Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Subsidieregeling vrijwilligersinitiatief Gouda 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling vrijwilligersinitiatief Gouda 2014
CiteertitelSubsidieregeling vrijwilligersinitiatief Gouda 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Gouda, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014nieuwe regeling

10-12-2013

De Goudse Post, 24-12-2013

840910

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling vrijwilligersinitiatief Gouda 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda

gelezen het voorstel van 10 december 2013;

gelet op artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (ASV);

 

besluiten vast te stellen: de Subsidieregeling vrijwilligersinitiatief Gouda 2014

Subsidieregeling vrijwilligersinitiatiefGouda 2014

Artikel 1 - Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

vrijwilligersinitiatief:

initiatief dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving op het gebied van zorg, welzijn en/of jeugd (0-23 jaar).

 

vrijwilligersorganisatie:

een organisatie in enig georganiseerd verband die, al dan niet ondersteund door beroepskrachten vrijwilligersinitiatieven organiseert.

 

kwetsbare burgers:

mensen met een beperking of probleem van lichamelijke, verstandelijke, psychische, psychosociale en/of materiële aard, waarbij een disbalans is ontstaan tussen draaglast en draagkracht, dat ingrijpende gevolgen heeft voor hun zelfstandigheid en participatiemogelijkheden in de samenleving.

 

Artikel 2 -Doelstelling subsidieregeling

Deze subsidieregeling heeft als doelstelling om Goudse vrijwilligersinitiatieven te stimuleren, te waarderen en te faciliteren die gericht zijn op hulp en ondersteuning van kwetsbare burgers van Gouda:

1. ter versterking van de zelfredzaamheid en/of

2. ter versterking van hun eigen kracht en die van hun sociale netwerken en/of

3. ter voorkoming of vermindering van sociaal isolement en/of

4. ter stimulering van wederkerigheid (iets doen voor elkaar)

 

Artikel 3 - Indieningsdatum

Een organisatie die voor subsidie in aanmerking wil komen dient minimaal twee maanden voor aanvang van de activiteit(en) een aanvraag in bij het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda, ter attentie van de afdeling Maatschappelijk Beleid, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda.

Artikel 4 - Inhoud subsidieaanvraag
 • De aanvraag omvat in ieder geval:

 • 1.

  Een plan van aanpak, waarin opgenomen:

  a. een omschrijving van het initiatief / de activiteit(-en), gespecificeerd naar doel en doelgroep, aard van de activiteit, plaats, frequentie en duur en het aantal betrokken vrijwilligers;

  b. een omschrijving van de vrijwilligersorganisatie en eventuele samenwerkingspartners;

  c. een omschrijving van het vernieuwend karakter van het initiatief;

  d. het aantal mensen dat wordt bereikt;

  e. een beschrijving van de wijze waarop het initiatief bijdraagt aan de doelstelling van deze regeling en welke resultaten worden behaald;

  f. een beschrijving van de wijze waarop over dit initiatief gecommuniceerd gaat worden naar de doelgroep/gebruikers.

 • 2.

  Een gespecificeerde begroting waaruit duidelijk blijkt hoeveel subsidie de aanvrager vraagt, het totale bedrag dat de aanvrager verwacht nodig te hebben voor betreffende activiteit en wat de deelnemersbijdrage en de bijdrage van anderen is. Eigen bijdragen en/of andere inkomsten zijn op de begroting zichtbaar. Tevens dient de meest actuele balans van de vereniging of stichting te worden meegezonden.

Artikel 5 - Aanvraagformulier subsidieaanvraag

Bij de subsidieaanvraag dient gebruik te worden gemaakt van het door de gemeente voorgeschreven aanvraagformulier voor deze subsidieregeling. Dit aanvraagformulier is te vinden op www.gouda.nl/subsidieloket.

Artikel 6 - Subsidiabele activiteiten
 • 1.

  Subsidie wordt verleend voor vrijwilligersinitiatieven die gericht zijn op hulp en ondersteuning van kwetsbare burgers uit Gouda, met uitzondering van initiatieven waarvan alle activiteiten gericht zijn op één enkel individu.

   

 • 2.

  De volgende kosten komen niet voor subsidieverlening in aanmerking:

  a. kosten voor consumpties (eten en drinken),

  b. structurele onderhoudskosten en

  c. structurele huisvestingslasten.

   

Artikel 7 - Toekenningscriteria

De aanvragen worden getoetst aan onderstaande criteria:

1. De activiteiten hebben betrekking op vrijwilligersinitiatieven;

2. Het initiatief is gericht op "zorgen dat …” in plaats van "zorgen voor...";

3. Het initiatief is gericht op sociale samenhang en sociale betrokkenheid;

4. De activiteiten zijn nieuw en worden nog niet op een andere wijze of door een andere organisatie in de gemeente Gouda uitgevoerd;

5. De activiteiten zijn gericht op ondersteuning en versterking van de eigen kracht van kwetsbare burgers en/of groepen burgers en hun netwerk;

6. Het initiatief voorziet in een behoefte bij de doelgroep;

7. Het initiatief is breder dan alleen gericht op eigen leden van een vereniging;

8. Er is geen winstoogmerk;

9. Aan een aanvrager kan niet vaker dan in 2 opeenvolgende jaren voor eenzelfde activiteit een subsidie op grond van deze regeling worden verstrekt;

10. Indien de aanvrager gebruik kan maken van andere specifieke gemeentelijke subsidieregelingen voor een bepaald doel of ter ondersteuning dan gaan die mogelijkheden voor op deze regeling.

Artikel 8 - Wijze van toekenning

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een activiteitensubsidie.

