Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Verordening duurzaamheidsleningen Gouda

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening duurzaamheidsleningen Gouda
CiteertitelVerordening duurzaamheidsleningen Gouda
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 149, Gemeentewet en art. 4:21 e.v. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201401-07-2015art. 2, 3 en 15

17-12-2014

Gemeenteblad, 2014, 78545

901693
01-06-201223-12-2014nieuwe regeling

04-04-2012

Goudse Post, 19 april 2012

726733

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Gouda;

Gelezen het voorstel van het college van 28 februari 2012, nr. 725463, het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2012-2014, alsmede het Actieprogramma Energie 2012-2014;

 

Gelet op artikel 149, van de Gemeentewet en artikel 4:21 e.v., van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen de

 

Verordening duurzaamheidsleningen Gouda

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

duurzaamheidslening: een lening die wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders van Gouda, aan een natuurlijk persoon ten behoeve van de financiering van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in of aan de eigen woning van de aanvrager;

duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van deze verordening;

EPA-maatwerkadvies: een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 4, eerste lid, van deze verordening genoemde maatregelen en voorzieningen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf;

SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;

werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van deze verordening, vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf (met certificering) ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten;

woonruimte: woonruimte in de gemeente Gouda die per 1 januari 2012 tenminste één jaar oud is en geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

Artikel 2 Budget

 • 1.

  Het budget bedraagt € 40.000,-, zegge veertigduizend euro.

Artikel 3 De aanvraag

Het college neemt geen aanvragen meer in behandeling.

Artikel 4 Duurzaamheidsmaatregelen

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen aan een woonruimte worden gerekend:

  • a.

   een warmtepomp

  • b.

   zonnepanelen

  • c.

   een zonneboiler

  • d.

   een kleinschalige windturbine

  • e.

   een microwkk installatie

  • f.

   gevelisolatie met een minimale isolatiewaarde (Rc-waarde) die voldoet aan het Bouwbesluit voor bestaande bouw

  • g.

   dakisolatie met een minimale isolatiewaarde (Rc-waarde) die voldoet aan het Bouwbesluit voor bestaande bouw

  • h.

   vloerisolatie met een minimale isolatiewaarde (Rc-waarde) die voldoet aan het Bouwbesluit voor bestaande bouw

  • i.

   spouwmuurisolatie met een minimale isolatiewaarde (Rc-waarde) die voldoet aan het Bouwbesluit voor bestaande bouw

  • j.

   HR++ glas met een warmte doorlatende waarde (U-waarde) die voldoet aan het Bouwbesluit voor bestaande bouw

  • k.

   warmteterugwinning via diverse installaties (bijvoorbeeld douchewater)

  • l.

   een vegetatiedak met een minimale isolatiewaarde (Rc-waarde) die voldoet aan het Bouwbesluit voor bestaande bouw

  • m.

   een vegetatiegevel met een minimale isolatiewaarde (Rc-waarde) die voldoet aan het Bouwbesluit voor bestaande bouw

  • n.

   een energiezuinige verwarmingsinstallatie (HR 107 of beter)

  • o.

   een grijswatersysteem (gebruik van regenwater en recycling van douche-, bad- en wasmachinewater)

  • p.

   een al dan niet ondergronds hemelwateropvangbassin

  • q.

   gebouwgebonden voorzieningen zoals vogelnestkasten, dakpannen met nestelgelegenheid en voorzieningen om vleermuizen onderdak te verlenen.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden.

Artikel 5 Toekenning

 • 1.

  Het college beslist op aanvragen om duurzaamheidsleningen voor financiering van het treffen van duurzaamheidsmaatregelen aan de eigen woonruimte met in achtneming van het bepaalde in deze verordening.

 • 2.

  De toekenning van een duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets door de SVn.

 • 3.

  SVn verstrekt en beheert een toegekende duurzaamheidslening.

Artikel 6 Behandeling van aanvragen om duurzaamheidsleningen

 • 1.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 2.

  Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag.

Artikel 7 Toets door het college

Het college toetst of een aanvrager voor toekenning van een duurzaamheidslening in aanmerking komt aan de hand van de volgende criteria:

 • a.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2-uitstoot;

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen als bedoeld in artikel 4, eerste lid aanhef en onder a tot en met f in de energievoorziening van de woning;

 • c.

  het terugdringen van het gebruik van drinkwater;

 • d.

  het terugdringen van het gebruik van het vuilwaterriool;

 • e.

  het vergroten van het oppervlak aan vegetatiedaken ;

 • f.

  het bevorderen van de biodiversiteit als bedoeld in artikel 4, eerste lid onder l, m en q.

Artikel 8 Voorwaarden SVn

Op duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificatie duurzaamheidslening’ zoals deze documenten aanwezig zijn in de SVn informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Gouda en SVn.

Artikel 9 Kenmerken van een duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college van burgemeester en wethouders van Gouda toegekende duurzaamheidslening is gelijk aan het bedrag van de door het college van burgemeester en wethouders van Gouda aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  De hoofdsom van de duurzaamheidslening bedraagt niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 15.000 (incl. BTW).

Artikel 10 Afwijzen van een aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,- (inclusief BTW);

 • d.

  de aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • e.

  indien de duurzaamheidsmaatregel niet past binnen het bestemmingsplan, niet voldoet aan redelijke eisen van welstand of er naar de verwachting van het college van burgemeester en wethouders van Gouda geen omgevingsvergunning zal worden verleend.

