Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013
CiteertitelBesluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 255
  2. Invorderingswet 1990, art. 26
  3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2019Nieuwe regeling

12-12-2012

De Goudse Post, 19 december 2012

785204

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013

 

 

de raad van de gemeente gouda

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 november 2012;

Gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

besluit:

vast te stellen het: BESLUIT GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID 2013.

 

Artikel 1 Heffingen waarbij kwijtschelding wordt verleend

Kwijtschelding wordt alleen verleend bij de invordering van de volgende heffingen:Afvalstoffenheffing, onroerende-zaakbelastingen en rioolheffingen.

 

Artikel 2 Gehanteerde normen voor kwijtschelding

1. Bij de berekening van het bedrag van de kwijtschelding worden de kosten van het bestaan gesteld op 100% van de genormeerde bijstandsuitkering.

2. Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verschuldigd door een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, zijn de afdelingen 1, 2 en 5 van Hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing indien de belastingen geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep.

3. Bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken worden de kwijtscheldingsnormen voor personen van 65 jaar of ouder verhoogd tot 100% van de toepasselijke netto AOW-bedragen.

4. Bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken wordt bij het bepalen van het netto-besteedbaar inkomen rekening gehouden met de netto-kosten van kinderopvang.

 

Artikel 3 Overgangsrecht

Het ‘Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2011’ van 14 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 4 genoemde dag van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de gevallen die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013, met dien verstande dat artikel 2, lid 3 terugwerkt tot en met 1 januari 2012.

 

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als:Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 december 2012.

De voorzitter,

De griffier,