Artikel 9 - Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om subsidie uiterlijk twee maanden nadat de volledige aanvraag is binnengekomen.

Artikel 10 - Subsidieplafond

Het subsidieplafond van de regeling bedraagt € 21.000 per kalenderjaar.

Artikel 11 - Verdelingswijze

De verdeling van het budget vindt plaats in volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 12 - Maximaal subsidiebedrag

1. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per vrijwilligersorganisatie per jaar;

2. De maximaal toe te kennen subsidie bedraagt niet meer dan 50% van de totale kosten van het (deel)project;

3. Burgemeester en wethouders kunnen in uitzonderlijke gevallen ten gunste van aanvrager afwijken van het bepaalde in eerste en tweede lid van dit artikel.

Artikel 13 - Intrekking

De Subsidieregeling Initiatievenfonds, zoals vastgesteld op 28 oktober 2006, wordt ingetrokken.

Artikel 14 – Overgangsbepalingen

1. Op aanvragen voor subsidies die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze subsidieregeling en waarop nog niet is beslist, worden de desbetreffende bepalingen van deze subsidieregeling toegepast;

2. Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze subsidieregeling zijn verleend maar nog niet zijn vastgesteld, blijven de bepalingen van de ASV en Subsidieregeling Initiatievenfonds zoals die gold bij de primaire besluitvorming van kracht.

Artikel 15 - Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 16 - Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling vrijwilligersinitiatief Gouda 2014.

Toelichting

 

Algemeen

 

De Subsidieregling vrijwilligersinitiatief Gouda 2014 is gebaseerd op artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (ASV). In deze regeling woorden specifieke regels geformuleerd voor specifieke activiteiten (vrijwilligersinitiatieven).

 

Deze subsidieregeling heeft het karakter van een zgenaamde lex specialis. Deze systematiek betekent dat de bepalingen van de ASV en het daarbij behorende Uitvoeringsbesluit van toepassing zijn op subsidieverstrekking krachtens deze regeling, tenzij daarvan in deze regeling wordt afgeweken.

 

Dit kan met de vlgende voorbeelden worden toegelicht:

 

-Burgemeester en wethouders kunnen subsidies minder dan € 25.000,-- op grond van deze regeling met gebruikmaking van artikel 21a van de ASV direct en ambtshalve vaststellen. Direct vaststellen is een bevoegdheid, geen verplichting. In bepaalde gevallen kunnen burgemeester en wethouders dus kiezen voor ambtshalve vaststelling.

 

- Op grond van artikel 9 van de ASV zullen aan de subsidieverlening voorwaarden en verplichtingen zijn verbonden.

 

- Vrijwilligersinitiatieven van natuurlijke personen vallen buiten de scope van deze subsidieregeling. Dit is een gevolg van de regeling in de ASV (artikel 3 rechtspersoonlijkheid aanvrager)

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 2 - Doelstelling subsidieregeling

 

De subsidieregeling is gericht op activiteiten die de participatie van kwetsbare burgers bevorderen, zowel in één-op-één situaties als in groepsverband.

 

Mantelzorg of zorgtaken, hoe waardevol ook, hebben een ander oogmerk dan participatie. Derhalve vallen die buiten de doelstelling van deze subsidieregeling.

 

Artikel 6 - Subsidiabele activiteiten

 

Bij de subsidiabele activiteiten kan bijvoorbeeld gedacht worden aan intensief (één op één) vrijwilligerswerk gericht op kwetsbare burgers, zoals maatjesprojecten, vriendendiensten, begeleiding van sociale activiteiten en projecten die gericht zijn op het (langer) zelfstandig kunnen wonen.

 

Voorbeelden van kosten die voor subsidie in aanmerking zouden kunnen komen zijn o.a. materiaalkosten en kosten van activiteiten.

 

Artikel 7 - Toekenningscriteria

 

Naast de specifieke criteria in deze subsidieregeling, zijn de “algemene“ weigeringsgronden uit de ASV en de Algemene wet bestuursrecht onverkort van toepassing.

 

Een van de belangrijkste toekenningscriteria is dat er voor een nieuw initiatief voor maximaal 2 opeenvolgende jaren subsidie kan worden verleend.

 

Het accent van het initiatief ligt op het vernieuwende karakter ervan. Om die reden komen vergelijkbare, reeds eerder gesubsidieerde initiatieven niet in aanmerking voor subsidiering.

 

Artikel 10 - Subsidieplafond

 

Zodra het plafond van deze regeling voor een bepaald jaar wordt overschreden, moet de subsidieaanvraag geweigerd. Dit vloeit voort uit de Algemene wet bestuursrecht (4:25, tweede lid).

 

Het is niet uitgesloten dat het plafond wordt verlaagd naar aanleiding van de begrotingsbehandeling. Dat heeft gevolgen voor de voordien ingediende aanvragen. Dit betekent dat deze subsidieregeling niet wordt toegepast als de gemeenteraad hiervoor geen middelen beschikbaar heeft gesteld.

 

Artikel 11 - Verdelingswijze

 

Er is gekozen voor het verdeelsysteem op grond van volgorde van binnenkomst (“wie het eerst komt, wie het eerst maalt”).

 

Deze verdelingswijze geldt voor volledige aanvragen en niet voor pro forma aanvragen of onvolledige aanvragen. Laatstgenoemde aanvragen moeten nog worden aangevuld met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Wanneer de situatie zich zou voordoen van aanvragen die op dezelfde dag binnenkomen, zou gekozen kunnen worden voor een systeem van loting. De jurisprudentie heeft dat aanvaard.