Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gouda

Subsidieregeling Goed voor Gouda 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGouda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Goed voor Gouda 2015
CiteertitelSubsidieregeling Goed voor Gouda 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Gouda 2003, art. 7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-201401-01-2016Nieuwe regeling

25-11-2014

Gemeenteblad, 03-12 2014

914323

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda

Gelezen het advies van 25 november 2014

Gelet op artikel 7 Algemene Subsidieverordening Gouda 2003 (AsG)

Besluiten:

De subsidieregeling ‘Goed voor Gouda 2015’ vast te stellen

Artikel 1

Doelstelling subsidieregeling

Deze subsidieregeling heeft als doelstelling om aansprekende stadsbrede activiteiten mogelijk temaken die bijdragen aan een positief klimaat en ontmoeting in de stad.

Artikel 2

Wie kunnen subsidie aanvragen

 • 1.

  Iedereen ouder dan 18 jaar kan een subsidie aanvragen.

 • 2.

  Organisaties of instellingen die geen andere gemeentelijke subsidie ontvangen kunnen eensubsidie aanvragen.

Artikel 3

Indieningdatum en inhoud subsidieaanvraag

Een persoon of organisatie die voor subsidie in aanmerking wil komen dient minimaal 8 wekenvoorafgaand aan de activiteit(en) een aanvraag in bij het college van Burgemeester en Wethoudersvan Gouda, ten aanzien van de afdeling Samenleving , Postbus 1086 2800 BB te Gouda.

De aanvraag van de subsidie omvat in elk geval:

 • a.

  Een activiteiten plan, waarin opgenomen is:

  • -

   een omschrijving van de activiteit en van de doelgroep, de start en de einddatum;

  • -

   het verwachte aantal deelnemers aan / bezoekers van de activiteit

  • -

   de locatie van de activiteit

  • -

   het tijdstip van de activiteit

  • -

   een beschrijving van de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan de doelstelling van dezeregeling

 • b.

  een begroting, waarin opgenomen is;

  • -

   een specificatie van de inkomsten en uitgaven, inclusief de eventuele bijdragen van derden,deelnemers en bezoekers

 • c.

  een promotieplan, waarin opgenomen is;

  • -

   welke media worden benut om de activiteit onder de aandacht te brengen

  • -

   een beschrijving van de manier waarop deelnemers / bezoekers worden geworven

Artikel 4

Tijdvak waarvoor de subsidie wordt toegekend

De subsidie wordt toegekend vanaf 1 januari 2015, voor de periode die nodig is om de activiteiten teorganiseren en te realiseren. Die periode is maximaal één jaar.

Artikel 5

Toekenningscriteria

De aanvragen worden getoetst aan onderstaande criteria:

 • 1.

  De activiteit draagt bij aan de doelstelling van deze regeling;

 • 2.

  De kosten en inhoud van de activiteit staan in redelijke verhouding tot elkaar;

 • 3.

  De activiteit heeft geen winst oogmerk;

 • 4.

  Voor aanvragen boven € 1000,- wordt minimaal 30% van de kosten gedekt door co-financieringof eigen inkomsten;

 • 5.

  De activiteit wordt georganiseerd door vrijwilligers;

 • 6.

  De activiteit is eenmalig en/of vernieuwend;

 • 7.

  Niet in aanmerking voor subsidie krachtens deze regeling komen:

  • a.

   activiteiten die zich richten op straat, buurt of wijk;

  • b.

   activiteiten die structureel van aard zijn;

  • c.

   organisatiekosten van beroepskrachten.

Artikel 6

Wijze van toekenning

1.De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een activiteitensubsidie en bedraagt maximaal€ 5.000,-.

2.Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om subsidie uiterlijk twee maanden nadat de volledige aanvraag is binnengekomen. Daarbij wordt maximaal 60% van het verleende subsidiebedrag als voorschot verstrekt.

Artikel 7

Subsidieplafond en verdelingswijze

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 30.000,- voor 2015. Zodra naar aanleiding van de begrotingsbehandeling vaststaat dat een aanpassing van dit subsidieplafond noodzakelijk is, wordt een aangepast subsidieplafond vastgesteld en bekend gemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor de toekenning dan wel de hoogte van nadien aangevraagde subsidies.

 • 2.

  Het budget wordt evenwichtig over het jaar verdeeld. Maximaal 50% van het budget isbeschikbaar voor de eerste zes maanden van het jaar. De rest van het budget voor de tweedehelft van het jaar.

   

   

3.Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen

Artikel 8

Overgangsbepalingen

Op aanvragen voor subsidies die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze subsidieregeling en waarop nog niet is beslist, worden de desbetreffende bepalingen van deze subsidieregeling toegepast.

Artikel 9 -  Inwerkingtreding

Deze regeling geldt van 1 januari tot en met 31 december 2015.

Artikel 10 -  Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 11 – Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Goed voor Gouda 2015.

 

Aldus besloten in de vergadering van 25 november 2014

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

, secretaris

, burgemeester