Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Verordening op de heffing en de invordering van de precariobelasting 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van de precariobelasting 2010
CiteertitelVerordening precariobelasting 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen
Externe bijlageplattegrond precariobelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-200901-01-2011Nieuwe regeling

09-12-2009

Goudse Post, 16-12-2009

4.1.7

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van de precariobelasting 2010

 

 

de raad van de gemeente Gouda

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2009;

 

Gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van de precariobelasting 2010.

artikel 1 begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 0.00 uur;

 • b.

  week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • c.

  maand: een kalendermaand;

 • d.

  kwartaal: een kalenderkwartaal;

 • e.

  jaar: een kalenderjaar;

 • f.

  vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.

artikel 2 belastbaar feit

Onder de naam 'precariobelasting' wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

artikel 3 belastingplicht
 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

artikel 4 vrijstellingen

De precariobelasting wordt, met uitzondering van het bepaalde in de tabel onder 10, niet geheven ter zake van:

 • 1.

  voorwerpen, welke ingevolge een wettelijk voorschrift, een overeenkomst of anderszins rechtens moeten worden gedoogd;

 • 2.

  voorwerpen, waarvoor de gemeente een recht heft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

 • 3.

  voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 • 4.

  het hebben van borden, masten, palen en dergelijke voorwerpen, aangebracht in verband met de verkiezingen voor publiekrechtelijke lichamen;

 • 5.

  het hebben van voorwerpen of werken, welke door of vanwege het rijk, de provincie of de gemeente uitsluitend voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak zijn aangebracht of geplaatst;

 • 6.

  brievenbussen, openbare telefooncellen en niet tot reclame dienende aanwijzingen voor het publiek ten dienste van de posterijen en telefonie;

 • 7.

  het hebben van wegwijzers en verkeersaanwijzingen van de ANWB, de K.N.A.C. en overeenkomstige instellingen;

 • 8.

  het hebben van kabels, buizen, verdeelkasten en dergelijke voorwerpen door het Eneco Energie Midden-Holland N.V., Oasen (drinkwater) en de Stichting Regionale Kabeltelevisie (Rekam);

 • 9.

  het hebben van buisleidingen, dienende voor de afvoer van water en rioolstoffen;

 • 10.

  het hebben van erkers, balkons, stoepen, pilasters, plinten, kozijndorpels, gevelversieringen, bloembakken, goten, regenpijpen, puilijsten, goot- of kroonlijsten, spionnen en dergelijke;

 • 11.

  het hebben van een zonnescherm of markies aan een, uitsluitend tot bewoning bestemd, perceel;

 • 12.

  het hebben van vlaggenstokken en vlaggen zonder reclame of handelsnaam;

 • 13.

  het hebben van een fietstegel, -blok, -standaard of -rek mits niet voorzien van reclameopschrift;

 • 14.

  het hebben van halteborden voor busondernemingen, mits hierop geen reclame wordt gevoerd;

 • 15.

  het hebben van openbare aankondigingen en voorwerpen betreffende tijdelijke activiteiten, met niet-commerciële doeleinden, van charitatieve instellingen;

 • 16.

  het met toestemming (vergunning) van de gemeente geplaatste voorwerpen en aankondigingen in het kader van buurt gerelateerde evenementen.

artikel 5 maatstaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

artikel 6 berekening van de precariobelasting

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 9 wordt voor de berekening van de precariobelasting een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 2.

  Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend, naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

 • 3.

  De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.

 • 4.

  Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan. In dat geval bestaat aanspraak op ontheffing, waarbij het vijfde lid van overeenkomstige toepassing is.

 • 5.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze.

 • 6.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting:

  • a.

   indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week;

  • b.

   indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand;

  • c.

   indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of een maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak.

artikel 7 belastingtijdvak
 • 1.

  In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het kalenderjaar.

 • 2.

  In andere dan in het eerste lid bedoelde gevallen is het belastingtijdvak een maand, met dien verstande dat ook heffing voor elk belastbaar feit afzonderlijk kan plaatsvinden.

artikel 8 wijze van heffing

De precariobelasting wordt geheven bij wege van aanslag.

artikel 9 ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting

 • 1.

  De naar jaartarieven geheven precariobelasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

artikel 10 ontstaan van de belastingschuld voor de niet inartikel 9 genoemde gevallen

Andere precariobelasting dan die bedoeld in artikel 9 is verschuldigd bij de aanvang van het belastbare feit, tenzij deze over een belastingtijdvak wordt geheven.

artikel 11 kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

artikel 12 termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

artikel 13 nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

artikel 14 inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2009’, van 17 december 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening precariobelasting 2010'.

