Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten Gouda 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten Gouda 2010
CiteertitelTijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten Gouda 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet stedelijke vernieuwing, art. 20
 2. Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche
 3. Algemene subsidieverordening Gouda 2003, art. 7
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-02-201230-11-201001-01-2013nieuwe regeling

30-11-2010

Goudse Post, 8 februari 2012

645969

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van gouda,

Gelezen het advies d.d. 30 november 2010;

 

Gelet op artikel 20, eerste lid, van de Wet stedelijke vernieuwing;

 

Gelet op de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche;

 

Gelet op artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Gouda 2003;

 

Gelet op aanvragen van burgemeester en wethouders om subsidie bij de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie ten behoeve van de door hen opgegeven woningbouwprojecten;

 

Gelet op de ontvangen subsidies van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie ten behoeve van de door burgemeester en wethouders in hun aanvragen vermelde opgaven voor diverse woningbouwprojecten;

 

besluiten vast te stellen de:

 

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten Gouda 2010

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen en reikwijdte

Artikel 1
 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ontwikkelaars: de ontwikkelaars, die opgaven hebben gedaan voor de subsidie-aanvragen van de gemeente Gouda bij de Minister op basis van de ‘Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009’ ten behoeve van het uitvoeren van de woningbouwprojecten;

 • b.

  woning: elke door nieuwbouw of toevoeging anderszins aan de woningvoorraad toe te voegen zelfstandige woonruimte;

 • c.

  woningbouwproject: project voor de bouw van bouwkundig met elkaar verbonden woningen en één of meer bouwkundig daarmee verbonden niet-woningbouwdelen;

 • d.

  start van de bouwwerkzaamheden: start van de bouwkundige werkzaamheden in verband met het woningbouwproject of hervatting van die werkzaamheden. Voorbereidende werkzaamheden zoals slopen en bouwrijp maken worden niet gerekend als start van de bouwwerkzaamheden;

 • e.

  Minister: de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;

 • f.

  afbouwgarantie: een bewijs ter zekerstelling van het doorgaan en de afronding van de bouw van de woningen, bedoeld in onderdeel a, bij faillissement van de ontwikkelaar of van andere bij die bouw betrokken partijen.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders kunnen aan ontwikkelaars subsidie verlenen ter tegemoetkoming in de kosten verbonden aan het stimuleren van de bouw van woningbouwprojecten, die als gevolg van de huidige economische omstandigheden zijn vertraagd of stopgezet.

Hoofdstuk 2. Verlening van de subsidie en voorschotverlening

Artikel 3
 • 1.

  De opgaven van de ontwikkelaars in de subsidieaanvragen van het college van burgemeester en wethouders aan de Minister en de bijlagen worden beschouwd als individuele aanvragen van de ontwikkelaars om verlening van subsidie.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde opgaven vermelde subsidiebedragen worden aangemerkt als het door de individuele ontwikkelaars aangevraagde subsidiebedrag.

Artikel 4

De subsidie wordt uitsluitend verleend aan de ontwikkelaars, als bedoeld in artikel 1 onder a, voor de realisering van de woningbouwprojecten en de woningen, die zij in hun opgave van de subsidie-aanvragen van het college aan de Minister hebben vermeld en indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  De ontwikkelaar heeft genoegzaam aan burgemeester en wethouders aangetoond dat de start van de bouwwerkzaamheden van het woningbouwproject heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2011;

 • b.

  De ontwikkelaar heeft aan burgemeester en wethouders een afbouwgarantie gegeven.

Artikel 5

Het subsidieplafond betreft het subsidiebedrag voor de derde tranche van € 1.362.000,-, dat de Minister op grond van de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche aan burgemeester en wethouders heeft verleend.

Artikel 6
 • 1.

  De beschikking tot verlening van subsidie vermeldt in elk geval:

  • a.

   het bedrag van de subsidie;

  • b.

   een aanduiding van het woningbouwproject, en

  • c.

   de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

 • 2.

  Het besluit tot subsidieverlening wordt uiterlijk vier weken nadat melding is gemaakt van de start van de bouw bekendgemaakt.

Artikel 7
 • 1.

  Aan de verlening van de subsidie kunnen verplichtingen worden verbonden.

 • 2.

  Aan de verlening van de subsidie worden in elk geval de verplichtingen verbonden dat:

  • a.

   de afbouwgarantie, als vermeld in artikel 1 onder f, bij de start van de bouwwerkzaamheden is afgegeven, en

  • b.

   de ontwikkelaar aan wie subsidie is verleend, onder overlegging van de relevante stukken, zo spoedig mogelijk mededeling doet aan burgemeester en wethouders van nieuwe omstandigheden die ertoe leiden dat de start van de bouwwerkzaamheden niet in 2010 plaatsvindt.

