;

 

dat de burgemeester op grond van Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht bestuursrechtelijk kan optreden, wanneer niet voldaan wordt aan het bepaalde in afdeling 12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gorinchem.

 

dat mandaat door de burgemeester aan de politiechef van de Politie Eenheid Rotterdam zal bijdragen aan de juiste toepassing en handhaving van artikel 437 en volgende van het Wetboek van Strafrecht, alsmede afdeling 12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gorinchem;

 

dat het derhalve van belang is de bevoegdheid tot het waarmerken van de in- en verkoopregisters te mandateren aan de politiechef van de Politie Eenheid Rotterdam;

 

dat het alsmede van belang is de bevoegdheid tot het uitreiken van een bestuurlijke waarschuwing te mandateren aan de politiechef van de Politie eenheid Rotterdam;

 

Gelet op:

 

artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gorinchem, artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 177 van de gemeentewet;

 

Besluit:

 

 

 • 1.

  de politiechef van de Politie Eenheid Rotterdam te mandateren om in zijn naam en onder zijn verantwoordelijkheid de in- en verkoopregisters voor de opkopers en handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen te waarmerken;

 • 2.

  alsmede de politiechef van de Politie Eenheid Rotterdam te mandateren om in zijn naam en onder zijn verantwoordelijkheid bestuurlijke waarschuwingen, aan opkopers en handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen, uit te reiken in het kader van heling;

 • 3.

  dat de politiechef van de Politie Eenheid Rotterdam zorg draagt voor onverwijlde mededeling aan de burgemeester dat een bestuurlijke waarschuwing is uitgereikt;

 • 4.

  de politiechef van de Politie Eenheid Rotterdam te machtigen de aan hem verleende bevoegdheid te ondermandateren aan door hem aan te wijzen ambtenaren van de Politie Eenheid Rotterdam, waarbij zij de door de politiechef te stellen regels ten aanzien van de uitoefening van het ondermandaat in acht nemen;

 • 5.

  dat dit besluit in werking treedt de dag na publicatie daarvan op de website www.gorinchem.nl;

 • 6.

  dat dit mandaatbesluit wordt aangehaald als "Mandaatbesluit waarmerken van in- en verkoopregisters en het uitreiken van bestuurlijke waarschuwingen in het kader van heling Gorinchem".

 

Aldus vastgesteld op 29 maart 2019

De Burgemeester,

Drs. R.W.J. Melissant-Briene