Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Subsidieregeling wijkteams

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling wijkteams
CiteertitelSubsidieregeling wijkteams
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpGeen.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Gouda 2003, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-201301-01-2015art. 6

05-11-2013

De Goudse Post, 13-11-2013

839237
03-10-201205-11-2013nieuwe regeling

25-09-2012

De Goudse Post, 3 oktober 2012

780756

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Gouda

Gezien het raadsbesluit van 27 juni 2012 met betrekking tot verlenging van de Nota “Ruimte geven om verantwoordelijkheid te nemen – Goudse wijkaanpak 2008-2011” voor de periode 2012 – 2015;

Gelet op artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (ASV);

besluiten:

vast te stellen de:

Subsidieregeling wijkteams

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

budget aandachtswijken: bedrag van € 50.000 per jaar dat driejaarlijks verdeeld wordt over een beperkt aantal aandachtsbuurten in de stad, gebaseerd op de score in de Leefbaarometer, Wijkanalyse en Wijkvisie bestemd voor verbetering van de leefbaarheid in die aandachtsbuurten. De verdeling vindt plaats op voorstel van de wijkteamvoorzitters en wordt vastgesteld door de verantwoordelijk wethouder;

huishoudbudget: vast bedrag dat bestemd is voor de organisatiekosten van het wijkteam;

ondersteuningsbudget: bedrag dat jaarlijks wordt berekend op basis van 1/3 inwonersaantallen, 1/3 basisbudget, 1/3 stadsmonitor, t.w. de leefbaarheidscore bestemd voor ondersteuning van bewonersparticipatie in de wijk, inclusief het functioneren van het wijkteam;

wijk: deel van de gemeente Gouda. Er wordt een indeling in maximaal 13 wijken aangehouden, zoals deze nu gebruikelijk is, namelijk Achterwillens, Binnenstad, Bloemendaal, Gouda Oost, Goverwelle, Kadebuurt, Kort Haarlem, Korte Akkeren, Nieuwe Park, Noord, Plaswijck, Raam en Stolwijkersluis;

wijkaanpak: gebiedsgericht werken aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid en bewonersparticipatie waarbij de betrokken partners, in ieder geval bestaande uit gemeente, wijkteams, woningcorporaties, politie en welzijnswerk, samenwerken onder regie van de gemeente;

wijkbudget: bedrag dat jaarlijks wordt berekend op basis van inwonersaantallen, zoals bekend op 1 januari van het voorafgaande jaar, bestemd voor bewonersinitiatieven en activiteiten uit het wijkjaarprogramma;

wijkjaarprogramma: jaarlijks programma waarin voor de betreffende wijk wordt beschreven welke activiteiten de verschillende partners het betreffende jaar gaan uitvoeren;

wijkteam: groep betrokken bewoners van de wijk die vanuit het perspectief van de bewoners met de overige partners samenwerken aan de leefbaarheid van en participatie in de wijk. Een wijkteam heeft volledige rechtsbevoegdheid. Alleen een wijkteam kan subsidie aanvragen.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

 • 1.

  Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie hebben tot doel de leefbaarheid in de wijken te verbeteren door invloed en inbreng van wijkteams op de gang van zaken in de directe woon- en leefomgeving. Ook organisatiekosten van de wijkteams en ondersteuningskosten vallen onder deze regeling.

 • 2.

  Gezamenlijke doelen van wijkaanpak zijn:

  • a.

   Verbeteren van de leefbaarheid in de wijken door invloed en participatie van bewoners en belanghebbenden op de gang van zaken in de directe woon- en leefomgeving;

  • b.

   Sociale samenhang;

  • c.

   Sociale veiligheid;

  • d.

   Fysiek woonklimaat;

  • e.

   Zelfredzaamheid bewoners.

 • 3.

  Het wijkteam heeft daartoe de volgende taken:

  • a.

   Vanuit het belang van de bewoners van de wijk samenwerken met de andere partners (o.a. gemeente, politie, welzijnswerk en woningcorporaties) aan het opstellen en uitvoeren van het wijkjaarprogramma;

  • b.

   Bewoners te informeren, activeren en faciliteren om hiervoor initiatieven te nemen.

Artikel 3 Indieningdatum en inhoud subsidieaanvraag

Het wijkteam dat voor subsidie in aanmerking wil komen dient uiterlijk 1 november in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd een aanvraag in bij Burgemeester en Wethouders van Gouda, ter attentie van de afdeling Veiligheid en Wijken, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda.

