Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Verordening eigen bijdrage maatschappelijke opvang Gouda

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening eigen bijdrage maatschappelijke opvang Gouda
CiteertitelVerordening eigen bijdrage maatschappelijke opvang Gouda
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning, art. 15, lid 1.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit eigen bijdrage maatschappelijke opvang Gouda

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

11-12-2013

De Goudse Post, 24-12-2013

818374

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening eigen bijdrage maatschappelijkeopvang Gouda

De raad van de gemeente Gouda;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013

gelet op artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

besluit:

vast te stellen de Verordening eigen bijdrage maatschappelijke opvang Gouda.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

- begeleid wonen: een woonvorm waarbij cliënten of zelfstandig wonen of in een kleine gemeenschap, begeleiding en/of dagbesteding krijgen, maar (nog) geen regie hebben over een aantal aspecten van het wonen en een bijdrage of huur aan een instelling voor opvang betalen en niet rechtstreeks aan een woningcorporatie.

- cliënt: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder die gebruik maakt van de opvang.

- eigen bijdrage: de bijdrage die de cliënt verschuldigd is voor enige vorm van opvang op basis van deze verordening.

- opvang: verblijf en begeleid wonen.

- verblijf: 24-uurs verblijf of voltijd verblijf maatschappelijke opvang en vrouwenopvang waaronder crisisopvang. Het betreft een tijdelijk verblijf gedurende een volledig etmaal of langer. De 24-uurs voorziening omvat onderdak, slaapgelegenheid, begeleiding op diverse aspecten en eventueel voeding.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op instellingen (niet natuurlijk persoon) die een voorziening voor maatschappelijke opvang exploiteren met subsidie van de gemeente Gouda of in opdracht van de gemeente Gouda.

Artikel 3 Eigen bijdragen voor opvang

  • 1.

    Er is een eigen bijdrage verschuldigd indien een persoon van 18 jaar of ouder gebruik maakt van één van de volgende voorzieningen:

    - verblijf, of

    - begeleid wonen.

  • 2.

    De hoogte van de eigen bijdrage voor opvang wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders (het college) van de gemeente Gouda.

Artikel 4 Vaststelling en inning

Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van de vaststelling en inning van de eigen bijdrage.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening eigen bijdrage maatschappelijke opvang Gouda.

 

Gouda, 11 december 2013

 

De raad van de gemeente Gouda,

De griffier, de voorzitter,

Algemene toelichting

Al sinds jaar en dag wordt voor verblijf in de maatschappelijke opvang (MO) envrouwenopvang (VO) een bijdrage in rekening gebracht. Vanwege een wetswijziging in de Wet maatschappelijke ondersteuning, welke mede de rechtszekerheid voor cliënten beoogt te verbeteren, dient de gemeenteraad voor het heffen van een bijdrage voor verblijf in de MO en VO een verordening op te stellen. Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de Wet maatschappelijk ondersteuning bepaalt immers dat de gemeenteraad bij verordening kan bepalen dat een persoon van 18 jaren of ouder aan wie maatschappelijke ondersteuning is verleend, een eigen bijdrage verschuldigd is, voor zover de ondersteuning bestaat uit maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang. Voorliggende Verordening eigen bijdrage maatschappelijke opvang Gouda voorziet hierin en bepaalt dat er voor opvang, zoals omschreven, een eigen bijdrage is verschuldigd.

Met deze verordening en het daarop gebaseerde Besluit eigen bijdrage maatschappelijke opvang Gouda kunnen de instellingen de huidige praktijk van het heffen van eigen bijdragen op min of meer dezelfde wijze voortzetten.

 

De verordening is deels gebaseerd op een modelverordening die Bureau HHM in opdracht van de VNG heeft opgesteld. De modelverordening is een cafetariamodel, dat van 2010 dateert. Daar waar mogelijk zijn de bepalingen van de modelverordening overgenomen. Gezien het feit dat er in voorliggende verordening louter en alleen is bepaald dat een eigen bijdrage is verschuldigd en nadere regels omtrent de vaststelling en inning van de eigen bijdrage door het college worden bepaald, is slechts een beperkt aantal artikelen overgenomen.