   

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 december 2009.

 

De raad van de gemeente voornoemd,

 

, voorzitter

 

, griffier

tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting 2010

De Precariobelasting als bedoeld in artikel 5 bedraagt voor:

 

 • 1.

  door bouwmaterialen, grond, keten, loodsen, bouwwerktuigen, stellingen en al wat verder bij bouwwerken nodig is ingenomen of door een schutting of hek afgesloten grond

 • 1.01

  voor de eerste 50m2: per m2 per dag 0,20, tot maximaal € 4,10 per maand.

 • 1.02

  voor ieder m2 > 50m2: per m2 per dag 0,10, tot maximaal  € 1,60 per maand.

 • 1.03

  voor stutten, schoren, of palen gedurende maximaal één week per stuk per week € 0,85

 • 1.04

  voor stutten, schoren of palen langer dan één week

  per stuk per mnd. € 1,15

   

 • 2.

  terrassen

 • 2.01

  Banken, tafeltjes, stoelen, tochtschermen e.d. per maand:

 • 2.01

  .01 aan de noordzijde van de Markt per m2 € 5,95

 • 2.01

  .02 binnen de singels, met uitzondering van de

  noordzijde van de Markt per m2€ 4,25

 • 2.01

  .03 buiten de singels per m2€ 3,60

   

 • 3.

  standplaatsen op gemeentegrond voor de verkoop van waren voor

 • 3.01

  het innemen van een vaste standplaats voor één dag in de week:   € 3,10 per m2 per maand. Ingeval het aantal dagen hoger is dan één, wordt het tarief vermenigvuldigd met dit aantal. Ingeval een jaarvergunning voor een vaste standplaats is afgegeven, is de belasting verschuldigd over een vol jaar.

 • 3.02

  het innemen van een tijdelijke standplaats voor een maand of minderper m2 per dag € 0,90

 • 3.03

  het innemen van een standplaats voor de verkoop van

  kerstbomen per m2 per dag € 0,50

   

 • 4.

  het uitstallen van goederen

 • 4.02

  per m2 per maand € 1,75

   

 • 5.

  plaatsen van voertuigen

 • 5.02

  opleggers, aanhangwagens, containers (niet zijnde bouwmat.), handwagens e.d. per m2 per mnd € 1,20

 • 5.03

  voor het hebben van een standplaats op een (overdekt) autobusstation aan het Stationsplein per standplaats per jaar € 160,15

 • 5.04

  voor het hebben van een standplaats voor een autobus of huurauto op een ander daartoe in het bijzonder ingericht parkeerterrein

  per m2 per jaar € 5,40 met een maximum per standplaats per jaar van € 53,85

 • 5.05

  voor het hebben van een reserve-standplaats voor een autobus op 1 dag per week per standplaats per jaar € 8,00

   

 • 6.

  installaties voor het al dan niet automatisch aftappen van motorbrandstoffen, olie, lucht of water:

 • 6.01

  aftappunten voor levering van motorbrandstof per stuk per jaar € 107,45

 • 6.02

  aftappunten voor levering van mengsmeringsbrandstof per stuk per jaar € 53,85

 • 6.03

  aftappunten voor water of lucht per stuk per jaar € 53,85

 • 6.04

  verplaatsbare aftappunten voor mengsmeringsbrandstof per stuk per jaar € 27,05

 • 6.05

  tanks, ingemeten naar de grootste horizontale doorsnede per m2 per jaar € 10,75

   

 • 7.

  leidingen

 • 7.01

  voor aftappunten zich niet bevindend in openbare grond, van waaruit levering op openbare grond geschiedt d.m.v. een draaiarm of een slang boven openbare grond, per m2 per jaar € 3,75

 • 7.01

  .1 voor de levering van motorbrandstof per aftappunt per jaar € 84,50

 • 7.01

  .2 voor levering van mengsmeringsbrandstof, water of lucht per aftappunt per jaar € 42,95

 • 7.04

  voor het hebben van een in- en uitrit naar aftappunten voor levering van motorbrandstof, die zich niet in openbare grond bevinden per aftappunt per jaar € 64,05

 • 7.05

  voor het hebben van een in- en uitrit naar aftappunten voor levering van mengsmeringsbrandstof, water of lucht per aftappunt per jaar € 32,05

   

 • 8.

  automaten, reclame e.d.

