Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

subsidieregeling Jongeren doen mee door sport en spel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingsubsidieregeling Jongeren doen mee door sport en spel
Citeertitelsubsidieregeling sport en spel jongeren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSport en recreatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Gouda 2003, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-201301-01-2015Art. 6

05-11-2013

De Goudse Post, 13-11-2013

839237
03-01-201305-11-2013Artikelen 6, 7 en 8

18-12-2012

De Goudse Post, 2-1-2013

11.2.1.3
01-06-201003-01-2013Nieuwe regeling

27-04-2010

Goudse Post, 02-06-2010

11.2.1.3

Tekst van de regeling

Intitulé

subsidieregeling Jongeren doen mee door sport en spel

 

 

Burgemeester en wethouders van Gouda

Gelezen het advies d.d. 27 april 2010;

 

Gelet op artikel 7 Algemene Subsidieverordening Gouda 2003 (AsG);

besluiten:

Vast te stellen de subsidieregeling ‘ Jongeren doen mee door sport en spel’.

Artikel 1 Doelstelling subsidieregeling

Deze subsidieregeling heeft als doelstelling om jongeren tussen de 12 en 18 in Gouda te stimuleren om mee te doen door middel van een gevarieerd aanbod (zie bijlage voor voorbeelden) van sport- en spelactiviteiten, die zijn gericht op: ontmoeting, talentontwikkeling, sportiviteit, respect en/of het

bevorderen van sociale samenhang.

Artikel 2 Wie kunnen subsidie aanvragen?

 • 1.

  Een subsidie wordt slechts verstrekt aan een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

 • 2.

  Organisaties die ervaring hebben in het organiseren of zelf uitvoeren van sport- en spelactiviteiten voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Artikel 3 Indieningsdatum en inhoud subsidieaanvraag

Een organisatie die voor subsidie in aanmerking wil komen dient minimaal 13 weken voorafgaand aan de activiteit(en) een aanvraag in bij het college van Burgemeester en wethouders van Gouda, ten aanzien van de afdeling Samenleving, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda.

 

De aanvraag van de subsidie omvat in elk geval:

a. Een activiteiten plan, waarin opgenomen is:

 • -

  een omschrijving van de activiteit en van de doelgroep, de start en einddatum;

 • -

  het verwachte aantal deelnemers per activiteit;

 • -

  het geplande aantal sport en spel-uren;

 • -

  de locatie(s) van de activiteit;

 • -

  een beschrijving van de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van deze regeling en van de wijze waarop zij aansluiten bij de bestaande activiteitenstructuur voor jongeren in Gouda.

b. een exploitatie begroting, waarin opgenomen is:

 • -

  Een specificatie van de uitgaven en inkomsten, inclusief eventuele bijdragen van derden en deelnemers;

c. Een beschrijving van de manier waarop jongeren en/of vrijwilligers

betrokken worden bij de organisatie en/of de uitvoering van de activiteit(en);

d. Een beschrijving van de wijze van bekendmaking van de sport- en spelactiviteiten en van de manier waarop de werving van deelnemers wordt uitgevoerd;

e. De geldige statuten, voor zover deze nog niet eerder bij een aanvraag om subsidie bij de gemeente Gouda zijn overgelegd.

Artikel 4 Tijdval waarvoor subsidie wordt toegekend

De subsidie wordt toegekend vanaf 1 januari 2011, voor de periode die nodig is om de activiteiten te organiseren en te realiseren. Die periode is maximaal één kalenderjaar.

Artikel 5 Toekenningscriteria

 • 1.

  De aanvragen worden getoetst aan onderstaande criteria:

 • 2.

  De activiteiten dragen bij aan de doelstelling van deze regeling;

 • 3.

  De activiteit kan alleen doorgang vinden, indien er minimaal 15 Goudse jongeren zich hebben aangemeld;

 • 4.

  De kosten en inhoud van de activiteiten staan in redelijke verhouding tot de doelstelling;

 • 5.

  Bij de uitvoering van de activiteiten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers(organisaties);

 • 6.

  De activiteit sluit aan bij de activiteitenstructuur voor jongeren in Gouda;

 • 7.

  Jongeren worden zoveel mogelijk betrokken bij de organisatie en/of uitvoering van de activiteit;

 • 8.

  De organisatie die subsidie aanvraagt organiseert zelf de activiteiten waarvoor subsidie nodig is, of treedt op als makelaar voor de organisatie van activiteiten;

 • 9.

  De activiteiten zijn voor alle Goudse jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar toegankelijk en worden breed bekend gemaakt.

 • 10.

  Niet in aanmerking voor subsidie krachtens deze regeling komen:

  • a.

   (onderdelen van) activiteiten waarvoor aan een organisatie in hetzelfde kalenderjaar een gemeentelijke subsidie is verstrekt.

Artikel 6 Wijze van toekenning

 • 1.

  De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een activiteitensubsidie en bedraagt met ingang van 1 januari 2014 maximaal € 10.000.

   

 • 2.

  Uiterlijk binnen 13 weken na indiening van de aanvraag wordt een beschikking afgegeven.

Artikel 7 Subsidieplafond en verdelingswijze

 • 1.

  Het subsidieplafond in 2013 € 103.000 en vanaf 1-1- 2014 € 23.000 per kalenderjaar. Zodra naar aanleiding van de begrotingsbehandeling vaststaat dat een aanpassing van dit subsidieplafond noodzakelijk is, wordt een aangepast subsidieplafond vastgesteld en bekend gemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor de toekenning dan wel de hoogte van de aangevraagde subsidies.

 • 2.

  Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten, die voor toekenning in aanmerking komen, in volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Toekenning vindt plaats tot het subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Een organisatie kan slechts één keer per kalenderjaar voor subsidie in aanmerking komen.

Artikel 8 Overige bepalingen

 • 1.

  Op subsidieverstrekking krachtens deze regeling zijn de AsG en het daarbij behorende uitvoeringsbesluit van toepassing.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juni 2010 en eindigt op 31 december 2015.

   

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling sport en spel jongeren.

Aldus besloten in de vergadering van 18 december 2012.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

, burgemeester

 

, secretaris