Artikel 11 Terugvordering van de lening

Indien de ontvanger van de duurzaamheidslening, aan wie de lening op grond van deze verordening is verstrekt, deze blijkt te hebben verkregen op grond van onjuiste gegevens en/of zonder dat voor de gefinancierde maatregel een benodigde omgevingsvergunning is verleend, kan het college besluiten om het bedrag van de lening van de ontvanger terug te vorderen en SVn opdracht te geven tot incasso vanhet leningsbedrag.

Artikel 12 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan elk artikel buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het doel van de regeling leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening duurzaamheidsleningen Gouda.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juni 2012 en geldt tot en met 30 juni 2015.

 

Overgangsrecht

Een aanvraag voor een duurzaamheidslening die is ingediend vóór 23 december 2014 en waarop op genoemd tijdstip nog niet is beschikt, wordt afgehandeld met inachtneming van de Verordening Duurzaamheidsleningen Gouda zoals die gold op de dag van ontvangst van de aanvraag.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 april 2012

 

De voorzitter,

 

De griffier,

Toelichting bij de Verordening duurzaamheidsleningen Gouda

 

Algemeen

 

In het coalitieakkoord “Samen werken aan Gouda” wordt duurzaamheid aangemerkt als één van de hoofdthema’s. Door de inzet van SVn-middelen voor duurzaamheidsleningen wordt invulling gegeven aan dit onderdeel van het coalitieakkoord.

De duurzaamheidslening is een aantrekkelijke lening met een lage rente voor particuliere woningbezitters. Deze lening geeft particulieren extra mogelijkheden om middelen in te zetten om maatregelen op het gebied van duurzaamheid van de eigen woning te kunnen financieren.

De gemeente zet de duurzaamheidslening in om doelstellingen vanuit het duurzaamheidsbeleid te verwezenlijken en de bestaande woningvoorraad energieneutraler te maken. Dat is dus niet alleen aantrekkelijk voor de gemeente, maar ook voor de woningbezitter die een energieneutraler huis krijgt, waardoor de energielasten zullen dalen. De lasten van de lening zullen voor de woningbezitter in de meeste gevallen geheel, of voor een groot deel wegvallen tegen de verlaging van de energierekening.

De kosten gaan echter voor de baat uit. De duurzaamheidslening biedt huiseigenaren een financieel steuntje in de rug bij het treffen van energiebesparende en andere duurzaamheidsmaatregelen in en aan de woning. De particuliere woningbezitter leent de eerste drie jaar aflossingsvrij en tegen een vaste lage rente. Na de eerste drie jaar gaat hij/zij rente en aflossing betalen. De duurzaamheidslening heeft tot een bedrag van € 7.500,- een looptijd van 10 jaar en voor grotere bedragen een looptijd van 15 jaar. Per huishouden kan minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,- worden geleend. Onafhankelijk van het bedrag wordt een rentekorting van 3% op het 10 of 15 jaar vaste rentetarief van SVn verleend. De SVn hanteert hiervoor een eigen financiële toets, waarvan de criteria in de loop van de regeling kunnen veranderen.

 

Artikelgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begrippen

Let op: certificering van het EPA is wettelijk verplicht.

 

Artikel 2 Budget

Beschikbaar is een totaalbudget van driehonderdduizend euro. Jaarlijks wordt de balans opgemaakt en bepaald hoeveel budget er voor het daaropvolgende jaar beschikbaar is.

Na anderhalf jaar wordt de regeling geëvalueerd en wordt besloten of de hoogte van het beschikbare budget wordt aangepast, evenals de wijze van verstrekken in de vorm van een lening.

 

Artikel 3 De aanvraag

Onder aanhef en a wordt verwezen naar een EPA-maatwerkadvies. Dit advies kan de eigenaar helpen gericht maatregelen aan de eigen woning te nemen. De kosten hiervoor kunnen worden meegenomen in de lening. Als dit het geval is, wordt de aanvrager geacht een kopie van het EPA-maatwerkadvies (digitaal) mee te sturen.

 

Artikel 4 Duurzaamheidsmaatregelen

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de maatregelen in het kader van deze verordening. Waar naar het Bouwbesluit wordt verwezen, zal de gemeente toetsen aan de dan geldende norm volgens dat Bouwbesluit op het moment van aanvraag. Voorzien wordt dat het Bouwbesluit de komende jaren zal worden aangescherpt.

Het tweede lid geeft het college van burgemeester en wethouders de ruimte om onvoorziene maatregelen die eveneens bijdragen aan duurzaamheid in de zin van deze verordening, toe te voegen aan de lijst met maatregelen.

 

Artikel 5 Toekenning, artikel 6 Behandeling van aanvragen om duurzaamheidsleningen en artikel 7 Toets door het college

 

In deze artikelen wordt aangegeven dat het college inhoudelijk beslist over de toekenning van een duurzaamheidslening. Daarna volgt een krediettoets door het SVn. De toekenning is pas definitief als ook de SVn positief beschikt. De toekenning vindt plaats onder de voorwaarden die de SVn hanteert.

Omdat het hier een lening tegen een rentepercentage betreft, dat niet marktconform is, maar lager ligt, is sprake van subsidie. Het in artikel 5 vermelde collegebesluit vormt tevens de beschikking tot subsidievaststelling als bedoeld in artikel 4:43 van de Algemene wet bestuursrecht. Er wordt geen besluit genomen tot verlening van subsidie. In het besluit wordt een aanduiding vermeld van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt.