Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Burgemeester en wethouders van Gouda

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBurgemeester en wethouders van Gouda
CiteertitelRegeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Gouda 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenbijlage 2 bij regeling brp Bijlage 1 Organen gemeente BRP versie 15 juni 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8 en art. 3.9
 2. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Gouda 2014, art. 1, art. 2 en art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-201406-01-2014Nieuwe regeling

27-05-2014

Gemeenteblad, 17-7-2014

881950

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van Gouda

Gelet op

 • ·

  de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

 • ·

  de artikelen 1 tot en met 3 van de Verordening;

   

besluiten vast te stellen de: Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Gouda 2014

 

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Gouda worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie.

 • 3.

  Het hoofd van de afdeling onder wiens verantwoordelijkheid de basisregistratie personen wordt bijgehouden, wijst de organen van de gemeente aan, aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Gouda en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Gouda was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente Gouda kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belangen worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze Regeling;

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1.

Artikel 4: Inwerkingtreding

Deze Regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag van haar bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

Artikel 5: Citeertitel

Deze Regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Gouda 2014.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 mei 2014

 

De secretaris, drs. L.A.M. Bakker

 

De burgemeester, dr. M. Schoenmaker