Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Wegsleepverordening voor de gemeente Gouda, inclusief eerste wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening voor de gemeente Gouda, inclusief eerste wijziging
CiteertitelWegsleepverordening voor de gemeente Gouda, inclusief eerste wijziging
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBesluit verhoging bedragen wegslepen motorrijtuig Wegsleepprocedure motorrijtuigen 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet, art. 173, tweede lid
 3. Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit verhoging bedragen voor wegslepen van motorrijtuigen en aanwijzing van de bewaarplaats e.a.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-2010nieuwe regeling

20-04-2010

Onbekend

593508
15-10-200628-04-2010Onbekend

27-09-2006

Onbekend

480773

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening voor de gemeente Gouda, inclusief eerste wijziging

de raad van de gemeente gouda

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 juni 2006;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

besluit: vast te stellen de volgende verordening:

 

Wegsleepverordening voor de gemeente Gouda, inclusief eerste wijziging

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990:

  het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet:

  de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit:

  het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig:

  wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig:

  wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college:

  het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  De plaats van berging wordt aangewezen door het college.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De voorrijkosten voor het overbrengen van een fiets of bromfiets naar de bewaarplaats per fiets of bromfiets worden door het college vastgesteld. De voorrijkosten voor het overbrengen van overige voertuigen naar de bewaarplaats bedragen € 119,00 per voertuig (inclusief BTW).

 • 2.

  De kosten voor het overbrengen van een voertuig naar c.q. bewaren van een voertuig op de bewaarplaats:

  • a.

   worden voor een fiets of bromfiets door het college vastgesteld.

  • b.

   voor overige voertuigen bedragen de kosten voor het overbrengen

   € 101,00 en de kosten van het bewaren van een voertuig bedragen € 41,- (inclusief BTW) voor de eerste 48 uur of een gedeelte daarvan.

  • c.

   Stalling per dag na de eerste 48 uur € 10,08.

 • 3.

  Het college is bevoegd de bedragen jaarlijks te verhogen aan de hand van de bedragen die het takel- en bergingsbedrijf bij de gemeente in rekening brengt.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 15 oktober 2006.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Gouda, inclusief eerste wijziging.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 september 2006.

,voorzitter

, griffier

Artikelsgewijze toelichting

In artikel 1 van de wegsleepverordening gemeente Gouda is een aantal begrippen omschreven dat diverse malen in deze verordening terugkomt. De omschrijving van deze begrippen spreekt voor zich. Veelal wordt verwezen naar definities uit bestaande wetgeving. Het begrip ‘voertuig’, zoals in artikel 1, onder al RVV 1990 is omschreven, is ruim. Hieronder vallen niet alleen motorvoertuigen, maar ook fietsen en bromfietsen, invalidenvoertuigen, trams en wagens. Al deze voertuigen vallen derhalve onder de werking van deze wegsleepverordening.

N.B. Deze wegsleepverordening kan echter niet gebruikt worden voor het wegslepen van fietsen en bromfietsen uit voetgangersgebieden en uit gebieden waar het door middel van bord E3 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens verboden is fietsen en bromfietsen te plaatsen buiten de rekken. Immers, fietsen en bromfietsen mogen ingevolge artikel 27 RVV worden geplaatst op het trottoir, op het voetpad of in de berm dan wel andere door het bevoegd gezag aangewezen plaatsen. Voorts kan niet weggesleept worden indien (brom)fietsen in strijd met bord E3 zijn geparkeerd (d.w.z. buiten de rekken) Bord E3 is immers niet genoemd in het Besluit wegslepen van voertuigen.

Op grond van deze wegsleepverordening mogen wel fietsen verwijderd worden van de in artikel 2 van de wegsleepverordening genoemde wegen en weggedeelten (zoals bijvoorbeeld gehandicaptenparkeerplaatsen) Echter, inschakeling van een bergingsbedrijf hierbij is niet nodig.

 

In artikel 2 van de wegsleepverordening gemeente Gouda worden wegen en weggedeelten aangewezen waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten (art. 170 lid 1 onder c WVWV 1994) Hierbij hoeft dus niet de veiligheid van de weg of de vrijheid van het verkeer in het geding te zijn.

 

Zie ook de opmerkingen in § 2 van deze toelichting.

 

In artikel 3 is bepaald dat het college de bewaarplaats aanwijst. In onvoorziene omstandigheden is het denkbaar dat de burgemeester op grond van zijn bijzondere bevoegdheden ter handhaving van de openbare orde tijdelijk ook andere terreinen aanwijst als plaats van bewaring van voertuigen.