De aanvraag van de subsidie omvat in elk geval:

 • a.

  Een overzicht van de activiteiten die het wijkteam gaat uitvoeren;

 • b.

  Een verwijzing naar het (concept-)wijkjaarprogramma voor het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • c.

  Een begroting waarin per activiteit de kosten worden gespecificeerd, verdeeld over 3 posten nl.: huishoudbudget, wijkbudget en ondersteuningsbudget en, indien van toepassing, het budget aandachtswijken;

 • d.

  Een beschrijving van de wijze waarop het contact tussen het wijkteam en de wijk(bewoners) wordt georganiseerd;

 • e.

  Een beschrijving van de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan de doelstelling van deze regeling;

 • f.

  Een beschrijving van de functieverdeling onder de (bestuurs-)leden;

 • g.

  Beschrijving procedure afhandeling bewonersinitiatieven;

 • h.

  Bewijs van rechtspersoonlijkheid.

Artikel 4 Tijdvak waarvoor de subsidie wordt toegekend

De subsidie wordt toegekend per 1 januari voor de periode die nodig is om de activiteiten te organiseren en te realiseren, maximaal voor een tijdvak van 1 jaar.

Artikel 5 Toekenningscriteria

De aanvragen worden getoetst aan onderstaande criteria:

 • 1.

  De activiteiten dragen bij aan de doelstelling van deze regeling.

 • 2.

  Het wijkteam maakt aannemelijk dat er draagvlak is vanuit en transparantie is richting de wijk. Dit kan blijken uit: - openbaarheid en toegankelijkheid van wijkteamvergaderingen en verslagen; - gebruik van informatie- en communicatiemiddelen als website, nieuwsbrieven, bewonersavonden; - een voor iedere bewoner inzichtelijke afhandelingsprocedure voor de afhandeling van bewonersinitiatieven.

 • 3.

  Het wijkteam geeft publiciteit aan bewonersinitiatieven via website, nieuwsbrief en persberichten. Een activiteit is in principe voor iedereen uit een buurt waar de activiteit plaatsvindt, toegankelijk en bekend gemaakt.

 • 4.

  De activiteit heeft geen winst oogmerk.

 • 5.

  Er is een redelijke verhouding tussen de te maken kosten, het aantal bewoners dat van de uitgave profiteert en de (maatschappelijke) opbrengst.

 • 6.

  De activiteit is niet gericht op religieuze of politieke doelstellingen.

 • 7.

  Het wijkteam voldoet aan de door de gemeente gestelde kwaliteitseisen uit Nota “Ruimte geven om verantwoordelijkheid te nemen – Goudse wijkaanpak 2008-2011” voor de periode 2012 – 2015.

Artikel 6 Wijze van toekenning

 • De subsidie wordt verleend in de vorm van een activiteitensubsidie. Uiterlijk 13 weken na indiening van de aanvraag wordt een beschikking afgegeven.

Artikel 7 Subsidieplafond en verdelingswijze

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling wordt jaarlijks door het college vastgesteld en bekend gemaakt. Het plafond bedraagt het totaal van de (4) deelbudgetten, te weten huishoudbudget, wijkbudget, ondersteuningsbudget en budget aandachtswijken.

 • 2.

  De verdeling van de budgetten over de wijkteams vindt plaats overeenkomstig de regels zoals opgenomen in de bijlage.

 • 3.

  Zodra naar aanleiding van de begrotingsbehandeling vaststaat dat een aanpassing van dit subsidieplafond noodzakelijk is, wordt een aangepast subsidieplafond vastgesteld en bekend gemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor de toekenning dan wel de hoogte van de aangevraagde subsidies.

Artikel 8 Overige bepalingen

Voor zover in deze regeling daarvan niet wordt afgeweken, zijn de bepalingen van de ASV en het Uitvoeringsbesluit bij de ASV onverkort van toepassing.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag waarop zij is bekend gemaakt.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling wijkteams.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 25 september 2012.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

, burgemeester

, secretaris

Bijlage  

De verdeling van de budgetten over de wijkteams vindt plaats overeenkomstig de regels waartoe de raad op 27 juni 2012 heeft besloten met betrekking tot de verlenging van de Nota “Ruimte geven om verantwoordelijkheid te nemen – Goudse wijkaanpak 2008-2011” voor de periode 2012 – 2015.

Onderstaande tekst is afkomstig uit het raadsbesluit.