Artikel 8

Burgemeester en wethouders kunnen aan de ontwikkelaar een voorschot verlenen van maximaal het verleende subsidiebedrag.

Hoofdstuk 3. Vaststelling en intrekking van de subsidie

Artikel 9
 • 1.

  De ontwikkelaar aan wie subsidie is verleend, toont aan, dat de start van de bouwwerkzaamheden van de woningen daadwerkelijk heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2011, door middel van een melding van de start van de bouwwerkzaamheden bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de gemeente Gouda en van het overleggen van een verslag van de bouwwerkzaamheden en van de aannemingsovereenkomst.

 • 2.

  De melding van de start van de bouwwerkzaamheden en het overleggen van een verslag van de bouwwerkzaamheden en van de aannemingsovereenkomst, als bedoeld in het eerste lid, worden beschouwd als individuele aanvragen van de ontwikkelaars om vaststelling van de subsidie.

Artikel 10

Een bouwinspecteur van de gemeente Gouda zal de bouwplaats bezoeken teneinde de start van de

bouwwerkzaamheden te controleren. De bouwinspecteur zal door de ontwikkelaar voor dit doel op de bouwplaats worden toegelaten.

Artikel 11
 • 1.

  1.Burgemeester en wethouders stellen, onverminderd artikel 13 en 14, de subsidie vast op het bedrag van de verleende subsidie.

 • 2.

  De subsidie wordt binnen drie maanden na de ontvangst van de verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, vastgesteld.

 • 3.

  De subsidievaststelling geeft aanspraak op betaling van het vastgestelde bedrag.

 • 4.

  De subsidie wordt overeenkomstig de vaststelling ervan betaald onder verrekening van het eventueel betaalde voorschot.

Artikel 12
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een onderzoek instellen teneinde vast te stellen of de start van de bouwwerkzaamheden in 2010 heeft plaatsgevonden en of daarbij de afbouwgarantie, als vermeld in artikel 1 onder f, terecht is afgegeven.

 • 2.

  De ontwikkelaar is verplicht aan het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, zijn medewerking te verlenen.

Artikel 13
 • 1.

  Indien een ontwikkelaar niet voldoet aan zijn verplichtingen op basis van artikel 9 tot en met 12 kunnen burgemeester en wethouders de verlening van de subsidie intrekken of die subsidie op een lager bedrag dan de verleende subsidie vaststellen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders trekken de verlening van de subsidie niet in en stellen de subsidie niet lager vast, dan nadat de ontwikkelaar in de gelegenheid is gesteld de verantwoordingsinformatie alsnog te verstrekken binnen een door burgemeester en wethouders te bepalen termijn, dan wel stellen zij de ontwikkelaar eerst in de gelegenheid om zijn zienswijze kenbaar te maken.

Artikel 14
 • 1.

  Indien uit de melding als bedoeld in artikel 9, eerste lid of uit een onderzoek als bedoeld in artikel 12, eerste lid, blijkt dat de start van de bouwwerkzaamheden niet in 2010 heeft plaatsgevonden of indien de afbouwgarantie, als vermeld in artikel 1 onder f, niet bij de start van de bouwwerkzaamheden is afgegeven, wordt de verleende of vastgestelde subsidie ingetrokken.

 • 2.

  Indien na vaststelling van de subsidie aan de ontwikkelaar blijkt dat door de ontwikkelaar niet in voldoende mate is voldaan aan de voorwaarden voor de verlening van de subsidie, in die zin dat het door de Minister verleende subsidiebedrag aan burgemeester en wethouders lager zal worden vastgesteld dan wel zal worden ingetrokken, zullen burgemeester en wethouders de verleende of vastgestelde subsidie intrekken en het verleende of vastgestelde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk van de ontwikkelaar terugvorderen en zal de ontwikkelaar het teveel betaalde subsidiebedrag op verzoek van burgemeester en wethouders binnen een termijn van twee weken aan de gemeente restitueren.

 • 3.

  Indien burgemeester en wethouders besluiten tot intrekking dan wel terugvordering van de subsidie stellen zij de ontwikkelaar eerst in de gelegenheid om zijn zienswijze kenbaar te maken.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

 

Artikel 15  

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag volgend op die van haar bekendmaking en geldt tot en met 31 december 2012.

Artikel 16  

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten Gouda 2010.

 

Aldus besloten op 30 november 2010.

 

Burgemeester en wethouders van Gouda,

 

de burgemeester,

 

de secretaris