Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gorinchem

LEGESVERORDENING 2020 (1e wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGorinchem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLEGESVERORDENING 2020 (1e wijziging)
CiteertitelLegesverordening (eerste wijziging)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLeges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-2019Wijziging legesverordening

19-12-2019

gmb-2019-316394

667612

Tekst van de regeling

Intitulé

LEGESVERORDENING 2020 (1e wijziging)

De raad van de gemeente Gorinchem;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2019;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

te wijzigen de

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020 (Legesverordening 2020), zoals die is vastgesteld bij raadsbesluit van 7 november 2019.

 

 

Artikel 1.  

Aan titel 1, hoofdstuk 19 van de bij de Legesverordening 2020 behorende tarieventabel wordt toegevoegd:

1.19.2.7 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een vergunning € 35,90

op grond van artikel 2:9 (Straatartiesten) van de Algemene Plaatselijke

Verordening gemeente Gorinchem 2019

 

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking, met dien verstande dat de bepaling die op grond van deze verordening wordt gewijzigd van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2019

de griffier, de voorzitter,