Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Uitvoeringsbesluit bezoekerskaart 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit bezoekerskaart 2012
CiteertitelUitvoeringsbesluit bezoekerskaart 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Parkeerverordening 2012, artt. 3 en 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2014nieuwe regeling

20-09-2011

De Goudse Post, 28 december 2012

709860

Tekst van de regeling

Intitulé

burgemeester en wethouders van gouda 

Gelezen het advies d.d. 13 september 2011; 

 

Gelet op artikel 3 en 4 van de Parkeerverordening 2012;

 

besluiten vast te stellen het: 

 

Uitvoeringsbesluit Bezoekerskaart 2012

1. Een bezoekerskaart wordt alleen verstrekt aan een bewoner van sector 2 en sector 3.

2.  Een bezoekerskaart is, qua tijd, geldig:

- op de dag die op de kaart wordt aangegeven;

- voor maximaal 1 uur vanaf het tijdstip dat op de kaart is open gekrast.

 

3a. Een bezoekerskaart is, qua plaats, geldig op belanghebbendenplaatsen in de op de bezoekerskaart aangegeven sector.

 

3b. Een bezoekerskaart is, qua plaats, niet geldig bij/op:

  • - parkeermetervak;

  • - betaald parkeerplaats;

  • - gehandicaptenparkeerplaats;

    - parkeerplaatsen in sector 1.

 

4.  De bezoekerskaart dient achter de voorruit van het motorvoertuig op een van buiten dat motorvoertuig duidelijk zichtbare en leesbare wijze te zijn aangebracht.

 

5. Een bezoekerskaart is slechts geldig indien éénmaal de dag, datum, maand en tijd (uren/minuten) waarop geparkeerd wordt zijn “opengekrast”.

 

6.  In een motorvoertuig mogen voor dezelfde dag tegelijkertijd slechts twee aanééngesloten bezoekerskaarten aanwezig zijn.

 

7.  Bij het niet naleven van het gestelde onder 4 en/of 5 en/of 6 wordt ervan uitgegaan dat een motorvoertuig gepar­keerd staat zonder geldige bezoekerskaart.

 

8.  Een bezoekerskaart wordt alleen verstrekt aan een bewoner die staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op een adres waarvoor bezoekerskaarten mogen worden afgegeven.

 

9.  Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

10. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

 

11. Het bij besluit van 15 december 2009 vastgestelde Uit­voeringsbesluit Bezoekerskaart 2010 wordt inge­trok­ken, met dien verstande dat het van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voordien hebben voorgedaan.

 

12. Dit besluit kan worden aangehaald als Uitvoeringsbesluit bezoekerskaart 2012.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 september 2011.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

 

 

                                                              , burgemeester

 

 

 

 

 

                                                              , secretaris