 • 8.01

  automaten voor de verkoop van waren per stuk per jaar € 7,70

 • 8.02

  lichtbakken, uithangborden, neonreclames of enig ander tot reclame dienend voorwerp per stuk per jaar € 20,25

 • 8.03

  reclameborden e.d., anders dan bevsetigd aan een gebouw per stuk per jaar € 50,60

 • 8.04

  reclameborden, bevestigd aan een lichtmast, excl. stroomverbruik, per stuk per jaar € 107,45

 • 8.05

  het tijdelijk hebben van een reclamebord e.d., voor maximaal twee weken, ten behoeve van een kermis, een circus, een sport- en/of cultureel evenement, of een andere naar het oordeel van burgemeester en wethouders daarmee gelijk te stellen evenement, per evenement € 79,75

 • 8.06

  het tijdelijke hebben van een reclamebord e.d., niet vallende onders 8.05 voor maximaal twee weken, per stuk per week € 39,86

 • 8.07

  het tijdelijk hebben van een reclamebord e.d., als bedoeld onder 8.06, langer dantwee weken, per week, boven het tarief vermeld onder 8.06, € 20,40

 • 8.08

  reclametegels van max. 30 x 30 cm per stuk per jaar € 27,05

 • 8.09

  spandoeken per stuk, voor maximaal twee weken, per week € 4,50

 • 8.10

  spandoeken per stuk, langer dan twee weken, per week, boven het tarief vermeld onder 8.08, € 2,35

 • 8.11

  verwijzings- of aanduidingsborden, per € 0,25m2/bord, per jaar € 16,15

   

 • 9.

  voorwerpen in gemeentewater

 • 9.01

  aanlegsteigers, remming- en/of geleidingswerken e.d., per m1, per jaar € 6,40, met een minimum van € 25,00-

 • 9.02

  los- en/of laadplaatsen, met toebehoren, per m2, per jaar € 6,40 met minimum van € 25,00-

 • 9.03

  visbunnen, dukdalven, meerstoelen e.d., per stuk, per jaar € 32,25

 • 9.04

  bolders, meerpalen, beschermpalen e.d., per stuk, per jaar € 9,70

 • 9.05

  sleep- of scheepshellingen met toebehoren, per m2, per jaar € 32,25 met een minimum van € 30,00-

 • 9.06

  bruggen of dammen, voorzover zij niet het enige verbindingsmiddel vormen met de openbare weg per meter breedte per jaar € 10,75

 • 9.07

  afsluiten van openbare water door middel van een dam per strekkende meter, gemeten over de kruin, per week € 2,75

   

 • 10.

  het hebben van een luifel, uitbouw, overbouwing en dergelijke onderdelen van bouwwerken

 • 10.

  01 indien de oppervlakte overdekte grond of water niet meer bedraagt dan 20m2, per m2 per jaar € 13,70

 • 10.

  02 voor elke m2 boven de 20m2, per jaar € 7,20

   

 • 11.

  het gebruik van de Markt:

 • 11.

  01 Blok A, zoals is aangegeven op de bij deze tarieventabel behorende plattegrond, € 93,15 per dag.

 • 11.

  02 Blok B, zoals is aangegeven op de bij deze tarieventabel behorende plattegrond, € 123, 65 per dag.

 • 11.

  03 Blok c, zoals is aangegeven op de bij deze tarieventabel behorende plattegrond, € 76,90 per dag.

 • 11.

  04 Blok D, zoals is aangegeven op de bij deze tarieventabel behorende plattegrond, € 93,20 per dag

 • 11.

  05 Blok E, zoals is aangegeven op de bij deze tarieventabel behorende plattegrond, € 115,95 per dag.

 • 11.

  06 Blok F, zoals is aangegeven op de bij de tarieventabel behorende plattegrond, € 108,80 per dag.

   

 • 12

  het overslaan van goederen

 • 12.

  01 zand, grind, stenen en andere massagoederen, per ton € 0,15

   

 • 13.

  een algemeen tarief voor

 • 13.

  01 hiervoor niet genoemde vormen van gebruik en/of het hebben van hiervoor niet genoemde voorwerpen: per m1 m2 of m3 per dag € 0,25, tot € 4,10 per m1 m2 of m3 per maand.

   

 

Behoort bij het raadsbesluit van 9 december 2009.

 

, voorzitter

 

, griffier