Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Procedureoverleg onderwijshuisvesting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProcedureoverleg onderwijshuisvesting
CiteertitelProcedure overleg onderwijshuisvesting gemeente Gouda
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpOnderwijs

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op het primair onderwijs, art. 102, lid 5
 2. Wet op de expertisecentra, art. 100, lid 5
 3. Wet op het voortgezet onderwijs, art. 76m lid 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-2010Nieuwe regeling

27-01-2010

Goudse Post, 24-02-2010

12.1.7

Tekst van de regeling

Intitulé

Procedureoverleg onderwijshuisvesting

 

 

De raad van de gemeente Gouda

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2009, nr 557632;

 

Gelet op de bepalingen over het op overeenstemming gericht overleg te weten artikel 102, vijfde lid van de WPO, artikel 100, vijfde lid van de WEC en artikel 76m, vijfde lid van de WVO;

 

Overwegende dat het bij wet is voorgeschreven een procedure vast te stellen voor het voeren van op overeenstemming gericht overleg met de door de schoolbesturen aangewezen vertegenwoordigers voorafgaande aan de vaststelling of wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijsgemeente Gouda. Daarmee kan de verordening overleg onderwijsbeleid worden ingetrokken. Dit overleg is geregeld via de Lokaal Educatieve Agenda. Het vaststellen van deze procedure en het intrekken van de verordening is de bevoegdheid van de gemeenteraad;

besluit:  

1. in te trekken de verordening overleg onderwijsbeleid;

 

2. vast te stellen de volgende procedure overleg onderwijshuisvesting:

Artikel 1 Begripsbepalingen  

In deze procedure wordt verstaan onder:

 • a.

  bevoegd gezag: het bestuur van een volgens de Wet op het Primair Onderwijs, de Wet op het Voortgezet Onderwijs en de Wet op de Expertisecentra bekostigde openbare ofbijzondere school

 • b.

  bestuurlijk overleg: het op overeenstemming gericht overleg tussen het gemeentebestuur en de bevoegde gezagsorganen als bedoeld in artikel 102, vijfde lid van de WPO, artikel 100, vijfde lid van de WEC en artikel 76m, vijfde lid van de WVO;

 • c.

  Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Gouda: de vast te stellen of te wijzigen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Gouda als bedoeld inartikel 76, eerste lid van de WPO, artikel 84, eerste lid vande WEC en artikel 76m, eerste lid van de WVO;

 • d.

  advies van de Onderwijsraad: het advies van de Onderwijsraad als bedoeld in artikel 102, zesde lid van de WPO, artikel 100, zesde lid van de WEC en artikel 76m, zesde lid van de WVO.

Artikel 2 Uitnodiging  

 • 1.

  Alvorens burgemeester en wethouders een voorstel aan de raad doen over de vaststelling ofwijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Gouda, wordt devoorgenomen inhoud van dit voorstel met een toelichting daarop en de inventarisatie als bedoeldin artikel 4, toegezonden aan alle bevoegde gezagsorganen.

 • 2.

  De toezending geschiedt onder bekendmaking van de plaats, de datum en het tijdstip waarop hetbestuurlijk overleg hierover zal aanvangen. Tussen de datum van de toezending van het voorstelen de datum van het overleg liggen tenminste twee weken.

Artikel 3 Secretariaat  

Burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor het voeren van het secretariaat van hetbestuurlijk overleg.

Artikel 4 Voorbereiding  

Het bestuurlijk overleg kan worden voorafgegaan door een voorbereidend overleg tussen vertegenwoordigersvan de bevoegde gezagsorganen en burgemeester en wethouders.

 

Dit voorbereidend overleg wordt afgerond met een inventarisatie van de onderwerpen waarover welen waarover geen overeenstemming is bereikt.

Artikel 5 Vertegenwoordiging  

 • 1.

  Alle bevoegde gezagsorganen kunnen zich laten vertegenwoordigen in het bestuurlijk overleg.Een bevoegd gezag wijst daartoe twee vertegenwoordigers aan, die namens dit bevoegd gezaghet bestuurlijk overleg voeren.

 • 2.

  Bevoegde gezagsorganen kunnen zich gezamenlijk laten vertegenwoordigen in het bestuurlijkoverleg. Voor het bepalen van het aantal vertegenwoordigers is het gestelde in het eerste lid vanovereenkomstige toepassing.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders worden in het overleg vertegenwoordigd door de portefeuillehouderonderwijs. De portefeuillehouder onderwijs fungeert als voorzitter van het bestuurlijk overleg.

Artikel 6 Advies onderwijsraad  

 • 1.

  Indien één of meer vertegenwoordigers in het bestuurlijk overleg een advies van de Onderwijsraad wensen over het voorstel tot vaststelling of wijziging van de Verordening voorzieningenhuisvesting onderwijs gemeente Gouda in relatie tot de vrijheid van richting en vrijheid van inrichting, dan wordt dit tijdens het bestuurlijk overleg door de vertegenwoordiger of vertegenwoordigers kenbaar gemaakt. Dit gebeurt aan de hand van een schriftelijk gemotiveerde omschrijving van de onderwerpen waarover het advies van de Onderwijsraad wordt verwacht. Hierbij wordt tevens het verband aangegeven tussen deze onderwerpen en de vrijheid van richting en de vrijheid van inrichting.

 • 2.

  Alle vertegenwoordigers worden in het bestuurlijk overleg in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen naar voren te brengen over het verzoek om advies van de Onderwijsraad.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders zijn belast met de indiening van een verzoek om advies bij de Onderwijsraad. Daarbij wordt de Onderwijsraad tevens geïnformeerd over de in het tweede lid bedoelde zienswijzen voor zover deze afwijken van de inhoud van het verzoek.