Parameters voor (deel) ondersteuningsbudget te koppelen aan aandachtsbuurten

· Er wordt € 50.000 van het ondersteuningsbudget (na aftrek van de bezuiniging totaal: € 216.030,-) afgezonderd, als budget, om specifiek gericht te worden op bevordering van bewonersparticipatie in aandachtsbuurten. Eens per 3 jaar wordt een beperkt aantal aandachtbuurten benoemd in de stad, gerelateerd aan de uitkomsten van de 'leefbarometer' (zie www.leefbarometer.nl), gecombineerd met de visies en analyses per buurt en "gezond verstand". Dus ook een buurt waarvan de wijkteams en de gemeente van mening zijn dat deze de komende jaren extra aandacht nodig heeft kan, zonder dat deze buurt opvalt in de leefbarometer, in aanmerking komen. Invulling van de projecten van deze middelen voor de specifieke buurt vindt plaats in het wijkjaarprogramma van de wijk, waarin gestreefd wordt in gezamenlijkheid met alle partners de leefbaarheid in deze buurten te verhogen. De voortgang wordt gevolgd in de (tweejaarlijkse) leefbarometer.

Parameters verdeling ondersteuningsbudget

· Verdeling van het resterende ondersteuningsbudget (€ 166.030,-) gebeurt op basis van de volgende verdeling: 1/3 deel van het budget gelijk verdeeld over de wijken middels een basisbudget, 1/3 deel van het budget verdeeld over de wijken op basis van bewonersaantallen, 1/3 deel van het budget verdeeld op basis van de leefbaarheidscore uit de stadsmonitor. Er vindt een jaarlijkse herberekening plaats op basis van de meest recente cijfers.

wijkbudget: bedrag dat jaarlijks wordt berekend op basis van inwonersaantallen, zoals bekend op 1 januari van het voorafgaande jaar, bestemd voor bewonersinitiatieven en activiteiten uit het wijkjaarprogramma. Totaal beschikbare bedrag bedraagt € 157.731

huishoudbudget: vast bedrag van € 4029,- per jaar dat bestemd is voor de organisatiekosten van het wijkteam.

Toelichting

Algemeen

 

Al geruime tijd kent Gouda de wijkaanpak. De raad heeft op 27 juni 2012 ingestemd met de verlenging van de Nota “Ruimte geven om verantwoordelijkheid te nemen – Goudse wijkaanpak 2008-2011” voor de periode 2012 – 2015; Dit besluit behelst de doorontwikkeling van de wijkaanpak ten aanzien van:

 • a.

  Meer sturende rol wijkjaarprogramma;

 • b.

  Rol wijkcoördinator;

 • c.

  Spel- en verdeelregels budgetten;

 • d.

  Parameters verdeling ondersteuningsbudget;

 • e.

  Parameters voor (deel) ondersteuningsbudget te koppelen aan aandachtsbuurten.

Eén van de instrumenten van de wijkaanpak bestaat uit de beschikbaarstelling van een budget voor het functioneren van de wijkteams. Na een intensief en interactief proces is een kader tot stand gekomen ten behoeve van de subsidiabele activiteiten van de wijkteams. Deze Subsidieregeling wijkteams is gebaseerd op artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Gouda 2003.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1

In de definitie van het begrip “wijkteam” ligt besloten dat slechts wijkteams, voor zover deze rechtspersoonlijkheid hebben en voldoen aan de kwaliteitscriteria zoals gesteld in de nota wijkaanpak, in aanmerking kunnen komen voor subsidie op grond van deze regeling. Hiermee wordt voorkomen dat andere groeperingen c.q. individuen een beroep doen op de regeling.

De term “wijkbudget” vervangt het tot nu toe gehanteerde begrip “3 eurobudget” omdat de formule van 3 euro per inwoner losgelaten is met de laatst doorgevoerde bezuiniging.

Artikel 3

De vereisten zoals weergegeven bij de punten d tot en met h, zijn alleen van toepassing als een wijkteam voor de eerste maal een aanvraag indient of als er sprake is vangewijzigde omstandigheden. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen als het wijkteam verandert van samenstelling.

Artikel 5

Als de aanvraag van het wijkteam niet voldoet aan de gestelde toekenningscriteria, kan de subsidie worden geweigerd.

Artikel 7

Er is gekozen voor een verdeelsysteem, waarbij het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de wijkteams, rekening houdend met inwoneraantallen en leefbaarheidscores.