De openingstijden van de bewaarplaats zijn nader vastgesteld door het college van BenW.

De openingstijden van de berger zijn 6 dagen per week (ma t/m za) van 07.00 uur tot 22.00 uur.

 

In artikel 4 worden de kosten voor het overbrengen en bewaren van voertuigen vastgesteld.

In het tweede lid van deze bepaling, waarin de kosten van bewaring van voertuigen worden geregeld, wordt het begrip ‘etmaal’ gebruikt. Het etmaal, zoals hier bedoeld, begint op het moment van in bewaring nemen van een voertuig en eindigt 24 uur later.

Het wordt aan het college overgelaten deze tarieven vast te stellen. Deze tarievenregeling is via een amendement van de gemeenteraad in de verordening opgenomen.

 

In artikel 5 wordt het overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat, geregeld. De bevoegdheid om in deze gevallen weg te laten slepen is gemandateerd aan de korpschef van de regionale politie Hollands Midden.

Het begrip ‘motorrijtuig’ is apart omschreven in artikel 1 onder e omdat artikel 5 van de wegsleepverordening alleen betrekking heeft op dit soort voertuigen.

Bijlage  

Bijlage bij toelichting van de wegsleepverordening

 

A. Veiligheid op de weg en vrijheid van het verkeer

Als gevallen waarin verwijdering, overbrenging en inbewaringstelling van voertuigen in het belang van de veiligheid op de weg en de vrijheid van het verkeer (zie artikel 170, eerste lid, aanhef en onder a en b WVW 1994) noodzakelijk kunnen zijn, kunnen worden genoemd:

Plaats op de weg

 • a.

  een voertuig is tot stilstand gebracht op een trottoir, voetpad of fietspad, tenzij het een fiets, bromfiets of invalidenvoertuig betreft (zie artikel 10 en artikel 5 tot en met 7 RVV 1990).

stilstaan Laten

 • b.

  een voertuig is tot stilstand gebracht:

  • 1.

   op een kruispunt, rotonde of een overweg;

  • 2.

   op een fietsstrook of de rijbaan langs een fietsstrook;

  • 3.

   op een oversteekplaats of binnen een afstand van 5 meter daarvan;

  • 4.

   in een tunnel;

  • 5.

   bij een bord bushalte (eventueel: ook tramhalte) ter hoogte van de geblokte markering of, indien die markering niet is aangebracht, op een afstand van minder dan 12 meter van het bord, tenzij het stilstaan dient voor het onmiddellijk laten in- en uitstappen van passagiers;

  • 6.

   op de rijbaan langs een busstrook;

  • 7.

   op een busbaan of een busstrook met uitzondering van een lijnbus;

  • 8.

   langs een gele doorgetrokken streep of in strijd met bord E2 van bijlage 1 RVV 1990;

  • 9.

   op de rijbaan, inclusief de invoeg- en uitrijstrook, van een autosnelweg of autoweg, of – behoudens in noodgevallen – op de vluchtstrook, de vluchthaven of de berm van zo’n weg.

(Zie artikel 23, 43, tweede lid, en 81 RVV 1990 en bord E2 van bijlage 1 bij het RVV 1990.)

Parkeren

 • c.

  een voertuig is geparkeerd:

  • 1.

   bij een kruispunt op een afstand van minder dan 5 meter daarvan;

  • 2.

   voor een inrit of een uitrit;

  • 3.

   buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg;

  • 4.

   langs een gele onderbroken streep of in strijd met bord E1 van bijlage 1 RVV 1990;

  • 5.

   op een wijze waardoor er sprake is van dubbel parkeren;

  • 6.

   binnen een erf, waarbij – voorzover het een motorvoertuig betreft – geen gebruik is gemaakt van de parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangewezen;

  • 7.

   op een weg waarvoor een geslotenverklaring geldt;

  • 8.

   zonder dat de voorgeschreven voertuigverlichting in werking is gesteld;

(Zie artikel 24, 25, 38 e.v. en 46 RVV 1990 en bord E1 van bijlage 1 bij het RVV 1990.)

Bevel of aanwijzing

 • d.

  een voertuig is tot stilstand gebracht in strijd met een bevel of een aanwijzing, gegeven door een daartoe bevoegd en als zodanig kenbare ambtenaar of ander persoon;

(Zie artikel 82 RVV 1990.)

Gevaarlijk of hinderlijk gedrag

 • e.

  een voertuig is overigens zodanig tot stilstand gebracht of geparkeerd dat gevaar op de weg wordt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt of kan worden gehinderd.

(Zie artikel 5 WVW 1994, het zogenaamde kapstokartikel.)