 • 4.

  Een afschrift van het door de Onderwijsraad uitgebrachte advies wordt zo spoedig mogelijk door burgemeester en wethouders toegezonden aan alle bevoegde gezagsorganen. Indien het geheel of gedeeltelijk opvolgen van het advies van de Onderwijsraad zou leiden tot een of meer inhoudelijke bijstellingen van het voorstel over de vaststelling of wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs zoals dat aan de orde is geweest in het bestuurlijk overlegals bedoeld in het eerste en tweede lid, dan worden de bevoegde gezagsorganen bij de toezending van het afschrift van het advies uitgenodigd voor een nader bestuurlijk overleg. In alle andere gevallen beoordelen burgemeester en wethouders of nader bestuurlijk overleg over het advies van de Onderwijsraad noodzakelijk is. Burgemeester en wethouders geven dit aan bij de toezending van het afschrift van het advies van de Onderwijsraad.

 • 5.

  Het overleg als bedoeld in het vorige lid vindt binnen twee weken plaats nadat de Onderwijsraad zijn advies heeft uitgebracht. Burgemeester en wethouders informeren de raad over dit overleg in de vorm van een aanvulling op het verslag als bedoeld in artikel 7.

Artikel 7 Verslaglegging; informeren raad  

 • 1.

  Van het bestuurlijk overleg wordt door burgemeester en wethouders een verslag gemaakt.

 • 2.

  Het verslag bevat in ieder geval:

  • a.

   een overzicht van de gevolgde procedure;

  • b.

   een weergave van de zienswijzen zoals deze tijdens het bestuurlijk overleg door de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen en de vertegenwoordiger van burgemeester en wethouders naar voren zijn gebracht;

  • c.

   een overzicht van de onderwerpen waarover in het bestuurlijk overleg geen of geen volledige overeenstemming is bereikt, waarbij wordt aangegeven wat de inhoudelijke redenen daarvanzijn;

  • d.

   een overzicht van de door burgemeester en wethouders in het overleg toegezegde wijzigingen in het oorspronkelijk voorstel, naar aanleiding van de naar voren gebrachte zienswijzen als bedoeld onder b. Indien toepassing wordt gegeven aan het gestelde in artikel 6, eerste lid, dan wordt hiervan eveneens een weergave opgenomen in het verslag.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders zenden het concept van het verslag ter commentaar toe aan de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen die hebben deelgenomen aan het bestuurlijk overleg. De bevoegde gezagsorganen die niet hebben deelgenomen aan het bestuurlijk overleg ontvangen het concept van het verslag ter kennisneming. Binnen één maand na de dag waarop het concept van het eindverslag is toegezonden, maken de bevoegde gezagsorganen die deel hebben genomen aan het bestuurlijk overleg, schriftelijk hun opmerkingen over het concept van het verslag kenbaar. Vervolgens stellen burgemeester enwethouders, met inachtneming van de opmerkingen, het verslag definitief vast.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders brengen het verslag gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling of wijziging van de Verordening onderwijshuisvesting gemeente Gouda ter kennis van de gemeenteraad. Voor zover door burgemeester en wethouders is afgeweken van de in het bestuurlijk overleg naar voren gebrachte zienswijzen, zoals weergegeven in het vastgestelde verslag, wordthiervan in het voorstel aan de raad melding gemaakt. Daarbij worden de redenen voor het niet of niet geheel overnemen van deze zienswijzen vermeld.

Artikel 8 Heropening overleg  

 • 1.

  Indien uit het advies van de raad over het voorgenomen voorstel aan de raad tot vaststelling of wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Gouda met de daarbij behorende stukken als bedoeld in artikel 7, vierde lid, blijkt dat een deel van de raad dat volgens burgemeester en wethouders geacht kan worden een meerderheid in de raad te vertegenwoordigen, van oordeel is dat het voorstel op een of meer onderdelen inhoudelijk bijstelling behoeft, dan kan een heropening van het bestuurlijk overleg plaatsvinden. Burgemeester en wethouders beslissen daarover. Het bestuurlijk overleg wordt in ieder geval heropend indien het oordeel als bedoeld in de eerste volzin betrekking heeft op inhoudelijke onderdelen van het voorstel waarover in het bestuurlijk overleg overeenstemming was bereikt.

 • 2.

  Indien burgemeester en wethouders beslissen het bestuurlijk overleg te heropenen dan roepen zijde vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen zo spoedig mogelijk bijeen, doch uiterlijk voor het moment waarop de raad een besluit neemt over het voorstel tot vaststelling of wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Gouda. In het overleg worden de vertegenwoordigers in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op het in het eerste lid genoemde oordeel. Burgemeester en wethouders informeren de raad over het resultaat van dit overleg in de vorm van een aanvulling op het verslag als bedoeld in artikel 7. De raad betrekt de in dit aanvullend verslag neergelegde zienswijzen bij zijn besluitvorming over de vaststelling of wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Gouda.

Artikel 9 Citeertitel; inwerkingtreding  

 • 1.

  De procedure kan worden aangehaald als: procedure overleg onderwijshuisvesting gemeente Gouda.

 • 2.

  Deze procedure treedt, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Overleg Lokaal Onderwijsbeleid, in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

Artikel 10 Slotbepaling  

In gevallen waarin deze procedure niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders gehoord de vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen in het bestuurlijk overleg.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 januari 2010.

 

De raad der gemeente voornoemd,

 

W.M. Cornelis, voorzitter

 

mw. drs. B. Lubbers, griffier