Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ Gouda

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ Gouda
CiteertitelHandhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ Gouda
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 8a.
 2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 35, lid 1.
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 35, lid 1.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-201301-01-201301-01-2015nieuwe regeling

23-04-2013

De Goudse Post, 1-05-2013

810309

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Gouda;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart 2013, nr. 810309;

gelet op artikel 8a van de WWB en artikel 35, eerste lid, onderdeel c, van de IOAW en IOAZ;

besluit vast te stellen de volgende verordening: Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ Gouda.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

fraude: het ten onrechte geheel of gedeeltelijk ontvangen van een uitkering door het verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen aan de gemeente;

wet: de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Artikel 2 Handhaving
 • 1.

  Het college zorgt voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wet, waaronder de bestrijding van fraude.

 • 2.

  Het college stelt ter nadere uitvoering van dit onderdeel van de verordening een beleidsplan vast, waarin aandacht wordt besteed aan de wijze van handhaving. Onderdeel daarvan is de wijze waarop het college belanghebbenden informeert over de rechten en plichten die aan het ontvangen van een uitkering zijn verbonden, en over de consequenties van fraude.

  Daarnaast beschrijft het college in het beleidsplan ten minste de wijze van controle bij de aanvraag, de handelwijze bij inconsistenties in de aanvraag, alsmede het gebruik van signaal- en risicosturing bij de beoordeling van de aanvraag.

 • 3.

  Het college voert onderzoeken en bestandsvergelijkingen uit waarbij actuele gegevens worden gecontroleerd. Op grond hiervan kunnen bijstandsuitkeringen na verificatie aan veranderde omstandigheden worden aangepast.

 • 4.

  Het beleidsplan als bedoeld in het tweede lid bevat het advies van de Goudse

  Cliëntenadviesraad.

Artikel 3 Aangifte bij het OM

Indien belanghebbende zijn inlichtingenplicht schendt en dat leidt tot benadeling van de gemeente, doet het college aangifte bij het Openbaar Ministerie, in overeenstemming met de door het Openbaar Ministerie op dit punt gehanteerde uitgangspunten.

Artikel 4 Intrekking voorgaande verordening

De Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW, IOAZ Gouda 2011 wordt ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2013.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ Gouda.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Gouda in de openbare vergadering van 23 april 2013.

 

De raad van de gemeente voornoemd,

, voorzitter

, griffier

Artikelgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Artikel 8a WWB, en artikel 35, eerste lid, onderdeel c, van de IOAW en de IOAZ bepalen dat de gemeenteraad regels dient te stellen voor de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van genoemde wetten.

Hiermee krijgt de gemeente de verplichting om eigen regels te bepalen omtrent handhaving.

De gemeenteraad stelt op hoofdlijnen het beleid rondom handhaving vast door middel van deze Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ Gouda en geeft daarmee de gelegenheid om nadere invulling te geven aan de verordening in de vorm van een beleidsplan.

Artikel 2 Handhaving

Eerste lid

 

Met de Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ Gouda wordt handhaving voortgezet, zoals dat met de Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAZ en IOAZ Gouda 2011 is ingevoerd. Doel is te streven dat alleen diegenen die daadwerkelijk recht op een uitkering hebben, deze ontvangen in overeenstemming met de wet en regelgeving.

 

Tweede lid

 

De gemeente streeft naar het zo vroeg mogelijk ontdekken van fraude (door onder andere signaalsturing, risicosturing en themacontroles). Het bestrijden van fraude verlegt zich meer en meer naar het moment waarop de potentiële klant een beroep doet op een uitkering . Een goede controle op de aanvraag voorkomt dat mensen ten onrechte aanspraak maken op de WWB, IOAW of IOAZ. De controle wordt voorafgegaan door voorlichting en heldere communicatie over het fraudebeleid van de gemeente. In het genoemde beleidsplan, dat als bijlage bij deze verordening is gevoegd, wordt nadere invulling gegeven aan de handhaving, zoals de te hanteren controlesystematiek (signaal- en/of risicosturing) en de controlemiddelen om de rechtmatigheid van de uitkering te controleren. Deze systematiek kan worden toegepast bij de aanvraag, tijdens en na beëindiging van de uitkering.

Het handhavingsbeleid wordt niet uitputtend in de verordening vastgelegd. Er wordt ook gebruik gemaakt van beleidsplannen (of -nota’s).

 

Derde lid

 

Controle op de rechtmatigheid van de verstrekking van een uitkering wordt onder andere vorm gegeven door huisbezoeken en het gebruik van het Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI)-net en het Inlichtingenbureau, waarin actuele gegevens staan van (potentiële) belanghebbenden met betrekking tot inkomen uit loon of uitkering.

 

Vierde lid

 

De Cliëntenadviesraad wordt betrokken bij de vaststelling van en de verantwoording over het gevoerde beleid.

Artikel 3 Aangifte bij OM

Indien schending van de inlichtingenplicht ook een strafbaar feit oplevert, maakt het college hiervan proces verbaal op en doet zij aangifte bij het Openbaar Ministerie indien het bedrag waarvoor is gefraudeerd boven de aangiftegrens komt. In de Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude wordt als aangiftegrens een benadelingsbedrag van € 50.000,00 gehanteerd.

Artikel 4 Intrekking voorgaande verordening

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 6 Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.