Toelichting

Hiervoor zijn diverse wegsleepwaardige overtredingen van de wegenverkeerswetgeving opgenomen, waarbij het motief ligt bij de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer. Hierbij zal altijd van geval tot geval beoordeeld moeten worden of de geconstateerde parkeerovertreding ook daadwerkelijk wegsleepwaardig is.

In onderdeel a gaat het om overtreding van artikel 10 RVV 1990. Bestuurders van voertuigen, met uitzondering van fietsen, bromfietsen en invalidenvoertuigen (zie artikel 5 tot en met 7 RVV 1990), gebruiken de rijbaan. Zij mogen hun voertuig niet parkeren op een trottoir, voetpad of fietspad.

In onderdeel b gaat het om overtreding van het bepaalde in artikel 23, 43, tweede lid, en 81 RVV 1990 en bord E2 van bijlage 1 bij het RVV 1990.

In onderdeel c is er sprake van overtreding van het bepaalde in artikel 24, 25, 38 e.v. en 46 RVV 1990 en bord E1 van bijlage 1 bij het RVV 1990.

In onderdeel d wordt gedoeld op overtreding van het bepaalde in artikel 82 RVV 1990.

In onderdeel e gaat het om overtreding van het bepaalde in artikel 5 WVW 1994, het kapstokartikel. Op grond van deze bepaling is het verboden zich zodanig te gedragen dat er gevaar op de weg wordt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt of kan worden gehinderd. De inhoud van deze bepaling is zo ruim dat ongewenst gedrag op de weg, i.c. ongewenst parkeren, dat niet reeds in onderdeel a tot en met d is geregeld, doorgaans onder deze bepaling kan worden gebracht.

B. Vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen

Verwijdering, overbrenging en inbewaringstelling van voertuigen in het belang van het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen (zie artikel 170, eerste lid, aanhef en onder c WVW 1994 en artikel 2 Besluit wegslepen van voertuigen) kunnen noodzakelijk zijn in het geval dat een voertuig geparkeerd is:

 • a.

  op een weg of weggedeelte waar door middel van bord E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 of door middel van een gele onderbroken streep als bedoeld in artikel 24, lid 1 onder e RVV 1990 wordt aangegeven dat ter plaatse een parkeerverbod geldt;

 • b.

  op een weg of weggedeelte waar door middel van bord E2 van die bijlage of door middel van een gele doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 23, lid 1 onder g RVV 1990 wordt aangegeven dat ter plaatse een verbod stil te staan geldt;

 • c.

  op een parkeerplaats nader aangeduid door bord E4 van die bijlage (al dan niet met onderbord) voorzover:

  • -

   het voertuig niet behoort tot de toegelaten categorie of groep voertuigen;

  • -

   het voertuig op een andere dan de aangegeven wijze is geparkeerd;

  • -

   het voertuig op andere dagen of uren dan aangegeven is geparkeerd;

 • d.

  op een taxistandplaats, nader aangeduid door bord E5 van die bijlage, tenzij het parkeren gebeurt met een taxi;

 • e.

  op een gehandicaptenparkeerplaats, nader aangeduid met bord E6 van die bijlage:

  • -

   tenzij het parkeren gebeurt met een gehandicaptenvoertuig;

  • -

   tenzij gebruik wordt gemaakt van een geldige en duidelijk zichtbaar aangebrachte gehandicaptenparkeerkaart;

  • -

   die gereserveerd is voor een bepaald voertuig, tenzij het parkeren gebeurt met dat voertuig;

 • f.

  op een laad- en losplaats, nader aangeduid door bord E7 van die bijlage (met uitzondering van de aangegeven dagen of uren), tenzij de bestuurder van het voertuig bezig is met het onmiddellijk laden en lossen van goederen;

 • g.

  op een parkeerplaats, nader aangeduid door bord E8 van die bijlage voorzover het voertuig niet behoort tot de toegelaten categorie of groep voertuigen;

 • h.

  op een parkeerplaats, nader aangeduid door bord E9 van die bijlage en bestemd voor vergunninghouders, tenzij het parkeren gebeurt met het voertuig waarvoor een parkeervergunning is afgegeven;

 • i.

  in een voetgangersgebied, nader aangeduid door bord G7 of C1 van die bijlage (eventueel: met uitzondering van aangegeven dagen en uren).

Toelichting

Hiervoor zijn diverse wegsleepwaardige overtredingen van de wegenverkeerswetgeving opgenomen, waarbij het motief niet zozeer ligt bij de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer, maar wel bij het vrijhouden van wegen en weggedeelten.